EVALUATION OF PRE-SERVICE TEACHERS’ COMMUNICATION SKILLS

Muamber Yılmaz

Abstract


The study aimed to evaluate pre-servıce teachers’ communication skills. Research Faculty of Education University of Bartin Class Teacher Education, Science Teacher Education, Mathematics Education and Social Studies Education Department made over 175 pre-servıce teachers studying in the field. The questionnaire used in the collection of the data by Ersan and Balcı (1998) developed by communication skills inventory. This inventory is a likert-type 5 measurement tool consisting of 45 items, the scale of mental, emotional and behavioral measures in terms of communication skills. It contains 15 questions each of them size-related. In research pre-servıce teachers’ communication skills have investigated according to their genders and the science branches whether does not change. In research, it was tried to be answered the following questions:

  1. What are communication skill levels of the senior students at the Faculty of Education, Bartın University?
  2. Is there a statistically significant difference between communication skills of the senior students studying at the Faculty of Education, Bartın University with regard to their genders?
  3. Is there a statistically significant difference between communication skills of the senior students studying at the Faculty of Education, Bartın University with regard to their departments?

The research universe constitutes the final year students of 2015-2016 studying at Bartın University Faculty of Education Department of Primary Education. Sampling is compose by 175 students from selected the final year students at Department of Elementary Education. The survey model was used in the research. In the analysis of data used the statistical processing of the data from independent groups t-test and one-way ANOVA. As a result of the research pre-servıce teachers in communication skills was found a significant difference in favour of females. Pre-servıce teachers’ in communication skills was found significant difference in science branches. This difference is in favor of Class Teaching include Class Teacher Education, Science Teacher Education, Mathematics Education and Social Studies Education Department.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


pre-service teachers, communication skill, student, evaluate

References


Acar, V. (2009). Öğretmen adaylarının iletişim becerileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Burdur: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Akyurt, N. (2009). Sağlıkta iletişim ve Marmara üniversitesi sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 4(11), 15-33.

Baker, S. B. and Shaw, M. C. (1987). Improving counseling through primary prevention. Ohio: Merrill Publishing Company.

Black, K. A. (2000). Gender differences in adolescents’ behavior during conflict resolution tasks with best friends. Adolescense, 35(139), 499-512.

Baştaş, Z. and Baştaş, A. (1992). Bedenin dili. İstanbul: Remzi Kitapevi.

Biehler, R. F. (1978). Psychology applied to teaching. Boston: Hougton Mifflin Corn.

Bozkurt Bulut, N. (2004). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin iletişim becerilerine ilişkin algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 443-452.

Ceyhan, A. A. (2006). An investigation of adjustment level of Turkish university students with respect to perceived communication skill level. Social Behaviour and Personality, 34(4), 367-379.

Çetinkanat, C. (1998). Öğretmen adayları ve müfettişlerin bakış açısından öğretmen iletişim becerileri. Eğitim Yönetimi Dergisi, 4(14), 209-221.

Çetinkaya, Z. (2011). Türkçe öğretmen adaylarının iletişim becerilerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 9(2), 567-576.

Çiftçi, S. and Taşkaya, S. M. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının öz yeterlik ve iletişim becerileri arasındaki ilişki. IX. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Elazığ, p. 509-512.

Çilenti, K. (1998). Eğitim teknolojisi ve öğretim. Anakara: Kadıoğlu Matbaası.

Çulha, M. and Dereli, A. A. (1987). Atılganlık eğitimi programı. Psikoloji Dergisi, 6(21), 124-127.

Davies, L. and Igbal, Z. (1997). Tension in teacher training for school effectiveness of Pakistan. School Effectiveness and School Improvement, 8(2), 254-266.

Demiray, U. (2007). Genel iletişim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Dilekmen, M., Başcı Namlı, Z. and Bektaş, F. (2008). Eğitim fakültesi öğrencilerinin iletişim becerileri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 223-231.

Egan, G. (1994). Psikolojik danışmaya giriş. Akkoyun F. (Çev). Ankara: From Ofset.

Ersanlı, K. and Balcı, S. (1998). İletişim becerileri envanterinin geliştirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 10(2), 7-12.

Erigüç, G., Şener, T. and Eriş, H. (2013). İletişim becerilerinin değerlendirilmesi: Bir meslek yüksekokulu öğrencileri örneği. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 16(1), 45-65.

Erigüç, G. and Eriş, H. (2013). Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri: Harran üniversitesi örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(46), 232-254.

Fenson, L. (1994). Communication skills, birth order, sex differences. Journal of Child Development, 23(5), 15-23.

Gürşimşek, I., Vural, D. E. And Demirsöz, E. S. (2008). Öğretmen adaylarının duygusal zekaları ile iletişim becerileri arasındaki ilişki. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(16), 1-11.

Güven, A. and Akyüz, M. Y. (2001). Öğretmen adaylarının iletişim ve problem çözme becerilerine ilişkin görüşleri. Ege Eğitim Dergisi, 1, 13-32.

Jones, R. N. (1995). The theory and practice of counseling. Holt Rinehart and Winston Ltd.

Kavcar, C. Oğuzkan, F. and Sever, S. (2005). Türkçe öğretimi. Ankara: Engin Yayınları.

Kerr, M. (1991). Background factors predicting teacher ratings of children performance. Social Study of Behavioral Development, 5(2), 17-25.

Kırmızı, H. (2006). Genel ve teknik iletişim, kişisel gelişim ve iş hayatında başarının anahtarı. Trabzon: Celepler Matbaacılık.

Korkut, F. (1996). İletişim becerileri eğitiminin lise öğrencilerinin iletişim becerilerini değerlendirmelerine etkisi. 3P Dergisi, 4(3), 191-198.

Kortuk, F. (1999). Üniversite öğrencilerinin iletişim becerilerinin değerlendirilmesi. IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Eskişehir, p. 208-218.

Koşay, A. (2013). Çocuk yuvasında ve çocuk esirgeme evinde kalan korunmaya muhtaç çocuklar ile ailesi yanında yaşayan çocukların sosyal becerilerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Köksal Akyol, A. and Koçer Çiftçibaşı, H. (2005). Okul öncesi öğretmen adaylarının empatik beceri düzeylerinin belirlenmesi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 21, 13-23.

Pehlivan, K. B. (2005). Öğretmen adaylarının iletişim becerisi algıları üzerine bir çalışma. İlköğretim Online Dergisi, 4(2), 17-23.

Piji Küçük, D. (2012). Müzik öğretmenliği anabilim dalı öğrencilerinin iletişim ve problem çözme becerileri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 33-54.

Poyraz, H. and Dere, H. (2001). Okul öncesi eğitiminin ilke ve yöntemleri. Anakara: Anı Yayıncılık.

Reed, V. A., McLeod, K. and McAllister, L. (1999). Importance of selected communication skills for talking with peers and teachers: adolescent’ opinions. Language Speech and Hearing Services in Schools, 30(1), 32-49.

Özbay, M. (2005). Sesle ilgili kavramlar ve konuşma eğitimi. Milli Eğitim Dergisi, 33(168), 116-125.

Öz, M. F. (2003). Uygulamalı Türkçe öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Özerbaş, M. A., Bulut, M. and Usta, E. (2007). Öğretmen adaylarının algıladıkları iletişim beceri düzeylerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 123-135.

Özokçu, O. and Sucuoğlu, B. (2005). Kaynaştırma öğrencilerinin sosyal becerilerinin değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 6(1), 414-57.

Saracaloğlu, A. S., Yenice, N. and Karasakaloğlu, N. (2009). Öğretmen adaylarının iletişim ve problem çözme becerileri ile okuma ilgi ve alışkanlıkları arasındaki ilişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 187-206.

Saracaloğlu, A. S., Özkütük, N. and Silkü, A. (2001). Üniversite öğrencilerinin iletişim becerileri. X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Bolu, 1754-1762.

Sensebaugh, R. (1995). Classroom communication and sex defferences. Information Analysis Journal, 9(4), 4-10.

Şeker, A. (2000). Sınıf öğretmenlerinin iletişim becerileri ile sınıf atmosferi arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Temizyürek, F. Erdem, İ. and Temizkan, M. (2007). Konuşma eğitimi. Ankara: Öncü Kitap Yayınları.

Weis, L., Combleth, C., Zeeichner, K. M. and Appie, M. W. (1990). Curriculum for tomorrow’s schools. Buffalo Research Institute an Education for Teaching Graduate School of Education, State University of New York: May, 1-28.

Yatkın, A. (2003). Halkla ilişkiler ve iletişim. Ankara: Nobel Yayınları.

Yılmaz, B. (2007). Üniversite öğrencilerinin kişilerarası iletişim becerileri ve bağlanma stilleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Muğla: Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yılmaz, İ. and Çimen, Z. (2008). Beden eğitimi öğretmen adaylarının iletişim beceri düzeyleri. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(3), 3-14.

Yüksel, G. (1997). Sosyal beceri eğitiminin üniversite öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

 

 

Copyright © 2015. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing GroupAll rights reserved.

This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms.

All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).