SCHOOL ADMINISTRATORS’ OPINIONS REGARDING ADMINISTERING THE SCHOOL

Zafer Kiraz

Abstract


The school administrator is the person who is in charge or administration of the school. Revealing school administrators’ opinions regarding administering the school is significant since it makes it possible for us to understand how they administer the school. The purpose of this study was to reveal the opinions of school administrators working in Tokat province regarding administering the school. A qualitative design was used. Within this scope, 21 school administrators were directed seven open-ended questions, and the responses were analyzed. Most participants expressed that the administrators should make effort to create an organizational culture, and they had a vital role in this culture. It was observed that the participants weren’t satisfied with the authority they had, and found it insufficient. They pinpointed the strict hierarchical and bureaucratic structure of the educational system as the reason of insufficient authority. The interviewees didn’t take much initiative while using their authority. Instead, they used little initiative under the circumstances in which they believed that it wouldn’t harm them with a protective drive. Almost all of the interviewees expressed that they were under a tight control by the state and using authority would bounce back to them as a punishment. Although the participants stated that they used shared decision-making through meetings, it was inferred during the interviews that these meetings were conducted for the sake of formality and the decisions were made by only the administrators. The majority of participants implied that spending time with the personnel, creating social environment, and valuing their ideas and opinions were sufficient to ensure their job satisfaction. All of the participants indicated that they pursued their professional development through in-service training, seminars, and books about administration.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


school, school administrator, school management

Full Text:

PDF

References


Abat, E. (2010). Eğitim Yönetimi Uzmanlarının Okul Yöneticilerinin Yeterliklerine İlişkin Zihinsel Modelleri. PhD Thesis, University of Kocaeli, Turkey.

Akın, U. (2014). Okul Müdürlerinin Insiyatif Alma Düzeyleri ile Özyeterlikleri Arasindaki Ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 20 (2): 125-149. doi: 10.14527/kuey.2014.006

Argon, T. & Zafer, D. (2009). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin İletişim Sürecinde Yaşadıkları Problemler (Nitel Bir Çalışma), Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18: 99-123.

Arslan, G. & Küçüker, E. (2016). Okul Müdürlerinin Planlama Etkinlikleri ve Stratejik Planlamada Karşılaşılan Sorunlar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (2): 839-856

Aytaç, T. (2017). Okul Merkezli Yönetim http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/5347/1504. Accessed 24 October 2017

Balcı, A. (2001). Etkili Okul ve Okul Geliştirme (2. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.

Başar, H. (2000). Eğitim Denetçisi (5. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.

Bursalıoğlu, Z. (1981). Eğitim Yöneticisinin Yeterlikleri. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayın No: 93.

Cerit, Y. (2008). Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Müdür Kavramı ile İlgili Metaforlara İlişkin Görüşleri, Eğitim ve Bilim, 33(147): 3-13

Creswell, J. W. (2015). Araştırma Deseni Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları, Çeviri Editörü: Selçuk Beşir Demir, Ankara: Eğiten Kitap.

Çetin, M. & Adıgüzel, S. (2006). İstanbul İli Resmi İlköğretim Okulu Müdürlerinin Uzmanlık Yeterliklerinin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2): 167-183.

Dönmez, B. (2002). Müfettiş, okul yöneticisi ve öğretmen algılarına göre ilköğretim yöneticilerinin yeterlilikleri, Eğitim Yönetimi Dergisi, 29: 27-45.

Karakuş, M. ve Töremen, F. (2006). Denetçi Gözüyle Yönetici Yeterlikleri: Ilköğretim Okulu Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13: 175-189.

Özmen, F. (2002). Eğitimde Okul ve Sınıf. Fırat Üniversitesi Üniversite Kitabevi, Elazığ.

Sezer, Ş. (2016). Okul Müdürlerinin Görev Öncelikleri ve Karar Alma Süreçlerini Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (3): 121-137.

Taşkıran, G. & Kiraz, Z. (2016). Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Esnek Çalışma Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40: 318-342.

Taymaz, H. (2007). Ilköğretim ve Ortaöğretim Okul Müdürleri Için Okul Yönetimi, Pegem A Yayıncılık, Ankara.

Teyfur, M. & Beytekin, O. F. & Yalçınkaya, M. (2013) İlköğretim Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Özellikleri İle Okullardaki Örgütsel Güven Düzeyinin İncelenmesi (İzmir İl Örneği), Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21: 84-106.

Tural, Kurul, N. (2002). Eğitim finansmanı. Ankara: Anı Yayıncılık.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Yolcu, H. & Bayram, H. (2015). School Administrator Selection Process Experienced School Administrator Candidates’ Perceptions on the Oral Exam. - Journal of Qualitative Research in Education, 3(3): 102-126. doi: 10.14689/issn.21482624.1.3c3s5m
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.1475

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Zafer Kiraz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2022. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).