PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ VIEWPOINTS ON READING COMPREHENSION DIFFICULTIES OF 3RD AND 4TH GRADE PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Yusuf Ergen, Onur Batmaz

Abstract


The purpose of the present study is to determine the viewpoints of primary school teachers on difficulties experienced by 3rd and 4th grade primary school students in reading comprehension. The study was planned in Phenomenology Design, which is one of the Qualitative Research Methods. The study group consisted of 25 primary school teachers working at 7 primary schools in the city center of Bayburt. The sampling of the study was determined with the Criterion Sampling Method, which is one of the Purposeful Sampling Methods. Semi-structured Interview Forms were used for data collection. The Descriptive Analysis Methods were used in the analysis of the data. As a result of the study, it was concluded that difficulties in reading comprehension appeared in the form of difficulties in answering questions after reading a text; the cause of the difficulty in reading was students’ not focusing on the meaning; and teachers conducted plenty of activities suitable for the levels of students to overcome the difficulties in reading. 

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


primary school teachers, reading, reading comprehension

References


Akyol, H. (2005). Türkçe ilkokuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Akyol, H. (2008). Türkçe Öğretim Yöntemleri (Yeni Programa Uygun Genişletilmiş 2. Baskı). Ankara: Kök Yayıncılık.

Brassell, D., & Rasinski, T. (2008). Comprehension that works: Taking students beyond ordinary understanding to deep comprehension. Huntington Beach: Shell Education.

Calp, M. (2010). Özel eğitim alanı olarak Türkçe öğretimi (Dördüncü baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Çayır, N. B. (2011). İlköğretim 4. sınıf Türkçe dersi öğretiminde çoklu zeka uygulamalarının öğrencilerin okuduğunu anlama ve yazılı anlatım becerileriyle ilgili deneysel bir araştırma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Demir, T. (2010). Türkçe öğretiminde anlama ve zihinde yeniden yapılandırma. Journal of Türklük Bilimi Arastirmaları, 15(27), 201-223.

Demirel, Ö. (2003). Türkçe öğretimi (Beşinci baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.

Duran, E., & Ertuğrul, B. (2012). İlköğretim sinif öğretmenlerinin elektronik ders kitaplarına yönelik görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 347-365.

Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştirma yöntemleri. Ankara: AnıYayınları.

Epçaçan, C. (2008). Okuduğunu anlama stratejilerinin bilişsel ve duyuşsal öğrenme ürünlerine etkisi (Yayınlanmamış DoktoraTezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Güneş, F. (2004). Okuma yazma öğretimi ve beyin teknolojisi. Ankara: OcakYayıncılık.

Güneş, F. (2007). Ses temelli cümle yöntemi ve zihinsel yapılandırma (Birinci baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.

İnce, Y. (2012). Sınıf öğretmenlerinin türkçe dersinde kullandıkları okuduğunu anlama stratejileri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Uşak Üniversitesi, Uşak.

Kanmaz, A. (2012). Okuduğunu anlama stratejisi kullanımının okuduğunu anlama becerisi, bilişsel farkındalık, okumaya yönelik tutum ve kalıcılığa etkisi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

Karaarslan, Y. (2015). İlkokul öğrencilerinin okuma, okuduğunu anlama düzeyleri ve sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları güçlükler ile ilgili görüşleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Kocaarslan, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin Türkçe dersinde okuduğunu anlama güçlüklerine ilişkin görüşleri: Nitel bir çalışma. International Journal of Social Science 6: 373-393. doi: 10.9761/JASSS1956

Leppänen, U., Aunola, K., Niemi, P., & Nurmi, J. E. (2008). Letter knowledge predicts Grade 4 reading fluency and reading comprehension. Learning and Instruction, 18(6), 548-564. doi: 10.1016/j.learninstruc.2007.11.004

Luma, S. (2002). İlköğretim okulu yedinci sınıf öğrencilerinin okuma beceri ve alışkanlıklarını geliştirmeye yönelik uygulamalı bir araştırma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Nation, K. (2005) Children's reading comprehension difficulties, in The Science of Reading: A Handbook (Eds. M. J. Snowling and C. Hulme). Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd. doi: 10.1002/9780470757642.ch14

Öz, M. F. (20069. Uygulamalı Türkçe öğretimi (Üçüncü baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Özyılmaz, G. (2010). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerine okuduğunu anlama stratejilerinin öğretiminin okuduğunu anlama başarısı üzerine etkisi (Yayınlanmamış Yüksek LisansTezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Pardo, L. S. (2004). What every teacher needs to know about comprehension. The reading teacher, 58(3), 272-280. doi: 10.1598/RT.58.3.5

Smith, F. (1984). Reading without nonsense. New York: Teachers College Press.

Stahl, S. A., & Nagy, W. E. (2007). Teaching word meanings. New York and London: Routledge.

Top, M. B. (2014). İşbirlikli tartışma sorgulama (its) stratejisinin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama başarılarına etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.

Ünal, E., & Köksal, K. (2007). Okuduğunu anlama ve sorular. Üniversite ve Toplum/Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 7(4), 1-13.

Van Den Broek, P., & Kremer, K. E. (2000). The mind in action: What it means to comprehend during reading, in Reading for meaning: Fostering comprehension in the middle grades (Eds. B. M. Taylor, M. F. Graves & P. Van Den Broek). New York and London: International Reading Association.

Wang, J. H. Y., & Guthrie, J. T. (2004). Modeling the effects of intrinsic motivation, extrinsic motivation, amount of reading, and past reading achievement on text comprehension between US and Chinese students. Reading Research Quarterly, 39(2), 162-186.

Yangın, B. (1999). İlköğretimde Türkçe öğretimi. Ankara: MEB Yayınları.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştirma yöntemleri (Dokuzuncu baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.

Yılmaz, M. (2008). Türkçede okuduğunu anlama becerilerini geliştirme yollari. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 131-139.

Yılmaz, M. (2011). İlköğretim 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama seviyeleri ile Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen ve teknoloji derslerindeki başarilari arasindaki ilişkinin belirlenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29: 9-13.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.1235

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Yusuf Ergen, Onur Batmaz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2022. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).