RESPECT FOR DIVERSITY BASED ON THE VIEWS OF PRE-SERVICE SOCIAL STUDIES TEACHERS

Çiğdem Kan

Abstract


One of the objectives of the social studies course is to train active and democratic citizens, who could tolerate differences. The aim of the present study was to determine the concept of respect for diversity based on the views of pre-service social science teachers and to reveal the cases where there is and there is no respect for diversity. The study was conducted at Fırat University, Faculty of Education during the 2018-2019 academic year spring semester. The case study method, a qualitative research design, was used in the study. Convenience sampling method, a purposive sampling method, was also utilized. The study group included 21 pre-service social studies teachers. In the study, the data were collected with a semi-structured interview form and analyzed with the descriptive analysis technique. Based on the study findings, pre-service teachers stated that there was no respect for diversity in religion, ancestry, lifestyle and several other issues. According to the pre-service teachers, the reasons for the lack of respect for diversity were bias, a desire to consider others as inequal, gender differences, ignorance and lack of empathy, and traditional social structure. They defined respect for diversity as respect for differences in religion, language, and race.

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


social studies, values education, respect for diversity

Full Text:

PDF

References


Akyıldız S. (2015). Hak ve Özgürlüklere Saygı Değerini Kazandırmada Sosyal Bilgiler Öğretmenlerince Yapılan Etkinlikler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (3), 1271-1288.

Al Zubi M. (2018). The Degree of Practicing Democracy in The EFL Classroom According to Perceptions of İnstructors. Ennglish Language Teaching 11(1): 136-140.

Balay R. Kaya A. (2014). Eğitim Fakültesinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Ahlaki Değer Yönelimleri. Değerler Eğitimi Dergisi, 12(28), 7-45.

Beldağ A. Özdemir Ü. Nalçacı A. (2016). Yedinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersindeki Değerlerin Kazanılma Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Erzurum İli Örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(3), 1185-1199.

Beldağ A. Özdemir Ü. Nalçacı A. (2017). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Yer Alan Değerlerin Kazandırılmasına İlişkin Veli Görüşleri. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2), 317-328.

Çatlak, İ. H. Yiğit, E. Ö. (2017). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarına Empati Becerisi ve Farklılıklara Saygılı Olma Değerinin Kazandırılmasında Storyline Yönteminin Etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (4), 1794-1816.

Çengelci T., Hancı B., Karaduman H. (2013). Okul Ortamında Değerler Eğitimi Konusunda Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. Değerler Eğitimi Dergisi, 11(25), 33-56.

Demovsky S. Niemuth J. (1999). The Global Classroom: A Study in Appreciation, Awareness, and Accaptance of Different Cultures And People in Our Every Chancing World, Field Based Masters Program, Saint Ixavier university, Palatine, IIlıonis.

Ersoy A. F. (2016). Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Hoşgörü Algısı ve Deneyimleri: Bir Fenomenolojik Araştırma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12(1), 454-473.

Güler H. K. Yıldırım S. G. Gürbüz M. Ç. Koç D. (2016). Öğretmen Adaylarının Mesleki Değerleri Üzerine Bir İnceleme. Çankırı Karatekin Üniversitesi SBE Dergisi, 7(1), 756-766.

Günçavdı G., Polat S. (2018). Öğrenci Görüşlerine Göre Öğretim Elemanlarının Farklılıklara Yaklaşımları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 1494-1513.

Güven E. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının farklılıklara saygı düzeyleri ile özerklik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi.

Kabapınar Y. (2014). Kuramdan Uygulamaya Sosyal Bilgiler Öğretimi (4. Baskı), Pegem A Akademi, Ankara.

Kacar M. (2018). Sınıf öğretmeni adaylarında çokkültürlü kişiliğin farklılıklara saygı üzerindeki etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi.

Karatekin K. Gençtürk E., Kılıçoğlu G. (2013). Öğrenci, Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayı ve Öğretmenlerinin Değer Hiyerarşisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (14), 411-459.

Kılıç A., Şahin Ş., Albayrakoğlu Ö., Arseven Z. (2015). Öğretmen Görüşlerine Göre Öğretmen Davranışlarının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi. Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 9(3), 441-460.

Milli Eğitim Bakanlığı (2018). Sosyal bilgiler Dersi Öğretim Programı İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6, 7. Sınıflar, Ankara.

Mercan N. (2016). Çok Kültürlü Ortamlarda Kültürel Zekânın Kültürlerarası Duyarlılık ile İlişkisine Yönelik Bir Araştırma. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 9(1), 1-13.

Pekdoğan S. (2018). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Farklılıklara Saygı Eğitimi Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (65), 90-102.

Taştekin E., Yükçü Ş. B., İzoğlu, A., Güngör İ, Uslu A. E., Demircioğlu H. (2016). Okulöncesi Öğretmenlerinin Çokkültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının ve Algılarının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 1-20.

Tavşancıl E., Aslan E. (2001). Sözel Yazılı ve Diğer Materyaller için İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. Epsilon Yayıncılık, İstanbul.

Topçubaşı T. (2016). Farklılıklara Saygı Eğitiminde Öğrenme Ortamının Düzenlenmesi ve Öğrencilerle Yürütülebilecek Etkinlikler. International Journal of Eurasian Education and Culture 1: 33-45.

Türe H., Ersoy A. F. (2015). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Hoşgörü Eğitimine Bakışı ve Hoşgörü Eğitimine İlişkin Uygulamaları. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 5 (1), 57-87.

Suwaed M. (2014). Encouraging Socio-Ethnic Pluralism in Arap High Schools in İsrael: Perspective of The Headmasters and Educational Staff. International Educational Studies 7(4), 86-97. 28.02.2020 tarihinde https://eric.ed.gov/?id=EJ1069308 adresinden erişildi.

Yıldırımçakar A. (2018). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin informal ilişki düzeyleri ile farklılıklara saygı düzeyleri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi.

Yıldırım A., Şimşek H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Zarillo J. J. (2016). Sosyal Bilgiler Öğretimi İlkeler ve Uygulamalar (Bayram Tay; Selçuk Beşir Demir, Çev.). Anı Yayıncılık, Ankara.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v8i2.3573

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Çiğdem Kan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2018. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).