DETERMINING THE TEACHERS’ LEVEL OF OBEYING THE ETHICAL RULES ACCORDING TO STUDENT PERCEPTION

Sakine Serap Avgin, Ferhat Karakaya

Abstract


On this research, it is aimed to determine the teachers’ level of obeying the ethical rules and find out about the relationship between instructors’ ethical values and various variables. Research, in which scanning method is used, is performed with 182 learners on 2015-2016 educational year. For data collection, “Teacher Ethical Value Scale according to Students Perception”, which is developed and tested for reliability by Gunduz and Coskun (2012). On statistical evaluation of gathered values, independent t-test, Mann Whitney u test and correlation matrix is used. On the other hand, values are evaluated on 0.01 and 0.05 meaningfulness level and their percentage, frequency, average and standard deviation values are also analysed. On the research, it is determined that class level and school type variables are effective ones on teachers’ ethical standard of judgement. Yet, it is seen that there is no meaningful difference on gender variable.

 

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


ethics, ethical values, ethical values of teacher occupation, occupational responsibility, occupational sufficiency

References


Arğa, M. (2012). Öğretmenlerin mesleki etik ilkeleri kapsamındaki davranışlarının ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin algılarıyla değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Aydın, İ. (2015). Eğitim ve öğretimde etik. Ankara: Pegem A Yayınevi (7.baskı).

Aydın, İ. (2003). Eğitim ve öğretimde etik, Ankara, Pegem Yayıncılık.

Aydoğan, İ. (2011). Öğretmenlerin mesleki etik ilkelere uyma düzeylerinin öğrenciler tarafından algılanması. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 87-96.

Bursal, M.(2014). Nicel Yöntemler. Selçuk Beşir Demir (Ed.) Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları (s:155-182). Ankara: Eğiten Kitap.

Can, G. (2013). Kişilik gelişimi psikososyal ve ahlak gelişimi. (Edt. B. Yeşilyaprak). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Pegem Akademi.

Çelebi, N., Akbağ, M. (2012). Genel liselerde çalışan öğretmenlerin etik davranışlarını belirlemeye yönelik bir araştırma, International Online Journal of Educational Sciences, 4(2), 425-441.

Erdem, A. R., & Şimşek, S. (2013). Öğretmenlik meslek etiğinin irdelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(15), 185-203.

Gözütok, F. D. (1999). Öğretmen adaylarının etik davranışları, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 32(1-2), 83-99.

Gündüz, Y., & Coşkun, Z. S. (2012). Öğrenci algısına göre öğretmen etik değerler ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 111-131.

Gündüz, Y., & Coşkun, Z. S. (2011). İlköğretim öğrencilerinin öğretmenlerinin mesleki etik ilkelere uyma düzeyine ilişkin görüşleri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 95-110.

Hatcher, T. (2004) Environmental ethics as an alternative for evaluation theory in for-profit business contexts. Evaluation and Program Planning, 27, 357-363

Karataş, A. (2013). İlköğretim öğretmen adayları için meslek etiğinin önemi, Marmara Coğrafya Dergisi, (28), 304-318.

Karslı, M. D. (2004). Yönetsel etkililik. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Kaya, İ., (2015).Etik değerlere yatkınlık ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,8(41), 968-974.

Moss Curtis, D. (2006). Everything I wanted to know about teaching law school, I learned from being a kindergarten teacher: Ethics in the law school classroom. B.Y.U. Education and Law Journal, 455–498

Örenel, S. (2005). Öğretmenlerin mesleki etik ilkeleri kapsamındaki davranışlarının ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin algılarıyla değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.

Özen-Kutanis, R., Bayraktaroğlu, S., & Özdemir, Y. (Kasım, 2005). Etik davranışların yöneliminde cinsiyet faktörü: Bir devlet üniversitesi örneği. II. Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu. (ss. 211–218). Sakarya: Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.

Özmen, F., Güngör, A. (2008). Eğitim Denetiminde Etik. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 137–155.

Pelit E., Güçer, E. (2006). Ticaret ve turizm meslek dersi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği ile ilgi etik olmayan davranışlara ve öğretmenleri etik dışı davranışlara yönelten faktörlere ilişkin algılamaları, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi (2), 95-119.

TDK.(2013).Etik,http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.582ee6c888ee40.85038142, Erişim Tarihi: 18.11.2016.

Tunca, N., Alkın-Şahin, S., Sever, D., & Aktaş, B. Ç. (2015). Teachers’ level of compliance to ethical values based on secondary students’ perceptions/Ortaokul öğrencilerinin algılarına göre öğretmenlerin etik değerlere uyma düzeyleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(2), 398-419.

Yeşilyurt, E., & Kılıç, M. (2014). Ortaokul öğrencilerinin algılarına göre öğretmenlerin etik değerlere uyma düzeylerinin değerlendirilmesi. EKEV Akademi Dergisi, 18(60), 471-486.

Yılmaz, K., Altunkurt, Y. (2009). Öğretmen adaylarının mesleki etik dışı davranışlar ile ilgili görüşleri, İş Ahlakı Dergisi, 2(4), 71-88.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.351

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Sakine Serap Avgin, Ferhat Karakaya

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).