RESEARCH OF LONELINESS LEVELS OF FOOTBALLERS IN AMATEUR FOOTBALL CLUBS

Ahmet Yilgin, Aytekin Alpullu

Abstract


The aim of this study is to measure the loneliness levels of footballers in amateur football clubs in Gaziantep and to examine their sub dimensions according to the variables of "emotional deprivation" and "social friend poverty". The universe of the research is composed of 1672 active amateur soccer players in the province of Gaziantep. The sample of the research is composed of 328 soccer players selected by chance. A validity and reliability study were conducted with reference to "Loneliness at Work Scale". A total of 328 athletes participated in the survey, 77 females and 251 males. It was accepted that the normality test result Kolmogorov Smirnov (P <0.001) did not show a normal distribution and the normal distribution of skewness kurtosis values between -1.5 and +1.5 was used to measure hypotheses with appropriate statistical methods. The homogeneity of the variances was measured by the Levene Statistic Test. Independent T-Test, OneWay ANOVA and Tukey multiple comparison statistical methods were used for the independent variables that met the hypothesis by testing the sub-dimensions of the scale separately. Kruskal-Wallis test was applied to dependent variables that did not meet homogeneity of variance. The Cronbach alpha value of the validity and reliability of the study is 0,701. At the end of the study, it was determined that there were significant differences in loneliness and sub-dimensions of some variables belonging to participant. In the light of these results, it has been concluded that footballers have loneliness due to their personal life differences and that coaches and managers should have more space for enhancing their family ties and enhancing their sense of belonging among the footballers.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


loneliness, emotional deprivation, social friend poverty, football

Full Text:

PDF

References


Arslan, C., Yıldırım, E. (2009). Investigation of the Factors Being Affected from Spectators of Amateur and Professional Football Players. CBÜ Beden Eğitimive Spor Bilimleri Dergisi, 4 (1), 12-21. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cbubesbd/issue/32226/357769

Aşık, N.A. (2016). İş Yerinde Yalnızlığın Tükenmişlik Üzerine etkisi, Uluslararası İşletme veYönetim Dergisi C.:4 S.:3 Yıl:2016, ss. 366-384

Biçer, T. (2014). NLP Kişisel Liderlik, Beyaz Yayınları 45, 14. Basım Mart 2014, Ss.278, İstanbul

Certel, H, Yakut, S, Yakut, İ, Gülsün, B . (2016). Öğrencilerde Yalnızlık Problemi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi- Journal of the Human and Social Science Researches, 5 (8), 3069-3084. DOI: 10.15869/itobiad.267166

Demirbaş, B. Ve Haşit, G. (2016). İş Yerinde Yalnızlık ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Akademisyenler Üzerine Bir Uygulama, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 16 - Sayı: 1 (137-158)

Doğan, T. Çetin, B. Sungur, M.Z. (2009), İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması, Anadolu Psikiyatri Dergisi 2009; 10:271-277)

Duy, B. (2003). Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grupla Psikolojik Danışmanın Yalnızlık ve Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Üzerine Etkisi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı (Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı), DoktoraTezi, Kasım-2003

Ekinci, N, Demirel, M, Demirel, D, Işık, U. (2015). Investigation of Loneliness Perception of High School Students according to Participating in Recreational Activities and Individual Variables. SportifBakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (2), 71-78. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sbsebd/issue/31660/347121

Ekmekçi, R. (2009). Avustralya’da Spor Yönetim Sistemlerinin İncelenmesi, National Women's Studies Association NWSA, 2010, Cilt: 5, Sayı: 3, Makale Numarası: 2B0053)

Eroğlu, E., ve Özkan, G. (2009). “Örgüt Kültürü” ve “İletişim Doyumu” İle Bireysel Özellikler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Bir Uygulama Örneği. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 5(4), 50-61.)

Erol, S, Sezer, A, Şişman, F, Öztürk, S. (2016). The Perceptıon of Lonelıness and Lıfe Satısfactıon at Older People. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5 (3), 60-69. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/gumussagbil/issue/23823/253790

Erol, Z. (2015). Yalnızlık Nedir, http://www.zehraerol.com/yalnizlik-nedir/erişim tarihi 11.11.2017-23:06)

https://indigodergisi.com/2018/01/ingiltere-yalnizlik-bakanligi/erişim. 18.01.2018 – 15:30

İmamoğlu, A.F., Karaoğlu, E., Erturan, E.E. (2007).Türkiye’de Spor Kulüplerinin Yapısal Nitelikleri ve Temel Problemleri, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Dergisi, Cilt 12, Sayı 3,Temmuz 2007, S.35-61

Kara, F.M., Kelecek, S., Aşçı, F.H. (2014), Sporcu EşlerininYaşam Doyumu ve Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi, Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. of Sport Sciences 2014, 25 (2), 56–66

Karaoğlu, N., Avşaroğlu, S. veDeniz, M.E. (2009), Yalnızmısın? Selçuk Üniversitesi Öğrencilerinde Yalnızlık Düzeyi ile İlgili Bir Çalışma, Marmara Medical Journal 2009;22(1);019-026

Kırımoğlu, H., Çokluk, G.F. ve Yıldırım, Y.(2010), Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 6. 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Spor Yapma Durumlarına Göre Yalnızlık ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi* (Hatay İli Örneği), SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2010, VIII (3) 101-108

Mercan, N., Oyur E., Alamur, B., Gül, S. ve Bengül, S. (2012). İşyeri Yalnızlığı ve Sosyal Fobi Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt 4, Sayı 1, 2012 ISSN: 1309 -8039

Mirzeoğlu, D. Çetinkanat, C. (2005). Elit Takım Sporcularının Kendini Gerçekleştirme ve Sürekli Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2005, 3: 19 - 28

Nasöz, P. Ve Demirkol Ş. (2015). Türkiye’de Turizm Sendikalarının Sorunlarının Analizi, 15. Ulusal Turizm Kongresi, Gazi Üniversitesi, 2014

Özçelik, İ.Y., İmamoğlu, A.F., ÇEKİN, R. Ve Başpınar, S.G. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri Üzerine Sporun Etkisi, Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, Cilt : 6 Sayı :1 Yıl : 2015

Özdemir, Y., İlhan, T. (2012). Benlik Kurgusu, Bağlanmave Yalnızlık Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. I, (2012): 157-180

Özkürkçüğil, A.Ç. (1993). Cezaevinde Yalnızlık ve Yalnızlığın Depresyonla İlişkisi, Kriz Dergisi Cilt 6, Sayı 1, S: 21-31, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/21/65/613.pdf

Özturk, H. (2016-a).The role of sports in kindergarten teachers’ recreational habits, Educational Research and Reviews, 11(3),113-119.

Özturk, H. (2016-b). Recreatıon Habıts of the Students Stayıng At Resıdence, The Online Journal Of Recreation And Sport, 5(1), 25-33.

Özturk, H., Çetintaş, M. (2015). The Determination and Investigation of Evaluation Habits of The People Playing Football in Astro Pitches on Their Leisure Time, International Journal of Science Culture and Sport, 4(3), 359-370

Peplau, L.A. (1988). Loneliness: New Directions in Research, Proceedings of the 3rd National Conference on Psychiatric Nursing, Montreal, Quebec, Canada, June 1988.

Tabachnick, B.G. veFidell, L.S. (2013). Çok Değişkenli İstatistiklerin Kullanımı, (Using Multivariate Statistics) Pearson, Boston (2013)

TDK. (2017). Yalnızlık, http://www.tdk.gov.tr, erişim 27.12.2017-20;50

Telman, N., Çelik, D.A. (2013). Endüstri/ÖrgütPsikolojisiAlanındaKullanılanÖlçekler El Kitabı, Nobel AkademikYayınları 1. Baskı, Eylül 2013, ISBN : 978-605-133, Ankara 2013

Tepeköylü, Ö. Soytürk, M. Çamlıyer, H. (2009). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (besyo) öğrencilerinin iletişim becerisi algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2009, VII (3) 115-124)

TFF. (2017). Futbol Bilgi Bankası, http://www.tff.org/Default.aspx?pageID=119, erişim 15.11.2017-21:32

Ulukan, M. (2006). Futbolcuların kulübe bağlılıklarında antrenörlerin liderlik özelliklerinin rolü (Doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Uzuner, M., Karagün, E. (2014). Rekreatif Amaçlı Spor Yapan Bireylerin Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (27), 107-120. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kosbed/issue/25692/271143

Yardımcı, A., Sadık, R., Tezcan Kardaş, N. (2017). The Relationship Between Loneliness Levels and Sport Mental Resistance Levels of American Football Players. SporBilimleri Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 79-90. DOI: 10.25307/jssr.337838
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.1579

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Ahmet Yilgin, Aytekin Alpullu

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).