THE EXAMINATION OF ECOLOGICAL AWARENESS IN TERMS OF RELATIONAL THINKING SKILL IN TEACHER CANDIDATES

Arzu Önel

Abstract


This study examined participants' ecological awareness by predicting their relational thinking skills. The study was conducted on 127 teacher candidates in the Department of Science Teaching on a voluntary basis. It was designed as a case study using phenomenological method. A survey form comprising open-ended questions was used to collect data, and content analysis method was applied to analyse the data based on the process of information coding. The results of the study indicated that the teacher candidates could establish cause and effect relationships with regard to ecological relationships, displayed relational thinking skills and had high ecological awareness.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


ecological awareness; ecological relations; relational thinking; ecology education; qualitative analysis

Full Text:

PDF

References


Akbostancı, E., Tunç, İ. and Türüt-Aşık, S. 2005. İmalat Sanayi ve Kirlilik: Bir Kirli Endüstri Sığınağı Olarak Türkiye. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 60(01), 3-28.

Akın, G. 2017. Küresel Isınma, Nedenleri ve Sonuçları. DTCF Dergisi, 46(2).

Aksay, C.S., Ketenoğlu, O., and Kurt, L. 2005. Küresel Isınma ve İklim Değişikliği. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi, 1(25), 29-42.

Alpay, C.O., Kalaycı, A. and Birişci, T. 2013. Ekolojik Tasarım Kriterlerine Göre Kent Parkı İyileştirme Modeli: İzmir Kültürpark Örneği. TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / November 28-30.

Arslan, A., and Zengin, R. 2016. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Küresel Isınma Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 44, 453-466.

Ateş, M. and Karatepe, A. 2013. Üniversite Öğrencilerinin ‘Küresel Isınma’ Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi. Marmara Coğrafya Dergisi, 27, 221-241.

Aydın, M., Dündar, R. and Korkut, Ş. 2016. Türkiye’de Ekolojik Okuryazarlık Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, (USBES Özel Sayı II), 1160-1172.

Aydın, Ö., and Aykaç, N. 2016. Yaratıcı Drama Yöntemi İle Verilen Eğitimin Okul Öncesi Öğrencilerinin Çevre Farkındalığına Etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, 11(1), 1-16.

Baş, T. and Akturan, U. 2013. Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Boahnert, J. 2015. Ecological Literacy in Design Education. A Theoretical Introduction. www.FORMakademisk.org, 8(1), 1-11.

Bozkurt, B. 2002. Veba Yılı Günlüğü: Yokoluşun Eşiğinde Bir İnsanlık Sınavı.

Bozkurt, O. 2010. Çevre Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.

Büyükgüngör, H. 2006. Çevre Kirliliği ve Çevre Yönetimi. Toprak İşveren Dergisi, 72, 9-17.

Capra, F. 1994. Ecolog and Community. Center for Ecoliteracy, 1-11.

Capra, F. 1996. The Web of Life. Audio Renaissance Tapes (153-171).

Capra, F. 1997. Creativity and Leadership. Learning Communities. A Lecture at Mill Valley School District. April, 18.

Capra, F. 2007. Sustainable Living, Ecological Literacy, and the Breath of Life. Canadian Journal of Environmental Education, 12.

Cohen, S. 1992. Promoting Ecological Awareness in Children. Childhood Education, 68(5), 258-260.

Cohen, S., and Horm-Wingerd, D. 1993. Children and the Environment: Ecological Awareness among Preschool Children. Environment and behavior, 25(1), 103-120.

Collado, S., Corraliza, J.A., Staats, H., and Ruíz, M. 2015. Effect of Frequency and Mode of Contact with Nature on Children's Self-Reported Ecological Behaviors. Journal of Environmental Psychology, 41, 65-73.

Cuddington, K. 2001. The ‘Balance of Nature’ Metaphor and Equilibrium in Population Ecology. Biology and Philosophy, 16(4), 463-479.

Cutter-Mackenzie, A., and Smith, R. 2003. Ecological Literacy: The ‘Missing Paradigm’ in Environmental Education (part one). Environmental Education Research, 9(4), 496-524.

Çepel, N. 2006. Ekoloji, Doğal Yaşam Dünyaları ve İnsan. Ankara: Palme Yayıncılık.

Demirsoy, A. 1995. Yaşamın Temel Kuralları, Omurgalılar/Amniyota (Sürüngenler, Kuşlar ve Memeliler), Cilt-III/ Kısım-II. Ankara: Meteksan A.Ş.

Deniş-Çeliker, H. and Akar, A. 2015. Ortaokul Öğrencilerinin Doğaya İlişkin Metaforları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 101-119.

Deprez, J. C., Ramdoyal, R., and Ponsard, C. 2012. Integrating Energy and Eco-Aware Requirements Engineering in the Development of Services-Based Applications on Virtual Clouds. In First International Workshop on Requirements Engineering for Sustainable Systems. Edwards, March.

Dinç, E., and Üztemur, S.S. 2016. Afiş Çalışmalarıyla Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Farkındalıkları ve Sosyal Katılım Becerilerinin Geliştirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, (USBES Özel Sayı II), 1224-1239.

Doğan, Y. 2017. Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Kavramına İlişkin Sezgisel Algıları: Bir Metafor Analizi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18(1), 721-740.

Doğan, İ., and Purutçuoğlu, E. 2017. Sosyal Hizmet Uzmanlarının Çevresel Farkındalık Seviyeleri ile Çevreye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, (2), 389-405.

Fu-liang, C. and Pei-xu, H. 2005. A Survey of Ecological Awareness of Visitors to Nanshan Cultural Park at Sanya [J]. Humanities and Social Science Journal of Hainan University, 1.

Gell-Mann, M. 1994. The Quark and the Jaguar: Adventures in the Simple and the Complex (New York: Freeman).

Gezer, A., and Erdem, A. 2018. Su Stresi, Su Kıtlığı ve Su Tasarrufu Hakkında Halkın Farkındalığının Belirlenmesi: Akdeniz Üniversitesi Örnek Çalışması. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 4(2), 113-122.

Goldstein, J. 1976. The Experience of Insight. Boston: Shambhala.

Groves, F.H., and Pugh, A.F. 1999. Elementary Pre-Service Teacher Perceptions of the Greenhouse Effect. Journal of Science Education and Technology, 8(1), 75-81.

Güler, A. Halıcıoğlu, M.B. and Taşğın, S. 2013. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Gürbüzoğlu Yalmancı, S. and Aydın, S. 2013. Öğretmen Adaylarının Biyoloji Kavramına Yönelik Metaforik Algıları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(21), 208-223.

Kaya, M. F. 2013. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının ‘Küresel Isınma’ Kavramına Yönelik Metafor Algıları. Doğu Coğrafya Dergisi, 18(29), 117-134.

Kaya, A., Toksoy, H.B., Dehmen, D., Bozdoğan, A., and Berk, E. 2009. Otuz Üç Günlük Bir Bebekte Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi: Olgu Sunumu. Cumhuriyet Medical Journal, 31(3), 307-312.

Kelleci, D. 2014. Sınıf Öğretmeni Adaylarının İklim Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Yoluyla İncelenmesi. Giresun University, Institute of Social Sciences, Master’s Thesis.

Khalid, T. 2001. Pre-Service Teachers’ Misconceptions Regarding Three Environmental Issues. Canadian Journal of Environmental Education (CJEE), 6(1), 102-120.

Kocalar, A.O. 2016. Ekolojik Farkındalığın Arttırılmasında Milli Parkların Rolüne İlişkin Öğrenci Görüşleri. EJOSAT: European Journal of Science and Technology, (Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi), 5(9), 55-61.

Kottak, C.P., and Costa, A.C. 1993. Ecological Awareness, Environmentalist Action, and İnternational Conservation Strategy. Human Organization, 335-343.

Kömürlüoğlu, A., Arıkan, K., Öncel, E.K., Kara, A., Ceyhan, M., and Cengiz, A.B. 2017. Kene Tutunması ile Başvuran Çocuk Hastaların Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi. Journal of Pediatric Infection/Cocuk Enfeksiyon Dergisi, 11(1).

Maxwell, T.P. 2003. Considering Spirituality Integral Spirituality, Deep Science, and Ecological Awareness. Zygon, 38(2), 257-276.

Mol, S. and Doğruyol, H. 2012. İklim Değişikliğinin Su Ürünleri ve Tüketimine Etkisi. Journal of Fisheries Science, 6(4), 341-356.

Morris, M. 2002. Ecological Consciousness and Curriculum. Journal of Curriculum Studies, 34(5), 571-587.

Odum, E.P., and Barret, G.W. 2005. Fundamentals of Ecology, 5. Edition. Translated by Kani Işık, 2008, (Ekoloji’nin Temelleri). Brooks/Cole.

Oğurlu, İ. 2016. Bir Doğa Eğitim Projesinin Katılımcı Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(14), 59-101.

Okur-Berberoğlu, E. 2015. Ekopedagoji Temelli Sınıf Dışı Çevre Eğitiminin Çevre Farkındalığı Üzerine Etkisi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12-1, 95-117.

Okur-Berberoğlu, E. and Uygun, S. 2012. Çevre Farkındalığı-Çevre Tutumu Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeli İle Sınanması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2).

Orr, D. 2005. Ecological Literacy: Educating Our Children for a Sustainable World, (pp. ix-xi). Edited by M.K. Stone and Z. Barlow, San Francisco: Sierra Club Books.

Özbebek Tunç, A., Akdemir Ömür, G. and Düren, Z. 2012. Çevresel Farkındalık. İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 47, 227-246.

Özden, K., and Özmat, M. 2014. Salgın ve Kent: 1347 Veba Salgınının Avrupa’da Sosyal, Politik ve Ekonomik Sonuçları. İdealkent, 5(12), 60-87.

Öztürk Akar, E. 2014. Türk Biyoloji Öğretmenlerinin Eğitim Programı Uygulamasında Yaşadıkları Kısıtlılıklarla İlgili Algıları. Eğitim ve Bilim, 39(174), 388-401.

Phenice, L. A., and Griffore, R. J. 2003. Young Children and the Natural World. Contemporary Issues in Early Childhood, 4(2), 167-171.

Sağlam, N.E., Düzgüneş, E., and Balık, İ. 2008. Küresel Isınma ve İklim Değişikliği. Ege Universty Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 25, 89-94.

Saygı, S. 2016. Çağdaş Sanatta Doğa Algısı ve Ekolojik Farkındalık. http://dergipark.gov.tr/download /articlefile/324635, Accessed on: 16.07.2018.

Schleicher, K. 1989. Beyond Environmental Education: The Need for Ecological Awareness. International Review of Education, 35(3), 257-281.

Sterling, S. 2009. Ecological Intelligence. The handbook of sustainability literacy, 77-83.

Süer, N. 2013. Akdeniz Midyesinde (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819) Ağır Metal Seviyeleri; Giresun Sahil Şeridi Örneği. Master’s Thesis, Giresun University, Institute of Science.

Taylan, Z.S. and Böke-Özkoç, H. 2007. Potansiyel Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesinde Akuatik Organizmaların Biokullanılabilirliliği, BAU FBE Dergisi, 9(2), 17-33.

Tezer, H., Şaylı, T.R., Bilir, Ö.A., and Demirkapı, S. 2009. Çocuklarda Kene Isırması Önemli midir? 2008 Yılı Verilerimiz. J Pediatr Inf, 3(2), 54-7.

Tosunoğlu, B.T. 2014. Sürdürülebilir Küresel Refah Göstergesi Olarak Ekolojik Ayak İzi. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 3(5).

Türkmenoğlu, H. 1963. Ev ve Ambarlarda Zarar Yapan Fare ve Sıçanlar. Bitki Koruma Bülteni, 3(1).

Tunç, A.Ö., Ömür, G.A., and Düren, A.Z. 2012. Çevresel farkındalık. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 47, 227-246.

Ünsal, Ö. and Görgün, H.V. 2016. Reincreasing Value of Solid Wood. In IInd International Furniture Congress, October.

Ürey, M., Şahin, B. and Şahin, N.F. 2011. Öğretmen Adaylarının Temel Ekoloji Kavramları ve Çevre Sorunları Konusundaki Yanılgıları. Ege Eğitim Dergisi, 12(1).

Wanninayake, W.M.C.B. and Randiwela, P. 2008. Consumer Attractiveness towards Green Products of Fmcg Sector: An Empirical Study. Oxford Business and Economics Conference, Oxford: UK, 22-24 June.

Yaylı, H.Y. and Yaslıkaya, R.Y. 2015. İnsan Doğa İlişkisi Tasarımında Radikal Dönüşüm: Derin Ekoloji. International Journal of Science Culture and Sport, 3(3), 452-465.

Yıldırım, A. and Şimşek, H. 2013. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yiğit, İ., and Gümüşçü, O. 2016. Manisa ve Çevresinde Salgın Hastalıkların İskâna Etkisi (XVIXX. yy.). TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 13-14.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.1941

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Arzu Önel

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).