THE TENDENCYOF DELINQUENCY IN SPORTS HIGH SCHOOL AND GENERAL HIGH SCHOOL STUDENTS

İsa Doğan

Abstract


In this study, it was aimed to determine the tendency of delinquency of the students who are studying in sports and general high school and to determine whether the tendency of delinquency of the participants according to their demographic characteristics shows a significant change. In the study, which was carried out in the screening research model, "Delinquency Scale" developed by Apaydın (2010) was used as data collection tool on 1485 students studying in 2015-2016 academic year. Descriptive statistics, t test in unrelated measures, one-way variance analysis was calculated according to the answers of students. As a result of the research, it was determined that the tendency of delinquency of the students in the physical education lesson was above the average. In addition, it was identified that the tendency of delinquency of female students compared to male students; students studying in general high school compared to sports high school was higher. Non-participation to sports activities in general high school and non-participation in primary school level were found to have a higher tendency to delinquency than those who participated in the activities.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


delinquency; physical education; sports activities

Full Text:

PDF

References


Apaydınlı, K., (2010). Genel lise öğrencilerinin kural dışı davranış gösterme eğilimleri ile müzik eğitimi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Balkaya, A., Ceyhan, E. (2007). Lise öğrencilerinin suç davranışı düzeylerinin bazı kişisel ve ailesel nitelikler bakımından incelenmesi. Aile ve Toplum Dergisi, 3(11), 13-27.

Baş M, Şebin K, Aydın E, Öztürk. (2013). Personality Characteristics Of High School Students With The Relationship Between Of Sports Participation. Journal of Physical Education and Sport Sciences, 15(1), 65-75.

Başar, H. (2001). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Bulut, F. (2010). Ergenlerde görülen kural dışı davranışların aile işlevselliği, aile risk faktörü ve yaşam kalitesi açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Cole, D. A. (1987). Utility of confirmatory factor analysis in test validation research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 584-594.

Çetin, H. (2004). Öğrenci ergenleri şiddete yönelik tutumları: Yaş ve cinsiyete göre bir inceleme. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Doğan, A. (2015). Ortaöğretim öğrencilerinin kural dışı davranış göstermelerinde öğrenim hayatlarını denetleyememe inancı, özsaygı ve okula aidiyet duygularının rolü. Yüksek lisans tezi, Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.

Erdoğan, İ. (2001). Sınıf yönetimi, ders, konferans, panel ve seminer etkinliklerinde başarının yolları. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Eripek, S. (1980). Ankara ili merkezinde bulunan ortaöğretim kurumlarında disiplin uygulamaları ve bu uygulamaların uyum sorunları yönünden değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Fernandez-Balboa, J. M. (1991). Beliefs, interactive thoughts, and actions of physical education student teachers regarding pupil misbehaviors. Journal of Teaching in Physical Education, 11, 59–78.

Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill.

Gelbal, S. (ed.). (2007). Okullarda şiddetin önlenmesi: Mevcut uygulamalar ve sonuçları. Ankara: Türk Eğitim Derneği ve Pegem A Yayıncılık.

Goyette, R., Dore, R., & Dion, E. (2000). Pupils’ misbehavior sand the reactions and causal attributions of physicaleducation student teachers: A sequential analysis. Journal of Teaching in Physical Education, 20, 3–14.

Güven, M. (2002). Okul güvenliğinde psikolojik danışmanların rolü ve görevleri. Eğitim Araştırmaları, 5(9), 68-72.

Hardy AC. (1999). Learning and teaching in physical education. London: Falmer Press.

Hastie, P., & Siedentop, D. (1999). An ecological perspective on physical education. European Physical Education Review 5, 9–19.

Kline, R.B. (2005), Principles and practice of structural equation modeling. New York: The Guilford Press.

Korkmaz, İ. (2005). İstenmeyen davranışların önlenmesi. (ed.Zeki Kaya), Sınıf yönetimi, Ankara: PegemA Yayıncılık.

Kulinna, P. H., Cothran, D. J., & Regualos, R. (2006). Teachers’ reports of students misbehavior in physical education. Research Quarterly for Exercise and Sport, 77, 32–40.

Kuş, Z., Karatekin, K. (2009). Öğrencilerin okul ortamında kurallara uygun davranma yeterliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 183-196.

McCormack, A. (1997). Classroom management problems, strategies and influences in physical education. European Physical Education Review, 3, 102–115.

Neyişçi-Karakaş, B. (2005). İlköğretim birinci kademe öğrencilerinde gözlenen istenmeyen davranışlar ve öğretmenlerin bunlarla başa çıkma yöntemleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.

Özdamar, K., (2004). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi I. Eskişehir: Kaan Kitapevi.

Özdemir, S., ve Yalın, H. İ. (2000). Öğretmenlik mesleğine giriş. Ankara: Nobel Yayınevi.

Özyiğit, C. (1991). Hareket. 1. Eğitim Kurumlarında Beden Eğitimi ve Spor Sempozyumu, 17-21 Aralık 1991, Milli Eğitim Bakanlığı Basımevi, İzmir.

Suppaporn, S. (2000). High school students’ perspectives about misbehavior. Physical Educator, 57, 124–135.

Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.

Şenses, V. (1990). Tokat ili merkez ve ilçe ortadereceli okul öğrencilerinin disipline aykırı davranışlarda bulunma nedenlerinin araştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Şişman, M., (2006). Eğitim bilimine giriş. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Tezbaşaran, A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayını.

Valois, R. F., Zullig, K. J., Huebner, E. S., Drane, J. W. (2001). Relationship between life satisfaction and violent behaviors among adolescents. American Journal of Health Behavior, 25(4), 353-366.

Wang, M. C., G. D. Haertel, & Herbert J. W. (1993). Toward a knowledge base for school learning. Review of Educational Research, 63(3), 249-294.

Yüksel-Şahin, F. (2015). Predicting delinquency levels in Turkish adolescents. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 313-323.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.2675

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 İsa Doğan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).