THE PROBLEMS THAT PRE-SCHOOL TEACHERS’ ENCOUNTER

Mehmet Fatih Karacabey

Abstract


The purpose of this study is to identify problems such as administration, program and parental issues that pre-school teachers encounter. The other purpose is to investigate whether the teacher perceptions on problems that pre-school teachers encounter differ statistically significantly depending on the presence of a helper in the class, school building type and the economic status of the neighborhood in which the school located. This is a survey study, and the Problems of Pre-School Teachers Scale was developed as the data collection tool of the study. The population of this study is composed of 329 teachers who work in the center of Şanlıurfa, Turkey during 2012-2013 fall semesters. The study is conducted with the participation of 220 teachers selected via simple random sampling method. The exploratory and confirmatory factor analyses, t test and one-way analysis of variance methods were used. The findings indicate that there are significant differences in the perceptions of pre-school teachers related to administration, program and parents. These were discussed along with literature support and recommendations to school administrators were generated.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


pre-school teacher, administration, parent, program

References


Alison, K. L., & Berthelsen, D. C. (1995). Preschool teachers' experiences of stress. Teaching and Teacher Education, 11(4), 345-357.

Akgün, E., Yarar, M., & Dinçer, Ç. (2011). Okul Öncesi Öğretmenlerin Sınıf İçi Etkinliklerde Kullandıkları Sınıf Yönetimi Stratejilerinin İncelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(3), 1-9.

Akkaya, M. (2007). Öğretmenlerin ve velilerin okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan aile katılımı çalışmalarına ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Allenworth, D., & Kolbe, L. (1987). The comprehensive school health program: Exploring an expanded concept. Journal of School Health, 57, 409-412.

Anderson, E. M. (2013). Preparing the next generation of early childhood teachers: The emerging role of interprofessional education and collaboration in teacher education. Journal of Early Childhood Teacher Education, 34(1), 23-35.

Aral, N., Kandır, A., & Yaşar, C. (2002). Okul öncesi eğitim ve okul öncesi eğitim programı. İstanbul: Ya-Pa.

Arnas, Y. A. (2002). Velilerin Okul Öncesi Eğitime ve Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Yönelik Tutumları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(10).

Balcı, A. (1997). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara

Bekman, S. (1999). 7 çok geç! Erken çocukluk eğitiminin önemi üzerine düşünceler ve öneriler. İstanbul: AÇEV.

Biber, A. G. K. (2003). İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin, Ailelerinin Sosyo Ekonomik Düzeylerine Göre Öğretmen Aile İletişimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 35(35), 360-373.

Bolat, O. İ. (2011). İş yükü, iş kontrolü ve tükenmişlik ilişkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(2), 87-101.

Budak, G., & Sürgevil, O. (2013). Tükenmişlik ve tükenmişliği etkileyen örgütsel faktörlerin analizine ilişkin akademik personel üzerine bir uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(2).

Budunç, A. B. (2007). Okul öncesi öğretmenlerin bakış açışıyla çalışma ortamlarının değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Büte, M., & Balcı, A. F. (2010). Bağımsız anaokulu yöneticilerinin bakış açısından okul yönetimi süreçlerinin işleyişi ve sorunlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 16(4), 485-511.

Büyüköztürk, Ş. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem.

Çakmak, Ö. Ç. (2010). Okul öncesi eğitim kurumlarında aile katılımı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(20), 1-18.

Çelenk, S. (2003). Okul başarısının ön koşulu: Okul aile dayanışması. İlköğretim online, 2(2), 28-34.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları (3. b.). Ankara: Pegem.

Etme, S. B. (2009). Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri. TAF Preventive Medicine Bulletin, 8(1), 17-26.

Field, A. (2000). Discovering statistics using SPSS for windows. London: Sage Publications.

Fraenkel, J. R., Wallen, N., & Hyun, H. (2012). How to design and evaluate research in education (8. ed.). New York: McGraw-Hill.

Gömleksiz, M. N. & Serhatlıoğlu, B. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin öz-yeterlik inançlarına ilişkin görüşleri. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(7), 201-221.

Helsing, D. (2007). Regarding Uncertainty in Teachers and Teaching. Teaching and Teacher Education, 23, 1317–1333.

Hoş, R. (2015). Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, kurum yöneticilerine ilişkin öğretim liderliği algıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural equation modeling: a multidisciplinary journal, 6(1), 1-55.

Jeon, L., Buettner, C. K., & Snyder, A. R. (2014). Pathways from teacher depression and child-care quality to child behavioral problems. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 82(2), 225-235. doi:10.1037/a0035720

Karaküçük, S. A. (2008). Okul öncesi eğitim kurumlarında fiziksel/mekansal koşulların incelenmesi: sivas ili örneği. Sosyal Bilimler Dergisi/Journal of Social Sciences, 32(2).

Kotaman, H. (2008). Türk ana babalarının çocuklarının eğitim öğretimlerine katılım düzeyleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 135-149.

McCartney, K., Burchinal, M., Clarke-Stewart, A., Bub, K. L., Owen, M. T., Belsky, J., & the NICHD Early Child Care Research Network. (2010). Testing a series of causal propositions relating time in child care to children’s externalizing behavior. Developmental Psychology, 46(1), 1–17. doi:10.1037=a0017886

Nash, M. (1997). Fertile minds. Time, 54.

OECD. (2012). Starting Strong III: Quality Toolbox for Early Childhood Education and Care.

Öğülmüş, S., & Özdemir, S. (1995). Sınıf ve okul büyüklüğünün öğrenciler üzerindeki etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 1(2), 261-273.

Özabacı, N., & Acat, M. B. (2005). Sosyo ekonomik çevreye göre ilköğretim öğrencilerinin başarısızlık nedenleri. Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1).

Özsırkıntı, D., Cenk, A. K. A. Y., & Bolat, E. Y. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programı hakkındaki görüşleri (Adana ili örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1).

Öztürk, A. & Deniz, M. E. (2008). Okul öncesi öğretmenlerinin duygusal zekâ yetenekleri iş doyumları ve tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 7(3), 578-599.

Prochner, L., Cleghorn, A. A., Kirova, A., & Massing, C. (2014). Culture and practice in early childhood teacher education: A comparative and qualitative study. International Journal of Multidisciplinary Comparative Studies, 1(1), 18-34.

Poyraz, H. ve Dere H. (2003). Okul Öncesi Eğitiminin İlke ve Yöntemleri. Ankara: Anı.

Sapsağlam, Ö. (2013). Değerlendirme boyutuyla okul öncesi eğitim programları (1952-2013). Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1.

Selimhocaoğlu, A. (2016). Farklı sosyo-ekonomik düzeylerdeki ilköğretim okullarında okuyan öğrencilerin anne-babalarının değerlendirmesine göre uyum sorunları (Kırşehir İl Örneği). Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(32).

Sheridan, S. (2007). Dimensions of Pedagogical Quality in Preschool. International Journal of Early Years Education, 15, 197–217.

Şahin, F. T., & Kalburan, F. N. C. (2009). Aile Eğitim Programları ve Etkililiği: Dünyada Neler Uygulanıyor? Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 1-12.

Taner, M., & Başal, H. A. (2005). Farklı sosyoekonomik düzeylerde okulöncesi eğitimi alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin dil gelişimlerinin cinsiyete göre karşılaştırılması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 395-420.

Uşun, S. & Cömert, D. (2003). Okul öncesi öğretmenlerinin hizmet içi eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 125-138.

Ülkü, Ü. B. (2007). Anasınıfı ve ilköğretim 1. sınıfa devam eden çocukların velileri ve öğretmenlerinin, çocukların okul olgunluğu hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Üstünoğlu, Ü. (1993). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Nitelikleri. Çağdaş Eğitim Dergisi, 18(184) 8-11.

Yaman, E. (2006). Eğitim sistemindeki sorunlardan bir boyut: büyük sınıflar ve sınıf yönetimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(3), 261-274.

Yapıcı, M. & Ulu, F. B. (2010). İlköğretim 1. sınıf öğretmenlerinin okul öncesi öğretmenlerinden beklentileri. Kuramsal Eğitimbilim, 3(1), 46-62.

Zembat, R. (2012). Okul öncesi öğretmenlerinin okul yöneticisi, meslektaşları ve aileler bağlamında algıladıkları çatışma durumlarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(163).

Zhai, F., Raver, C. C., & Li-Grining, C. (2011). Classroom-based interventions and teachers’ perceived job stressors and confidence: Evidence from a randomized trial in Head Start settings. Early Childhood Research Quarterly, 26, 442–452.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.1100

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Mehmet Fatih Karacabey

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).