AN ANALYSIS ON VIEWS OF PROSPECTIVE TURKISH LANGUAGE TEACHERS ON PEER ASSESSMENT

İsmail Çoban, Faruk Polatcan

Abstract


This study has been conducted to examine the views of prospective Turkish language teachers on peer assessment. For this research, 47 prospective Turkish language teachers who are junior student (3rd grade) in Department of Turkish Language of Atatürk University have participated in this study. Views of prospective teachers on peer assessment have been compiled by means of structured interview form. The obtained data has been interpreted by applying content analysis method with considering the questions of interview form. In the study, it has been understood that many of the prospective teachers have positive views on peer assessment. Prospective teachers have stated that they realize their inadequate aspects, they can empathize, a democratic environment has developed, there has been increase in their self-confidence, they can get feedback and socialize through peer assessment. Despite these positive aspects, the prospective teachers have emphasized that acting upon emotions and lack of self-confidence are the negative aspects of peer assessment

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


prospective Turkish language teachers, peer assessment, Turkish language education

Full Text:

PDF

References


Adanalı, K. ve Doğanay, A. (2010). Beşinci sınıf sosyal bilgiler Öğretiminin alternatif Ölçme değerlendirme etkinlikleri açısından değerlendirilmesi. Ç. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(1), 271-292.

Akbaş, Y. ve Gençtürk, E. (2013). Coğrafya Öğretmenlerinin alternatif Ölçme-değerlendirme teknikleri ile ilgili görüşleri: Kullanma düzeyleri, sorunlar ve sınırlılıklar. Doğu Coğrafya Dergisi, 30, 331-356.

Aldağ, H. ve Gürpınar, K. (2007). Üniversite Öğrencilerinin sunu becerilerini etkileyen faktörler. Akademik Bilişim Konferansı, 31 Ocak - 2 Şubat 2007, Kütahya.

Alıcı, D. (2008). Öğrenci performansının değerlendirilmesinde kullanılan diğer ölçme araç ve yöntemleri. S. Tekindal (Ed), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.

Alıcı, D. (2008). Öğrenci performansının değerlendirilmesinde kullanılan diğer Ölçme araç ve yöntemleri. S. Tekindal (Ed), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.

Atay, D. ve Kurt, G. (2007). The effects of peer feedback on the writing anxiety of prospective Turkish teachers of EFL. Eğitimde Kuram ve Uygulama (Journal of theory and Practice in education). 3(1), 12-23.

Baki, A. (2008). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. (Genişletilmiş 4. Basım). Ankara: Harf Eğitim Yayıncılığı.

Başkonuş, T. ve Taşdemir, M. (2012). İlköğretim birinci kademe sosyal bilgiler programında (4. ve 5. sınıf) yer alan alternatif Ölçme değerlendirme araç ve yöntemlerinin kullanılma ve kullanılmama durumları. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 24-26 Mayıs, Rize.

Bayat, S. (2010). İngilizce yazılı anlatım derslerinde uygulanan akran ve Sz değerlendirme etkinliklerine yönelik öğrenci görüşleri. Dil Dergisi, 150(20).

Boud, D, Falchikov, N. (2005). Redesigning assessment for learning beyond higher education. Higher education in a changing world Research and development in higher education, Proceedings of the 28th HERDSA Annual Conference, Brew A. and Asmar C. (Eds.), 34-41, Sydney.

Brown, S., Rust, C. and Gibbs, G. (1994) Involving students in the assessment process, in Strategies for Diversifying Assessments in Higher Education, Oxford: Oxford Centre for Staff Development, and at DeLiberations. http://www.lgu.ac.uk/deliberations/ocsd-pubs/div-ass5.html

Büyüköztürk, Ş. (2001). Deneysel deneyler, ön test-son test, kontrol grubu desen ve veri analizi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Chong, M., R., Goff, L. and Dej, K. (2012). Undergraduate essay writing: online and face-to-face peer reviews. Collected Essays on Learning and Teaching, 5, McMaster University.

Cihanoğlu, M. O. ve Yurdabakan, İ. (2009). Öz ve akran değerlendirmenin uygulandığı iş birlikli okuma ve kompozisyon tekniğinin başarı, tutum ve strateji kullanım düzeylerine etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(4), 105-123.

Çelikkaya, T., Karakuş, U. ve Demirbaş, Ç. (2010). Sosyal bilgiler Öğretmenlerinin Ölçme değerlendirme araçlarının kullanma düzeyleri ve karşılaştıkları sorunlar. Ahi Evran Üniversitesi Dergisi, 11(1), 57-76.

Çepni, S. (2007). Performansların değerlendirilmesi. E. Karip (Ed.), Ölçme ve Değerlendirme, Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Çepni, S. (2009). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.

Çetinkaya, G. ve Hamzadayı, E. (2011). Yazılı anlatımı düzenlemede akran dönütleri: Dönüt türleri, Öğrenci algıları. AİBÜ, Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 147-165.

Çoruhlu, Ş., Nas, S. ve Çepni, S. (2009). Fen ve teknoloji Öğretmenlerinin alternatif Ölçme değerlendirme tekniklerini kullanmada karşılaştıkları problemler: Trabzon Örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 122-141.

Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri (Geliştirilmiş 2. Baskı), Ankara: Anı Yayıncılık.

Falchikov, N. (2001). Learning together: Peer tutoring in higher education. London: Routledge.

Gelbal, S. ve Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin Ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal Of Education), 33, 135-145.

Gömleksiz, M. A. ve Koç, A. (2011). Bilgisayar kullanımı Öğretiminde akran değerlendirme. 5th International Computer and Instructional Technologies Symposium. Fırat University, Elazığ- Turkey.

Güven, S. (2008). Sınıf Öğretmenlerinin yeni ilköğretim ders programlarının uygulanmasına ilişkin görüşleri, Milli Eğitim Dergisi, 177, 224–236.

Koç, C. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulamasında akran değerlendirmeye ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 1965-1989.

Liu, N. F. ve Carless, D. (2006). Peer feedback: The learning element of peer assessment. Teaching in Higher Education, 11(3), 279-290.

Özan, S. ve Yurdabakan, İ. (2008). Öz ve akran değerlendirmenin temel iletişim becerileri başarısı üzerindeki etkileri. Tıp Eğitim Dünyası, 27, 27-39.

Özcan, G. ve Mirzeoğlu, A. D. (2015). Akran öğretimiyle işlenen okul deneyimi dersi hakkında öğrenci görüşleri ve kazanımları. Sport Sciences (NWSASPS), 10(4), 16-33.

Race, P. (1998). Practical Pointers in Peer Assessment, 113-122 in Peer Assessment in Practice, Brown, S. (ed.) (SEDA paper 102) Birmingham: SEDA

Sluijsmans, D. ve Moerkerke, G. (1999). Student involvement in performance assessment: A research project.

Sluijsmans, D. ve Prins, F. (2006). A theoretical framework for ıntegratıng peer assessment ın teacher educatıon. Studies in Educational Evaluation, 32, 6-22.

TDK. (2011). Türkçe Sözlük. 11. Baskı. Ankara: TDK Yayınları.

Temizkan, M. (2009). Akran değerlendirmenin konuşma becerisinin geliştirilmesi üzerindeki etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(12), 90-112.

Topping, K. (1998). Peer assessment between students in colleges and universities. Review of Educational Research, 68, 249-276.

Topping, K. J. (2009). Peer assessment. Theory into Practice, 48, 20-27.

Toptaş, V. (2011). Sınıf öğretmenlerinin matematik dersinde alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin kullanımı ile ilgili algıları. Eğitim ve Bilim, 36(159), 205-219.

Wei, Y. ve Chen, Y. (2004). Supporting Chinese learners of english to implement self-assessment in L2 writing. Proceedings of the Independent Learning Conference, 20 September 2004.

Willey, K. ve Gardner, A. (2010). Investigating the capacity of self and peer assessment activities to engage students and promote learning. European Journal of Engineering Education, 35(4), 429-443.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.

Zariski, A. (1996). Student peer assessment in tertiary education: Promise, perils and practice. In Abbott, J. and Willcoxson, L. (Eds), Teaching and Learning Within and Across Disciplines, p189-200. Proceedings of the 5th Annual Teaching and Learning Forum, Murdoch University, February 1996. Perth: Murdoch University. http://cleo.murdoch.edu.au/asu/pubs/tlf/tlf96/zaris189.html

Zayed, M. A. (2017). The Effectiveness of Peer / Self-assessment Approach in Urban Planning Studio-based Academic Education. American Journal of Educational Research, 5(6), 588-605. DOI: 10.12691/education-5-6-1.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.1529

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 İsmail Çoban, Faruk Polatcan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).