THE RELATIONSHIP BETWEEN THE EMOTION MANAGEMENT COMPETENCIES OF SCHOOL PRINCIPALS DURING A CHANCE PROCESS AND ORGANIZATIONAL CHANGE CYNICISM LEVELS OF TEACHERS

Mehmet Akif Helvaci, Hicran Kaya Yilmaz

Abstract


The purpose of this research is to determine the relationship between the emotion management competencies of school principals during a change process and organizational change cynicism levels of teachers working in primary and elementary schools in Uşak. Moreover, it was investigated whether the emotion management competencies of school principals and organizational change cynicism levels of teachers have statistically significant differences in terms of factors such as gender, seniority, field, and school type. 464 teachers working in primary and elementary schools in Uşak Province in 2018-2019 academic year participated in the study. “Change Cynicism Scale” developed by Helvacı and Çavdar (2017) was used in order to determine the organizational change cynicism levels of teachers and "The Scale of Emotion Management Competencies in Change Process" developed by Helvacı and Öztürk Yüzer (2018) was used in order to determine the emotion management competencies of school principals. The data gathered were analyzed with SPSS v18.0 statistical software. Descriptive statistics, independent samples t-test, ANOVA and Pearson Moment Correlation tests were used in order to analyze the data. According to the results obtained, there is a low negative relationship between the emotion management competencies of school principals during a change process and the teachers' organizational change cynicism levels. According to this; as the school principals’ ability to manage emotions in the process of change increases, teachers' perception of change cynicism decreases. In addition, it was found that teachers' organizational change cynicism levels were low in total. Organizational change cynicism levels were examined according to teachers' demographic variables; it was reached there is no significant difference according to seniority variable. However, it was found that organizational change cynicism levels partially differentiated according to teachers’ gender, school type and branch variables. In the study, it was found that the level of competence of school administrators to manage emotions in the process of organizational change is medium. The school administrators' ability to manage emotions of teachers in the process of change does not differ significantly in terms of gender and seniority variables. However, in terms of school type and branch variables, it is seen that school administrators' ability to manage emotions in the process of change differs significantly.

 

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


organizational change, organizational change cynicism, emotion, emotion management

Full Text:

PDF

References


Abraham, R. (2000). Organizational Cynicism: Bases and Consequences. Genetic, Social and General Psychology Monographs, 126(3),269.

Akpınar, A. (2012). Toplumsal Değişme ve Küreselleşme. Kartal, B. ve Kümbetoğlu, B. Yeni Toplumsal Hareketler. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Altındiş, M., Altındiş, S. & Saylı, H. (2012). Sağlık Profesyonellerinin Değişim Sürecindeki Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 7(14), 75-93

Andersson, L. M. (1996). Employee Cynicism: An Examination Using a Contract Violation Framework. Human Relations, 49(11), 1395-1418.

Andersson, L. M. & Bateman, T. S. (1997). Cynicism in the Workplace: Some Causes and Effects. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 18(5), 449-469.

Arslan, E. T. (2012). Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Personelinin Genel ve Örgütsel Sinizm Düzeyi. Doğuş Üniversitesi Dergisi.

Ashkanasy, N. M. (2003). Emotions in Organizations: A Multilevel Perspective. Research in Multi-level Issues, 2, 9-54

Aslam, U., Ilyas, M., Imran, M. K. & Rahman, U. U. (2016). Detrimental Effects of Cynicism on Organizational Change: An Interactive Model of Organizational Cynicism (a study of employees in public sector organizations). Journal of Organizational Change Management, 29(4), 580-598.

Aslan, H. (2019). Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Örgütsel Değişim Sinizmi ve İş Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişki. Master’s Thesis, Uşak Üniversitesi, Uşak.

Avey, J. B., Wernsing, T. S. & Luthans, F. (2008). Can Positive Employees Help Positive Organizational Change? Impact of Psychological Capital and Emotions on Relevant Attitudes and Behaviors. The Journal of Applied Behavioral Science, 44(1), 48-70.

Balcı, A. (2011). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Barutçugil, İ. (2004). Organizasyonlarda Duyguların Yönetimi. (2.Baskı). İstanbul: Kariyer Yayıncılık.

Baş, G. (2018). Okul Yöneticilerinin Değişimi Yönetme Yeterlilikleri İle Öğretmenlerde Görülen Değişim Sinizmi Arasındaki İlişki. Master’s Thesis, Uşak Üniversitesi, Uşak.

Başaran, İ. E. (2004). Yönetimde İnsan İlişkileri: Yönetsel Davranış. Nobel Yayın Dağıtım

Berber Abaka, Serap. (2018). Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Yöneticilerin Duygu Yönetimi Davranışlarının İncelenmesi. Master’s Thesis, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Bommer, W. H., Rich, G. A. & Rubin, R. S. (2005). Changing Attitudes about Change: Longitudinal Effects of Transformational Leader Behavior on Employee Cynicism about Organizational Change. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 26(7), 733-753.

Can, H., Aşan, Ö. & Aydın, E. M. (2006). Örgütsel Davranış. Arıkan.

Christensen, L. B., Johnson, R. B. & Turner, L. A. (2015). Araştırma Yöntemleri Desen ve Analiz. (2.Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Cooper, R. K. & Sawaf, A. (1997). Liderlikte Duygusal Zekâ: Yönetimde ve Organizasyonda Duygusal Zekâ(EQ). İstanbul: Sistem Yayıncılık

Çağlar, İ. (2015). Bireysel, Örgütsel ve Toplumsal Düzeyde Değişim Yönetimi. Ankara: Nobel Yayıncılık

Çavdar, E. (2017). Okullarda Değişim Sürecinde Okul Yöneticilerinde ve Öğretmenlerde Görülen Değişim Sinizmi Düzeylerinin Belirlenmesi. Master’s Thesis, Uşak Üniversitesi, Uşak.

Çillik, A. (2019). Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri ile Örgütsel Sinizm Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Master’s Thesis, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Çoruk, A. (2012). Yönetim Süreçleri Açısından Yöneticilerin Duygu Yönetimi Davranışları. Doctoral Thesis, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Dean Jr, J. W., Brandes, P. & Dharwadkar, R. (1998). Organizational Cynicism. Academy of Management Review, 23(2), 341-352.

Ekman, P. (1999). Basic Emotions. Dalgleish, T. and Power, M. J. (Ed.), Handbook of Cognition and Emotion, 98(45-60), 16.

Elçiçek Boyalı, G. A. (2019). Psikolojik Sermayenin İş Tatmini ve Örgütsel Sinizm ile İlişkisi. Master’s Thesis, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Ankara.

Ergen, S. (2015). Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeyleri ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki. Master’s Thesis, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Eriksson, C. B. (2004). The Effects of Change Programs on Employees’ Emotions. Personnel Review, 33(1), 110-126.

Fineman, S. (1997). Emotion and Management Learning. Management Learning, 28(1), 13-25.

Fineman, S. (2003). Understanding Emotion at Work. Sage Publications.

Fox, S. and Amichai-Hamburger, Y. (2001). The Power of Emotional Appeals in Promoting Organizational Change Programs. Academy of Management Perspectives, 15(4), 84-94.

George, J. M. (2000). Emotions and Leadership: The Role of Emotional Intelligence. Human Relations, 53(8), 1027-1055.

Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence. New York, NY, England.

Goleman, D. (1998). İş Başında Duygusal Zekâ. Varlık Yayınları A.Ş.

Goleman, D. (2005). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ (Ed.). New York: Bloomsbury Publishing.

Gökçe, V. (2020). Okullarda Şeffaflık ile Örgütsel Sinizm Düzeyleri Arasındaki İlişki. Master’s Thesis, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul.

Grama, B. (2013). Cynicism in Organizational Change. SEA–Practical Application of Science, 1(02), 107-111.

Helvacı, M. A. (2015). Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi. (3.Baskı). Nobel Yayıncılık

Helvacı, M. A. ve Çetin, A. (2012). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin Belirlenmesi (Uşak ili örneği). Turkish Studies, 7(3), 1475-1497.

Helvacı, M. A. ve Öztürk Yüzer, N. (2018). School Managers’ Emotion Management Competencies During Change Management Scale: Development, Validity and Reliability. International Journal of Lifelong Education and Leadership, 4(2), 8-15.

Helvaci, M. A. ve Çavdar, E. (2017). Change Cynicism Scale: Development, Validity and Reliability. European Journal of Education Studies, 3(6).

Hıdıroğlu, A. (2018). Okul Müdürlerinin Öğretmenler Tarafından Algılanan Liderlik Stilleri ile Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki. Master’s Thesis, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul.

Huy, Q. N. (2002). Emotional Balancing of Organizational Continuity and Radical Change: The Contribution of Middle Managers. Administrative Science Quarterly, 47(1), 31-69.

Kahraman, S. (2019). Devlet ve Özel Ortaöğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Psikolojik Sermayeleri ile Örgütsel Sinizm Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Master’s Thesis, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.

Kalağan, G., & Güzeller, C. O. (2010). Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(27), 83-97.

Kaplan, S., Cortina, J., Ruark, G., LaPort, K. & Nicolaides, V. (2014). The Role of Organizational Leaders in Employee Emotion Management: A Theoretical Model. The Leadership Quarterly, 25(3), 563-580.

Karadal, K. (2020). Örgütsel Sinizmin Çalışanların Örgütsel Bağlılıkları Üzerine Etkisi: Bir Otomativ Yan Sanayi Kuruluşu Çalışanları Üzerine Araştırma. Master’s Thesis, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.

Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti.

Kartal, B. (2009). Eğitim ve Toplum. Suğur, N. Sosyolojiye Giriş. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Keltner, D. & Ekman, P. (2000). Emotion: An Overview. Encyclopedia of Psychology, 3, 162-167

Keskin, H., Akgün, A. E. & Yılmaz, S. (2013). Örgütlerde Duygusal Zekâ ve Duygusal Yetenekler: Çalışma Ortamında Duyguların Akıllıca Yönetimi. İstanbul: Der Yayınları

Kılıçoğlu, A. (2018). Öğretmenlerde Örgütsel Değişim sinizmi ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki. Master’s Thesis, Uşak Üniversitesi, Uşak.

Kiefer, T. (2002). Understanding the Emotional Experience of Organizational Change: Evidence from a Merger. Advances in Developing Human Resources, 4(1), 39-61.

Klein, K. J. & Sorra, J. S. (1996). The Challenge of Innovation Implementation. Academy of Management Review, 21(4), 1055-1080.

Koçel, T. (2018). İşletme Yöneticiliği (17. Baskı). İstanbul: Beta Yayıncılık.

Kozak, M. A. & Genç, V. (2014). Değişim Sürecinde Ortaya Çıkan Direnci Önlemede Duyguların Yönetiminin Önemi: Hizmet İşletmeleri Açısından Bakış. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 1(2).

Kuşcu, C. (2020). Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeyleri ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki. Master’s Thesis, Uşak Üniversitesi, Uşak.

Li, S. & Chen, Y. (2018). The Relationship between Psychological Contract Breach and Employees’ Counterproductive Work Behaviors: The Mediating Effect of Organizational Cynicism and Work Alienation. Frontiers in Psychology, 9, 1273.

Liu, Y. & Perrewe, P. L. (2005). Another Look at the Role of Emotion in the Organizational Change: A Process Model. Human Resource Management Review, 15(4), 263-280.

Nartgün, S. S., & Kartal, V. (2013). Ögretmenlerin Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Sessizlik Hakkindaki Görüşleri. Bartin Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 47.

Oreg, S. (2006). Personality, Context, and Resistance to Organizational Change. European Journal of Work and Organizational Psychology, 15(1), 73-101

Öke, M. K. (2001). Küresel Toplum. İstanbul: Avrasya Stratejik Araştırmalar Vakfı Yayınları.

Özgan, H., Külekçi, E. & Özkan, M. (2012). Analyzing of the Relationships between Organizational Cynicism and Organizational Commitment of Teaching Staff. International Online Journal of Educational Sciences, 4(1), 196-205.

Özkalp, E. & Kırel, Ç. (2013). Örgütsel Davranış (6.Baskı). Ekin Yayınları.

Plutchik, R. (1984). Emotions: A General Psychoevolutionary Theory. Approaches to Emotion, 1984, 197-219.

Reichers, A. E., Wanous, J. P. & Austin, J. T. (1997). Understanding and Managing Cynicism about Organizational Change. Academy of Management Perspectives, 11(1), 48-59.

Salovey, P.& Mayer, J. D. (1990). Emotional Intelligence. Imagination, Cognition and Personality, 9(3), 185-211.

Schmidt, D. (1997). Organizational Change and the Role of Emotional Intelligence. In Annual Meeting of the Academy of Management, Boston.

Stanley, D. J., Meyer, J. P. & Topolnytsky, L. (2005). Employee Cynicism and Resistance to Organizational Change. Journal of Business and Psychology, 19(4), 429-459.

Sucu, G. (2019). Okul Müdürlerinin Kurumlarında Oluşturdukları İletişim İklimi ile Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Tutumları Arasındaki İlişki. Master’s Thesis, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.

Şamdan, T. (2019). İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Algılarına Göre Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Doctoral Thesis, İstanbul Okan Üniversitesi, İstanbul.

Şevik, Y. K. (2019). Örgütsel Sinizm ile Örgütsel Güven Arasındaki İlişki ile İlgili İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Görüşleri. Master’s Thesis, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul.

Tink, M. A. (2019). Mesleki Doyum İle Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki: Ortaokul Öğretmenleri Üzerine Bir Çalışma. Master’s Thesis, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.

Tokgöz, N. ve Yılmaz, H. (2008). Örgütsel Sinizm: Eskişehir ve Alanya’daki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2).

Tunçer, P. (2013). Değişim Yönetimi. International Journal of Social Science, 6(2), 891-915.

Tükeltürk, Ş. A, Perçin, N. Ş. & Güzel, B. (2009). Örgütlerde Psikolojik Kontrat İhlalleri ve Sinizm İlişkisi: 4-5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir.

Vakola, M. & Nikolaou, I. (2005). Attitudes towards Organizational Change. Employee Relations, 27(2), 160-174.

Vardar, A. (2001). Bireysel ve Kurumsal Değişimde Yeniden Yapılanma Stratejileri. Kariyer Yayıncılık İletişim, Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti., İstanbul.

Wanberg, C. R. & Banas, J. T. (2000). Predictors and Outcomes of Openness to Changes in a Reorganizing Workplace. Journal of Applied Psychology, 85(1), 132.

Wanous, J. P., Reichers, A. E. & Austin, J. T. (2000). Cynicism about Organizational Change: Measurement, Antecedents and Correlates. Group and Organization Management, 25(2), 132-153.

Watt, J. D. & Piotrowski, C. (2008). Organizational Change Cynicism: A Review of the Literature and Intervention Strategies. Organization Development Journal, 26(3).

Yetim, S. A. & Ceylan, Ö. Ö. (2011). Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye İlişkin Bir Araştırma. E-Journal of New World Sciences Academy, 6(1), 682-695.

Yıldız, K. (2012). Yöneticilerin Değişimi Yönetme Yeterlikleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(25), 177-198.

Yılmaz, Y. (2019). Öğretmenlerin Algılarına Göre Örgütsel Sinizm İle Psikolojik Sermaye Arası İlişki. Master’s Thesis, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

Yüksel, M. (2012). Hukuk Sosyolojisi. Anadolu Üniversitesi Yayınları.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v7i8.3186

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Mehmet Akif Helvaci, Hicran Kaya Yilmaz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).