THE RELATIONSHIP BETWEEN MIDDLE SCHOOL STUDENTS’ EMOTIONAL EXPRESSION AND SELF-CONCEPT

Mehmet Kanak, Eyüpcan Yazici

Abstract


The purpose of this study is to reveal the relationships between middle school students’ emotional expression levels and their self-concept, gender, and school types. It was conducted on the seventh-grade students of five middle schools in Sivas province in the 2016-2017 academic year.  Relational survey model was used. The Emotional Expression Questionnaire developed by King and Emmons (1990) and adapted into Turkish by Kuzucu (2011) and the Social Comparison Scale adapted into Turkish by Şahin, Şahin, and Durak (1993) were used as measurement tools. No significant difference was found between the emotional expression levels of the females and the males. However, the females were found to have significantly higher social comparison scores than the males. A significant difference was found between the scores obtained from the Emotional Expression Questionnaire by school type. A low-level significant, positive relationship was found between the scores obtained from the Emotional Expression Questionnaire and those obtained from the Social Comparison Scale. 

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


emotional expression, social comparison, self, middle school

References


Adıgüzel, G. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Empatik Eğilim, Duyguları İfade Etme ve Öz-Anlayış Açısından İncelenmesi [An Investigation of University Students’ Aggression Levels in Terms of Emphatic Tendency, Expression of Emotions, and Self-Understanding]. Selçuk University Graduate School of Educational Sciences, Department of Educational Sciences, Division of Psychological Counseling and Guidance. Konya.

Aronson, E., Wilson, T. D., and Akert, R. M. (2012). Sosyal psikoloji [Social psychology]. (O., Gündüz, Trans.). Kaknüs Yayınları.

Barlas, G., Karaca, S., Onan, N., and Işıl, Ö. (2010). Üniversite Sınavına Hazırlanan Bir Grup Öğrencinin Kendilik Algıları ve Ruhsal Belirtileri Arasındaki İlişki [The Relationship Between Self-Perception and Psychiatric Symptoms in a Group of Students Preparing for the University Entrance Examination]. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. 1(1). 18-24.

Bosma, H. & Jackson, S. (1990). Coping and Self Concept in Adolescence. Springer-Verlag: Berlin. ISBN-13: 978-3-642-75224-7 e-ISBN-13: 978-3-642-75222-3 DOI: 10.1007/978-3-642-75222-3.

Burger, J.M. (2006). Kişilik [Personality]. İnan Deniz Erguvan Sarıoğlu (Trans.). Istanbul: Kaknüs.

Çelik, E. (2013). Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Yılmazlık Özelliklerinin Duygusal Dışavurum Açısından İncelenmesi [An Investigation of Resilience Characteristics of Senior High School Students Through Emotional Expression]. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 17(2). 221-236.

Erözkan, A. (2004). Lise Öğrencilerinin Sosyal Karsılaştırma Ve Depresyon Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi [An Investigation of High School Students’ Social Comparison and Depression Levels in Terms of Some Variables]. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 13. 1-18.

Güler, A., Halıcıoğlu, M. B., and Taşğın, S. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma [Qualitative Research in Social Sciences]. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

İşleroğlu, S. (2012). Lise Öğrencilerinde Öznel İyi Oluşun Benlik Saygısı, Sosyal Yetkinlik Beklentisi ve Duyguları İfade Etme Eğilimine Göre Yordanması [Predicting Subjective Well-Being among High School Students According to Self-Esteem, Social Self-Efficacy and Tendency to Express Emotions]. Ege University Institute of Social Sciences, Department of Psychological Counseling and Guidance]. Izmir.

Kasapoğlu, F. and Kış, A. (2016). Öznel İyi Oluşun Cinsiyet Açısından İncelenmesi: Bir Meta-Analiz Çalışması [Investigating the Subjective Well-Being in terms of Gender: A Meta-Analysis]. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 12(3). 770-782. DOI: http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.282379

Koçak, R. (2002). Aleksitimi: Kuramsal Çerçeve, Tedavi Yaklaşımları ve İlgili Araştırmalar [Alexithymia: Theoretical Framework, Treatment Approaches, and Related Research]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 1-2(135). 183-212.

Korkut-Owen, F. (2015). Okul Temelli Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma [School-Based Preventive Guidance and Psychological Counseling]. Ankara: Anı.

Kuyumcu, B. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Farkındalık, Duyguları İfade Etme, Benlik Kurgusu ve Öznel İyi Oluş Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi [An Investigation of the Relationships Between University Students’ Emotional Awareness, Expression of Emotions, Self-Construal, and Subjective Well-Being]. Uluslar arası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi. 1(2). 104-113.

Kuzucu, Y. (2011). Duyguları İfade Etme Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması [Adaptation of Emotional Expression Questionnaire: Validity and Reliability Study]. Kastamonu Eğitim Dergisi. 19(3). 779-792.

Kuzucu, Y. (2006). Duyguları Fark Etmeye ve İfade Etmeye Yönelik Bir Psiko-Eğitim Programının, Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Farkındalık Düzeylerine, Duygularını İfade Etme Eğilimlerine, Psikolojik ve Öznel İyi Oluşlarına Etkisi [The Effect of a Psycho-Education Program of Emotional Awareness and Emotional Expression on University Students’ Emotional Awareness Levels, Tendency to Express Emotions, and Psychological and Subjective Well-Being]. Ankara University Graduate School of Educational Sciences, Department of Educational Sciences, Division of Psychological Services in Education, Program of Psychological Counseling and Guidance. Ankara.

Lama, D. & Goleman, D. (2003). Destructive Emotions: How Can We Overcome Them? New York: Bantam Book.

Lazarus, R. S. (1991). Emotion & Adaptation. New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-506994-3.

MEB. (2013). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi [Child Development and Education]. Ankara.

Mete-Otlu, B., İkiz, E., and Asıcı, E. (2016). Duyguları Fark Etme ve İfade Etme Psiko-Eğitim Programının Psikolojik Danışman Adaylarının Öz-Duyarlılık Düzeyine Etkisi [The Effects of the Psycho-Education Program of Emotional Awareness and Expression on the Counselor Trainees’ Self-Compassion Levels]. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 15(56). 273-283. ISSN:1304-0278.

Myers, D.G. (2015). Sosyal Psikoloji [Social Psychology]. (S.Akfırat, Trans.). Ankara: Nobel.

Önder, A. (2006). Eğitici Drama Uygulamalarının Altı Yaş Çocuklarının Kendilik Algıları Üzerindeki Etkisi [The Effect of Educational Drama Activities on Six-Year-Old Children’s Self-Perceptions]. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. 13. 29-34.

Özgüven, İ.E. (2012). Bireyi Tanıma Teknikleri [Techniques of How to Know an Individual]. Ankara: Nobel.

Santrock, J.W. (2012). Ergenlik [Adolescence]. Diğdem Müge Siyez (Trans.). İlkay Demir (Ed.), in Benlik, Kimlik, Duygu ve Kişilik [Self, Identity, Emotion, and Personality] (p.129-161). Ankara: Nobel.

Sezer, Ö. (2010). Ergenlerin Kendilik Algılarının Anne Baba Tutumları Ve Bazı Faktörlerle İlişkisi [The Relationship Between Adolescents’ Self Perception and Parental Attitudes and Some Other Variables]. Yüzüncüyıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 1, 1-19.

Tutarel-Kışlak, Ş., Göztepe, I. (2012). Duygu Dışavurumu, Empati, Depresyon ve Evlilik Uyumu Arasındaki İlişkiler [The Relationships Between Expressed Emotion, Depression, Empathy and Marital Adjustment]. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 3(2). 27-46.

Uçar, E. (2016). Facebook’ta Duyguları İfade Etme Ölçeği Geliştirme Çalışması [A Study for Developing a Scale of Expressing Emotions on Facebook]. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi. 1(1). 41-57.

Uran. B. (2016). Aleksitimik Skoru Yüksek Olanlarda Benlik Algısı, Benlik Saygısı ve Değişik Demografik Özelliklerin Değerlendirilmesi [An Evaluation of Self-Perception, Self-Respect, and Various Demographic Variables in Individuals with a High Alexithymia Score]. Nişantaşı University Institute of Social Sciences. Istanbul.

Uysal, R., Satıcı, A.S. (2014). Duygusal Dışavurumun İntikam Üzerindeki Yordayıcı Rolü [The Predictive Role of Emotional Expression on Revenge]. Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Dergisi. 1(1). 16-27.

Yıldırım, A. and Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri [Qualitative Research Methods in Social Sciences] Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, M. (2016). Lise Öğrencilerinde Kendilik İmgesinin Okul Başarısına Etkisi [The Effect of Self-Image on School Success Among High School Students]. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 43. 157-168. ISSN: 1300-8889. DOI: 10.15285/ebd.63954.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.911

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Mehmet Kanak, Eyüpcan Yazici

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2022. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).