THE PERCEPTION OF DEVOTED TEACHING: TEACHER PERSPECTIVES

Taha Yazar, Behçet Oral, İsmail Keskin

Abstract


The purpose of this research is to examine the devoted teachers' devoted teacher perceptions. For this purpose, according to the perceptions of teachers in a sense the answer was sought for the question "who is devoted teachers". The research is expected to contribute to the literature in this respect. In this research, screening method was used. In research it was tried to be revealed as the teachers' perceptions of devoted teaching. The universe of the research was composed of teachers working in secondary school and high school. The sample consisted of 355 teachers working in secondary and high school. The research data were collected during the 2016-2017 academic year spring semester. A devoted teacher scale developed by the researchers was used in the research. The scale consists of 37 items with one factor. According to the findings of the research, teachers' devoted teaching perceptions are "always" at the level of 4.29. Teachers' perceptions of devoted teaching do not make a meaningful difference in terms of gender, educational status, branch, school, and graduated faculty. However, teachers 'perceptions of devoted teachers vary according to seniority, and according to seniority variable, devoted teachers' perceptions differ significantly. According to the results of the research, teachers perceive themselves as devoted at the "always" level.  

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


teacher, devoted teacher, responsibility

Full Text:

PDF

References


Akıllı, M., & Seven, S. (2010). İlköğretim fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının incelenmesi. Inonu University Journal of The Faculty of Education, 11(3), 61-73.

Ary, D., Jacobs, L. C., Irvine, C. K. S., & Walker, D. (2013). Introduction to research in education. Belmont CA: Wadsworth Cengage Learning.

Atatürk. (1924). Muallimler Birliği Kongresi Üyelerine. Hâkimiyet-i Milliye. Retrieved from http://www.atam.gov.tr/ataturkun-soylev-ve-demecleri/muallimler-birligi-kongresi-uyelerine

Bakırcıoğlu, R. (2014a). Öğretmen Ansiklopedik Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü. Ankara: Anı Yayıncılık.

Bakırcıoğlu, R. (2014b). Özveri Ansiklopedik Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü. Ankara: Anı Yayıncılık.

Bogler, R., & Somech, A. (2005). Organizational citizenship behavior in school: how does it relate to participation in decision making? Journal of Educational Administration, 43(5), 420-438.

Burns, T., & Carpenter, J. (2008). Organizational citizenship and student achievement. Journal of Cross-Disciplinary Perspectives in Education, 1(1), 51-58.

Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2013). Research methods in education: Routledge.

Çam, S. (2009). Sosyal algı ve kişilerarası iletişim açısından ilköğretim müfettişlerinin “Öğretmen” ve “Müfettişlere” ilişkin algıları. Paper presented at the XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir.

Çelikten, M., Şanal, M., & Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 207-237.

Çepni, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.

Çubukçu, Z., Özenbaş, D. E., Çetinkaya, N., Derya, S., & Şeker, Ü. Y. (2012). Yönetici, öğretmen, öğrenci ve veli gözünde öğretmenin sahip olması gereken değerler. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2(1), 25-38.

Erden, M. (2014). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Arkadaş Yayınevi.

Farrell, M. (2010). The Effective Teacher's Guide to Behavioural and Emotional Disorders: Disruptive Behaviour Disorders, Anxiety Disorders, Depressive Disorders, and Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Routledge.

Fernet, C., Senécal, C., Guay, F., Marsh, H., & Dowson, M. (2008). The work tasks motivation scale for teachers (WTMST). Journal of Career assessment, 16(2), 256-279.

Ferreira, F. H. G., & Gignoux, J. (2010). Eğitimde Fırsat Eşitsizliği: Türkiye Örneği. Ankara: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası.

Girgin, G., & Baysal, A. (2005). Zihinsel engelli öğrencilere eğitim veren öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyi ve bazı değişkenler (İzmir örneği). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(18), 1-10.

Helvacı, M. A. (2016). Öğretmenlik Mesleğinin Özellikleri. In N. Saylan (Ed.), Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.

İlhan, M., & Keskin, İ. (2011). Bölgesel Kalkınmada Eğitimin Rolü. Paper presented at the Bölgesel Kalkınmada Eğitimin Rolü, Diyarbakır.

Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kilimci, S. A. (Ed.). (2011). Türkiye'de öğretmen yetiştirme. Ankara: PEGEM Akademi.

Klassen, R. M., Yerdelen, S., & Durksen, T. L. (2013). Measuring teacher engagement: development of the engaged teachers scale (ETS). Frontline Learning Research, 1(2), 33-52.

MEB. (2016). PISA 2015 Ulusal Raporu. Ankara: Milli Eğitim Bakanliği Ölçme, Değerlendirme ve Sinav Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

Mete, Y. A. (2009). Fırsat Eşitliği Temelinde Öğretmen Atama Politikaları- Nesnel Çözümleme / Öznel Tanıklıklar. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.

Monroe, K. R. (2002). Explicating Altruism. In S. Post, L. Underwood, J. Schloss, & W. Hurlbut (Eds.), Altruism & altruistic love: Science, philosophy & religion in dialogue. Oxford Oxford University Press.

Nunnally, J., & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric Theory (3rd Edition). New York: McGraw-Hill Inc.

Oakes, J. (2004). Multiplying lnequalities The Effects of Race, Social Class, and Tracking on Opportunities to Learn Mathematics and Science. Santa Monica: National Science Foundation.

Özgan, H., Bulut, L., Bulut, A., & Bozbayındır, F. (2013). Öğretmenlerin ruhsal liderlik algıları ile motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 70-83.

Özkan, R. (Ed.). (2017). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem Akademi.

Seçer, İ. (2013). SPSS ve LISREL ile Pratik Veri Analizi; Analiz ve Raporlaştırma. Ankara: Anı Yayıncılık.

Semerci, N. (2009). Geçmişte (1942) ve günümüzde (2003) göreve başlamış sınıf öğretmenlerine göre öğretmenlik. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 33(1), 37-60.

Stronge, J. H., Tucker, P. D., & Hindman, J. L. (2004). Handbook for qualities of effective teachers. Alexandria VA: Ascd.

Sünbül, A. M. (2005). Öğretmenin Dünyası. Ankara: Odunpazarı Belediyesi Yayınları.

Şişman, M. (1999). Öğretmenlik mesleğine giriş. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Şişman, M. (2016). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem Akademi.

Taşkaya, S. M. (2012). Nitelikli bir öğretmende bulunması gereken özelliklerin öğretmen adaylarının görüşlerine göre incelenmesi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 33(2), 283-298.

Taşkın, Ç. Ş., & Hacıömeroğlu, G. (2010). İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları: Nicel ve nitel verilere dayalı bir inceleme. İlköğretim Online, 9(3).

TDK. (2017). Özveri Güncel Türkçe Sözlük (Online ed.). Ankara: Türk Dil Kurumu.

Togay, U. (2015). Okul yöneticilerinin ruhsal liderlik özelliklerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi: Mersin örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

Topçu, N. (2004). Türkiye'nin Maarif Dâvası. İstanbul: Dergah Yayınları.

Varış, F. (1998). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Alkım Yayınları.

Yetim, A. A., & Göktaş, Z. (2004). Öğretmenin mesleki ve kişisel nitelikleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(2), 541-550.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.1385

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Taha Yazar, Behçet Oral, İsmail Keskin

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).