ANALYZING THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS’ SELF-EFFICACY PERCEPTIONS AND THEIR PROFESSIONAL COMMITMENT LEVELS

İshak Kozikoğlu

Abstract


The aim of this study is to determine teachers’ self-efficacy perceptions and professional commitment levels; to examine the relationship between their self-efficacy perceptions and professional commitment levels and to determine whether their self-efficacy perceptions and professional commitment levels change according to various variables. This study was conducted with 349 teachers working at the districts of Van province. As data collection tools, "Teachers’ Self-efficacy Scale" consisting of 32 items and developed by Senemoğlu (2006), and "Teachers’ Professional Commitment Scale" consisting of 20 items and developed by Kozikoğlu (2016) were used in this study. In data analysis; descriptive statistics, t-test, ANOVA and Pearson Correlation Coefficient was used. As a result of the study, teachers’ self-efficacy perceptions and professional commitment levels were found as high. It was found that teachers’ self-efficacy perceptions and professional commitment don’t change significantly according to gender and branch. Furthermore; a positive, moderate level and significant relationship was found between teachers’ self-efficacy perceptions and professional commitment. This shows that as teachers’ self-efficacy perceptions increase, so does their commitment.

 

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


self-efficacy, professional commitment, teachers, relationship

References


Aksoy, R. (2011). Orta Öğretim Öğretmenlerinin Öğretmen ÖzYeterlik ve Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Düzenleme Becerilerine Yönelik Algıları: Manisa İli Örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Muğla: Muğla Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü.

Arjunan, M., & Balamurugan, M. (2013). Professional commitment of teachers working in tribal area schools. International Journal of Current Research and Development, 2(1), 65-74.

Artun, B. (2008). Anadolu lisesi öğretmenlerinin örgütsel adanmışlık düzeylerinin örgütsel değişmeye ilişkin tutumlarına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Babaoğlan, E., ve Ertürk, E. (2013). Öğretmenlerin örgütsel adalet algısı ile örgütsel adanmışlıkları arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 87-101.

Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational Psychologist, 28 (2), 117–148.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy in Changing Societies. New York: Cambridge University Press.

Barbara, B. L., & Grady, M. L . (2007). From First-Year to First-Rate: Principals Guiding Beginner Teachers (3.baskı). USA: Corwin Press.

Benzer, F. (2011). İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Öz Yeterlik Algılarının Analizi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Bogler, R., & Somech, A. (2004). Influence of teacher empowerment on teachers’ organizational commitment, professional commitment and organizational citizenship behavior in schools. Teaching and Teacher Education, 20, 277–289.

Butucha, K. G. (2013). Teachers’ perceived commitment as measured by age, gender and school type. Greener Journal of Educational Research, 3 (8), 363-372.

Celep, C., Bülbül, T., ve Tunç, B. (2000). Aday öğretmenlerin örgütsel adanma durumları. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1).

Celep, C., Doyuran, Ş., Sarıdede, U., ve Değirmenci, T. (2004). Eğitim örgütlerinde çok boyutlu iş etiği ve örgütsel adanmışlık. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.

Coladarci, T. (1992). Teachers’ sense of efficacy and commitment to teaching. Journal of Experimental Education, 60(4), 323-337.

Çelik, S. (2011). Ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin örgütsel adanmışlıkları ile öğretmenlere yönelik yıldırma davranışları arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Darling-Hammond, L. (2003). Keeping good teachers: Why it matters what leaders can do. Educational Leadership (60), 6–13.

Eker, C. (2014). Sınıf öğretmenlerinin öz-yeterlilik inanç düzeyleri üzerine bir araştırma. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 162-178.

Ekici, G. (2006). Meslek lisesi öğretmenlerinin öğretmen öz-yeterlik inançlarıüzerine bir araştırma. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(24): 87-96.

Ekinci Ö. (2012). Ortaöğretim okulu öğretmenlerinin yıldırma davranışları ile örgütsel adanmışlıkları arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Ewing, R. A., & Smith, D. L. (2003). Retaining quality beginning teachers in the profession. English Teaching: Practice and Critique, 2 (1), 15-32.

Fox, R. B. (1964). The “committed” teacher. Educational Leadership.

Gibson, S., & Dembo, M. (1984). Teacher efficacy: A consruct validation. Journal of Educational Psychology, 76(4), 569–582.

Goddard, R. D. (2001). Collective efficacy: A neglected construct in the study of the schools and student achievement. Journal of Educational Psychology, 93(3), 467–476.

Gömleksiz, M. N., ve Serhatlıoğlu, B. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin öz-yeterlik inançlarına ilişkin görüşleri. Electronic Turkish Studies, 8(7).

Gür, G. (2008). A Study on the Predictors of Teachers’ Sense of Efficacy Beliefs (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Middle East Technical University.

Kaptan, S. (1998). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. Tekışık Web Ofset Tesisleri, Ankara.

Karacaoğlu, Ö. C. (2008). Öğretmenlerin yeterlilik algıları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (1), 70-97.

Karasar, N. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemi (25. Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kızıl Ş. (2014). Öğretmenlerin duygusal zekâları ile örgütsel adanmışlıkları arasındaki ilişki: Balıkesir ili örneği (Yüksek lisans tezi). İstanbul: Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Koparan, Ş., Öztürk, F., ve Korkmaz, N. H. (2011). Beden eğitimi öğretmenlerinin öz-yeterlik ve beden eğitimi öğretmeni yeterliliğinin incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, 52-61.

Korkut, K. (2009). Sınıf Öğretmenlerinin Öz Yeterlik İnançları İle Sınıf Yönetimi Beceri Algıları Arasındaki İlişki (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Burdur: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Korkut, K., ve Babaoğlan, E. (2012). Sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inançları. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 8(16), 269-281.

Kozikoğlu, İ. (2016). Öğretimin İlk Yılı: Mesleğin İlk Yılındaki Öğretmenlerin Karşılaştıkları Güçlükler, Hizmet Öncesi Eğitim Yeterlikleri ve Mesleğe Adanmışlıkları (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Kurt, T. (2012). Öğretmenlerin öz yeterlik ve kolektif yeterlik algıları. Journal of Turkish Educational Sciences, 10(2).

Michel, H. A. (2013). The First Five Years: Novice Teacher Beliefs, Experiences, and Commitment to the Profession (Yayınlanmış Doktora Tezi). San Diego: University of California.

Milner H. R., & Woolfolk-Hoy A. (2003). Teacher self efficacy retaining talented teachers: A case study of an African American teacher. Teaching and Teacher Education, 19, 203-276.

Mustan, T. (2002). Dünyada ve Türkiye’de öğretmen yetiştirmede yeni yaklaşımlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 8(1), 115-127.

Narman A. (2012). Öğretmenlerin örgütsel güvenleri ile örgütsel adanmışlıkları arasındaki ilişkilerin incelenmesi (Ümraniye ilçesi örneği). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Özata, H. (2007). Öğretmenlerin Öz-Yeterlik Algılarının ve Örgütsel Yenileşmeye İlişkin Görüşlerinin Araştırılması (Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Özder, H. (2011). Self-efficacy beliefs of novice teachers and their performance in the classroom. Australian Journal of Teacher Education, 36 (5), 1-15.

Özerkan, E. (2007). Öğretmenlerin Öz-Yeterlik Algıları ile Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Benlik Kavramları Arasındaki İlişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Edirne: Trakya Üniversitesi.

Pajares, F., & Schunk, D. H. (2002). Self and self-belief in psychology and education:A historical perspective. Joshua Aronson (Ed.), Improving Academic Achievement: Impact of Psychologial Factors on Education içinde (s. 5-25). New York: Academic Press.

Senemoğlu, N., Demirel, M., Yağcı, E., ve Üstündağ, T. (2009). Elementary school teachers’ self-efficacy beliefs: A Turkish case.. Humanity & Social Sciences Journal. 4 (2), 164-171.

Senemoğlu, N. (2013). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya (23.baskı). Ankara: Yargı Yayınevi.

Shukla, S. (2014). Teaching competency, professional commitment and job satisfaction-a study of primary school teachers. Journal of Research & Method in Education, 4 (3), 44-64.

Tschannen-Moran, M., & Woolfolk Hoy, A. (2001). Teaching efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17, 783-805.

Tunç-Yüksel, B. (2010). Teacher Efficacy Beliefs of Turkish Efl Teachers: A Study with Turkish Efl Teachers Working at State Primary Schools (Unpublished Master Thesis). Eskişehir: Anadolu University, Institute of Educational Sciences.

Turhan, M., Demirli, C., ve Nazik, G. (2012). Sınıf öğretmenlerinin mesleğe adanmışlık düzeyine etki eden faktörler: Elazığ örneği. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (21), 179-192.

Üstüner, M., Demirtaş H., Cömert M. ve Özer N. (2009). Ortaöğretim öğretmenlerinin öz-yeterlik algıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (17), 1- 16.

Ware, H., & Kitsantas, A. (2010). Teacher and collective efficacy beliefs as predictors of professional commitment. The Journal of Educational Research, 100 (5), 303-310, doi: 10.3200/JOER.100.5.303-31.

Yılmaz, E. (2004). The Relationship Between Novice and Experienced Teachers’ Self-Efficacy for Classroom Management And Students’ Perceptions of Their Teachers’ Classroom Management (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Bilkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Zöğ, H. (2007). İstanbul ili Kâğıthane ilçesinde görev yapan ilköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel adanmışlıkları ile iş doyumları arasındaki ilişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.244

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 İshak Kozikoğlu

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2022. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).