EVALUATION OF TEACHERS' OPINIONS RELATING IMPROVING QUALIFICATION IN TEACHING PROCESS

Fevzi Dursun

Abstract


Improving quality and providing permanent learning in the teaching process undoubtedly depend on the time that teacher spends and active and voluntary participation of students. This study is important for providing perspectives about new techniques and suggestions to the teachers and related persons by determining actions and thoughts of teachers relating teaching process. Aim of the research is to determine teachers’ actions for increasing the quality of teaching process. The research was carried out by using screening model to determine the actions of subject-matter teacher, working in Tokat province, for increasing the quality in teaching. 50 primary and middle school teachers attended to the research, working in Tokat central district and filling out the form voluntarily in interview. 12 open-ended questions weren’t evaluated due to several missing information. Convenience sampling method was used in the research, one of the qualitative research techniques. The convenience sampling technique brings speed, easy implementation and economy. Six (6) open-ended questions addressed to 50 voluntary teachers to determine the opinions of teachers about increasing the quality of teaching process. Before the final form of the open-ended questionnaire, opinions of 2 specialists who have doctoral degree in Department of Curriculum and Instruction were obtained, and 5 subject-matter teachers who didn’t include in study group were implemented pretesting. Questionnaire with open-ended questions were designed and participants were asked to write their opinions in the form and send e-mails to researcher including the forms. In this method, participants were asked to answer the questions as they were asked in the interview. These answers were supposed to be in written form. Questions used to determine teachers’ opinions are as follows: 1. What does it mean to be an active student in teaching process? How do you evaluate this? 2. What can be done to make students active in teaching process? 3. How do you keep alive student’s interest (voluntary participation without boredom)? 4. How do you support permanent learning? 5. How do you support motivation? 6. Which activities do you implement activities to improve quality of teaching process? Content analysis method was used, one of the qualitative data analysis. In the process of reporting the data, reliability was attempted to increase by quoting teachers’ opinions directly. Participants were coded as TE1, TE2… In order to increase reliability, two researchers randomly coded 5 open-ended questions; coefficient of coincidence was computed .76 by using “agreeing/agreeing & disagreeing” formula. Findings were organized under the seven themes: motivation, active student, teacher, providing permanent learning, features of teaching environment, method, technique and restraining student’s activity. 

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


teaching process, quality of teaching, motivation, teachers’ opinion

References


Arıkıl, G., Yorgancı, B. (2012). Öğretmenlerin, Öğretmen Adaylarının ve Öğrencilerin Motivasyonu Algılama Farklılıkları. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012, Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. Online: http://kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/dosyalar/tam_metin/pdf/2389-30_05_2012-15_25_14.pdf (Erişim tarihi: 12.08.2017).

Azar, A. (2011). Türkiye’deki öğretmen eğitimi üzerine bir söylem: nitelik mi, nicelik mi?. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 1(1) 36-38. DOI: 10.5961/jhes.2011.004.

Beyaztaş, İ. ve Senemoğlu, N. (2015). Başarılı öğrencilerin öğrenme yaklaşımları ve öğrenme yaklaşımlarını etkileyen faktörler. Eğitim ve Bilim. 40(179), 193-216. DOI: 10.15390/EB.2015.4214.

Buchanan, Shelly, Harlan, Mary Ann, Bruce, Christine S., & Edwards, Sylvia L. (2016) Inquiry based learning models, information literacy, and student engagement: A literatüre review. School Libraries Worldwide, 22 (2), 23-39.

Creswell, J. W. (2005) Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (2nd ed.). N.J.:Pearson Merrill Prentice Hall.

Demirkan, Ö. ve Saraçoğlu, G. (2016). Anadolu Lisesi öğretmenlerinin derslerde kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin görüşleri. The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, 2(1), 1-11.

Dikmen, Y. (2016).Hemşirelik öğrencilerinde akademik başarının yordayıcısı olarak algılanan sosyal düzeyi ile yalnızlık arasındaki ilişkinin incelenmesi. Journal of Human Sciences, 13(2), 3033-3043. Doi:10.14687/jhs.v13i2.3790

Dilekmen, M. (2008). Etkili eğitim için etkili öğretmenlik. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), ss.214-220.

Doğan, Y. (2011). Fen ve teknoloji derslerinde yapılması öngörülen yapılandırmacı etkinliklerin uygulanma sıklığı, Kuramsal Eğitimbilim, 4 (1), 18-37.

Geçer, A. ve Deryakulu, D. (2004). Öğretmen yakınlığının öğrencilerin başarıları, tutumları ve güdülenme düzeyleri üzerindeki etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim, sayı: 40, 518-543.

Görgen, İ., Kömür, Ş., Deniz, Ş. (2009). İngilizce öğretmen adaylarının güdüleme stratejilerini değerlendirmeleri, Muğla Üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi (İLKE), 23, 147-160.

İlgar, L. ve Gülten, D. Ç. (2013). Matematik konularının günlük yaşamda kullanımının öğrencilere öğretilmesinin gerekliliği ve önemi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:3,119-128

Kablan, Z., Topan, B. ve Erkan, B. (2015). Sınıf içi öğretimde materyal kullanımının etkililik düzeyi: bir meta-analiz çalışması, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimler, 13(3), 1629-164.

Karadüz, A. ve Sayın, H. (2015). Öğretmenlerin derslerindeki konuşma edimlerinin öğrencileriyle iletişimlerine etkisi. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(11), 883-908. DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827.

Karasar, N. (2005) Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar-ilkeler-yöntemler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kaya, E., Bal, D.A., Sezek, F. ve Akın, M. (2005). Sınıf ortamı ve barınma sorunlarından kaynaklanan olumsuzlukların öğrenci başarısı üzerine etkisi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (2), 41-51.

Maden, S., Durukan, E. ve Aslan, A. (2010). Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmen niteliklerine yönelik görüşleri. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 5(6),

Memiş, M. M. ve Erdem, M.D. (2013). Yabancı dil öğretiminde kullanılan yöntemler, kullanım özellikleri ve eleştiriler, Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8 (9), 297-318, Ankara-Turkey

Sarıer, Y. (2016). Türkiye’de öğrencilerin akademik başarısını etkileyen faktörler: bir meta-analiz çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3), 609-627. DOI:10.16986/HUJE.2016015868.

Savaş, E., Taş, S. ve Duru, A. (2010). Matematikte Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11(1). 113–132.

Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlikleri ve mesleki gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, Sayı: 58, 40-45.

Skourdoumbis, A. (2017). Teacher quality, teacher effectiveness and the diminishing returns of current ucation policy expressions. Journal for Critical Education Policy Studies, 15(1), 42-59.

Şahin, A. (2011) Öğretmen algılarına göre etkili öğretmen davranışları. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (1), 239-259.

Şensoy, S. A. ve Sağsöz, A. (2015). Öğrenci başarısının sınıfların fiziksel koşulları ile ilişkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 87-104.

Tatlıoğlu, K ve Korkmaz, G. (2015). İlköğretim Öğrencilerinin Okul Başarılarını Olumsuz Etkileyen Nedenlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (Konya Örneği). Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi (KAREFAD) 6(6), 93‐116.

Türk Eğitim Derneği (TEDMEN), 2014 Eğitim Değerlendirme Raporu- Ankara, 2014 Değerlendirme Dizisi: 1., Online: http://portal.ted.org.tr/yayinlar/2014-egitim-degerlendirme.pdf, (Erişim Tarihi: 12.08.2017).

Vatansever-Bayraktar, H. (2015). Sınıf yönetiminde öğrenci motivasyonu ve motivasyonu etkileyen etmenler, TurkishStudies-International PeriodicalfortheLanguages, LiteratureandHistory of TurkishorTurkic, 10 (3), 1069-1090.

Yaman, E., & Güven, N. (2014). Öğrencilerin motivasyon düzeyine etki eden önemli bir kavram: Ödül ve ceza. International Journal of Human Sciences, 11(1), 1163-1177. doi: 10.14687/ijhs.v11i1.2782.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yurtal, F. ve Yontar, A. (2006). Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerinden bekledikleri sorumluluklar ve sorumluluk kazandırmada kullandıkları yöntemler. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (2), 41-424.

Yurtbakan, E. Aydoğdu-İskenderoğlu, T. ve Sesli, E. (2016). Öğrencilerin matematik dersindeki başarılarını arttırma yolları konusunda sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 101-119. doi: 10.7822/omuefd.35.2.7.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.1169

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Fevzi Dursun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).