TEACHERS’ OPINIONS REGARDING THE EFFECTIVE STRATEGIES FOR MANAGING DISRUPTIVE BEHAVIORS IN A CLASSROOM: A QUALITATIVE STUDY / SINIFTA İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI YÖNETMEDE ÖĞRETMENLERİN ETKİLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜKLERİ STRATEJİLER: BİR NİTEL ÇALIŞMA

Mustafa Özdere, Mehmet Fatih Karacabey

Abstract


The aim of this study is to determine the effective strategies for managing disruptive behaviors in a classroom-based on the opinions of teachers. In the present study, the qualitative case study methodology was used. The study was conducted with the participation of 19 female, 16 male teachers working at 7 different types of high schools (Anatolian High School, Science High School, Religious High School, etc.) located in Şanlıurfa province, Karaköprü district. The participants were selected through the maximum variation sampling technique. The data of the study was collected from a total of 35 volunteer teachers; 5 from each high school, with different seniority (3-22 years) and different subjects (vocational and academic subjects). The data for this study was collected using a semi-structured interview and analyzed by content analysis. According to the opinions of the participants; two main themes were formed as a. preventive strategies (rule-setting, building a good student-teacher relationship, instructional interactions) and b. behavior control strategies (direct or indirect intervention, punishment, after the class talk, referral).

Bu çalışmanın amacı öğretmen görüşlerine göre sınıf içinde istenmeyen öğrenci davranışlarını yönetmede etkili olduğu düşünülen sınıf yönetim stratejilerini belirlemektir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması desenine göre tasarlanmıştır. Çalışma 2018-2019 eğitim öğretim yılında Şanlıurfa ili Karaköprü ilçesindeki 7 farklı türlerdeki (Anadolu lisesi, Fen lisesi, İmam Hatip lisesi vb.) devlet liselerinde görev yapan 19 kadın, 16 erkek toplam 35 öğretmenin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Örneklem maksimum çeşitlilik örnekle yöntemiyle belirlenmiş, her bir lise türünden meslek veya kültür dersine giren, mesleki kıdemleri 3-22 yıl arasında değişen 5 er öğretmenin gönüllü katılımı ile çalışmanın verileri toplanmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen ve açık uçlu iki sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Veriler, içerik analiziyle çözümlenmiştir. Görüşmelerden elde edilen verilerin analizine bağlı olarak, öğretmenlerin sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışını yönetmek için önleyici (kural koyma, iyi ilişki kurmak, yönlendirici/eğitici iletişim) ve davranış kontrol stratejilerine (dolaylı ve doğrudan müdahale, cezalandırma, ders sonrası öğrenci ile konuşma ve diğer profesyonellere yönlendirme) başvurdukları belirlenmiştir.

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


classroom management, disruptive student behaviors, preventive strategies, behavior control strategies / sınıf yönetimi, istenmeyen öğrenci davranışları, önleyici stratejiler, kontrol stratejiler

Full Text:

PDF

References


Allen, K. P. (2010). Classroom management, bullying, and teacher practices. Professional Educator, 34 (1), 1-15.

Alter, P. & Haydon, T. (2017). Characteristics of effective classroom rules: a review of the literature. Teacher Education and Special Education, 1-14. doi: https://doi.org/10.1177/0888406417700962

Anderson, C. M. & Kincaid, D. (2005). Applying behavior analysis to school violence and discipline problems: Schoolwide positive behavior support. Behavior Analyst (28), 49-63.

Apaydın, Ç., & Manolova, O. (2015). Sınıf içinde uygulanan informal cezaların analitik hiyerarşi yöntemi ile belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (1), 105-122.

Arbuckle, C., & Little, E. (2004). Teachers' perceptions and management of disruptive classroom behavior during the middle years (years to nine). Australian Journal of Educational & Developmental Psychology (4), 59-70.

Aydın, A. (2000). Sınıf Yönetimi. Bursa: Alfa Yayınevi.

Aydın, B. (2006). Öğretmenlerin kendi sınıf disiplin sistemlerinin oluşturulması. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (2), 19-32.

Başar, H. (1999). Sınıf Yönetimi. İstanbul: M.E.B. Yayınevi.

Bibou-Nakou, I., Kiosseoglou, G., & Stogiannidou, A. (2000). Elementary teachers' perceptions regarding school behavior problems: Implications for school psychological services. Psychology in the Schools, 37(2), 123-134.

Bilir, A. (2014). Sınıf yönetiminde başarının aracı: Önlemsel model. Folklor/Edebiyat, 20 (78), 203-213.

Braaten, S. (2004). Creating safe schools. J. C. Cononley & A. P. Goldstein (Dü) içinde, School violence intervention: A practical handbook (2. b., s. 54-67). New York: The Guilford Press.

Broussard, C., & Northup, J. (1997). The use of functional analysis to develop peer interventions for disruptive classroom behavior. School Psychology Quarterly, 12 (1), 65-76.

Bulut, S. (2008). Öğretmenden öğrenciye yönelik olan fiziksel şiddet: Nicel bir araştırma. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 105-118.

Cameron, M. (2006). Managing school discipline and implications for school social workers: A review of the literature. Children & Schools, 28 (4), 219-227.

Canter, L., & Canter, M. (2001). Assertive discipline: Positive behavior management for today's classroom (3rd b.). Los Angeles: CA: Canter & Associates.

Castello, A., Gotzens, C., Mar Badia, M., & Genovard, C. (2010). Beliefs and attitudes regarding classroom management. European Journal of Education and Psychology, 3(1), 117-123.

Celep, C. (2000). Sınıf yönetimi ve disiplini. Ankara: Anı Yayınları.

Celep, C., & Erdoğan, S. (2002). Orta öğretimde olumlu öğretmen-öğrenci ilişkisi. Eğitim ve Bilim (124), 13-22.

Christensen, L. B., Johnson, R. B., & Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz. (A. Aypay, Çev.) Ankara: Anı.

Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. Educational and Psychological Measurement, 20 (1), 37-46.

Cohen, J., Mccabe, E. M., Michelli, N. & Pickeral, T. (2009). School climate: Research, policy, practice, and teacher education. Teachers College Record, 111(1), 19-80-213.

Cothran, D. J., Kulinna, P. H., & Garrahy, D. A. (2003). "This kind of giving a secret away": Students' perceptions on effective class management. Teaching and Teacher Education, 19(4), 435-444.

Çakmak, M. (2017). Sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama. Ç. Özdemir (Dü.) içinde, Sınıf yönetimi (s. 179-196). Ankara: Pegem Akademi.

Çalık, T. (2012). Sınıf Yönetimi ile ilgili Temel Kavramlar. L. Küçükahmet (Dü.) içinde, Sınıf Yönetimi (s. 1-16). Ankara: Pegem Akademi.

Çelik, V. (2003). Sınıf yönetimi. Ankara: Anı Yayınları.

Dağlı, A., & Baysal, N. (2011). İlköğretim 2. kademe görevli öğretmenlerin sınıfta karşılaştıkları disiplin sorunlarına ve bunların çözüm yollarına ilişkin görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(38), 61-78.

Demirel, Ö. (1998). Genel öğretim yöntemleri. Ankara: Kardeş Kitap ve Yayınları.

Ding, M., Li, Y., Li, X., & Kulm, G. (2010). Chinese teachers' attributions and coping strategies for student misbehavior. Asia Pacific Journal of Education, 30(3), 321-337.

Djigic, G., & Stojilkovic, S. (2011). Classroom management styles, classroom climate, and school achievement. Proecedia Social and Behavioral Sciences (29), 819-828.

Dreikurs, R. (2004). Discipline without tears: How to reduce conflict and establish cooperation in the classroom. Ontario: John Wiley & Sons.

Ercan, L. (2012). Sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi. L. Küçükahmet (Dü.) içinde, Sınıf Yönetimi (s. 183-210). Ankara: Pegem Akademi.

Erden, M. (2001). Sınıf yönetimi. İstanbul: Alkım Yayınları.

Filiz, S. B. (2017). İletişim ve etkileşim. Ç. Özdemir (Dü.) içinde, Sınıf yönetimi (s. 125-154). Ankara: Pegem Akademi.

Flaherty, L. T. (2001). School violence and the school environment. M. Shafii & S. L. Shafii, (Dü.) School violence: Assessment, management, prevention içinde (s. 25-51). Washington, DC: American Psychiatric Publishing.

Houghton, S., Wheldall, K., & Merret, F. (1988). Classroom behavior problems which secondary school teachers say they find most troublesome. British Educational Research Journal, 14(3), 297-312.

Hsu, L. M., & Field, R. (2003). Interrater agreement measures: comments on Kappan, Chone's Kappa, Scott's x and Aickin's x. Understanding Statistics, 2(3), 205-219.

Hui, E. P., & Lo, R. C. (1997). A whole-school approach to guidance: A Hong Kong experience. Pastoral Care in Education, 15(2), 22-28.

İpek, C., & Terzi, A. R. (2010). İlk ve ortaöğretim kurumlarında öğretmen-öğrenci ilişkilerinin öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi: Van ili örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(3), 433-456.

Karip, E. (2002). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Akademi.

Kaufman, J. S., Jaser, S. S., Vaughan, E. L., Reynolds, J. S., Donato, J. D., & Bernard, S. N. (2010). Patterns in office referral data by grade, race/ethnicity, and gender. Journal of Positive Behavior Interventions, 12(1), 44-54.

Kayıkçı, K. (2009). The effect of classroom management skills of elementary school teachers on undesirable discipline behavior of students. Procedia Social and Behavioral Sciences (1), 1215-1225.

Korkmaz, İ. (2002). İstenmeyen davranışların önlenmesi. Z. Kaya (Dü.) içinde, Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi.

Kulinna, P. H. (2007-2008). Teachers' attributions and strategies for student misbehavior. Journal of Classroom Education, 42(2), 21-30.

Lewis, R. (2001). Classroom discipline and student responsibility: The students' view. Teaching and Teacher Education (17), 307-319.

Lewis, R., Romi, S., Qui, X., & Katz, Y. J. (2005). Teachers' classroom discipline and student misbehavior in Australia, China, and Israel. Teaching and Teacher Education (21), 729-741.

Little, E. (2005). Secondary school teachers' perceptions of students' problem behaviors. Educational Psychology, 25(4), 369-377.

Little, S. G., & Akin-Little, A. (2008). Psychology's contributions to classroom management. Psychology in the Schools, 45(3), 227-234.

Luiselli, J. K., Putnam, R. F., Handler, M. W., & Feinberg, A. B. (2005183-198). Whole-school positive behavior support: Effects on student discipline problems and academic performance. Educational Psychology, 25(2-3), 2005.

Martin, A. J., Linfoot, K., & Stephenson, J. (1999). How teachers respond to concerns about misbehavior in their classroom. Psychology in the Schools, 36(4), 347-358.

Marzano, R. J. & Marzano, J. S. (2003). The key to classroom management. Educational Leadership, 61(1). 6-13.

Miller, T. W. & Kraus, R. F. (2008). T. W. Miller (Dü.), School violence and primary prevention içinde (s. 15-25). New York: Springer.

Myers, M. B., Simonsen, B., & Sugai, G. (2011). Increasing teachers' use of praise with a response-to-intervention approach. Education and Treatment of Children, 34(3), 35-59.

Nie, Y., & Lau, S. (2009). Complementary roles of care and behavioral control in classroom management: The self-determination theory perspective. Contemporary Educational Psychology, 34(3), 183-194.

Öncü, E. Ç., & İra, G. Ö. (2016). Bir uygulama modeli olarak sınıf içi kurallar ile yaşama yönelik değerler kazandırma. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(19), 215-228.

Özyürek, M. (2001). Sınıf yönetimi. Ankara: Karatepe Yayınları.

Pehlivan, H., Köseoğlu, P., & Şen, Z. (2018). Öğretmen adaylarının öğrenme ortamlarında uygulanan ceza ve ayrımcılığa ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 17(4), 2091-2109.

Pfiffner, L., Rosen, L. A., & O'Leary, S. G. (1985). The efficacy of an all-positive approach to classroom management. Journal of Applied Behavior Analysis (18), 257-261.

Postholm, M. B. (2013). Classroom management. European Educational Research Journal, 12(3), 389-402.

Rattcliff, N. J., Jones, C. R., Costner, R. H., Savage-Davis, E., & Hunt, G. H. (2010). The elephant in the classroom: The impact of misbehavior on classroom climate. Education, 131(2), 306-314.

Reinke, W. M., Herman, K. C., & Stormont, M. (2013). Classroom-level positive behavior supports in schools implementing SW-PBIS: Identifying areas for enhancement. Journal of Positive Behavior Interventions, 15(1), 39-50.

Reinkle, W. M., Lewis-Palmer, T., & Merrel, K. (2008). The classroom check-up: A class wide teacher consultation model for increasing praise and decreasing disruptive behavior. School Psychology Review, 37(3), 315-332.

Roache, J., & Lewis, R. (2011). Teachers' views on the impact of classroom management on student responsibility. Australia Journal of Education, 55(2), 132-146.

Romi, S., Lewis, R., & Roache, J. (2013). Classroom management and teachers' coping strategies: Inside classrooms in Australia, China, and Israel. Prospects: Quarterly Review of Comparative Education, 43(2), 1-19.

Sarıtaş, M. (2006). Öğretmen adaylarının değerlendirmelerine göre sınıfta istenmeyen öğrenci davranışlarını değiştirmek ve düzeltmek amacıyla yararlanılan stratejiler. Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 167-187.

Sieberer-Nagler, K. (2016). Effective classroom-management & positive teaching. English Language Teaching, 9(1), 163-172.

Skiba, R. J., Peterson, R. L., & Williams, T. (1997). Office referrals and suspension: Disciplinary intervention in middle schools. Education & Treatment of Children, 20(3), 295-315.

Skinner, B. F. (1938). The behavior of organism: An experimental analysis. New York: Appleton-Century- Crofts, Inc.

Sönmez, V., & Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı.

Strauss, A., Corbin, J., 1998. Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Sage Publications, Thousand Oaks, CA.

Striepling-Goldstein, S. H. (2004). The low-aggression classroom: A teacher's view. J. C. Conoley, A. P. Goldstein (Dü), School violence intervention: A practical handbook içinde (2. b., s. 23-53). New York: The Guilford Press.

Sun, C. F. (2015). Teachers' experiences of effective strategies for managing classroom misbehavior in Hong Kong. Teaching and Teacher Education (46), 94-103.

Sun, R. F., & Shek, D. L. (2012). Classroom misbehavior in the eyes of students. The Scientific World Journal, 1-8. doi: http://dx.doi.org/10.1100/2012/398482

Şahin, S., & Arslan, M. C. (2014). Öğrenci ve öğretmen görüşlerine göre istenmeyen öğrenci davranışlarına karşı kullanılan öğretmen stratejilerinin öğrenciler üzerindeki etkisi. International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 1399-1415.

Tertemiz, N. (2012). Sınıf yönetimi ve disiplin. L. Küçükahmet (Dü.) içinde, Sınıf Yönetimi (s. 110-131). Ankara: Pegem Akademi.

Thompson, B. (2009). Disruptive behaviors in Barbadian classrooms: Implications for universal secondary education in the Caribbean. Journal of Eastern Caribbean Studies, 34(3), 39-58.

Trussell, R. P. (2008). Classroom universals to prevent problem behaviors. Intervention in School and Clinic, 43(3), 179-185.

Türnüklü, A. (2000). Sınıf içi davranış yönetimi. Eğitim yönetimi (21), 141-152.

Veltkamp, L. J. & Lawson, A. (2008). Impact of trauma in school violence on the victim and the perpetrator: A mental health perspective. T. W. Miller (Dü.), School violence and primary prevention içinde (s. 185-200). New York: Springer.

Wagner, E. D. (1994). In support of a functional definition of interaction. American Journal of Distance Education, 8(2), 6-29.

Wheldall, K., & Merret, F. (1988). Which classroom behaviors do primary school teachers say they find most troublesome? Educational Review, 40(1), 13-27.

Wong, D. W. (2004). School bullying and tackling strategies in Hong Kong. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 48(5), 537-553.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Yılmaz, N. (2008). Dersin akışını bozan istenmeyen davranışları yönetme stratejilerinin incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 1-38.

Yiğit B. (2004). Sınıfta disiplin ve öğrenci davranışının yönetimi. M. Şişman, & S. Turan (Dü) içinde, Sınıf yönetimi (s. 155-179). Ankara: Pegem Akademi.

Yontar, A., & Yurtal, F. (2009). Sorumluluk kazandırmada öğretmenler tarafından kullanılan yaptırımların incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 34(153), 144-156.

Yüksel, G. (2012). Sınıfta Kurallar Geliştirme ve Uygulama. L. Küçükahmet (Dü.) içinde, Sınıf Yönetimi (s. 137-157). Ankara: Pegem Akademi.

Zeki, C. (2009). The importance of non-verbal communication in classroom management. Procedia Social and Behavioral Sciences (1), 1443-1449.

Zuckerman, J. T. (2007). Classroom management in secondary school: A study of student teachers' successful strategies. American Secondary Education, 35(2), 4-16.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v7i12.3415

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Mustafa Özdere, Mehmet Fatih Karacabey

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).