PROBLEMS RELATED TO PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS EXPERIENCED BY NEW TEACHERS

Fikret Alincak, İbrahim Halil Berk, Mehmet Faik Öztürk

Abstract


In this study, the problems faced by the new physical education and sports teachers were investigated. For this purpose, the interview, which is one of the qualitative research methods, was used in the research. The working group consisted of physical education teachers who have just started working in the Gaziantep Provincial Directorate of National Education. Maximum variation sampling, which is one of the purposive sampling methods, was used in the selection of the study group. Face-to-face interviews were conducted with the participants. Interviews were held by obtaining permission for the place and time they deemed appropriate for them. A tape recorder and note-taking technique were used to record the interviews. As a result, it has been determined that physical education and sports teachers, who have just started to work, generally have problems with regulations and legislation, but they have problems due to the lack of communication with the administration and parents. As a result, it has been determined that physical education and sports teachers, who have just started to work, generally have problems with regulations and legislation, but they have problems due to the lack of communication with the administration and parents. Physical education and sports teachers who participated in the research stated that they had problems in classroom management due to lack of equipment and insufficient physical environmental conditions.


Keywords


physical education and sports, problem, empathy

Full Text:

PDF

References


Abakay, U., Alıncak, F., Akyel, Y., Yetiş, Ü. (2015). Ortaokul Beden Eğitimi̇ ve Spor Dersine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi̇. Route Education and Social Science Journal. 2(4):1-9.

Acun, A., Alıncak, F., Üzüm, H. (2017). Pedagojik Formasyon Sertifikası Programında Öğrenim Gören Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2(4): 32-42.

Afşin, F. N. (1988). Stajyer Öğretmenlerin Meslekle İlgili Sorunlar ve Çözüm Yolları. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Aitken, R., Harford, J. (2010). Induction needs of a group of teachers at different career stages in a school in the Republic of Ireland: challenges and expectations. Teaching and Teacher Education, 27: 350-356.

Aksoy, N. (2008). Birleştirilmiş Sınıflarda Eğitim-Öğretim: Genç ve Deneyimsiz Öğretmenlerin Görüşlerine Dayalı Bir Araştırma, Eğitim Bilim ve Toplum Dergisi, 6(21): 82-108.

Alıncak F., Pancar Z. (2021). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İnternet Kullanım Durumlarının İncelenmesi. International Journal of New Approaches in Social Studies. 5(2), 439-453.

Alıncak, F. (2021). Göreve Yeni Başlayan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Yeterlik Algılarının ve Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 5(1): 232-247.

Anılan, H., Kılıç, Z., Demir, Z. M. (2015). Kırsal Alanda Öğretmen Olmak: Sınıf Öğretmenlerinin Bakış Açısı. Electronic Turkish Studies, 10(11):149-172.

Arslan, M. (2007). Constructivist Approaches in Education. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 40 (1):41-61.

Arslanargun, E. ve Bozkurt, S. (2012). Okul müdürlerinin okul yönetiminde karşılaştığı sorunlar. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (4), 349-368.

Aydın, R., Sağlam, G. (2012). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2):257-294.

Başar, M., Doğan, Z. G. (2015). Göreve Yeni Başlayan Öğretmenlerin Yaşadığı Sosyal Kültürel ve Mesleki Sorunlar. Route Educational and Social Science Journal, 2(4):375-398.

Başaran, İ. E. (2004). Yönetimde İnsan İlişkileri-Yönetsel Davranış. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Baştürk, R. (2012). İlköğretim Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitime Yönelik Algı ve Beklentilerinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(42):96-107.

Boyraz, A. (2007). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Aday Öğretmenlerin Sınıfta Karşılaştıkları Disiplin Sorunları. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Ankara, (Prof. Dr. Nezahat Güçlü).

Çermik, A. (2003). Sınıf Öğretmenlerinin İnsan İlişkileri Sorunları ve Bu Sorunların Performans Üzerindeki Etkileri (Denizli ili örneği). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Denizli, (Prof.Dr. Abdurrahman Tanrıöğen).

Demir, M. K., Arı, E. (2013). Öğretmen sorunları-Çanakkale ili örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 32(1), 107-126.

Ekinci, A. (2010). Aday Öğretmenlerin İş Başında Yetiştirilmesinde Okul Müdürlerinin Rolü. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 15(1):63-77.

Ekinci, G., Ayar, A. (2000). Stajyer Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Problemleri. II.Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Çanakkale, 68-71.

Erdemir, N. (2007). Mesleğe Yeni Başlayan Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Şikâyetleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 6(22):135-149.

Ergenekon, Y. (2005). İşe Yeni Başlayan Zihinsel Özürlüler Öğretmenlerinin Mesleksel Sorunlarının Belirlenmesi ve Bu Sorunları Gidermeye Yönelik Çözüm Önerilerin Geliştirilmesi. Anadolu Üniversitesi; Nadir Kitap, Eskişehir.

Erkoç, A. (2009). Aday Öğretmenlerin Göreve Başladıklarında Karşılaştıkları Sorunlar. Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş.

Fantilli, R. D. & McDougall, D. E. (2009). A study of novice teachers: challenges and supports in the first years. Teaching and teacher education, 25, 814-825.

Franc, L. H. (1970). Problems Perceived By Seventy-Five Beginning Elementary School Teachers. Teacher College, Columbia University, New York.

Gay, L., Mills, G., Airasian, P. (2006). Educationalresearch: Competenciesfor Analysis And Application. New York: Prenticehall.

Gökçe, A. T. (2010). Aday öğretmenlerin öğretme ve öğrenmeye yönelik yeterliklerine ilişkin yaşadıkları sorunlar. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 2013; 12(23), 23-42.

Gökçe, A. T. (2021). Alternatively certified elementary school teachers in Turkey, Procedia Social and Behavioral Sciences. 2: 1064–1074.

Gömleksiz, N., Ülkü, A. K., Biçer, S., Yetkiner, A. (2010). Mesleğe Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Yaşadıkları Zorluklarla Öğretmen Adaylarının Yaşayabilecekleri Zorluklara İlişkin Algılarının Karşılaştırılması. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(3):12 -23.

Güçlü, N. (2004). Öğretmenlik mesleğine başlarken yeni öğretmenlerin örgütsel sosyalleşmeleri (1. Basım). S.Ş.Erçetin. (Ed.), İlk günden başöğretmenliğe (ss.15-36). Ankara: Asil Yayıncılık.

Gülay, A., Altun, T. (2017). Göreve Yeni Başlayan Öğretmenlerin Yeterlik Algılarının ve Karşılaştıkları Sorunların Belirlenmesi. Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 31;738-749.

Hamarat, F. (2002). İlköğretimde Okul Yöneticilerinin Aday Öğretmenleri İşbaşında Yetiştirmedeki Rolleri ve Yetiştirme Uygulamaları. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Işıktaş, S. (2015). Öğretmen adaylarının iyi öğretmen olma ile ilgili görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(4), 119-131.

Karge, B. D. (1993). Beginning Teachers: In Danger of Attrition. American Educational Research Association, Atlanta, GA.

Kelly, A. M., Gningue, S. M. & Qian, G. (2015). First-year urban mathematics and science middle school teachers: classroom challenges and reflective solutions. Education and Urban Society, 47(2), 132-159.

Kilgore, K., Ross, D., Zbikowski, J. (1990). Understanding the Teaching Perspectives of First-Year Teachers, Journal of Teacher Education, 41(1):28-38.

Korkmaz, İ., Saban, A., Akbaşlı, S. (2004). Göreve Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Güçlükler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 38(1):266-277.

Korkmaz, S. (1999). Göreve Yeni Başlayan Öğretmenlerin Mesleğe Uyum Sorunları. Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli.

Kösterelioğlu İ. ve Kösterelioğlu M. A. (2008). Stajyer öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini kazanma düzeylerine ilişkin algıları. SAÜ Fen Edebiyat Dergisi, 10(2), 257-275.

Kuzey, M. (2002). Sınıf Öğretmenlerinin Bazı Sorunları ve Çözüm Önerileri. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Erzurum.

Nartgün, Ş. S. (2006). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim Programlarının Etkileri Üzerine Düşünceleri (Bolu ili örneği). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6(1):157-178.

Özgan, H. (2013). Stajyer Öğretmenlerin Sosyalleşme Sürecinde Okul Yöneticilerinden Beklentileri. Eğitim ve Bilim, 38(168):17-29.

Özpınar, M. & Sarpkaya, R. (2010). Köyde görev yapan sınıf öğretmenlerinin sorunları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 17-29.

Öztürk, F. Z., Kaya, N., Durmaz, E. (2015). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görev Sürecinde Yaşadıkları Eğitimsel Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 7(3):68-94.

Parlak, C. (2005). Stajyer Öğretmenlerin Formal ve İnformal Sosyalizasyon Süreçleri (Iğdır İli Örneği). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Quaglia R. (1989). Socialization of the Beginning Teacher: A Theoretical Model from the Empirical Literature. Research in Rural Education, 5(3):1-7.

Sarı, M. H. (2011). Göreve Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, (Doç. Dr. Yüksel Altun).

Sarı, M. H., Altun, Y. (2015). Göreve Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1):213-226.

Sünbül, A. M. (2005). Bir meslek olarak öğretmenlik (2. Basım). Ö. Demirel ve Z. Kaya (Eds), Öğretmenlik mesleğine giriş (ss. 245-278). Ankara. Pegem A Yayıncılık.

Şişman, M. (2002). Eğitimde Mükemmellik Arayışı Etkili Okullar. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Taşkaya, S. M. (2012). Nitelikli Bir Öğretmende Bulunması Gereken Özelliklerin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre İncelenmesi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 1(33):283-298.

Tuzcuoğulları Ö. T., Pancar Z., Bozdal Ö. (2017). A Research on the Role of Relative Age Effectiveness in Sports Termination. European Journal of Physical Education and Sport Science. 3(12):461-469.

Uygun, S. (2012). Basında öğretmen sorunları. Milli Eğitim Dergisi, 194, 72-91.

Ünal, Ç. & Başaran, Z. (2010). Yeni program çerçevesinde sosyal bilgiler öğretmenlerinin sorunları (Erzurum). Milli Eğitim Dergisi, 186, 291-309.

Üzüm, H., Alıncak, F. (2019). Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları İle Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etmelerinde Etkili Olan Faktörlerin Değerlendirilmesi, International Social Sciences Studies Journal, 5(40): 3928-3936.

Veenman, S. (1984). Perceived Problems of Beginning Teachers. Review of Educational Research, 54(2):143-178.

Vural, B. (2004). Yetkin-ideal-vizyoner Öğretmen (1. Basım). İstanbul: Hayat Yayıncılık, 2004.

Yalçınkaya, M. (2002). Yeni Öğretmen ve Teftiş. Milli Eğitim Dergisi. 153-154.

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.

Yıldız N. (2011). Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin Çalıştıkları Yerin Kültürü ile Etkileşiminin Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Yuen-Fun, I. W. (1991). Toward an Agenda for Helping the Beginning Teacher: Perceptions of Concerns and Best Help Strategies, Paper presented at the Annual Conference of the Eastern Educational Research Association, Boston, MA.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v9i4.4236

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Fikret Alincak, İbrahim Halil Berk, Mehmet Faik Öztürk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).