INVESTIGATION OF THE EFFECT OF FATHER EDUCATION ON THE PERCEPTION OF FATHERHOOD IN THE LIFELONG LEARNING PROCESS

Yeşim Şölen, Yıldız Öztan Ulusoy

Abstract


In this study, the perceptions of fathers with children in the preschool period towards the concept of fatherhood, a lifelong learning process, and father education after the father education they received, were examined. The study was carried out with a qualitative research method. The sample of the study consisted of 14 fathers who had children attending two kindergartens in Kocaeli in the 2018-2019 academic year and volunteering to participate in the study. Fourteen fathers in the group were interviewed after the training program was applied. As a result of the face-to-face interviews with the semi-structured interview form, what they expressed about fatherhood, how they expressed themselves as fathers in the lifelong learning process, and their thoughts on participation in father education were obtained. It is known that the father has a critical role in the formation of the child's personality. Father education should be given importance to raise happy and healthy individuals. Today, it has been observed that there is a transition from the patriarchal social structure to modernity, and the fathers' traditional thoughts have changed, and they have started to think more child-oriented. It has been revealed that fathers gain awareness after education and fatherhood is a conscious and learnable phenomenon when an effort is made.

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


fatherhood, father education, lifelong learning

Full Text:

PDF

References


Akçınar, B. (2017). Türkiye’ de ilgili babalık ve belirleyicileri. İstanbul: AÇEV Yayınları.

Alper, Z. (2004). Yetişkin eğitiminde motivasyon ve kolaylaştırma. Tıp Eğitimi Dünyası, 14(14), 1-7.

Aydın, M. Z. (2008). Çocuğun eğitiminde ailenin önemi. V. Aile Şurası ''Aile Destek Hizmetleri'' Bildirileri. Ankara: T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayınları, 99-104.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2017). Scientific research methods. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Can-Toprakçı, N. (2006). The effect of applying comprehensive family education program to the handicapped children mothers which educate in society, for having the aims of mathematics lesson, lasting and generalizing of these by students (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara

Darling-Fisher, C. S., Tiedje, L. (1990). The Impact of maternal employment characteristics on father’s participation in child care. Family Relations, 20-26.

Duffy, B. (2006). Supporting creativity and imagination in the early years. Buckingham: Open University Press.

Ekiz, D. (2009). Scientific research methods. Ankara: Anı Yayıncılık.

Ekşi, A. (2011). Ben hasta değilim (2. b.). Ankara: Nobel Tıp Kitapevi.

Erbay, E. (2008). Okul öncesi eğitim alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf çocuklarının sosyal becerilere sahip olma düzeyleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Erdem, S. (2020). Baba katılımı ölçümünde yorumsamacı yaklaşımın yeri. Akademik Hassasiyetler, 13(7),407-430.

Fagerskiöld, A. (2006). Support of fathers of infants by the child health nurse. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 20, 79-85.

Feldman, S. S., Nash, S. C., Aschenbrenner, B. (1983). Antecedents of fathering. Child Development, 54 , 1629-1636.

Güder, S. Y., & Ata, S. (2018). Father involvement, gender perception and children’s gender stereotypes. Universal Journal of Educational Research, 6(8), 1637–1646. https://doi.org/10.13189/ujer.2018.060802

Güler, A., Halıcıoğlu, M. B. ve Taşğın, S. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık

Gürşimşek, I. (2002). Öğretmen adaylarında öğrenmeye ilişkin motivasyonel inançlar ve strateji kullanımı. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8, 135-155.

Henry, J. B., Julion, W. A., Bounds, D. T., & Sumo, J. (2020). Fatherhood matters: An integrative review of fatherhood intervention research. Journal of School Nursing. https://doi.org/10.1177/1059840519873380

Jessee, V. and Adamsons, K. (2018). Father Involvement and Father–Child Relationship Quality: An Intergenerational Perspective, Parenting, 18:1, 28-44DOI: 10.1080/15295192.2018.1405700

Kıral, B. (2020). Velilerin çocuklarına karşı sorumluluklarına ilişkin bir durum çalışması. Eurasian Journal of Educational Research, 20(85), 65-92.

Koçak, A. A. (2004). Baba destek programı değerlendirme raporu. İstanbul: AÇEV Yayınları

Kurt, İ. (2014). Yetişkin psikolojisi (2. b.). Ankara: Akçağ Yayınları.

Lee, J. Y., Knauer, H. A., Lee, S. J., MacEachern, M. P., & Garfeld, C. F. (2018). Father-inclusive perinatal parent education programs: A systematic review. Pediatrics, 142(1). https://doi.org/10.1542/peds.2018-0437

Liman, B. (2020). Cinsiyet ve anne-baba eğitim düzeyinin 66-77 aylık okul öncesi çocukların duyguları tanıma ve duygu düzenleme becerilerine etkisinin incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 24(1), 209-222.

Maxfield, M. G., & Babbie, E. R. (1998). Research methods for criminal justice and Criminology. Belmont, CA: West Wadsworth.

Morrison, G. S. (2006). Fundamentals of early childhood education (4.ed). Pearson Prentice, 398 p., New Jersey.

Mutlu, H. (2018). Baba destek eğitim programının aile işlevleri üzerindeki etkisinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Önalan, Can (2016). Fathering and fathers’ effect on early adolescents. Yüksek lisans, Koç Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Öngider, N. (2013). Anne baba ile okul öncesi çocuk arasındaki ilişki. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 5(4), 420-440.

Onur, B. (2012). Çocukluğun ve çocuk yetiştirmenin tarihi. Ed. Melike Sayıl and Bilge Yağmuroğlu. Anne ve Babalık: Kuram ve Araştırma. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 19-59.

Özgündüz, Ö. (2015). Baba katılımı eğitim programının baba katılımına ve okul öncesi çocukların sosyal becerilerine etkisinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Parke, R. D. (1981). Fathers. Cambridge, Mass Harvard University Press

Seçer, Z., Çeliköz, N., Yaşa, S. (2007). Bazı kişisel özelliklerine göre okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların babalarının babalığa yönelik tutumları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 425-438.

Seçkin, N., Koç, G. (1997). Okul öncesi eğitimde okul- aile iş birliği. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 51, 5-10.

Sönmez, V., Alacapınar, F. (2013). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri (2. b.). Ankara: Anı Yayıncılık.

Sorakin, Y., Altınay, Z. , Çerkez, Y. (2019). Çocuklarla etkileşimi geliştirmek için baba psiko-eğitim programı: engellilik programı geliştirme. Uluslararası Engellilik, Gelişim ve Eğitim Dergisi, 66(5), 528-540.

Sümer Tanyeri, Feyza (2017). Perception on fatherhood and paternal leave in Turkey. (Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi), Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Varol, N. (2005). Aile eğitimi. Ankara: Kök Yayıncılık.

Warner, L. and Sower, J. (2005). Educating young children from preschool through primary grades. Pearson Education, 541p., Boston.

Yalman, D. (2014). MEB aile eğitim programına katılan ve katılmayan okul öncesi eğitim çağında çocuğu olan annelerin aile eğitim programlarından beklentileri ve görüşleri Doktora tezi), Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Yavuzer, H. (2015). Çocuk psikolojisi (38. b.). İstanbul: Remzi Kitapevi.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara

Yıldırım, M. C. (2008). Avrupa birliği ülkelerinde ve Türkiye’de okul öncesi eğitim. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(25).

Yogman, M., & Garfield, C. F. (2016). Fathers’ roles in the care and development of their children: The role of pediatricians. Pediatrics, 138(1). https://doi.org/10.1542/peds.2016-1128

Zhang, J., Wang, S., & Lu, Y. (2019). Father involvement in education predicates the mental health status of Chinese primary school students. World Journal of Education, 9(4), 65. https://doi.org/10.5430/wje.v9n4p65
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v7i12.3424

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Yeşim Şölen, Yıldız Öztan Ulusoy

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).