AN INVESTIGATION OF SELF-ESTEEM, SOCIO-EMOTIONAL ADAPTATION AND RELATIONAL PROBLEM SOLVING IN PRE-SCHOOLERS

Neslihan Durmuşoğlu Saltalı, Emel Arslan, Coşkun Arslan

Abstract


The purpose of the present study is to investigate the correlation between self-esteem, socio-emotional adaptation of pre-schoolers and their relational problem-solving skills. The sample of the study was composed of 228 pre-schoolers (60-65 months) and their teachers in state and private preschool classes in the province of Konya. In this study, the researchers used Purdue Self Concept Scale for Preschool Children to identify their self-esteem and Marmara Socio-Emotional Adaptation Scale to identify their socio-emotional adaptation and Relational Problem-Solving Teachers’ Form to identify problem solving style. According to the findings of the study, self-esteem is a significant predictor of assertive, reserved and sociable problem-solving styles. However, it is not a predictor of passive assertive problem-solving style. Moreover, appropriately responding to a social situation as a sub-dimension of socio-emotional adaptation is a predictor of only passive-assertive, reserved-submissive and positive problem-solving approaches. Giving appropriate responses to social situations is a significant predictor of assertive, passive assertive and positive problem-solving approaches. Interaction with peers is a significant predictor of assertive and reserved-submissive problem-solving approaches, while approaching the social environment positively is not a predictor of any of the relational problem-solving styles.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


relational problem-solving, preschool education, self-esteem, socio-emotional adaptation

Full Text:

PDF

References


Akbaş, S.C. (2005). Okulöncesi eğitime devam eden altı Yaş Grubu Çocukların Sosyal Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Aksoy, A. & Mağden, D. (1993). Denetim odağı ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. 9. Ya-Pa Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri. YA-PA Yayınları, Ankara.

Anlıak, Ş. & Dinçer, Ç. (2005). The Evaluation of the Interpersonal Problem Solving Skills of the Children Attending to the Preschools Applying Different Educational Approaches. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 38, 1, 149-166.

Arlı, E., Altunay, E., & Yalçınkaya, M. (2011). Öğretmen Adaylarında Duygusal Zekâ, Problem Çözme ve Akademik Başarı İlişkisi. Akademik Bakış Dergisi, 25, 1-23.

Arslan, C., Hamarta, E., & Uslu, M. (2010). The relationship between conflict communication, self-esteem and life satisfaction in university students. Educational Research and Reviews, 5(1), 31-34.

Bal, E. (2004). İlköğretim öğrencilerinin benlik algıları ile atılganlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi.

Baran, G. (1989). On yaş çocuklarında davranış bozuklukları ile benlik kavramının gelişimi arasındaki ilişki üzerinde bir araştırma. Yüksek lisans tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Bigras, M., & Dessen, M. A. (2002) Social competence and behavior evaluation in Brazilian preschoolers. Early Education and Development, 13, 140-151.

Bingham, A. (2004). Çocuklarda problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi. (Çev: Ferhan Oğuzkan). İstanbul: MEB Yayınevi.

Büyüköztürk, Ş. (2007), Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem A Y ayıncılık.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K. E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştirma yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Cevher, F. N., & Buluş, M. (2007) Self-concept and self-esteem: their importance and enhancement. Journal of Academic Design, 2, 52-67.

Ceylan, Ş. (2009) Vineland Sosyal- Duygusal Erken Çocukluk Ölçeğinin Geçerlik-Güvenirlik çalışması ve okulöncesi eğitim kurumuna devam eden beş yaş çocuklarının sosyal- duygusal davranışlarına yaratıcı drama eğitiminin etkisinin incelenmesi. Doktora tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Cohen, J., Cohen, P., West, S. G., & Aiken, L. S. (2003). Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioral sciences (3th ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

Coopersmith, S. (1967). The antecedents of self-esteem. San Francisco: W. H. Freeman and Company.

Çetinkaya, Ş. (2013). Lise öğrencisi erkek ergenlerde problem çözme becerisi, kişilerarası ilişki tarzı ve öfke kontrolü üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Çimen, S. (2000) Ankara’da üniversite anaokullarına devam eden 5-6 yaş çocuklarının psiko- sosyal gelişimlerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Dinçer, F. Ç. (1995). Anaokuluna devam eden 5 yaş grubu çocuklarına kişiler arası problem çözme becerilerinin kazandırılmasında eğitimin etkisinin incelenmesi. Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Dinçer, Ç., & Güneysu, S. (1997). Examining the effects of problem-solving training on the acquisition of interpersonal problem-solving skills by 5 year-old children in Turkey. International Journal of Early Years Education. Vol. 5, No.1, (p. 37-46)

Dinçer, Ç., & Güneysu, S. (2001). Examining the permanence of problem-solving training given for the acquisition of interpersonal problem-solving skills. International Journal of Early Years Education. Vol. 9, No. 3, (p. 207-219)

D’ Zurilla, T. J., Nezu, A. M. (2007). Problem solving therapy: a positive approach to clinical ıntervention. 3. Ed. Springer Publishing Company.

D’Zurilla, T. J., Chang, E. C., & Sanna, L. J. (2003) Self-esteem and social problem solving as predictors of aggression in collage students. Journal of Social and Clinical Psychology, 22(4), 424-440.

Eroğlu, E. (2001) Ailenin çocuklarda problem çözme yeteneğinin gelişmesi üzerindeki etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Field, A. (2005). Discovering Statistics Using SPSS. London: Sage Publication.

Gülay, H. & Akman, B.(2009). Okul öncesi dönemde sosyal beceriler, Ankara: PegemA Akademi.

Gültekin, Z. (2003) Akran zorbalığını belirleme ölçeği geliştirme çalışması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü: Ankara.

Güner, A. Z. (2008) Eğitici drama uygulamalarının 5-6 yaş grubu çocukların sosyal duygusal uyumlarına etkisinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Güngör, A. (1993) Çocukta benliğin gelişimi. 9. Ya-Pa okul öncesi eğitimi ve yaygınlaştırılması semineri. YA-PA Yayınları, Ankara

Hamarta, E. (2009) A prediction of self-esteem and life satisfaction by social problem solving. Social Behavior and Personality, 37(1), 73-82.

Hart C.H., Yang, C., Nelson, L.J., Robinson,C, Olsen, J., Porter, C., Jin,S., Olsen, S & Wu P. (2000). Peer acceptance in early childhood and subtypes of socially withdrawn behaviour in China, Russia, and the United States. International Journal of Behavioral Development, 24(1),73–81.

Heppner, P. P., & Krauskoph, C. J. (1987) The integration of personal problem solving processes within counselling. Counselling Psychology, 15, 371-447.

Holdaway, L. & Jensen, L. (1983). Self- teachers', and mothers' perceptions of the behaviorally disordered child. Psychology in the schools, 20(3), 388-394.

Işık, B. (2006) Ailenin örgütsel ve yapısal niteliğinin 60–72 aylık çocukların sosyal-duygusal uyum düzeyine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kabasakal, Z., & Uz Baş, A. (2013). Öğretmen adaylarında yaşam doyumunun yordayıcısı olarak problem çözme becerileri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 27-35

Kandır, A., & Orçan, M. (2011). A comparative study into early learning skills of five- six-year old children and their social adaptation and skills. Elementary Education Online, 10(1), 40-50.

Kesicioğlu, O. S. & Güven, G. (2014). Okul öncesi öğretmen adaylarının özyeterlik düzeyleri ile problem çözme, empati ve iletişim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Turkish Studies, 9(5), 1371-1383.

Korkut, F. (2002). Lise öğrencilerinin problem çözme becerileri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 22.

Koruklu, N. & Yılmaz, N. (2010) Çatışma çözme and arabuluculuk eğitimi programının okulöncesi kurumlara devam eden çocukların problem çözme becerisine etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 1(1): 1-20.

Kurtyılmaz, Y. (2005). Öğretmen adaylarının saldırganlık düzeyleri ile akademik başarıları, iletişim ve problme çözme becerileri arasındaki ilişkiler: (Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi öğrencileri üzerinde bir araştırma. Yüksek Lisans tezi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Lazarus, R. S. (1999). Stress and emotion: a new synthesis. New York: Springer Publishing.

Lenth, Russell V. (2006). "Sample size," in Encyclopedia of Measurement and Statistics, ed. Neil J. Salkind, 856-860, SAGE Publications, Inc., Thousand Oaks, CA.

Marsh, H. W. & McDonald-Holmes, I. W. (1990) Multidimensional self-concepts: Construct validation of responses by children. American Education Research Journal, 27, 89-117.

Marsh, H. W. (1990) The causal ordering of academic self-concept and academic achievement: A multiwave, longitudinal panel analysis. Journal of Educational Psychology, 82, 646-656.

Moorman, C. (2003) Parent Talk: How to Talk to Your Children in Language that Builds Self- Esteem and Encourages Responsibility. New York: Fireside.

Öğülmüş, S. (2001) Kişilerarası sorun çözme becerileri ve eğitimi. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım.

Oğuz, V. & Köksal Akyol, A. (2014). A Study on Problem Solving Skills of Children Attending Nursery School. International J. Soc. Sci. & Education, 4(2), 392-400.

Oktay, A. (2000) Yaşamın Sihirli Yılları: Okul Öncesi Dönem. 2. Basım, İstanbul: Epsilon Yayıncılık Hizmetleri Tic. San. Ltd. Şti.

Önder, A., Güven, Y. Sevinç, M., Aydın, O. et all. (2004) Altı Yaş Çocukları İçin Marmara Sosyal Duygusal Uyum Ölçeği (MASDU)’nin Geçerlik and Güvenirlik Çalışması. I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi: İstanbul.

Özmen, D. (2013). 5-6 yaş grubu çocukların akran ilişkilerinin sosyal problem çözme becerileri açısından incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Owens, K. (2003). Raising Your Child's Inner Self-Esteem: The Authoritative Guide from Infancy through the Teen Years. Cambridge, MA: Da Capo Press.

Pişkin, M. (2003). Özsaygı geliştirme eğitimi. (Editör: Y. Kuzgun) Ankara: Nobel Yayın.

Rubin, K. H., Burgess, K. B., & Coplan, R. J. (2002) Social withdrawal and shyness. In P. K., Smith & C. H. Hart, Craig (Eds.), Blackwell handbook of childhood social development (pp. 330-352), Malden, MA: Blackwell.

Santrock, J. W. (2012) Life-span development. London, Chicago: Brown & Benchmark.

Sarıca, Ö. (2010) Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5 ve 6 yaş grubu çocuklarının benlik kavramlarının çeşitli sosyo-demografik değişkenlere göre incelenmesi. Yüksek lisans tezi, İstanbul: Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Schultz, D. P. & Schultz, S. E. (1996) Modern psikoloji tarihi. Çev: Y. Aslay, İstanbul: Kaknüs Yayıncılık.

Şahan, M. (2007) Lise öğrencilerinde saldırganlığı yordayan değişkenlerin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Temel, D. (2008) The role of perceived social problem solving, narcissism, self-esteem and gender in predicting aggressive behaviors of high school students. Yüksek lisans tezi, Ankara: Middle East Technical University.

Temel, F. Z. & Aksoy, A. (2001) Ergen ve gelişimi. Ankara: Nobel Yayın.

Türköz, Y. (2007) Okul öncesi çocuklarda bağlanma örüntüsünün kişilerarası problem çözme ve açık bellek süreçlerine etkisi. Doktora tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yavuzer, H. (1997) Çocuk psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitapevi.

Yıldırım, M. (2007) Şiddete başvuran and başvurmayan ergenlerin yalnızlık düzeyleri ve akran baskısı düzeyleri açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yoleri, S. (2014). Investigation of Relationship between the Skills to Solve Interpersonal Problems and Concept Development of Preschool Children. Education and Science, 39(173), 82-90.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.1960

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Neslihan Durmuşoğlu Saltalı, Emel Arslan, Coşkun Arslan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2022. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).