PRE-SERVICE TEACHERS’ PERCEPTIONS OF “ADMINISTRATION” AND “SCHOOL PRINCIPAL” REFLECTED THROUGH METAPHORS

Bertan Akyol, C. Bilge Kapçak

Abstract


This study aims to present pre-service teachers’ perceptions of “administration” and “school principal” reflected through metaphors; a purpose based on the fact that although they are trained in educational administration with only one course at university, pre-service teachers who are trained in the faculties of education constitute the group with the highest potential for becoming educational administrators in Turkish education system. The study group is the 4th grade (senior) university students who were chosen by means of criterion sampling method and who study at Preschool Teaching, Primary School Teaching, Social Sciences Teaching, Science Teaching, Music Teaching, Art Teaching, Psychological Counseling and Guidance programs at Adnan Menderes University. The criteria were the students’ year of education and the course of Turkish Education System and School Management they take during their higher education. In this study which is based on phenomenology research design, a written form was used as the data collection tool aiming the perception of pre-service students for administration and school principal through metaphors. After the content analysis of the data gathered through written forms, it has been found out that pre-service students have mostly positive perceptions of administration and school principal concepts and administration is perceived to a more authoritarian structure while school principal and administration are considered equal in terms of responsibility. 

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


pre-service teachers, educational administration, school principal

References


Aydın, M., (2015). Eğitim Yönetimi, Ankara: Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti.

Balcı, A. (2008). Türkiye’de eğitim yönetiminin bilimleşme düzeyi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 14 (2), 181-209.

Balcı, A. ve Apaydın, Ç. (2009). Türkiye’de eğitim yönetimi araştırmalarının durumu: Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi dergisi örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15 (59), 325-343.

Başaran, İ. E., (1993). Türkiye Eğitim Sistem. Ankara: Gül Yayınevi.

Cemaloğlu, N. (2005). Türkiye’de okul yöneticisi yetiştirme ve istihdamı: Varolan durum, gelecekteki olası gelişmeler ve sorunlar. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (2). 249-274.

Cerit, Y. (2008). Öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin müdür kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin görüşleri. Eğitim ve Bilim, 33 (147), 3-13.

Çakıcı, A. ve İslamoğlu, A.E. (2012). Akademisyenlerin fakülte ve yüksekokul yöneticilerine ilişkin algılarının metaforlarla analizi. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 77-99.

Çobanoğlu, N. ve Gökalp, S. (2015). Öğretmen adaylarının okul müdürüne ilişkin algıları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (31), 279-295.

Dönmez, Ö. (2008). Türk eğitim sisteminde kullanılan yönetici metaforları (Kayseri ili örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Gelmez Ş. ve Çetin, M. H. (2012). Öğretmen ve okul yöneticilerin metaforlar vasıtasıyla okul yönetimi algıları (İstanbul Beyoğlu ilçesi örneği)”. https://dosyalar.nevsehir.edu.tr 02.06.2017 tarihinde indirilmiştir

Goldstein, L.B. (2005). Becoming a teacher as a hero’s journey: using metaphor in preservice teacher education. Teacher Education Quarterly, 32 (1), 7-24.

Günbayı, İ. (2011). Principals' perceptions on school management: A case study with metaphorical Analysis. International Online Journal of Educational Sciences, 3(2), 541-561.

Kalyoncu, R. (2012). Görsel sanatlar öğretmeni adaylarının “öğretmenlik” kavramına ilişkin metaforları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (20), 471-484.

Koç, E. S. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmen ve öğretmenlik mesleği kavramlarına ilişkin metaforik algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1), 47-72.

Koşar, D. (2016). Öğretmen adaylarının üniversite ve öğretim elemanı kavramlarına ilişkin metaforik algıları. International Online Journal of Educational Sciences, 8 (3), 113-127.

Kösterelioğlu, M.A., (2014). Öğretmen adaylarının okul yöneticisi kavramına ilişkin metaforik algıları. Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks (ZfWT), 6 (3), 115-133.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Morgan, G. (1998). Yönetim ve Örgüt Teorilerinde Metafor. (Çev: G. Bulut). İstanbul: MESS Yayınları.

Örücü, D. ve Şimşek, H. (2011). Akademisyenlerin gözünden Türkiye’de eğitim yönetiminin akademik durumu: nitel bir analiz. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17 (2), 167-197.

Örücü, D. (2014). Öğretmen adaylarının okul, okul yönetimi ve Türk eğitim sistemine yönelik metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 20 (3), 327-358.

Pesen, A., Kara, İ. ve Gedik, M. (2015) Çocuk gelişimi bölümü 2. sınıf öğrencilerinin "müdür" kavramına ilişkin metafor algıları. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5: 28-48.

Resmi Gazete (2014). Yayım Tarihi: Haziran, 2014. Sayısı: 29026

Resmi Gazete (2015). Yayım Tarihi: Ekim, 2015. Sayısı: 29494.

Saban, A., Koçbeker, B. N. ve Saban, A. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(2), 461-522.

Sezgin, F.; Koşar, D.; Koşar, S. ve Er, E. (2017). Öğretmenlerin öğrenciye yönelik metaforlarının belirlenmesine ilişkin nitel bir araştırma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32 (3), 600-611.

Tüzel, E. ve Şahin, D. (2014). İlköğretim birinci kademe öğrencilerinin okul yöneticilerine ilişkin metaforları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (17), 355-396.

Yalçın, M. ve Erginer, A. (2012). İlköğretim okullarında okul müdürüne ilişkin metaforik algıları. Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi, 1 (2), 229-256.

Yıldırım, A.ve Şimşek, H (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınları.

Zembat, H.; Tunçeli, H.İ. ve Akşin, E. (2015). Okulöncesi öğretmenlerin adaylarının “okul yöneticisi” kavramına ilişkin algılarına yönelik metafor çalışması. Hacettepe University Faculty of Healty Science Journal, 1 (2), 446-459.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.1096

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Bertan Akyol, C. Bilge Kapçak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).