ANALYSIS OF THE FACTORS WHICH INFLUENCE PARTICIPATION OF UNIVERSITY STUDENTS IN RECREATIONAL ACTIVITIES

Menderes Kabadayı, Tolga Eski, Levent Bayram, Ali Kerim Yılmaz, Muhammet Hakan Mayda

Abstract


The purpose of this study is to find out recreational tendencies of university students, the factors which prevent them from participating in recreational activities and whether these factors differ according to some variables. 200 students, 96 males and 104 females, studying in three different faculties (faculty of theology, faculty of education and faculty of sport sciences) of Samsun Ondokuz Mayıs University during 2016-2017 Academic Year participated in the study voluntarily. Leisure Constraints Scale was used as data collection tool. SPSS 22.0 was used in the statistical analysis of our data. Factor analysis was conducted on the data obtained, followed by Anova Test, Kruskal Wallis Test, Mann-Whitney-U test and T Test according to the data set. When the results of our study were examined, no statistically significant difference was found between age groups in terms of lack of access and friends, lack of information, lack of time and lack of facility, and between genders in terms of lack of facility, lack of time, individual psychology and lack of information (p>0.05). Statistically significant difference was found between faculties in terms of lack of knowledge and individual psychology, between genders in terms of access and lack of friends (p<0.05). As a conclusion, it can be seen that there are differences between students studying in different faculties in terms of lack of knowledge about recreational activities, problems in finding facilities and individual psychology. 

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


recreation, constraint, students

References


Akkaya, S. (2007). Üniversite öğrencilerinin popüler kültür etkinlikleri ve boş zaman alışkanlıkları. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Alexandris, K., & Carroll, B. (1997). Demographic differences in the perception of constraints on recreational sport participation: Results from a study in Greece. Leisure Studies, 16(2), 107-125.

Alexandris, K., Carroll, B. (1997). Demographic Differences in the Perception of Constrains on Recreational Sport Participation: Results From a Study in Greece, Leisure Studies, 16, 107–125.

Balcı, V., Demirtaş, M., Gürbüz, P., İlhan, A., & Ersöz, V. (2003). Ankara’daki üniversite öğrencilerinin boş zaman etkinliklerine katılımlarının araştırılması. Milli Eğitim Dergisi, 158, 161-173.

Bayram, L., Keskin, D. Ö. Y., Kabadayı, M., & Bostancı, Ö. (2016). Üniversitede Eğitim Gören Milli Sporcuların Sorunlarının İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(2), 75-84.

Chow, H., Dong, Y.H. (2013). Relationship Between Participation in Leisure Activities And Constraints On Taiwanese Breastfeeding Mothers During Leisure Activities, BMC Public Health, 13(410).

Çebi, M., Çavuşoğlu, G., Ünver, Ş., İslamoğlu, İ., & ACAR, K. (2016). Determination of the Factors Preventing Students of the Faculty of Sports Sciences from Participating in Recreational Activities Ondokuz Mayıs University Sample. Journal Of Socıal Sciences Research, 10(4), 2236–2240.

Çoruh, Y. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilimleri Ve Rekreasyonel Etkinliklere Katılımına Engel Olan Faktörler: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Demir, C. (2003). Demografik özellikler ile sağlanan imkânların sportif faaliyet tercihleri üzerine etkileri: üniversite gençliğine yönelik bir uygulama. 1. Gençlik, Boş Zaman ve Doğa Sporları Sempozyumu. Türk Hava Kurumu Basım Evi İşletmeciliği. Ankara, 1-24.

Ekinci, N. E., Kalkavan, A., Üstün, Ü. D., & Gündüz, B. (2014). Üniversite öğrencilerinin sportif ve sportif olmayan rekreatif etkinliklere katılmalarına engel olabilecek unsurların incelenmesi. Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-13.

Ergül, O. K., Hulusi, A. L. P., & Çamlıyer, H. (2015). Üniversite gençliğinin sportif rekreasyon etkinliklerine yönelik ilgileri ve katılma düzeylerinin belirlenmesi.

Güngörmüş, H. A. (2007). Özel sağlık-spor merkezlerinden hizmet alan bireyleri rekreasyonel egzersize güdüleyen faktörler. Doktora Tezi: Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 98-105.

Gürbüz, B., Karaküçük, S. (2007). Boş Zaman Engelleri Ölçeği–28:Ölçek Geliştirme, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,(12)1, 3–10.

Henderson, K. A. (1995). Women's leisure: More truth than facts?. World Leisure & Recreation, 37(1),

Henderson, K. A., & Dialeschki, M. D. (1991). A sense of entitlement to leisure as constraint and empowerment for women. Leisure Sciences, 13(1), 51-65.

Hudson, S. (2000). The segmentation of potential tourists: Constraint differences between men and women. Journal of Travel Research, 38(4), 363-368.

İslamoğlu, İ., İmamoğlu, A., & Çavuşoğlu, G. (2014). Verçenik Plateau Alternative Tourism and Recreational Activities. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), 2(6), 271-282.

Jackson, E. L. (1988). Leisure constraints∗: A survey of past research. Leisure sciences, 10(3), 203-215.

Karasar, N., Hakan, A., Can, G., Özdeş, K., Sözer, E., Gültekin, M., ... & Şenel, A. (1999). Anadolu Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyo-Kültürel ve Sosyo-Ekonomik Özellikleri ile Beklenti ve Sorunları. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.

Karatoprak C, İlgar Y, Mülazımoğlu-Ballı Ö. (2011). Kent İçi Rekreasyon Parklarının Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesi. I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi. Antalya.

Korkmaz, A. (2000). Yüksek Öğretim Gençliğinin Problemleri. Milli Eğitim, 145, 41-45.

Sharp, A., & Mannell, R. C. (1996, May). Participation in leisure as a coping strategy among bereaved women. In Eighth Canadian Congress on Leisure Research (pp. 241-244). Ontario: University of Ottawa.9-13.

Tolukan, E. (2010). Özel Yetenekle İlgili Bölümlerde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Aktivitelere Katılımlarına Engel Olabilecek Unsurların Belirlenmesi. Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde.

Torkildsen, G. (2005). Leisure and recreation management. Psychology Press.

Yılmaz, H., Yılmaz, S., & Yıldız, N. D. (2003). Kars kent halkının rekreasyonel talep ve eğilimlerinin belirlenmesi. Journal of the Faculty of Agriculture, 34(4).

Zorba, E., Zorba, E., Kesim, Ü., Ağılönü, A., Cerit, E. (2006). Üniversite Öğrencilerinin Rekreatif Etkinliklere Katılım Düzeylerinin Belirlenmesi (Muğla Üniversitesi Örneği), 9. Uluslar Arası Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı, 43-44.

Bostanci, Ö. (2014). Trait anxiety levels of university students studying at sports departments. Educational Research and Reviews, 9(20), 1021.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.1288

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Menderes Kabadayı, Tolga Eski, Levent Bayram, Ali Kerim Yılmaz, Muhammet Hakan Mayda

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).