A STUDY ON THE EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFELONG LEARNING TENDENCY AND DIGITAL LITERACY LEVEL

Ülkü Ulukaya Öteleş

Abstract


Today societies think that it is important to raise individuals having the desire for lifelong learning and digital literacy skill. The fact that current information has lost its validity and the dominance of digital tools and materials in accessing information has increased as well as the rapid change experienced in science and technology prompts societies to contemplate in this way. Education process and the teachers who are the guides of this process are essential in raising individuals having the desire for lifelong learning and digital literacy skill. In this study employing relational screening model, the relation between the social studies teacher candidates’ lifelong learning tendencies and their digital literacy level is investigated and lifelong learning tendencies and digital literacy levels of the candidates are determined according to several variables. The research population is composed of 188 teacher candidates studying in the department of social studies teaching of a state university in Marmara Region of Turkey in fall semester of 2019-2020 academic years. As data collection tool “Lifelong learning scale”, “Digital literacy scale” and “Personal information form” are used. In order to determine the source of the difference among the data obtained, T-Test, Single-Factor Variance Analysis (ANOVA) and in determining the relation between the scales, Regression Analysis and Pearson’s correlation coefficient are used. The findings indicate that lifelong learning tendencies of the teacher candidates are high while their digital literacy skills are at a medium level. Another finding of the research is that the candidates’ lifelong learning tendencies vary according to gender and class level while these tendencies do not vary according to socio-economic level. Digital literacy level of the teacher candidates varies according to gender, class and socio-economic levels. The findings regarding the relation between the lifelong learning tendencies and digital literacy level indicate that there is a moderate, positive and significant relationship.

 

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


lifelong learning, digital literacy, relational screening

Full Text:

PDF

References


Acar, Ç. (2015). Anne ve babaların ilkokul ortaokul ve lise öğrencisi çocukları ile kendilerinin dijital okuryazarlıklarına ilişkin görüşleri. Yayınlanmış yüksek lisans tezi,Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Antonio, A. & Tuffley, D. (2015). First year university student engagement using digital curation and career goal setting. Research in Learning Technology, 23(1), 1-14.

Aspin, D. & Chapman, J. (2001). Towards a philosophy of lifelong learning. Aspin, D. & Chapman, J., Hatton, M., Sawano Y. (Eds.). International handbook of lifelong learning, 3-33. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers

Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 231-274.

Baştürk Akca, E., & Kaya, B. (2016). Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden dijital bölünme ve farklı yaklaşımlar. Intermedia International E-Journal, 3(5), 301-319.

Bilgiç, H. G., Duman, D., & Seferoğlu, S. S. (2011). Dijital yerlilerin özellikleri ve çevrimiçi ortamların tasarlanmasındaki etkileri. Akademik Bilişim Dergisi, 2(4), 257-263.

Bingöl, O. (2014). Toplumsal cinsiyet olgusu ve Türkiye'de kadınlık. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2014 (3), 108-114.

Coşkun (Diker) Y. (2009). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Demirel, M. (2009). İlköğretim programlarına yaşam boyu öğrenme becerileri açısından eleştirel bir bakış, I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Tam Metin Bildirileri Kitabı, 1-25.

Direkçi, B., Akbulut, S., & Şimşek, B. (2018). Türkçe dersi öğretim programı (2018) ve ortaokul Türkçe ders kitaplarının dijital okuryazarlık becerileri bağlamında incelenmesi. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(16), 797-813.

Durak, H. Y., & Tekin, S. (2020). Öğretmenlerin hayat boyu öğrenme yeterliliklerinin kişisel ve mesleki değişkenlere gore incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 221-235.

Engin, M., Kör, H., & Erbay, H. (2017). Yaşam boyu öğrenme ölçeği Türkçe uyarlama çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(4), 1561-1572.

Fischer, G., & Konomi, S. I. (2007). Innovative socio‐technical environments in support of distributed intelligence and lifelong learning. Journal of Computer Assisted Learning, 23(4), 338-350.

Giddens, A. (2008). Sosyoloji, Cemal Güzel (Yay. Haz.), Kırmızı Yayınları: İstanbul.

Güçlü, S., Bostan, N., & Tabak, R. S. (2013). Dumlupınar üniversitesi hemşirelik bölümü son sınıf öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme davranışlarının belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(2), 459-468.

Jackson, S. (2003). Lifelong earning: working-class women and lifelong learning. Gender and Education, 15(4), 365-376. https://doi.org/10.1080/09540250310001610571

Jarvis, P. (2007). Globalisation, lifelong learning and the learning society: Sociological perspectives. NY: Routledge.

Karakuş, G., Ocak, G. (2019). Öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık öz-yeterlilik becerilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21 (1), 129-147.

Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemi [Scientific Research Methodology]. Ankara: Nobel.

Kaya, H. E. (2016). Yaşam boyu yetişkin eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

Kılıç, Ç. (2014). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenmeye yönelik algıları. Journal of Research in Education and Teaching, 3(4), 79-87.

Markowitz, M. & Russell, A. (February, 2006). Addressing the Needs of Adult Learners. American Association of State Colleges and Universities. 3(2).

Marshall, C. & Rossman, G. B. (2014). Designing qualitative research. New York: Sage.

Morrison, R., & Garcia, L. (2011). From embedded to integrated: digital information literacy and new teaching models for academic librarians. In ACRL National Conference 2011.

Óhidy, A. (2008). Lifelong learning: interpretations of an education policy in Europe. (Çev: E. Györffy, C. Kober-Tomasek, M. Eickhoff and K. Wedekamper). Germany: Springer Science & Business Media.

Özerbaş, M. A., & Kuralbayeva, A. (2018). Türkiye ve Kazakistan öğretmen adaylarının dijitalokuryazarlık düzeylerinin değerlendirilmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 16-25.

Özoğlu, C. (2019). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin dijitalokur yazarlıkları ileilişkisi: anadolu üniversitesi eğitim fakültesi dergisi örneği. Yayınlanmış yüksek lisanstezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Samancı, O., & Ocakcı, E. (2017). Hayat boyu öğrenme. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(24), 711-722.

Shenton, A. K. (2009). Information literacy and scholarly investigation: a British perspective. IFLA journal, 35(3), 226-231.

Smyrnova-Trybulska, E. (2013). E-learning & lifelong learning. E-learning & Lifelong Learning, 115-132.

Swan, K. O., & Hofer, M. (2008). Technology and social studies. L. S. Levstik And C. A. Tyson (Eds.), Handbook of Research in Social Studies Education (New York: Routledge) pp. 307-326.

Şahin, Ç., & Arcagök, S. (2014). Öğretmenlerin hayat boyu öğrenme yeterlikleri düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Journal of Social Sciences/Sosyal Bilimler Dergisi, 7(16), 394-417.

Tunca, N., Şahin, S. A., & Aydın, Ö. (2015). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 432-446.

Üstündağ, M., Güneş, E., Bahçıvan, E. (2017). Dijital okuryazarlık ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve fen dijital okuryazarlık durumları. Journal of Education and Future, (12), 19-29.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v7i8.3185

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Ülkü Ulukaya Öteleş

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).