DIGITAL LITERACY IN CARTOONS: "DIGITAL CREW" AS AN EXAMPLE

Munise Seçkin Kapucu, Hilal Özcan

Abstract


This study aims to examine the content of the "Digital Crew" cartoon broadcasted on TRT in terms of digital literacy skills. In this context, 10 episodes of the "Digital Crew" cartoon broadcasted on TRT Child were used as the data source. The document analysis method was used in the analysis of the data. The researchers developed a document review form as a data collection tool for this study. The developed form was used to analyze the “Digital Crew” cartoon regarding technical, social-emotional, and cognitive dimensions of digital literacy. Most observed contents in the cartoon belonged to the technical dimension. As a result of this study, it has been suggested that new episodes of the "Digital Crew" cartoon should put a more balanced emphasis on the dimensions of digital literacy. The cartoon can be used in schools for educational purposes in digital literacy skills.

 

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


digital literacy, cartoons, document analysis

Full Text:

PDF

References


Acar, Ç. (2015). Anne ve babaların ilkokul ortaokul ve lise öğrencisi çocukları ile kendilerinin dijital okuryazarlıklarına ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.

Akman, E. D. (2019). Sekizinci sınıf öğrencilerinin TIMSS fen sonuçlarının 21. yy beceri düzeyleri ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Alexander, B., Becker, S. A., Cummins, M., & Giesinger, C. H. (2017). Digital literacy in higher education, part II: An NMC Horizon project strategic brief (pp. 1-37). The New Media Consortium.

American Library Association [ALA]. (2000). Information literacy competency standards for higher education. Retrieved April 2, 2020, from

http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/informationliteracycompetency.cfm

Arık, K. (2018). Lise öğrencilerinin sayısal okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Arslan, A. (2018). Okul öncesi çocukluk dönemi çizgi filmlerinde mantıksal düşünme ve bilişsel beceriler: Trt çocuk kanalı. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Bawden, D. (2008). Origins and concepts of digital literacy. In: Lankshear C and Knobel M (ed.) Digital Literacies: Concepts, Policies and Practices. New York: Peter Lang, 17–32.

Beldağ, A., & Kaptan, S. Y. (2017). Arabalar filminin içerdiği değerlere ilişkin bir inceleme. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 487-499.

Benwari, N. N. (2015). Television as an Instructional Tool for Concept Analysis. World Journal of Education, 5(1), 124-130.

Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). Qualitative research for education: An introduction to theories and methods. Pearson.

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40.

Bulger, M. E., Mayer, R. E., & Metzger, M. J. (2014). Knowledge and processes that predict proficiency in digital literacy. Reading and Writing, 27(9), 1567-1583. doi:10.1007/s11145-014-9507-2.

Cengiz, Ö., Küsmüş, G. İ., & Ramazan, O. (2020). TRT çocuk kanalında yayınlanan çizgi filmlerin gelişim alanlarına göre değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 271-287.

Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Demiral, U., Yamaner, E., & Süklüm, N. (2016). Çizgi filmlerde verilen eğitimsel mesajlar; TRT çocuk kanalı örneği. Journal of International Social Research, 9(45), 536-544.

Direkçi, B., Akbulut, S., & Şimşek, B. (2019). Türkçe dersi öğretim programı (2018) ve ortaokul Türkçe ders kitaplarının dijital okuryazarlık becerileri bağlamında incelenmesi. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(16), 797-813.

Dönergüneş, S. B. (2021). Çizgi filmlerin ilkokul öğrencilerinin duyuşsal özelliklerine etkisine yönelik bir karma yöntem çalışması. International Journal of Educational Spectrum, 3(2), 217-229.

Dönmez, G. (2019). Lise öğrencilerinin bilgi güvenliği farkındalığı ile dijital okuryazarlığı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Duran, E., & Özen, N. E. (2018). Türkçe derslerinde dijital okuryazarlık. Türkiye Eğitim Dergisi, 3(2), 31-46.

Eshet-Alkalai, Y. (2004). Digital literacy: A conceptual framework for survival skills in the digital era. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 13(1), 93-106.

Feola, E. I. (2016). Digital literacy and new technological perspectives. Universal Journal of Educational Research, 4(9), 2174-2180.

Gilster, P. (1997). Digital literacy. New York: John Wiley.

Göksün, D. O. (2017). Öğretmen adaylarının 21. yy. öğrenen becerileri ve 21. yy. öğreten becerileri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış doktora tezi. Anadolu Universitesi, Eskişehir.

Göldağ, B., & Kanat, S. (2018). Güzel sanatlar eğitimi alan öğrencilerinin dijital okuryazarlık durumları. International Journal of Social Science, 70, 77-92. DOI: 10.9761/JASSS7736

Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1982). Epistemological and methodological bases of naturalistic inquiry. Educational Communication and Technology Journal, 30(4), 233-252.

Gürtekin, A. (2019). Üniversite öğrencilerinin boş zaman tutumları ile sosyalleşme taktikleri ve dijital okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ağrı.

Hamutoğlu, N. B., Güngören, Ö. C., Uyanık, G. K., & Erdoğan, D. G. (2017). Dijital okuryazarlık ölçeği: Türkçe’ye uyarlama çalışması. Ege Eğitim Dergisi, 18(1), 408-429.

Starčič, I. A., & Turk, Ž. (2016, April). Ubiquitous learning and digital literacy practices connecting teacher and learner. In Proceedings of the 25th International Conference Companion on World Wide Web (pp. 823-827).

Kara, S. (2021). Öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri ile web ortamında bilgi arama ve yorumlama stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

Kaya, M. (2020). Ortaöğretim öğrencilerinin dijital vatandaşlık ve dijital okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Mersin Üniversitesi, Mersin.

Kaya, Z., & Uzoğlu, M. (2020). Çizgi filmlerin eğitim alanında kullanılmasıyla ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(Eğitim ve Toplum Özel sayısı), 6194-6214.

Kirk, J., & Miller, M. L. (1986). Reliability and validity in qualitative research. Beverly Hills: Sage Publications.

Kıyıcı, M. (2008). Öğretmen adaylarının sayısal okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir

Koltay, T. (2011). The media and the literacies: Media literacy, information literacy, digital literacy. Media, Culture & Society, 33(2), 211-221.

Kul, S. (2020). Dijital okuryazarlık ve diğer değişkenlerle internet bağımlılığı ilişkisinin incelenmesi. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi, 4(1), 28-41.

Kumpulainen, K., & Gillen, J. (2017). Young children's digital literacy practices in the home: A review of the literature. Retrieved from https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/229241/WG1LR_Updated_Nov_2017_1_.pdf?sequence=1.

Labuschagne, A. (2003, March). Qualitative research - Airy fairy or fundamental? The Qualitative Report, 8(1), 100-103. Retrieved [2.11.2021], from http://www.nova.edu/ssss/QR/QR8-1/.html

Lanham, R. A. (1995). Digital literacy. Scientific American, 273(3), 198-199.

Liza, K., & Andriyanti, E. (2020). Digital literacy scale of English pre-service teachers and their perceived readiness toward the application of digital technologies. Journal of Education and Learning (EduLearn), 14(1), 74-79.

Martin, A. (2006). Literacies for the digital age. In: Martin A and Madigan D (eds) Digital Literacies for Learning. London: Facet, 3–25.

Martin, A. (2005). DigEuLit–a European framework for digital literacy: A progress report. Journal of eLiteracy, 2(2), 130-136.

Maureen, I. Y., van der Meij, H., & de Jong, T. (2018). Supporting literacy and digital literacy development in early childhood education using storytelling activities. International Journal of Early Childhood, 50(3), 371-389.

Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. Jossey-Bass.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Newbury Park, CA: Sage.

Neumann, M. M., Finger, G., & Neumann, D. L. (2017). A conceptual framework for emergent digital literacy. Early Childhood Education Journal, 45(4), 471-479. https://doi.org/10.1007/s10643-016-0792-z

Ng, W. (2012). Can we teach digital natives digital literacy?. Computers & Education, 59(3), 1065-1078. doi:10.1016/j.compedu.2012.04.016.

Ocak, G., & Karakuş, G. (2018). Öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık öz-yeterliliği ölçek geliştirme çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(5), 1427-1436.

Öksüz, Y., Demir, E. G., & İci, A. (2016). Öğretmenlerin dijital okuryazarlık kavramına ilişkin metaforlarının incelenmesi. International Journal of Social Studies, 50(2), 387-396.

O'Leary, Z. (2017). The essential guide to doing your research project. London: Sage.

Onursoy, S. (2018). Üniversite gençliğinin dijital okuryazarlık düzeyleri: Anadolu üniversitesi öğrencileri üzerine bir araştırma. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(2), 989-1013.

Osterman, M. D. (2012). Digital literacy: Definition, theoretical framework, and competencies. In M. S. Plakhotnik, S. M. Nielsen, & D. M. Pane (Eds.), Proceedings of the 11th Annual College of Education & GSN Research Conference (pp. 135-141). Miami: Florida International University. Retrieved from http://education.fiu.edu/research_conference/

Özcan, Y. (2019). “Bulmaca Kulesi” programının yaşam becerileri açısından incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.

Aytekin, O. K. (2020). Analysis of Science Images Presence in Cartoons (A Turkish TV Channel Case). European Journal of Educational Research, 9(3), 1347-1366

Özerbaş, M. A., & Kuralbeyava, A. (2018). Türkiye ve Kazakistan öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin değerlendirilmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 16-25.

Özoğlu, C., & Kaya, E. (2020). Z kuşağı öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenmeleri ve dijital okuryazarlıkları arasındaki ilişki. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 11(1), 415-437.

Pala, S. M. & Basibuyuk, A. (2020). 10-12 yaş grubu ogrencileri ıcin dijital okuryazarlik olcegi gelistirme calismasi. Akdeniz Egitim Arastirmalari Dergisi, 14(33), 542-565. doi: 10.29329/mjer.2020.272.25

Pedro, F. (2006). The new mıllennıum learners: Challenging our views on ICT and learning. http://www.oecd.org/edu/ceri/38358359.pdf

Pérez-Escoda, A., García-Ruiz, R., & Aguaded, I. (2019). Dimensions of digital literacy based on five models of development / Dimensiones de la alfabetización digital a partir de cinco modelos de desarrollo, Culture and Education, 31(2), 232-266, DOI: 10.1080/11356405.2019.1603274

Pool, C. R. (1997). A new digital literacy: A conversation with Paul Gilster. Educational Leadership, 55(3), 6-11.

Seckin-Kapucu, M. (2021). Bilgi okuryazarlığı. A. Aypay (Ed.), Eğitim ve 21. Yüzyıl becerileri (s. 105-120). Ankara: Nobel Yayın.

Sezgin, A. A., & Karabacak, Z. İ. (2020). Yükseköğretimde dijital dönüşüm ve dijital okuryazarlık dersine yönelik betimsel bir analiz. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Hakemli Dergisi, 28(1), 17-30.

Shopova, T. (2014). Digital literacy of students and its improvement at the university. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 7(2), 26-32.

Talan, T., & Aktürk, C. (2021). Orta öğretim öğrencilerinin dijital okuryazarlık ve bilgi güvenliği farkındalığı seviyelerinin incelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 158-180.

Tapscott, D. (1998). Growing up digital. New York: McGraw-Hill.

Taylan, G. (2020). Eğitim amaçlı internet kullanımı. dijital okuryazarlık araçlar, metodolojiler, uygulamalar ve öneriler (pp.375-410). Ankara: Nobel Akademi

Trilling, B., & Fadel, C. (2009). 21st century skills: Learning for life in our times: Learning for life in our times. John Wiley & Sons.

Üstündağ, M. T., Güneş, E., & Bahçivan, E. (2017). Turkish adaptation of digital literacy scale and investigating pre-service science teachers’ digital literacy. Journal of Education and Future, 12, 19-29.

Uyar, A. (2021). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin dijital okuryazarlık düzeyleri. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(1), 198-211.

Vitasmoro, P., Chandra, A. I., & Jatmiko, J. (2019). Improving student’s English vocabulary mastery through animation cartoon. 363(Icss), 505-509.

Yener, D., Yılmaz, M., & Kara, G. (2021). Çizgi filmlerde fen-mühendislik girişimcilik uygulamaları: Aslan örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (59), 1-29.

Yener, Y., Yılmaz, M., & Şen, M. (2021). Çizgi filmlerde değer eğitimi: TRT Çocuk örneği. International Journal of Social Sciences and Education Research, 7(2), 114-128.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2021). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin yayıncılık

Yıldız, Ç., Kahyaoğlu, M., & Kaya, F. (2012). Siirt ilindeki ortaöğretim öğrencilerinin sayısal okuryazarlık düzeylerinin cinsiyet, sınıf ve öğrenim gördüğü t türüne göre farklılaşmasının incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(3), 82-96.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v9i2.4183

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Munise Seçkin Kapucu, Hilal Özcan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).