INVESTIGATION OF PROBLEMATIC INTERNET USE AND HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS

Levent Yaycı

Abstract


This study aimed to determine whether problematic internet use and healthy lifestyle behaviors among high school students varied by gender, grade level, academic average, and school type variables and to investigate the relationship between problematic internet use and healthy lifestyle behaviors. The sample of the study consisted of a total of 310 students enrolled in three different high schools in Giresun province in Turkey, including 159 females and 151 males. The study employed the relational screening model. The data collection tools used in the study were the Problematic Internet Use Scale (PIUS), the Healthy Lifestyle Behaviors Scale (HLBS) and a Personal Information Form. Independent group t-test, one-way variance analysis, and Pearson product-moment correlation coefficient were utilized in the analysis of the data. The results of the study indicated that problematic internet use varied by grade level, academic average, and school type variable, it did not show a difference according to gender and whether parents live together or apart variables, and that healthy lifestyle behaviors did not show any difference according to any variables at all. In the study, a low negative correlation was found between problematic internet use and healthy lifestyle behaviors. The findings of the study were interpreted and discussed in light of related literature.

 

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


problematic internet use, healthy lifestyle behaviors, high school student

Full Text:

PDF

References


Aktaş- Özakgül., A., Atabek-Aştı., T, Ataç, M., & Mercan, K. (2016). Lise son sınıf öğrencileri sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına sahipler mi? Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 24(1), 16-23.

Altay, B., Çavuşoğlu, F., & Güneştaş, İ. (2015). Tıp fakültesi hastanesinde çalışan hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 8(1), 12-18.

Ançel, G., Açıkgöz, İ., & Yavaş-Ayhan, A. G. (2015). Problemli internet kullanımı ile duygusal zeka ve bazı sosyodemografik değişkenler arasındaki ilişki. Anadolu Psikiyatri Dergisi,16, 255-263. DOI: 10.30900/kafkasegt.603734

Andreassen, C. S. (2012). Development of a facebook addiction scale. Psychological Reports, 110(2), 501-517. DOI:10.2466/02.09.18.PR0.110.2.501-517.

Ayaz, S., Tezcan, S., & Akıncı, F. (2005). Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin sağlığı geliştirme davranışları. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 9(2), 26-34.

Bahar, Z., Beşer, A., Gördes, N., Ersin, F., & Kıssal, A. (2008). Sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12(1), 1-13.

Beranuy, M., Oberst, U., Carbonell, X., & Chamarro, A. (2009). Problematic internet and mobilephone use and clinical symptoms in college students: the role of emotional intelligence. Computers in Human Behavior, 25, 1182-1187. DOI: 10.1016/j.chb.2009.03.001

Caplan, S. E. (2005). A social skill account of problematic internet use. Journal of Communication, 55(4), 721-736.

Caplan, S. E. (2007). Relations among loneliness, social anxiety, and problematic internet use. CyberPsychology & Behavior, 10(2), 234–242.

Cao, H., Sun, Y., Wan, Y., Hao, J., & Tao, F. (2011). Problematic internet use in Chinese adolescents and its relation to psychosomatic symptoms and life satisfaction. BMC Public Health, 11, 802-815.

Ceyhan, E. (2008). Ergen ruh sağlığı açısından bir risk faktörü: internet bağımlılığı. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 15(2), 109-116.

Ceyhan, E. (2010). Problemli internet kullanım düzeyi üzerinde kimlik statüsünün, internet kullanım amacının ve cinsiyetin yordayıcılığı. Kuram ve Uygulamada EğitimBilimleri/Educational Sciences: Theory &Practice, 10(3), 1323-1355.

Chou, C. & Hsiao, M. C. (2000). Internet addiction, usage, gratifications, and pleasure

experience: The Taiwan College Students Case. Computers & Education, 35(1), 65-80.

Colwell, J. & Kato, M. (2003). Investigation of the relationship between social isolation, self-esteem, aggression and computer game play in Japanese adolescents. Asian Journal of Social Psychology, 6,149-158.

Çelik Ç., B. & Odacı, H. (2012). Kendilik algısı ve benlik saygısının problemli internet kullanımı üzerindeki yordayıcı rolü. E-Journal of New World Sciences Academy, 7(1), 433-441.

Çınar, M. (2015). Ergenlerin problemli internet kullanım davranışları ile yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Unpublished master’s thesis) İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.

Derin, S. (2013). Lise öğrencilerinde internet bağımlılığı ve öznel iyioluş (Unpublished master’s thesis) Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Duran, Ö. & Sümer, H. (2014). Ebelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörler. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 17(1), 40-49.

Durmuş, A. & Başarmak, U. (2014). Öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanım özyeterlik inançları ve problemli internet kullanım durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 15(3), 49-67.

Ergün, A. & Erol, S. (2007). Lise öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları. Hemşirelik Forumu. Ocak-Şubat/Mart-Nisan: 46-51.

Esin, M. N. (1999). Sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Hemşirelik Bülteni, 12(45), 87-96.

Fleming, P. & Marshall, G. (2008). Lifestyle interventions in primary care. Systematic review of randomized controlled trials. Can Fam Physician. 54, 1706-1713.

Gamez-Guadix, M., Calvete, E., Orue, I., & Las Hayas, C. (2015). Problematic internet use and problematic alcohol use from the cognitive-behavioral model: A longitudinal study among adolescents. Addictive Behaviors, 40, 109–114.

Goswami, V. & Singh, D. R. (2016). İnternet addiction among adolescents: A review of theresearch. The International Journal of Indian Psychology, 3(3), 37–44.

Günüç, S. & Doğan, A. (2013). The relationships between Turkish adolescents’ internet addiction, their perceived social support and family activities. Computers in Human Behavior, 29(6), 2197– 2207.

Kubey, R. W., Lavin, M. J., & Barrows, J. R. (2001). Internet use and collegiate academic performance decrements: Early findings. Journal of Communication, 51(2), 366-382.

Kuss, D. J., Griffiths, M. D., & Binder, J. F. (2013). Internet addiction in students: Prevalence andrisk factors. Computers in Human Behavior. 29(3), 959-966. DOI: 10.1016/j.chb.2012.12.024

Larouche, R. (1998). Determinants of college students' health-promoting lifestyles. Clin Excell Nurse Pract, 2(1), 35-44.

Morahan-Martina, J. & Schumacher, P. (2000). Incidence and correlates of pathological internet use among college students. Computers in Human Behavior, 16, 13-29.

Ocakçı, A. (2018). Sağlığın korunma ve geliştirilmesinde hemşirelik hizmetlerinin rolü.

Retrieved from http://server.karaelmas.edu.tr/saglik/skg.htm

Odacı, H. & Kalkan, M. (2010). Problematic internet use, loneliness and dating anxiety among young adult university students. Computer & Education, 55, 1091-1097. DOI: 10.1016/j.compedu.2010.05.006

Oktan, V. (2015). Üniversite öğrencilerinde problemli internet kullanımı, yalnızlık ve algılanan sosyal destek. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 281-292.

Özcan, N. K. & Buzlu, S. (2005). An assistive tool in determining problematic internet use: validity and reliability of the “online cognition scale” in a sample of university students. Journal of Dependence, 6, 19–26.

Reed, P. & Reay, E. (2015). Relationship between levels of problematic internet usage and motivation to study in university students. The International Journal of Higher Education Research, 70(4), 711-723. DOI.10.1007/s10734-015-9862-1

Reisoğlu, İ., Gedik, N., & Göktaş, Y. (2013). Öğretmen adaylarının özsaygı ve duygusal zeka düzeylerinin problemli internet kullanımıyla ilişkisi. Eğitim ve Bilim, 38(170), 150-165.

Sanders, C. E., Field, T. M., Diego, M., & Kaplan, M. (2000). The relationship of internet to depression and social isolation among adolescents. Adolescence, 35(138), 237-242.

Sinkkonen, H. M., Puhakka, H., & Merilainen, M. (2014). Internet use and addiction among Finnish adolescents (15-19 years). Journal of Adolescence, 37(2), 123–131. DOI: 10.1016/j.adolescence.2013.11.008

Snyder S. M., Li W., O’Brien J. E., Howard M. O. (2015). The effect of U.S. university students' problematic internet use on family relationships: A mixed-methods investigation. PLoS One 10(12), 1-13. DOI:10.1371/journal.pone.0144005

Subrahmanyam, K., & Lin, G. (2007). Adolescents on the net: Internet use andwell-being. Adolescence, 42, 659-677.

Şimşek, N., Akça Kılıç, N., & Şimşek, M. (2015). Lise öğrencilerinde umutsuzluk ve internet bağımlılığı. Türk Silahlı Kuvvetleri Koruyucu Hekimlik Bülteni, 14(1), 7–14.

Taçyıldız, Ö. (2010). Lise öğrencilerinin internet bağımlılığı düzeylerinin bazı değişkenlere göre yordanması (Unpublished master’s thesis) Ege Üniversitesi, İzmir.

Tahiroğlu, A. Y., Çelik, G., Fettahoğlu, Ç., Yıldırım, V., Toros, F., Avcı, A., Özatalay, E., & Uzel, M. (2010). Psikiyatrik bozukluğu olan ve olmayan ergenlerde problemli internet kullanımı. Nöropsikiyatri Derneği Dergisi, 47, 241–246.

Toraman, M. (2013). İnternet bağımlılığı ve sosyal ağ kullanım düzeylerinin ortaöğretim öğrencilerinin akademik başarıları ile ilişkisinin incelenmesi (Unpublished master’s thesis) Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Tsai, C. C., & Lin, S. J. (2003). İnternet addiction of adolescents in Taiwen: An interview study. Cyber Psychology & Behaviour, 6(6), 649–653. DOI:10.1089/109493103322725432

T. C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (2008). İnternet kullanımı ve aile. T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayınları. Yayın No: 133. Ankara.

Yalçınkaya, M., Özer, F. G., & Karamanoğlu, A. Y. (2007). Sağlık çalışanlarında sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değerlendirilmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(6), 409-20.

Yen, Y. Y., Yen, C. F., Chen, C. S., Wang, P. W., Chang, Y. H., & Ko, C. H. (2012). Social anxietyin online and reallife interaction and their associated factors. CyberPsychology, Behavior and Social Networking, 15(1), 712. DOI: 10.1089/cyber.2011.0015.

Zorbaz, O., & Tuzgöl-Dost, M. (2014). Lise öğrencilerinin problemli internet kullanımının cinsiyet, sosyal kaygı ve akran ilişkileri açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi EğitimFakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], 29(1), 298-310.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v8i10.3950

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Levent Yaycı

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).