THE EFFECT OF AUGMENTED REALITY APPLICATIONS ON THE ACADEMIC SUCCESS OF 11TH GRADE STUDENTS IN THE CIRCULATORY SYSTEM

Zümrüt Karadavut, Osman Çimen

Abstract


The purpose of this study is to examine the effect of augmented reality applications on 11th grade high school students' success in circulatory system and their attitudes towards augmented reality application. The semi-experimental design was used as a research pattern. In the quantitative part of the study, semi-experimental design with pretest-posttest control group was used. In the qualitative part, a case study was conducted. The sample of the study consists of 11th grade students studying in Siverek district of Şanlıurfa. While the students in the experimental group learned the subject of the circulatory system with “teaching with Augmented Reality applications” the students in the control group learned with “teaching with conventional techniques”. Circulatory system achievement test, attitude scale towards augmented reality practices and semi-structured interviews forms were used as data collection tools in the study. The data were analyzed with SPSS 18 package programme. As a result of the study, it has been observed that augmented reality applications have a positive effect on students’ academic success. When the students’ opinions about teaching with augmented reality applications are examined, it is clearly seen that they have positive thoughts on the themes of using augmented reality applications to be able to see them in an easier, to increase interest and desire, to attract attention and to use technology. As a result, it was determined that augmented reality had an impact on students' achievements and attitudes.

 

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


augmented reality applications, direct instruction method, circulatory system

Full Text:

PDF

References


Abdüsselam, M. S. & Karal, H. (2012). Fizik öğretiminde artırılmış gerçeklik ortamlarının öğrenci akademik başarısı üzerine etkisi: 11. Sınıf manyetizma konusu örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 170-181.

Akgün, Ş. (2000). Öğretmen ve Adaylarına Fen Bilgisi Öğretimi (6.Baskı). Ankara: Pegem-A Yayıncılık.

Akpınar, E., Aktamış, H. & Ergin, Ö. (2005). Fen bilgisi dersinde eğitim teknolojisi kullanılmasına ilişkin öğrenci görüşleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(1), 93-100.

Andujar, J. M., Mejías, A., & Márquez, M. A. (2010). Augmented reality for the improvement of remote laboratories: an augmented remote laboratory. IEEE Transactions on Education, 54(3), 492-500.

Arnaudin, M. W., & Mintzes, J. J. (1985). Students’ alternative conceptions of the human circulatory system: a cross-age study. Science Education, 69(5), 721-733.

Atasoy, B., Tosik-Gün, E. & Kocaman-Karoğlu, A. (2017). İlköğretim öğrencilerinin artırılmış gerçeklik uygulamalarına karşı tutumlarının ve güdülenme durumlarının belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18(2), 435-448.

Azuma, R. (1997). A survey of augmented reality. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 6(4), 355–385.

Bahar, M., Johnstone, A. H., & Hansell, M. H. (1999). Revisiting learning difficulties in biology. Journal of Biological Education, 33, 84–86.

Bilaloğlu, R. G. (2014). Okul öncesi dönemde fen eğitimi ve etkinlik örnekleri (2.Baskı). Ankara: Vize Yayıncılık.

Billinghurst, M., Kato, H., & Poupyrev, I. (2001). The MagicBook: A transitional AR interface. Computers & Graphics, 25(5), 745-753.

Bujak, K. R., Radu, I., Catrambone, R., MacIntyre, B., Zheng, R., & Golubski, G. (2013). A psychological perspective on augmented reality in the mathematics classroom. Computers & Education, 68, 536-544.

Büyükkaragöz, S. S. ve Çivi, C. (1997). Genel öğretim metotları. İstanbul: Öz Eğitim Yayıncılık.

Caudell, T. P., & Mizell, D. W. (1992). Augmented reality: An application of heads-up display technology to manual manufacturing processes. Twenty-Fifth Hawaii International Conference, Hawaii.

Chang, Y. H., & Liu, J. (2013). Applying an AR technique to enhance situated heritage learning in a ubiquitous learning environment. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 12(3), 21-32.

Chen, C. M., & Tsai, Y. N. (2012). Interactive augmented reality system for enhancing library instruction in elementary schools. Computers & Education, 59(2), 638-652.

Creswell, J. W. (2011). Educational Research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th Ed.). Boston, MA: Pearson Education.

Çetin, Ş. (2019). Öğretimi planlamaya yönelik tutum ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 54(1), 164-177.

Delello, J. A. (2014). Insights from pre-service teachers using science-based augmented reality. Journal of Computers in Education, 1(4), 295–311.

Demirel, T. (2017). Argümantasyon yöntemi destekli artırılmış gerçeklik uygulamalarının akademik başarı, eleştirel düşünme becerisi, fen ve teknoloji dersine yönelik güdülenme ve argümantasyon becerisi üzerindeki etkisinin incelenmesi. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü̈, Adana.

Erbaş, Ç. (2016). Mobil artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrencilerin akademik başarı ve motivasyonuna etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Isparta.

Eroğlu, B. (2018). Ortaokul öğrencilerine astronomi kavramlarının artırılmış gerçeklik uygulamaları ile öğretiminin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Fraenkel, J. R., & Wallen, W. E. (2000). How to design and evaluate educational research (4th Ed.). Boston, Ma: Mc-Graw-Hill Companies.

Gün, E. (2014). Artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrencilerin uzamsal yeteneklerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstisüsü, Ankara.

Gün, T. E. & Atasoy, B. (2017). The effects of augmented reality on elementary school students’ spatial ability and academic achievement. Eğitim ve Bilim Dergisi 42(191), 31-51.

Goldworthy, A. (2000). Teaching Students How to İnvestigate, Paper Presented at the Annual Meeting of Science Conference, Nicosia, Cyprus.

Hançer, A. H., Şensoy, Ö. Ve Yıldırım, H. İ. (2003). İlköğretimde çağdaş fen bilgisi öğretiminin önemi ve nasıl olması gerektiği üzerine bir değerlendirme. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(13), 80.88.

Hesapçıoğlu, M. (2010). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.

İbili, E. (2013). Geometri dersi için artırılmış gerçeklik materyallerinin geliştirilmesi, uygulanması ve etkisinin değerlendirilmesi. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Johnson, L., Adams, S., & Cummins, M. (2012). NMC horizon report: 2012 higher education edition. Austin, Texas: The New Media Consortium.

Kazancı M., Bora, D. N. & Katırcıoğlu, H., (2005). Mayoz bölünme konusunun öğrencilerdeki anlamlı öğrenme düzeyinin kelime çağrışım testi ile araştırılması. Eurasian Journal of Educational Research, 21, 146 – 154.

Kırıkkaya, E. B. & Şentürk, M. (2018). Güneş Sistemi ve Ötesi ünitesinde Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi kullanılmasının öğrenci akademik başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 181.

Korucu, A.T., Gençtürk, T. & Sezer, C. (2016). Artırılmış Gerçeklik uygulamalarının öğrencilerin akademik başarı ve derse yönelik tutumlarına etkisi. XVIII. Akademik Bilişim Konferansı, Aydın.

Küçük, S. (2015). Mobil artırılmış gerçeklikle anatomi öğreniminin tıp öğrencilerinin akademik başarıları ile bilişsel yüklerine etkisi ve öğrencilerin uygulamaya yönelik görüşleri. Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Küçük, S., Yılmaz, R. M., Baydaş, Ö. & Göktaş, Y. (2014). Ortaokullarda Artırılmış Gerçeklik uygulamaları tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim dergisi, 39 (176), 383-392.

Lin, C., & Yu, R. (2003). Students understanding of energy flow and matter cycling in the context of the food chain, photosynthesis and respiration. International Journal of Science Education, 25(12), 1529-1544.

Onbaşılı, Ü. İ. (2018). Artırılmış Gerçeklik uygulamalarının ilkokul öğrencilerinin Artırılmış Gerçeklik uygulamalarına yönelik tutumlarına ve fen motivasyonlarına etkisi. Ege Eğitim Dergisi, 19(1), 320-337.

Özarslan, Y. (2013). Genişletilmiş gerçeklik ile zenginleştirilmiş öğrenme materyallerinin öğrenen başarısı ve memnuniyeti üzerindeki etkisi. Doktora Tezi, Anandolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Özdemir, M. (2017). Artırılmış Gerçeklik teknolojisi ile öğrenmeye yönelik deneysel çalışmalar: Sistematik bir inceleme. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 609-632.

Özdemir, M., Şahin, C., Arcagok, S. & Demir, M. K. (2018). The effect of Augmented Reality applications in the learning process: A Meta-Analysis study. Eurasian Journal of Educational Research, 74, 165-186.

Saka. A., Cerrah. L., Akdeniz, A. R. & Ayas, A. (2006). A cross-age study of the understanding of three genetic concepts: how do they image the gene, DNA and chromosomes. Journal of Science Education and Technology, 15(2), s10956-006- 9006-6.

Shelton, B. E. (2002). Augmented Reality and education: Current projects and the potential for classroom learning. New Horizons for Learning, 9,(1).

Sırakaya, M. (2015). Artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrencilerin akademik başarıları, kavram yanılgıları ve derse katılımlarına etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Somyürek, S. (2014). Öğretim sürecinde z kuşağının dikkatini çekme: Artırılmış Gerçeklik. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 4(1), 63-80.

Sungur, S. & Tekkaya, C. (2003). Student achievement in human circulatory system unit: The effect of reasoning ability and gender. Journal of Science Education and Technology, 12(1), 59-64.

Şahin, D. (2017). Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile yapılan fen öğretiminin ortaokul öğrencilerinin başarılarına ve derse karşı tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Taşkıran, A., Koral, E. & Bozkurt, A. (2015). Artırılmış gerçeklik uygulamasının yabancı dil eğitiminde kullanılması. Akademik Bilişim 15'de sunulan bildiri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Tekkaya, C., & Balcı, S. (2003). Öğrencilerin fotosentez ve bitkilerde solunum konularındaki kavram yanılgılarının saptanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 24, 101–107.

Tekkaya, C., Çapa, Y. & Yılmaz, Ö. (2000). Biyoloji öğretmen adaylarının genel biyoloji konularındaki kavram yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 140-147.

Tekkaya C., Özkan Ö. & Sungur S. (2001). Lise öğrencilerinin zor olarak algıladıkları biyoloji kavramları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21, 145-150.

Tunnicliffe, S. D. and Reiss, M. J. (1999). Students’ understanding about animal skeletons. International Journal of Science Education, 21, 1187–1200.

Wojciechowski, R., & Cellary, W. (2013). Evaluation of learners’ attitude toward learning in ARIES augmented reality environments. Computers & Education, (68), 570-585.

Yen J. C., Tsai C. H., & Wang J. Y. (2012). The effects of Augmented Reality on students’ moon phases concept learning and their conceptual changes of misconception. International Conference on Business and Information, Sapporo, Japan.

Yeşilyurt, S. & Gül, Ş. (2012). Ortaöğretim öğrencilerinin taşıma ve dolaşım sistemleri ünitesi ile ilgili kavram yanılgıları. Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 5(1); 17-48.

Yıldırım, P. (2018). Mobil artırılmış gerçeklik teknolojisi ile yapılan fen öğretiminin ortaokul öğrencilerinin fen ve teknolojiye yönelik tutumlarına ve akademik başarılarına etkisi. Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

Yip, D. Y. (1998). Teachers’ misconceptions of the circulatory system. Journal of Biological Education, 32(3), 207-216.

Yusoff, Z., & Dahlan, H. M. (Kasım, 2013). Mobile based learning: An integrated framework to support learning engagement through Augmented Reality environment. Research and Innovation in Information Systems (ICRIIS), 2013 International Conference'da sunulmuş bildiri, Kuala Lumpur.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v8i12.4030

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Zümrüt Karadavut, Osman Çimen

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2022. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).