LIBERAL ARTS COURSES IN TEACHER EDUCATION

Gülgün Bangir Alpan, Gürcü Koç Erdamar

Abstract


Liberal arts courses (LACs) have been introduced in education faculties for high quality teacher education. This study aims to examine the views of education faculty lecturers, graduates and senior year students about the place and implementation of LACs in teacher education. The study group of the qualitative study includes lecturers (17), senior year students (21) and graduates (19) who volunteered to participate in the study. Data were collected through semi-structured interviews. One-to-one interviews were held with lecturers and graduates, and 30-45 minute focus group interviews were held with groups of 3 to 5 senior year students. Data analysis involved the formation of a list of codes. Related codes were gathered together for thematic coding. The following themes emerged from LAC-related lecturer and student comments: General perceptions, contents, implementation, lecturer quality, measurement and evaluation in LACs, recommendations and desired LACs. The study ends with recommendations for teacher education. 

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


teacher education, liberal arts courses, lecturer views, student views, education faculty

References


Ada, S. (2001). İlköğretimin birinci kademesinde sınıf öğretmeni yetiştiren okulların programlarının analizi ve karşılaştırılması. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 13, 1-10.

Adıgüzel, A. ve Sağlam, M. (2009). Öğretmen eğitiminde program standartları ve akreditasyon. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (3), 83–103.

Aksu, M.B., Çivitçi, A. ve Duy, B.(2008). Yükseköğretim öğrencilerinin öğretim elemanlarının ders uygulamaları ve sınıf içi davranışlarına ilişkin görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (9) 16, 17-42.

Alpan, G. B. (2013). Powerpoint ile işlenen derslere eleştirel bir bakış: Öğrenci yorumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44(44), 61-72.

Angelillo, I. F., Di Maio, G., Costa, G., & Barillari, U. (2009). Prevalence of occupational voice disorders in teachers. Journal of Preventive Medicine and Hygiene, 50(1), 26-32.

Arslantaş, H. İ. (2011). Öğretim elemanlarının öğretim stratejileri-yöntem ve teknikleri, iletişim ve ölçme değerlendirme yeterliklerine yönelik öğrenci görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15).

Bany, M. A., & Johnson, L. V. (1975). Educational social psychology. Prentice Hall.

Baskan, G. A. (2001). Öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede yeniden yapılanma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(20), 16-25.

Baskan, G.A., Aydın, A. ve Madden,T. (2006). Türkiye’deki öğretmen yetiştirme sistemine karşılaştırmalı bir bakış. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (1), 35-42

Bıkmaz, F. (2017). Öğretmen adaylarının öğretme-öğrenme anlayışları ve bilimsel epistemolojik inançlarının araştırılması: Boylamsal bir çalışma. Eğitim ve Bilim, 42(189), 183-196

Bovo, R., Galceran, M., Petruccelli, J., & Hatzopoulos, S. (2007). Vocal problems among teachers: evaluation of a preventive voice program. Journal of Voice, 21(6), 705-722.

Çam, S. (2016). İletişim becerileri eğitimi programının öğretmen adaylarının ego durumlarına ve problem çözme becerisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(12).

Çelikten, M., Şanal, M., & Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 207-237.

Çoban, A. (2007). Sınıf öğretmenlerinin eğitim sürecine ilişkin felsefi tercihlerini değerlendirme. Üniversite ve Toplum,7 (4), 6 Mart 2017 tarihinde

http://www.universite-toplum.org/text.php3?id=331 adresinden alınmıştır.

Dilekmen, M., Başçı, Z. & Bektaş, F. (2008). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerileri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12, 223-231.

Doğanay, A. (2011). Hizmet öncesi öğretmen eğitiminin öğretmen adaylarının felsefi bakış açılarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 36(161), 332-348.

Durukan, E., & Maden, S. (2011). Türkçe öğretmen adaylarının Türkçe öğretmenliği lisans programına yönelik görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi.19 (2), 555 – 566.

Durukan, E., & Maden, S. (2010). Türkçe öğretmen adaylarının iletişim becerileri üzerine bir araştırma. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi.1, 59– 74.

Elma, C., Kesten, A., Kıroğlu, K., Uzun, E. M., & Dicle, A. N. (2010). Öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine ilişkin algıları. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 16(2), 231-252.

Emanuel, R. ve Adams, J.N. (2006). Assessing college student perceptions of instructor customer service via the quality of instructor service to students (Qıss) Questionnaire. Assessment & Evaluation in Higher Education, 31(5), 535-549.

Ferrari, A., Cachia, R., & Punie, Y. (2009). Innovation and creativity in education and training in the EU member states: Fostering creative learning and supporting innovative teaching. JRC European CommissionTechnical Note, 52374. 1-55

Gökçe, N. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamalarına ilişkin değerlendirmeleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2), 176-194.

Görgen, İ., ve Deniz, S. (2003). Ortaöğretim branş öğretmenliği öğretmen adaylarının öğretmenlik sertifikası programına yönelik görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 158, 112-120.

Gülbahçe, Ö. (2010). KK Eğitim Fakültesi öğrencilerinin iletişim becerilerinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(2), 12-22.

Güneş, G., & Gökçek, T. (2013). Öğretmen adaylarinin matematik okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 70-79.

Kavcar, C. (2002). Cumhuriyet döneminde dal öğretmeni yetiştirme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi,35(1-2),1-14.

Kumral, O. (2009). Öğretmen adaylarının öğretim elemanlarının davranışlarına yönelik algıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(25), 92-102.

Kurt, A. A., İzmirli, Ö. Ş., Fırat, M., & İzmirli, S. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri dersine ilişkin bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30, 19-28.

Küçükahmet, L. (2007). 2006-2007 öğretim yılında uygulanmaya başlanan öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2)., 203-219.

MEB (1975) Dokuzuncu Milli Eğitim Şurası İstanbul, s.144.

Murat, M., Aslantaş, H. İ., ve Özgan, H. (2006). Öğretim elemanlarının sınıf içi eğitim öğretim etkinlikleri açısından değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(3).263-278

Okçabol, R. (2004). Öğrenci, öğretmen, öğretmen adayı ve öğretim elemanı gözüyle öğretmen yetiştirme, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.

Orhan, E. E. (2017). Türkiye’de öğretmen adayları aldıkları öğretmen eğitimi hakkında ne düşünüyor? Nitel bir araştırma. Eğitim ve Bilim, 42(189), 197-216.

Özyürek, M. (2008). Nitelikli öğretmen yetiştirmede sorunlar ve çözümler: Özel eğitim örneği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 189-226.

Pehlivan, K. B. (2005). Öğretmen adaylarının iletişim becerisi algıları üzerine bir çalışma. İlköğretim Online, 4(2), 17-23.

Saylan, N. (2014). Sürekli değiştirilen öğretmen yetiştirme sistemi. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 3(6), 9-19.

Şen, H. Ş., & Erişen, Y. (2002). Öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretim elemanlarının etkili öğretmenlik özellikleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 99-116.

Şimşek, C. L., & Şimşek, A. (2010). Türkiye’de bilim tarihi öğretimi ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yeterlilikleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 169-198.

Şimşek, C. L. (2011). The effect of student studies in the nature and history of science lesson to the level of the knowledge about history of science. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 5(1), 116-138.

Şişman, M. (2009). Öğretmen yeterlilikleri: Modern bir söylem ve retorik. İnönü üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, 10(3), 63-82.

Tay, B., Demirci-Güler, M.P. ve Taşdemir, A. (2009). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin bilimsel araştırma yöntemleri dersi başarı düzeyleri ve düşünceleri. VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Eskişehir.

Tok, E., & Sevinç, M. (2012). Düşünme becerileri eğitiminin okul öncesi öğretmen adaylarının yaratıcı becerilerine etkisi. Eğitim ve Bilim, 37(164), 204-222.

Töreyin, A. M.(1992). Öğretmenlik mesleğinde ses eğitiminin gereği. Akademik Yorum Dergisi. Trabzon, 59-60,

Uğurlu, Z., & Kıral, E. (2012). Öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersinin işleyiş sürecine ve kazanımlarına iliskin görüsleri. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, (1 ), 59-93.

Walker, R.J. 2008. Twelve characteristics of an effective teacher: A longitudinal, qualitative, Quasi-Research Study of in-service and pre-service teachers’ opinions. Educational Horizons 87 (1) 61-8.

Yanpar-Yelken, T., Çelikkaleli, Ö., & Çapri, B. (2007). Eğitim fakültesi kalite standartlarının belirlenmesine yönelik öğretmen adayı görüşleri (Mersin Üniversitesi örneği). Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 191-215.

Yaşar, M. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri dersine yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması: Geçerlik ve güvenirlik. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, 4(2), 109-129.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK). (1998). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. Ankara: Yükseköğretim Kurulu Yayını.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK). (2007a). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. Ankara: Yükseköğretim Kurulu Yayını.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK).(2007b). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri –öğretmenin üniversitede yetiştirilmesinin değerlendirilmesi (1982-2007). Ankara: Yükseköğretim Kurulu Yayını.

Yükseköğretim Kurulu (2008). Eğitim Fakültelerinde Uygulanacak Yeni Programlar Hakkında Açıklama. [Online]: http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/programlar_aciklama.doc

adresinden 26.09.2008 tarihinde indirilmiştir. http://www.yok.gov.tr/documents/10279/49665/aciklama_programlar/aa7bd091-9328-4df7-aafa-2b99edb6872f

Yüksel, S. (2011). Türk üniversitelerinde eğitim fakülteleri ve öğretmen yetiştirme. PEGEM Akademi.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.1061

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Gülgün Bangir Alpan, Gürcü Koç Erdamar

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).