A STUDY ON CLASSROOM TEACHER CANDIDATES’ CONCERN FOR NON-APPOINTMENT AND THEIR TEACHING MOTIVATION

Hülya Hamurcu, Tuncay Canbulat, Necip Beyhan, Elif İlhan

Abstract


One of the important elements of the education system is teacher and success of the education system is mainly based on the fact that teachers who will run the system have expected competencies. While the process of bringing teachers in competencies expected from them is seen important in the 21st century world, it is also important to run the appointment process of teachers in a healthy way. It is thought that current teacher appointment system of Turkey causes teachers to get concerned and this affects their motivation for teaching adversely. The purpose of this study is to evaluate the concern of teachers for non-appointment and their motivation for teaching. This study was designed in the screening model. Target population of the study is fourth-grade teacher candidates studying Classroom Teaching Department of five different Faculties of Education in Aegean, Black Sea and Marmara Region of Turkey in 2017-2018 academic year. The sample of the study consists of 370 teacher candidates selected by simple random sampling method. In the study, the "Non-Appointment Concern of Classroom Teacher Candidates’" was measured by "Teacher Candidates Non-Appointment Concern scale" developed by Eskici (2016) and the teaching motivation was measured by "Teaching Motivation Scale" adapted to Turkish by Candan and Evin Gencel (2015). Analysis of the research data was done by SPSS v.22 packaged software, and ANOVA and t-test techniques were used. According to the results of the study, non-appointment concern of classroom teacher candidates has been found to be at a moderate level and significant differences have been determined by universities. Although the concern is above moderate level, it has been determined that teacher candidates do not lose their teaching motivation and their teaching motivation points are still above moderate level. In addition, it has been determined that the motivation of teacher candidates varies significantly by universities. There has been no significant difference between genders in both variables. It is believed that this study will contribute to improvement of the 21st century teachers’ competencies and will create an environment of data driven thinking and discussion based on the related variables.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


Turkey, classroom teacher candidate, concern for non-appointment, teaching motivation

Full Text:

PDF

References


Alpar, R. (2003). Uygulamalı çok değişkenli istatistiksel yöntemlere giriş 1. Ankara: Nobel Yayınları.

Arı, E & Yılmaz, V. (2015). KPSS hazırlık kursuna devam eden öğretmen adaylarının umutsuzluk düzeyleri. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14 (4), 905-931.

Ayık, A. & Ataş, Ö. (2013). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile öğretme motivasyonları arasındaki ilişki. Journal of Educational Sciences Research, 4 (1), 25-43.

Baştürk, R. (2007). Kamu personeli seçme sınavına hazırlanan öğretmen adaylarının sınav kaygı düzeylerinin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (2), 163-176.

Cabı, E., & Yalçınalp S., (2009). Öğretmen adaylarının mesleki ve eğitim teknolojilerini kullanma kaygı düzeylerine yönelik görüşleri. IV. International Educational Technology Conference, Hacettepe University, p. 579.

Candan Güzel, D. & Evin Gencel, İ. (2015) . Öğretme motivasyonu ölçeği’ni Türkçe’ye uyarlama çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 72-89.

Creswell, J. W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Çakmak, Ö. & Hevedanlı, M. (2005). Eğitim ve fen-edebiyat fakülteleri biyoloji bölümü öğrencilerinin kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (14), 115-127.

Çetin, Ş. (2013). Eğitim fakültesi öğrencilerinin kamu personeli seçme sınavına (kpss) yönelik kaygılarının incelenmesi. The Journal of National Education, 197, 158-167.

Dede, Y. & Yaman, S. (2008) Fen öğrenmeye yönelik motivasyon ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) , 2 (1), 19-37.

Doğan, T. & Çoban, A. E. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 34(153), 157-168.

Erden, M. & Akman, Y. (1995). Eğitim psikolojisi, Ankara: Arkadaş yayıncılık.

Ersoy, E. & Küçükkaragöz, H. (2010). Öğretmen adaylarının umutsuzluk düzeylerinin bazı değişkenlere göre belirlenmesi. e-Journal of New World Science Academy, 5 (4), 1535-1542.

Ertürk, M. (1995). İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, İstanbul: Beta Basım Yayın.

Eskici, M. (2016) Öğretmen adaylarının atanamama kaygılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Turkish Studies, 11 (19), 361-378.

İnce-Aka, E. & Yılmaz, M. (2018). Fen bilimleri öğretmen adaylarının atanamama kaygılarının incelenmesi üzerine bir araştırma. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi (JRES), 5 (1), 105-123.

Fowler, F. J. (2009). Survey research methods (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Kaya, M. & Varol, K. (2004). İlahiyat fakültesi öğrencilerinin durumluk-sürekli kaygı düzeyleri ve kaygı nedenleri (Samsun örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (17), 32-63.

Özdamar, K. (1997). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi-ı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları 1001/11.

Pamuk,Y., Hamurcu, H. & Armağan, B. (2014) Sınıf öğretmeni adaylarının durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesi (İzmir-Buca Örneği). Bartın University Journal of Faculty of Education, 3 (2), 293-316.

Tahiroğlu, M. & Aktepe, V. (2015). 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler dersi motivasyon ölçeği formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Turkish Studies, 10 (3), 907- 932.

Urgan, R. (2012). Bilim kaygının olumlu yönlerini keşfediyor. Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi. Access date: 01.04.2018 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/diger/338094/Bilim_kayginin_olumlu_yonlerini_kesfediyor.html

Uyulgan, M., A. & Akkuzu, N. (2014). Öğretmen adaylarının akademik içsel motivasyonlarına bir bakış. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 14 (1), 7-32.

Yıldız, M. (2013). Okuma Motivasyonu, Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlamanın Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarındaki Rolü, Turkish Studies, 8 (4), 1461-1478.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.1849

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Hülya Hamurcu, Tuncay Canbulat, Necip Beyhan, Elif İlhan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).