AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN DIGITAL CITIZENSHIP LEVELS OF PRE-SERVICE PRIMARY SCHOOL TEACHERS AND THEIR DEMOCRATIC VALUES

Soner Aladağ, Serdar Çiftci

Abstract


This study seeks to investigate the relationship between digital citizenship levels of pre-service primary school teachers and their democratic values. The research was designed in descriptive survey model. The research was conducted with the participation of 346 pre-service primary school teachers (juniors and seniors) from Adnan Menderes University and Muğla Sıtkı Koçman University. “Digital Citizenship Scale” developed by İşman and Güngören (2014) and “Democratic Values Scale” developed by Çermik (2013) were used as the data collection tools. The data were analyzed through descriptive statistics and t-test while the unrelated samples were analyzed through one-way analysis of variance. Also, the relationship between the variables was analyzed by using correlation analysis. The results of the analyses reveal that there is a statistically insignificant difference among the pre-service primary school teachers’ digital citizenship scores in terms of the variables of gender and class. As for the democratic values scores, it is observed that there is a statistically significant difference among the pre-service primary school teachers’ scores in terms of gender, having access to the Internet connection, the duration of the Internet use experience, and the duration of daily Internet use.  There is also a statistically significant difference among the digital citizenship scores in terms of having the Internet connection, the duration of the Internet use experience, the duration of daily Internet use, and perceived level of the Internet using skills. Democratic values scores differ significantly in terms of class and perceived level of the Internet using skills. When the scores taken from the digital citizenship and democratic values scales are analyzed, it is observed that there is a weak positive correlation between these two variables.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


digital citizenship, democratic values, primary school education, pre-service teachers

References


Altunya, N. (2003). Vatandaşlık ve insan hakları eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Bardakci, S., Akyüz, H.İ., Samsa-Yetik, S. ve Keser, H. (2014). Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Eğilimleri Üzerine Sosyokültürel Bir İnceleme. 8th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS). Trakya University: Edirne.

Büyükkaragöz, S. (1994). “Demokrasi Eğitimi ve Okul”, Demokrasi Gündemi. Ankara: Türk Demokrasi Vakfı Yayınları.

Büyükkaragöz, S. (1995). Yükseköğretim programları ve demokratik tutumlar. Ankara: Eren Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.

Can, N. (2004). Öğretmen Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Değişim Ve Demokratik Katılımla İlgili Düşünce Ve Davranışları. Eğitim Araştırmaları. (15), 132-142.

Cüceloğlu D.(1991). Yeniden insan insana. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Çermik, H. (2013). Öğretmen Adaylarının Demokratik Değerleri ve Bu Değerlerin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 586.

Çubukcu, A. ve Bayzan, Ş. (2013). Türkiye’de dijital vatandaşlık algısı ve bu algıyı internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı ile artırma yöntemleri. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, Issue 5, p.148-174.

Doğan, İ. (2005). Modern toplumda vatandaşlık demokrasi ve insan hakları insan haklarının kültürel temelleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Doğanay, A. (2006). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi. Birinci Baskı C. Öztürk. (Editör). Değerler eğitimi. Ankara. PegemA Yayınları. ss.255-286’daki makale.

Elkatmiş, M. (2009). Hayat bilgisi öğretimi. B. Tay. (Editör). Hayat bilgisi öğretiminde değer eğitimi. Ankara: Maya Akademi Yayın Dağıtım ss. 335-365’deki makale.

Ersoy, A.F. (2007). Sosyal bilgiler dersinde öğretmenlerin etkili vatandaşlık eğitimi uygulamalarına ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Farmer, L. (2010) 21. Century Standarts For İnformation Literacy. Leadership, 39 (4), 20-22.

Gürbüz, G. (2006). İlköğretim 7. ve 8. sınıflarda vatandaşlık bilgisi dersinde demokrasi eğitimi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

ISTE (International Society for Technology in Education). (2007). ISTE standards: Students. Retrieved from: http://www.iste.org/docs/pdfs/20-14_ISTE_Standards-S_PDF.pdf.

Işman A. ve Güngören Ö.C. (2013). Being Digital Citizen. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 106, 551–556.

Işman, A., & Güngören, O. C. (2014). Digital Citizenship. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 13(1).

Karadağ, E., Baloğlu, N. & Yalçinkayalar, P. (2006). İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretmenler tarafından algılanan demokratik tutumları ile öğretmenlerin demokratik değerleri üzerine ilişkisel bir araştırma. Değerler Eğitimi Dergisi, 4 (12), 65-82.

Kocadağ T. (2012). Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Düzeylerinin Belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Trabzon.

Kuçuradi, İ. (2003). İnsan ve Değerleri. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.

MEB. (2005). İlköğretim sosyal bilgiler dersi (4-5. sınıflar) öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü

Mossberger, K., Tolbert, C., & S. McNeal, R. S. (2007). Digital Citizenship: The Internet, Society, and Participation. London, England: MIT Press.

Ribble, M. & Bailey, G. (2007). Digital Citizenship in Schools. Washington: ISTE Press.

Ribble, M. (2009). Raising a digital child: A digital citizenship handbook for parents. International Society for Technology in Education.

Ribble, M. (2015) Digital Citizenship Using Technology Appropriately. 10.01.2015. http://www.digitalcitizenship.net.

Sakalli, H., & Çiftçi, S. (2016). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dijital Vatandaşlık Düzeyleri İle Siber Zorbalık Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 6(2).

Şendağ, S. ve Uysal, Ö. (2010). Bilgi ve İletişim Teknolojileri Işığında Dönüşümler. H. F. Odabaşı (Ed.), Vatandaşlıkta Dönüşümler (257-280). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Şendağ, S. ve Uysal, Ö. (2010). Bilgi ve İletişim Teknolojileri Işığında Dönüşümler. H. F. Odabaşı (Ed.), Vatandaşlıkta Dönüşümler (257-280). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Uygun, S., Engin, G. (2014). Temel demokratik değerler ölçeği: bir ölçek geliştirme çalışması. Turkish Studies. Volume 9/5 Spring 2014, p. 2021-2031.

Zencirci, İ. (2003). İlköğretim Okullarında Yönetimin Demokratiklik Düzeyinin Katılım Özgürlük Ve Özerklik Boyutları Açısından Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.727

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Soner Aladağ, Serdar Çiftci

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2018. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).