INVESTIGATING THE WORKING LIFE QUALITY AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT BEHAVIORS OF ACADEMICIANS CARRYING ON DUTIES IN FACULTIES OF SPORTS SCIENCES

Kürşat Yusuf Aytaç

Abstract


Within the scope of this research, the relationships between work life quality levels and organizational commitment of the academicians carrying on their duties in faculties of sports sciences was aimed to be investigated. In the research on relational screening model, Work Life Quality Scale developed by Sirgy et al. (2001) and adapted into Turkish by Afşar (2011), and Organizational Commitment Scale developed by Meyer and Allen (1997) and adapted into Turkish by Varol (2010) were performed to 325 volunteer participants. In the research, descriptive statistics (number of persons, minimum, maximum, average, standard deviation) related to the work life quality and organizational commitments of the academicians were calculated. Multivariate variance analysis (MANOVA) was calculated for determining whether work life quality of the participants differed significantly according to their demographical properties. Pearson correlation coefficient was also calculated for determining the relationship level between work life quality levels and organizational commitments of the participants. In tests of difference, p level of significance was accepted to be 0.05. At the end of the research, it was determined that work life quality of academicians was slightly over medium level, and their organizational commitment was at a medium level. When analyzed in terms of the demographical variables, as the level of age and period for working in the institution increased, work life quality was noticed to increase, as well. Furthermore, as the work life quality of the participants increased, their organizational commitment was specified to increase positively. 

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


quality of work life, organizational commitment, sport

References


Afşar, S.T. (2011). Çalışma yaşam kalitesinin örgütsel bağlılık düzeyi üzerindeki etkisi: Devlet ve vakıf üniversitelerinde çalışan akademisyenler üzerine nicel bir araştırma. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.

Afşar, S.T. (2015). Akademisyenlerin çalışma yaşam kalitesini Hacettepe Üniversitesi üzerinden okumak. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 13(50), 134-173.

Ağca, V. ve Ertan, H. (2008). Çalışanların Örgütsel Bağlılıklarının Demografik Özelliklerine Bağlı Olarak Değişmesi: Antalya’da Beş Yıldızlı Otellerde Bir İnceleme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal bilimler dergisi, 22, 389-408.

Balay, R. (2000). Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Beh, L. ve Rose, R.C. (2007). Linking QWL and Job Performance: Implications for Organizations. Performance Improvement, 46(6), 30-35.

Bertrand, J. (1992). Designing quality into work life. Quality Progress, 25(6), 29-33.

Bolduc, R.R. (2002). An Analysis of the Relationship between Quality of Work Life and Motivation for Correctional Services Officers In The Montreal Area. Ph.D. Thesis. McGill University Canada.

Bolhari, A., Rezaeean, A., Bolhari, J., Bairamzadeh, S. ve Soltan, A.A. (2011). The Relationship between Quality of Work Life and Demographic Characteristics of Information Technology Staffs. International Conference on Computer Communication and Management, IACSIT Press, Vol. 5, Singapore: 374-378.

Boylu, Y., Pelit, E. ve Güçer, E. (2007). Akademisyenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri üzerine bir araştırma. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 44(511), 55-74.

Brown, B.B. (2003), Employees’ Organizational Commitment and Their Perception of Supervisors’ Relations-Oriented and Task-Oriented Leadership Behaviors, Ph.D. Thesis, Unpublished Dissertation, Falls Church, Virginia.

Bursalıoğlu, Z. (1994). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. (9. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.

Camarata, M.R.M. (1997). An Empirical Investigation of The Effects Of Quality Of Work Life (QWL) And Organizational Citizen Behavior (OCB) On Service Quality (SERVQUAL). Ph.D. Thesis. Virginia Commonwealth University.

Çinar V, Akbulut T, Öner S, Pancar Z, Karaman M.E(2016) An Investıgatıon Of Healty Lıfe Style Behavıors Of Turkısh Wrestlıng Federatıon Coaches. International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences October / November / December - Autumn Winter Period Issue: 21

Cohen, A. (1993). Age and tenure in relation to organizational commitment: A meta-analysis. Basic and Applied Social Psychology, 14(2), 143-159.

Çap, H. (2016). Takım Sporu Antrenörleri Ve Gemi Adamlarının İş Tatmin ve Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Karşılaştırmalı Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Demir, M. (2011). İş görenlerin Çalışma Yaşamı Kalitesi Algılamalarının İşte Kalma Niyeti ve İşe Devamsızlık ile İlişkisi. Ege Akademik Bakış Dergisi, 11(3), 453-464.

Dikmetaş, E. (2006). Hastane Personelinin Çalışma / İş Yaşam Kalitesine Yönelik Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 169-182.

Erbil, D.D. (2016). Evli ve Çalışan Bireylerin Çalışma Yaşam Kalitesinin Evlilik Uyumuna Etkisi. Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Erdem, B. ve Kaya, İ. (2015). Çalışma Yaşamı Kalitesini Etkileyen Faktörlerin İşgörenler Tarafından Algılanması: Otel Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 35(35),135-150.

Ermiş S.A, Gökyürek B, Yenel F, M.Y.Şahin. (2015) The Examining Of the Academics ‘S Level on the Different Variables of Organizational Commitment: Sample of Physical Education, Science, Movement and Health, 15 (2): 528-533

Farjad, H.R. ve Varnous, S. (2013). Study of relationship of quality of work life (QWL) and organizational commitment. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4(9), 449-456.

Gnanayudam, J. ve Dharmasiri, A. (2007). The influence of quality of work-life on organizational commitment: a study of the apparel industry. Sri Lankan Journal of Management, 12 (3,4).

Gül, G., Bol, P., Selçuk, N. ve Erbaycu, A.E. (2014). Çalışma Yaşam Kalitesinin Örgütsel Bağlılık Düzeyi Üzerine Etkisi: Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Örneği. Is, Güç: The Journal Of Industrial Relations & Human Resources, 16(4), 17-30.

Gürsel, M., Izgar, H., Altınok, V. ve Kesici, Ş. (2003). Endüstri ve Örgüt Psikolojisi İş Doyumu, Star Ofset Basım: Konya.

Harrison, G. (2000). The measurement of quality of work life in SA companies. People Dynamics, 18, 23-25.

Judge, T.A. ve Bretz, R.D. (1994). Political influence behavior and career success. Journal of Management, 20(1), 43-65.

Kırtepe A, Karaman M.E. (2017) Investıgatıon of Health Lıfe Style Behavıors of Women Who Are In Gym for Recreatıonal Purpose. The Online Journal of Recreation and Sport – July 2017 Volume 6, Issue 3

Koç, M. (2017). Research on Correlations between Academicians’ Levels of Organisational Commitment and Their Intention to Quit Their Job: A Comparison of State and Foundation Universities. Journal of Education and Learning, 7(1): 163-173. doi:10.5539/jel.v7n1p163

Koonmee, K., ve Virakul, B. (2012). Ethics, Quality of Work life, and Employee job-related outcomes: A survey of HR and Marketing Managers in Thai Businesses. NIDA Development Journal, 47(4), 67-97.

Mathieu, J.E. ve Zajac, D.M. (1990). A Review and Meta-Analysis Of The Antecedents, Correlates, And Consequences Of Organizational Commitment, Psychological Bulletin. 108(2), 171-194.

Meyer, J., & Allen, N. (1997). Commitment in the workplace, theory research and application. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.

Mowday, R., Steers, R. ve Porter, L. (1979). The Measurement of Organizational Commitment, Journal of Vocational Behavior, 14(2), 224-247.

Normala, D. (2010). Investigating the relationship between quality of work life and organizational commitment amongst employees in Malaysian firms. International Journal of Business and Management, 5(10), 75-82.

Orpen, C. (1981). The conceptualization of quality of working life. Perspectives in Industrial Psychology, 7, 36- 69.

Ölçüm, Ç.M. (2004). Örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Özdevecioğlu, M. (2003). Algılanan Örgütsel Destek ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi 18(2), 113-130.

Özkalp, E. ve Kırel, Ç. (1999). Örgütsel Davranış. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Özkalp, E. ve Kırel, Ç. (2001). Örgütsel Davranış. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Rhoades, L. ve Eisenberger, R. (2002). Perceived Organizational Support: A Review of the Literature. Journal of Applied Psychology. 87(4), 698–714.

Rose, R. C., Beh, L. Uli J. ve Idris. K. (2006). Quality of Work Life: Implications of Career Dimensions. Journal of Social Sciences, 2(2), 61-67.

Saygılı,. M., Avcı, K. ve Sönmez, S. (2016). Sağlık Çalışanlarının Çalışma Yaşam Kalitesine İlişkin Bir Değerlendirme: Bir Kamu Hastanesi Örneği. International Journal of Social Science, 52, 437-451.

Sirgy, M.J., Efraty, D., Siegel, P., ve Lee, D.J. (2001). A new measure of quality of work life (QWL) based on need satisfaction and spillover theories. Social indicators research, 55(3), 241-302.

Ssesanga, K. ve Garrett, R.M. (2005). Job Satisfaction of University Academics: Perspectives from Uganda. Higher Education, 50(1), 33-56.

Stein, B.A. (1983). Quality of work life in action: managing for effectiveness. New York: American Management Association.

Tınar, M.Y. (1996). Çalışma Psikolojisi. Birinci Baskı, İzmir.

Turan, F. (2006). İşyerlerinde Psikolojik Yıldırma Olgusu Ve Konuya İlişkin Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Türkay, O. (2015). Çalışma Yaşamı Kalitesinin İş Memnuniyeti ve Bağlılık Üzerine Etkileri: Seyahat Acentaları Üzerine Bir Araştırma. Yönetim Ve Ekonomi Dergisi, 22(1), 239-256.

Uygur, A. (2007). Örgütsel Bağlılık ile İş gören Performansı İlişkisini İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırması. Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 71-85.

Valentine, S., Godkin, L. ve Lucero, M. (2002). Ethical Context, Organizational Commitment, and Person-Organization Fit. Journal of Business Ethics, 41(4), 349-360.

Yalçın, A. ve İplik, F.N. (2005). Beş Yıldızlı Otellerde Çalışanların Demografik Özellikleri ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 395-412.

Yalçın, S., Yıldırım, İ. ve Akan, D. (2016). Öğretmenlerin İş Yaşam Kaliteleri ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Journal of Education Faculty, 18(1), 205-224.

Yılmaz, S. (1990). Türkiye’de Verimlilik Sorunları ve MPM’nin Verimliliğe Katkıları. Verimlilik Dergisi. 10(48), 27-35.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.1240

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Kürşat Yusuf Aytaç

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).