QUALITATIVE RESEARCH DESIGNS: WHICH ONE IS THE BEST FOR YOUR RESEARCH?

Nihan Sölpük Turhan

Abstract


This study focuses on five qualitative research designs commonly used in educational research: Phenomenology, Ethnography, Grounded Theory, Case Study and Discourse Analysis. The aim of the study is to compare these designs in terms of their general characteristics, data collection tools, sample sizes, analytical methods and coding procedures. Therefore, it seeks answers to the following questions: “Which design is the most suitable one for a particular qualitative study? What are the key characteristics of each design? Phenomenology seeks an answer to the question “What is the reality?” while focusing on a specific phenomena in detail. Researchers focus on personal experiences of participants in order to explain a specific phenomenon based on the data obtained. Ethnography is used to define human behavior and its cultural and symbolic dimensions. What Grounded Theory focuses on is to emphasize the development of a theory according to the data collected throughout a study. Case Study examines real-life actual research problems in detail within a holistic framework. Discourse Analysis focuses on what is implied in a discourse rather than exact words and those who tell or write them. The study examines different studies conducted in the field of educational research and compares them according to certain criteria. The results revealed important differences and similarities among study-specific qualitative research designs in terms of general characteristics, data collection tools, sample sizes, analytical methods and coding procedures.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


phenomenology, ethnography, grounded theory, case study and discourse analysis

Full Text:

PDF

References


Note: In the reference section, the "*" pattern was used for comparison of the differences among qualitative research design sections studies.

*Alp, S. & Taşkın, Ç. (2012). Eleştirel düşünme ve problem çözme: öğretmenlerinin yansıtıcı düşünceyi uygulamaları. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 134-146.

*Aydın, İ. S. (2013). İki dilli türk öğrencilerin yazılı anlatım becerilerine yönelik bir durum çalışması. Electronic Turkish Studies, 8(9).

*Aydoğan, D. & Karaarslan, M. H. (2013). Üniversiteler Kendini Nasıl Tanımlıyor? Üniversite Tanıtım Filmleri Üzerine Söylem Analizi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 119-146.

Ayres, L., Kavanaugh, K. & Knafl, K. A. (2003). Within-case and across-case approaches to qualitative data analysis. Qualitative Health Research, 13(6), 871-883.

Baker et al (1992) Method slurring: the grounded theory/phenomenology example. Journal of Advanced Nursing 17, 1355 – 1360

Baş, T. & Akturan, U. (2008). Nitel araştırma yöntemleri NVİVO 7.0 ile nitel veri analizi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Chandler, D. (2002). Semiotics: The basics. London: Routledge,

Creswell, J. W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among the five traditions. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Crowe, M. (1998). The power of the word: Some post-structural considerations of qualitative approaches in nursing research. Journal of Advanced Nursing, 28, 339-344.

*Çatı, K. Ve Ünal, A. (2016) Türkiye’deki üniversitelerin girişimcilik serüveni : bir gömülü teori araştırması. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 11, 86-121.

*Demirhan, G. (2015). Türkiye’de eğitim yönetimi alanında araştırma geleneği ve paradigmaların gömülü teori bağlamında değerlendirilmesi(Doktora Tezi).Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Dey, I. (1999). Grounding grounded theory. London: Academic Press.

Glaser, B. & Strauss, A. (1967). The Discovery of Grounded Theory. Chicago: Aldine.

Gee, J. P. (2005). An introduction to discourse analysis: Theory and method (2nd ed.). London: Routledge.

*Göçer, A. (2014). Öğretmen adaylarının Türkçenin kullanımına ilişkin görüşleri. Milli Eğitim, 203,23-34.

*Gür, T., Dilci, T. & Arseven, A. (2013). Geleneksel yaklaşımdan yapılandırmacı yaklaşıma geçişte öğretmen adaylarının görüş ve değerlendirmeleri; bir söylem analizi. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, (1)18, 123-135.

Hammersley, M. & P. Atkinson. (1995). Ethnography: Principles in practice. London: Routledge

Hill, C. E., Thompson, B. J., & Williams, E. N. (1997). A guide to conducting consensual qualitative research. The Counseling Psychologist, 25, 517– 572.

*Işık, A. & Gürsel M. (2010). Başarılı bir ilköğretim okulunda örgüt kültürü: etnografik bir durum çalışması.(yayınlanmış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi. Konya.

*Karademir, E., Sarıkahya, E. ve Altunsoy, K. (2017). Fen bilimleri öğretmenlerinin beceri kavramına yönelik algıları: bir olgubilim çalışması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 53-71.

*Kartal, O. ve Kınalı, R. (2012). Medya okuryazarlığı eğitimi alan rehberlik danışmanlık anabilim dalı öğrencilerinin aktif vatandaşlık düzeylerini etkileyen faktörler. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Sayı: 36. Sayfa: 169-191

*Kaya, G., Şardağ, M., Cakmakci, G., Doğan, N., İrez, S., & Yalaki, Y. (2016). Bilimin doğası öğretiminde kullanılan söylem desenleri ve iletişim yaklaşımları. Eğitim ve Bilim, 41(185).

*Kocabıyık, O. O. (2016). Olgubilim ve gömülü kuram: bazı özellikler açısından karşılaştırma. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1).

Mearns, D. & Thorne, B. (1988). Person Centred Counselling in Action. London: Sage.

Morse, J. M. (1994). Designing funded qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.). Handbook of qualitative research. (pp. 220-235). Thousand Oaks, CA: Sage.

Morse, J. M., & Field, P. A. (1995). Qualitative research methods for health professionals. Thousand Oaks, CA: Sage.

*Özalp, K. (2018). Sanat eğitimi alan öğrencilerin imge çözümleme ve uygulamada görsel kültür algılarının belirlenmesi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi 2(7),703-727

*Özden, M., Baştürk, A. U., & Demir, M. (2015). Kopya çektim, çünkü…: bir olgubilim çalışması. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 6(4), 57-89.

*Özoğlu, A. E. (2015). Okul kültürünün sembolik açıdan çözümlenmesi: etnografik bir çalışma (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Rennie, D. (1990). Toward a representation of the clients' experience of the psychotherapy hour. In G. Lietaer, J. Rombauts, & R. Van Balen (Eds.), Client-centered and experiential therapy in the nineties (pp. 155-172). Leuven, Belgium: Leuven University Press.

*Sezer, Ş. (2018). Öğretmenlerin sınıf yönetimi tutumlarının öğrencilerin gelişimi üzerindeki etkileri: fenomenolojik bir çözümleme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2): 534-549

Starks, H. & Trinidad, S.B. (2007). Choose your method: a comparison of phenomenology, discourse analysis, and grounded theory. Qualitative Health Research, 17 (10), 1372-1380

Sokolowski, R. (2000). Introduction to phenomenology. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Strauss, A., & Corbin, J. (Eds.). (1997). Grounded theory in practice. Thousand Oaks, CA: Sage.

Tesch, R. (1990). Qualitative research: Analysis types and software tools. Bristol, PA: Falmer.

*Ünal, A. & Ünal E. (2010). Öğretmen ve öğrencilerin rehber öğretmeni algılamalarına ilişkin bir durum çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7:2, 919-945.

*Yahşi, Z. (2017). Erken çocukluk ortamında sınıf kültürü ve katılım yetkinliği üzerine nitel bir analiz. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – ENAD 5(3), 297-316.

Yıldırım, A. & Şimşek H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

*Yılmaz, K. & Şahin, T. (2016). Eğitim fakültelerindeki araştırma görevlilerinin mesleki deneyimlerinin incelenmesi: araştırma görevlisi olmanın anlamına ilişkin fenomenolojik bir çalışma. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 44,143-168.

Yin, R. (1984). Case study research: Design and method. Beverly Hills, CA: Sage.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejse.v0i0.2448

Copyright © 2015. European Journal of Special Education Research (ISSN 2501 - 2428) is a registered trademark of Open Access Publishing GroupAll rights reserved.

This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms.

All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).