THE EXAMINATION OF THE PERCEPTIONS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS ON SOCIAL INTEGRATION

Habib Özgan, Engin Iş

Abstract


The study was conducted to determine the secondary school students' perceptions on social integration and examine them in terms of certain variables. It was a descriptive study with survey methodology. The universe of the research consisted of the students studying at secondary schools in Mardin city center during 2016-2017 educational year. The sample included four distinctive schools and the participants were randomly selected among İmam Hatip High Schools, Anatolian High Schools, Science High Schools and Vocational and Technical High Schools. The data from 1035 students were collected from the randomly selected branches of the grade levels in the aforementioned schools. The data on the social integration levels of high school students were collected through the "Social Integration Scale". The research results indicated that the secondary school students had moderate level of perceptions with regard to social integration and the students’ levels of social integration were in direct proportion with the educational quality and academic achievement of the students.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


social integration, secondary education, student, youth, high school

References


Akın, D., Ceyhan, E. (2005). Resmi ve Özel Lise Öğrencilerinin Ailelerinde, Arkadaşlarında ve öğretmenlerinden Aldıkları Sosyal Destek Düzeyleri Açısından Kendini kabul Düzeylerinin İncelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 05, Sayı 2: 69-88.

Arastaman, G. (2009). Lise birinci sınıf öğrencilerinin okula bağlılık (school engagement) durumlarına ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(26), 102-112.

Arı, Ramazan (2003). Gelişim ve Öğrenme. Konya: Atlas Kitabevi.

Arslantürk, Z., Amman, T. (2009). Sosyoloji. İstanbul: Çamlıca Yayınları.

Aslan, A. (2001). Eğitimin toplumsal temelleri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5, 16-30.

Avcı, M. (2006). Ergenlikte toplumsal uyum sorunları. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 39-64.

Aypay, A. (2015). Araştırma Yöntemleri Desen ve Analiz. Anı Yayıncılık, Ankara

Balkaya, A., Ceyhan, E. (2007). Lise öğrencilerinin Kimlik Duygusu Kazanım Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 07, Sayı 01: 433-446.

Beşirli, H. (2016). Bireyin Toplumsallaşması Sürecinde Spor. International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS), June, 2(1): 25-31.

Brewster, A. B., Bowen, G. L. (2004). Teacher support and the school engagement of Latino middle and high school students at risk of school failure. Child and Adolescent Social Work Journal, 21(1), 47-67.

Dinçer, M. (2003). Eğitimin Toplumsal Değişme Sürecindeki Gücü. Ege Eğitim Dergisi, 1: 102-112.

Doğan, İ. (2009). Dünden bugüne Türk ailesi: sosyolojik bir değerlendirme. Atatürk Kültür Merkezi.

Durmaz, A. (2008). Liselerde Okul Yaşam Kalitesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Dursun, D. (2012). Siyaset bilimi. İstanbul: Beta Yayınları.

Duverger, M. (1998). Siyaset Sosyolojisi. Varlık Yayınları, İstanbul, s.101

Edirne Fen Lisesi (1999). Öğrenci Sorunları. Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi Rehberlik Servisi tarafından yapılan 11.11.1999 tarihli çalışma, Edirne.

Erkal, M. (2006). Sosyoloji (Toplum bilimi).İstanbul: Der Yayınları.

Fromm, E. (1994). Sevginin ve Şiddetin Kaynağı. Payel Yayınları, çev. Salman, Y. , içten, N. İstanbul, s.19-21.

Gişi, E., Sezgin, F., Pakel, M. (2012). Türk Milli Eğitim Sistemi Türkiye’nin Sorunlarına Ne Kadar Duyarlı?. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt. 04 Sayı.02: 99-109.

Göçeri, N. (2002). Din Eğitim Bilimine Giriş. Adana: Çukurova Üniversitesi.

Güney, S. (2008). Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları.

http://busam.bahcesehir.edu.tr/rapordosya/Guneydogu-Raporu.pdf. (Erişim:02.10.2010)

http://www.setav.org/ups/dosya/24141.pdf. (Erişim: 09.01.2011)

İçli, G. (2005). Sosyolojiye Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.

Kalaycı, H., Özdemir, M. (2013). Lise Öğrencilerinin Okul yaşamının Niteliğine ilişkin Algılarının Okul Bağlılıkları Üzerine Etkisi. GEFAD / GUJGEF 33(2): 293-314.

Karasar, N., (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

Karakaya, İ. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Tanrıöğen, A. (Ed.). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Anı yayıncılık. Ankara.

Kasatura, İ. (1998). Gençlik ve Bağımlılık. Birinci Basım. - İstanbul : Evrim Yayıncılık

Kutsal, D., Bilge, F. (2012). Lise Öğrencilerinin Tükenmişlik ve Sosyal Destek düzeyleri. Eğitim ve Bilim, Cilt 37, Sayı 164: 283-297.

Maclver, R. M., Page, C. H. (1996). Cemiyet. (Çev: Amiran Kurtkan), MEB Basımevi, Ankara.

MEB. (2001). Liseler Arası Faaliyetler. MEB Fen Liseleri Daire Başkanlığı. Faaliyet değerlendirme raporu Ankara.

MEB. (2005). Talim Terbiye Kurulu Program Geliştirme Çalışmaları. Ankara: MEB Yayınevi.

Özpolat, V. (2009). Demokratik Vatandaşlık-Birlikte Yaşama Kültürü. Hegem Yayınları, Ankara

Özpolat, V. (2010). Ailede Demokratik Sosyalleşme. Aile ve Toplum Dergisi, Cilt 5, Sayı 20: 9-24.

Pallant,J. (2007). Spss Survival Manual. 1. Baskı, New York, NY 10121-2289, USA

Pianta, R. C. (1992). Beyond the parent: The role of other adults in children’s lives. New Directions in Child Development (New Directions for Child Development, Number 57). San Francisco: Jossey-Bass.

Sarı, M. (2013). Lise Öğrencilerinde Okula Aidiyet Duygusu. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 147-160.

Suavi, A. (2000). Arkeoloji ve Sosyoloji Kıskacında Türkiye‟ de Antropolojinin Geri Kalmışlığı. Folklor Edebiyat, 17-42.

Şen, Ş. (2007). Eğitim açısından toplumsal değişme ve yenileşme.(ed. E. Karip) Eğitim bilimine giriş. Ankara: Pegem A Yayıncılık, 173-189.

Şimşek, H., Şimşek A.S. (2013). Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Lise Öğrencilerinde Sosyal Bütünleşme Düzeyi. Milli Eğitim Dergisi, Cilt 42, Sayı 198: 73-95.

Tezcan, M. (1997). Eğitim Sosyolojisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi No:150

Türkkahraman, M. (2009). Teorik ve Fonksiyonal Açıdan Toplumsal Kurumlar ve Kurumlararası İlişkiler. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2: 25-46.

Yörükoğlu, A. (1994). Çocuk Ruh Sağlığı. Özgür Yayıncılık, İstanbul

Yörükoğlu, A. (1999). Gençlik Çağı. İstanbul: Acar Matbaacılık.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.1212

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Habib Özgan, Engin Iş

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2022. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).