CONTENT ANALYSIS OF META-ANALYSIS STUDIES MADE IN MATHEMATICS EDUCATION IN TURKEY

A. Arzu Arı

Abstract


The aim of this research is to determine the trends of academic articles and postgraduate theses that employ the meta-analysis method in the field of mathematics education and that were published in Turkey between 2011 and 2020. Using the qualitative research method, this research aims to examine with descriptive content analysis the studies carried out in the field of mathematics education by using the meta-analysis approach. The data of this research consists of academic articles and postgraduate theses prepared using the meta-analysis approach in the field of mathematics education at the national level between 2011 and 2020. The data collection tool of the research is the "Publication classification form", which was prepared by the researcher. The data of the research were analyzed by descriptive content analysis. The reliability of the research was determined by the consensus formula of Miles and Huberman (1994). The studies examined in the research are classified according to years, study type, independent variable, dependent variable, effect sizes, and effect directions. For the findings of the research, frequency and percentage tables of the studies examined were created. In the findings of the research; It was concluded that the studies were carried out mostly in 2019, academic articles and theses were mostly examined together in the studies, the Computer-Aided Mathematics Teaching method was the most frequently investigated subject through the meta-analysis, academic success was investigated as the dependent variable, and the effect sizes of the studies were moderate and their directions were mainly positive. It is recommended to conduct a meta-analysis of recently used distance education methods and of the new constructivist approaches.

 

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


content analysis, mathematics education, meta-analysis

Full Text:

PDF

References


Akgöz, S., Ercan, İ., Kan, İ. (2004). Meta-analizi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 30 (2) 107-112. https://dergipark.org.tr/tr/pub/uutfd/issue/35311/391976

Altun, M. (2013). Ortaokullarda (5, 6, 7 ve 8. Sınıflarda) Matematik Öğretimi, İstanbul : Alfa Yayınları.

Arık, A. (1992). Psikolojide Bilimsel Yöntemi. İstanbul: İ.Ü. Basımevi ve Film Merkezi Yayın No. 3708, Fakülte Yayın No. 3253.

Baki, A. (2020). Matematiği Öğretme Bilgisi. Ankara: Pegem Akademi.

Baki, A., Güven, B., Karataş, İ., Akkan, Y., &Çakıroğlu, Ü. (2011). Türkiye'deki matematik eğitimi araştırmalarındaki eğilimler: 1998 ile 2007 yılları arası. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 57-68. https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25114/265146

Başol, G. (2009). Öğretim üyeleri ve öğrencilerin bağıl değerlendirme sistemi hakkındaki görüşleri: Meta-Analizin Genel Bir Değerlendirmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(4), 345-360.

Başol, G., Doğuyurt, M. F., & Demir, S. (2016). Türkiye örnekleminde meta analiz çalışmalarının içerik analizi ve metodolojik değerlendirilmesi. International Journal of Human Sciences, 13(1), 714-745. https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/3460

Baykul, Y. (2020). Ortaokulda Matematik Öğretimi (5-8. Sınıflar). Ankara: Pegem Akademi.

Baykul. Y. (1999). İlköğretim Matematik Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). New York: Routledge.

Çalık, M. ve Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39(174), 33-38. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/3412

Çiltaş, A. (2012). 2005-2010 yılları arasında matematik eğitimi alanında Türkiye’de yapılan yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının içerik analizi. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(7), 211-228. https://jasstudies.com/?mod=makale_tr_ozet&makale_id=26243

Çiltaş, A., Güler, G., & Sözbilir, M. (2012). Türkiye'de matematik eğitimi araştırmaları: bir içerik analizi çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(1), 565-580. https://dergipark.org.tr/tr/pub/goputeb/issue/34356/380612

Dinçer, S. (2018). Content Analysis in for Educational Science Research: Meta-Analysis, Meta-Synthesis, and Descriptive Content Analysis. Bartın University Journal of Faculty of Education, 7(1), 176-190.

Dinçer, S. (2021). Eğitim Bilimlerinde Uygulamalı Meta-Analiz. Pegem: Ankara

Dost, Ş. (Ed.). (2019). Matematik Eğitiminde Modelleme Etkinlikleri̇. Ankara: Pegem Akademi.

Er, G. ve Biber, A. (2020). Matematik Eğitimi Alanındaki Deneysel Desenli Tezlerde Tematik Ve Metodolojik Eğilimler. Trakya Eğitim Dergisi. 10, 3. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tred/issue/56904/708202

Ersoy, Y. (2003). Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi-I: Gelişmeler, Politikalar ve Stratejiler. İlköğretim-Online. 2(1). https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/429478

Geçici. M. E., & Türnüklü, E. (2020). Türkiye’de problem kurma üzerine hazırlanan tezlerin tematik açıdan incelenmesi. International e-Journal of Educational Studies (IEJES), 4 (7), 56-69. DOI: 10.31458/iejes.606783

İlhan A., 2011, Matematik Eğitimi Araştırmalarında Tematik Ve Metodolojik Eğilimler: Uluslararası Bir Çözümleme. (Yükseklisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir).

Kanlı, U., Gülçiçek, Ç., Göksu, V., Önder, N., & Oktay, Ö. (2014). Ulusal fen bilimleri ve matematik eğitimi kongrelerindeki fizik eğitimi çalışmalarının içerik analizi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 127-153. https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/6729/90477

Karamustafaoğlu, O. (2009). Fen ve teknoloji eğitiminde temel yönelimler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 87-102. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/49070/626120

Kayhan, M. ve Koca, S. A. Ö. (2004). Matematik eğitiminde araştırma konuları: 2000–2002. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 72–81. https://dergipark.org.tr/tr/pub/hunefd/issue/7810/102478

MEB (2009). İlköğretim Matematik Dersi 6-8. Sınıflar Öğretim Programı. Ankara: MEB.

Miles, M. B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. (2nd Edition). Calif.: SAGE Publications.

Olkun, S., Toluk, Z. (2003). İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık

Özen, F. ve Aslan-Hendekçi, E. (2016). Türkiye’de Eğitim Denetimi Alanında 2005–2015 Yılları Arasında Yayımlanan Makale ve Tezlerin Betimsel Analizi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi.6 (11). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/221421

Sarpkaya Aktaş, G. (Ed.). (2019). Uygulama Örnekleriyle Cebirsel Düşünme Ve Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.

Tabuk, M. (2019). Lisansüstü tezlerde bilgisayar destekli matematik öğretimi uygulamaları: Meta-sentez çalışması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi [Journal of Theoretical Educational Science], 12(2), 656-677. https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/44396/433539

Tavşancıl, E. ve Aslan, E. A. (2001). Sözel, Yazılı Ve Diğer Materyaller İçin İçerik Analizi Ve Uygulama Örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayıcılık.

Tekindal, S. (2021). Nicel, Nitel, Karma Yöntem Araştırma Desenleri Ve İstatistik. Nobel yayıncılık: Ankara

Tereci, A., ve Bindak, R. (2019). 2010-2017 yılları arasında türkiye'de matematik eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 40-55. https://dergipark.org.tr/tr/pub/muefd/issue/44903/485737

Ulutaş, F., ve Ubuz, B. (2008). Matematik eğitiminde araştırmalar ve eğilimler: 2000 ile 2006 yılları arası. İlköğretim Online, 7(3), 614-626. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ilkonline/issue/8600/107083

Ültay, E., Dönmez Usta, N. ve Durmuş, T. (2017). Eğitim Alanında Yapılan Zihinsel Model Çalışmalarının Betimsel İçerik Analizi. Yaşadıkça Eğitim, 31 (1). http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/56

Ünlü, M. (Ed.). (2020). Uygulama Örnekleriyle Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Pegem Akademi.

Yalçınkaya, Y. ve Özkan, H. H. (2012). 2000-2011 Yılları Arasında Eğitim Fakülteleri Dergilerinde Yayımlanan Matematik Öğretimi Alternatif Yöntemleri İle İlgili Makalelerin İçerik Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (16). https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbe/issue/23175/247546

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin

Yücedağ, T. (2010). 2000-2009 yılları arasında matematik eğitimi alanında Türkiye'de yapılan çalışmalarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Konya.

Smith A, White D, Hokanson C, Grant S, 2010. Situations of Pre-Competitive Stress of Young Italian´s Athletes. Journal of Sport Sciences 95: 633-637. doi: 10.1008/s00421-009-04965-7
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v9i1.4121

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 A. Arzu Arı

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).