THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SELF-EFFICACY IN TEACHING PRINCIPLES AND METHODS COURSE AND THEIR COMPETENCE IN SELECTING TEACHING TECHNIQUES OF PRESERVICE TEACHERS

Sevilay Yıldız

Abstract


The aim of this study is to examine the relationship between the Self-Efficacy in Teaching Principles and Methods Course and Their Competence in Selecting Teaching Techniques of Preservice Teachers. In this regard, in line with the aim of the study, correlational research model was used in this study, to examine the relationship between the Self-Efficacy in Teaching Principles and Methods Course and Their Competence in Selecting Teaching Techniques of Preservice Teachers. The study group of the research consisted of 412 fourth year preservice teachers preservice teachers studying various majors in the spring semester of 2017-2018 academic year at Abant İzzet Baysal University Faculty of Education. In the research in order to collect the quantitative data two data collection tools, namely; “Perception Scale Regarding Competence of Preservice Teachers in Selecting Teaching Techniques” developed by Durdukoca et. al, (2017) and “Teaching Principles and Methods Course Self-Efficacy Scale” developed by Kuzu and Demir (2015). For the analysis, of the data collected, frequency and percentage values and arithmetic mean and standard deviation scores of the scales were calculated and correlation analysis techniques were used. It has been concluded that the preservice teachers’ Perception of Self-Efficacy in Teaching Principles and Methods Course is at “high” level in total. It has also been concluded that perceptions of Basic Concepts Knowledge, Program Development Process Knowledge, Learning-Teaching Approaches Knowledge, Clarification Knowledge, Application Knowledge and Planning Knowledge -among the sub-dimensions of Teaching Principles and Methods Course Self-Efficacy Scale- are at “high” level. It has been concluded that the preservice teachers’ Perception of Competence in Selecting Teaching Techniques is at "high” level in total. It has been concluded that among the sub-dimensions of Perception Scale Regarding Competence in Selecting Teaching Techniques, the preservice teachers’ perception of positive foresight relevant to selection of technique is at “very high” level, and their perception of negative foresight relevant to selection of technique is at “high” level. There is a positive and moderate level correlation between the preservice teachers' perceptions of Perception of Self-Efficacy in Teaching Principles and Methods Course, and Perception of Competence in Selecting Teaching Techniques.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


self-efficacy, selecting teaching techniques, teaching principles and methods course

Full Text:

PDF

References


Akçay, N. O., Akçay, A. and Kurt, M. 2016. Ortaokul öğretmenlerinin öğretim yöntem ve tekniklerine yönelik görüş ve yeterliklerinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 333-342.

Alpar, R., 2014. Spor sağlık ve eğitim bilimlerinden örneklerle uygulamalı istatistik ve geçerlik - güvenirlik (3. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.

Altıparmak, M.and Nakipoğlu, M. 2004. Biyoloji öğretmen adaylarının öğretim elemanlarının uyguladıkları öğretim yaklaşımları hakkındaki görüşleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 101-107.

Ashton. P. T. and Webb, R. B. 1986. Making a difference: Teachers' sense of efficacy and student achievement. New York: Longman

Büyükkaragöz, S. 1997. Program geliştirme: Kaynak metinler. Ankara: Öz Eğitim Yayınları.

Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. and Köklü, N., 2011. Sosyal bilimler için istatistik (7.baskı). Ankara: Pegem.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., and Demirel, F., 2009. Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi,

Bandura. A. 1994. Self-efficacy. encylopedia of human behaviour (Ed. V.s. Ramachaudran), 4. 71 -78. Accessed: 01.02.2018. www.des.emory.edu/mfp/BanEncy.

Çelikkaya, T. and KUŞ, Z. 2009. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kullandıkları yöntem ve teknikler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XXII (2), 741-758

Demirel, Ö. 2006. Öğretimde planlama ve değerlendirme: Öğretme sanatı. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Demirel, Ö., 2015. Eğitimde program geliştirme: Kuramdan uygulamaya. 22. Baskı. Ankara: A Pegem Akademi.

Eğitimi Reformu Girişimi, Eğitimi İzleme Raporu 2016-2017. Erişim Tarihi: 09.03.2018

Ekici. G., Çimen. O., Gökmen. A., Atik, A. and Altunsoy. S. 2010) Öğretmen adaylarinin öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inançlarının cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre incelenmesi. 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi 13-15 Mayıs 2010.

Demir, S. (2012). Eğitim fakülteleri programı kapsamında yer alan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinden öğretim ilke ve yöntemleri dersinin değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Durdukoca Fırat Ş, Yardımcıel E, Beşeren H and Özbek S., 2017. Öğretmen adaylarının öğretim tekniklerini seçme yeterliklerine ilişkin algı ölçeği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences ISSN:1304-0278 . Cilt:16 Sayı:61.

Güven-Yıldırım E., Köklükaya, A. N. and Aydoğdu, M. 2016. Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretim yöntem - teknik tercihleri ve bu tercihlerinin nedenleri. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 15-25.

Gürçay, D. 2012. Fizik öğretmen adaylarının öğretmen özyeterliğinin incelenmesi. H. U. Joumal of Education [Special Issue 2012]1, 245-254

Hesapçıoğlu, M., 2011. Öğretim ilke ve yöntemleri: Eğitim programları ve öğretim. Ankara: Nobel yayınları

Kan, Ç. 2006. Etkili sosyal bilgiler öğretimi arayışı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 537-544.

Stein, M. ve Wang M., 1988. Teacher development and school ımprovement: the process of teacher change. Teaching and Teacher Education, 4, 171-187.

Kurt, H. and Ekici, G., 2013. Öğretimde planlama ve değerlendirme dersinin öğretmen adaylarının öğretim süreci öz-yeterlik algısına etkisi. Elementary Education Online, 12(4), 1157-1172, 2013. İlköğretim Online, 12(4), 1157-1172, 2013. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr. Accessed: 03.02.2018.

Kuzu S.,and Demir S. 2015. Öğretmen adayları için “öğretim ilke ve yöntemleri dersi öz yeterlilik ölçeği”nin geliştirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt: 12. Sayı: 32, s. 401-415

Martell, C. C. and Hashimoto-Martell, E. A. 2011. Taking on the history textbook: A critical examination of texts used in a social studies classroom. Presentation at the Annual Ethnography in Education Research Forum, Philadelphia, PA.

Pajares. F., 1992. Teachers' beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. Review of Educational Research, 62, 307-332

Schunk. D. H., 1989. Self-efficacy and cognitive skill learning. In C. Ames & R. Ames (Eds.), Research on motivation in education, Vol. 3. Goals and cognitions (pp. 13-44). San Diego: Academic

Sunjin, O., 2010. The sources that influence student teachers’ sense of efficacy. Unpublished doctoral dissertation. Iowa State University, Iowa.

Tabancalı E.ve Çelik K. 2013. Öğretmen adaylarının akademik öz-yeterlikleri ile öğretmen öz-yeterlilikleri arasındaki ilişki. International Journal of Human Sciences, 10(1), 1167-1184.

Woolfolk, A. E. and Hoy, W. K. 1990. Prospective teachers’ sense of efficacy and beliefs about control, Journal of Educational Psychology, 82, 81-91.

Woolfolk, A. E., Rosoff, B. and Hoy, W. K. 1990. Teachers’ sense of efficacy and their beliefs about managing students. Teaching and Teacher Education, 6, 137-148.

Uşun, S. 2007. Öğretim ilke ve yöntemler. (Ed: Salih Uşun) İstanbul: Kriter Yayıncılık.

Varış, F. 1994. Eğitimde program geliştirme: Torive teknikler. Ankara: Alkım Yayıncılık

Yaşar, O. and Şeremet, M. 2010. Yükseköğretim coğrafya eğitiminde kullanılan öğretim yöntemleri ve materyallerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 675-702.

Yavuz Konokman G. and Yanpar Yelken T., 2013. Öğretmen adaylarının öğrenme öğretme süreci alanındaki yeterliklerine ilişkin görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, Nisan 2013, ss.175-188. Mersin University Journal of the Faculty of Education, Vol. 9, Issue 1, April 2013, pp.175-188.

Zımmerman, D. C. 2010. Project based learning for life skill building in 12 th grade social studies classrooms: a case study. Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Science in Education. Dominican University of California

Yeşil, R. 2009. Sosyal Bilgiler Aday Öğretmenlerinin Sınıf İçi Öğretim Yeterlikleri (Kırşehir Örneği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (1), 23-48.

Yüksel, İ. and Sağlam M. 2011. Eğitim de program değerlendirme: Yaklaşımlar, modeller, standartlar. Ankara: A Pegem Akademi.

http://www.yok.gov.tr/documents/10279/49665/aciklama_programlar/aa7bd0919328-4df7-aafa-2b99edb6872f (Accessed 27.02.2018)
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.1730

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Sevilay Yıldız

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2018. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).