EXAMINATION OF IBN BATUTA TRAVEL BOOK IN ACCORDANCE WITH 7th CLASS SOCIAL STUDIES OUTCOMES

Zeynep Öncü, Nusret Koca, Mehmet Tamer Kaya

Abstract


The aim of this research is to examine Ibn Batuta's Travel Book in line with the 7th grade acquisitions in the social studies curriculum. In the research, the 2-volume work of the author was examined by using the document analysis method as a data collection tool; In addition, in the direction of the findings obtained, the category-code and direct quotations were examined in detail with content analysis. In the research, 5 categories and 11 codes related to the 7th grade 10 achievement were created. The category-code and content created in line with the findings obtained in the research are supported by direct quotations and given with page and volume numbers. It has been determined that the most related acquisitions in the research are in the learning fields of Individual and Society, People, Places and Environments, Science, Technology and Society, Production, Distribution and Consumption; the least associated acquisitions are included in the Cultural Heritage and Global Connections learning areas; It has been determined that the acquisitions that are not associated at all are included in the Active Citizenship learning area.

 

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


Seyahatname, Ibn Batuta, social studies

Full Text:

PDF

References


Ata, B. (2013). Sosyal bilgiler öğretim programı ve seyahatnameler: “Çocuklar, ninelerimiz ve dedelerimiz çok yardımseverdi.” Türk Yurdu, 33(310), 164-166.

Asiltürk, B. (2009). Edebiyatın kaynağı olarak seyahatnameler. International Periodical for the Languages, Literatur and History of Turkish or Turkic, 4(1), 912-995.

Aykut, A. S. (2018). İbn battûta seyahatnamesi (5. Baskı). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Baştuğ, H. (2019). Sosyal bilgilerde seyahatnamelerin yeri ve seyyahların gözüyle nevşehir. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Bilgin, N. (2017). Sosyal bilimlerde içerik analizi teknikler ve örnek çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitapevi.

Çelik, A. (2019). Gezi yönteminin sosyal bilgiler öğretmen adaylarının akademik başarılarına etkisinin ve gezi yazısı yazma deneyimlerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 395-413.

Çelik, A. (2016). Sosyal bilgiler dersi öğretiminde evliya çelebi seyahatnamesinin kullanımı. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Çevik, M. (2015). İbn battuta seyahatnamesi:(Tuhfetu’n-nuzzâr fî garâibi’l-emsâr ve acâibi’l-esfâr). İstanbul: Bilge Kültür Sanat.

Demir, O. Ö., (2017). Nitel araştırma yöntemleri. İçinde; Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (Ed: K. Böke), ss. 287-316. İstanbul: Alfa Yayıncılık.

Dündar, Z. & Baysan. S. (2017). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Efsanelerin Kullanımı. International Periodical for the Languages. Literature and History of Turkish or Turkic. 12(18), 293-310.

Kaya, E. & Ekici, M. (2015). Sosyal bilgiler öğretiminde gezi yazılarından yararlanma: Gülten dayıoğlu’nun gezi yazıları örneği. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(1), 87-114.

MEB. (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 4, 5, 6 ve 7.sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Maden, S. (2008). Türk edebiyatında seyahatnameler ve gezi yazıları. A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 37, 147-158.

Oruç, Ş. ve Aygün, M. (2018). Sosyal bilgiler ders kitaplarında seyahatnameler. Uluslararası Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri Dergisi, 1 (1), 46-57.

Öztürk, C., Otluoğlu, R. & Coşkun, K., S. (2014). Sosyal bilgiler öğretiminde edebi ürün ve yazılı materyaller (6. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Öztürk, C. & Otluoğlu, R. (2002). Sosyal bilgiler öğretiminde yazılı edebiyat ürünlerini ders aracı olarak kullanmanın duyuşsal davranış özelliklerini kazanmaya etkisi. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 15, 173-182.

Tavşancıl, E. & Aslan, A. E. (2001). Sözel ve yazılı materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. Ankara: Epsilon Yayınları.

Türk Dil Kurumu, (2019). Seyahatname tanımı, https://sozluk.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 29.03. 2019).

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yazıcı, H. (2009). Seyahatname. Diyanet İslam Ansiklopedisi, (37), 13-16.

Yakar, H. (2013). Cumhuriyetten günümüze uygulanmış olan ilköğretim sosyal bilgiler öğretim programlarında seyahatnamelerin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v8i11.3979

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Zeynep Öncü, Nusret Koca, Mehmet Tamer Kaya

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).