INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEIVED ORGANIZATIONAL CLIMATE AND TEACHERS' LEVELS OF ORGANIZATIONAL CREATIVITY AND ORGANIZATIONAL CYNICISM

Zehra Gök Adigüzel, Veysel Okçu

Abstract


This study was conducted to investigate the relationship between perceived organizational climate and teachers' levels of organizational creativity and organizational cynicism. In the research, a relational screening model was used. The population of the study consists of 1974 teachers working in 65 secondary schools in Batman city centre during the 2017-2018 academic year. The sample of the study consists of 756 teachers working in 24 secondary schools selected via the cluster sampling method. In this research, the “Organizational Climate Scale”, “Organizational Creativity Scale”, and “Organizational Cynicism Scale” were used. It was determined that the perceptions of the teachers of organizational climate, organizational creativity, and organizational cynicism were statistically significant differences in some of the independent variables used in the research. As a result of the correlation analysis, supportive principal behaviors, intimate teacher behaviors and engaged teacher behaviors were found to be positive and moderate in terms of organizational creativity levels of organizational climate. There was a positive and low-level relationship between the behaviors of directive principals and organizational creativity of teachers, a negative and low-level relationship between careless teacher behaviors and organizational creativity levels of teachers. There was a negative and moderate relationship between supportive principal behaviors and organizational cynicism levels of teachers, a negative and low-level relationship between intimate teacher behaviors and engaged teacher behaviors and teachers' organizational cynicism levels; a positive and low-level relationship between directive principal behaviours and frustrated principals and organizational cynicism levels of teachers, and a positive and moderate relationship between careless teacher behaviors and teachers' organizational cynicism levels. There was a negative and moderate relationship between organizational creativity and organizational cynicism levels of teachers. As a result of the regression analysis, it was determined that perceived organizational climate is a significant predictor of teachers' organizational creativity and organizational cynicism levels.

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


organizational climate, organizational creativity, cynicism, teacher, middle school

Full Text:

PDF

References


Akbaba, A. and Erdoğan, H. (2014). Okul yöneticileri ve öğretmen görüşlerine göre okul ikliminin oluşması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(5), 211-227.

Arslan, S. and Yengin Sarpkaya, P. (2020). Ortaokullarda Örgütsel İklim İle Öğretmen Performansı Arasındaki İlişki, Mediterranean Journal of Educational Research,14(33), 472-493

Atakan, H. S. (2012). Devlete bağlı ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin örgüt iklimi algıları ile iş tatmini arasındaki ilişkinin incelenmesi (Ankara Altındağ ilçesi örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.

Aydın, F. (2011). Özel okullardaki okul ikliminin öğretmen ve öğrenci algılarına göre incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Ayık, A. and Savaş, M. (2014). Ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin okul iklimi ve örgütsel güven algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(7), 203-220.

Balay, R. (2010). Öğretim elemanlarının örgütsel yaratıcılık algıları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 43, 41-78.

Balay, R., Kaya, A. and Melik, G. (2010). Ortaokul öğretmenlerinin örgütsel yaratıcılık ile yönetsel etkililik algıları arasındaki ilişki. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (2) , 439-466.

Balcı, A. and Aydın, İ. P. (2003). Eğitim yönetimi. İstanbul: MEB

Bodur, E. (2019). Yenilikçi okul ve örgüt iklimine ilişkin öğretmen görüşleri (bolu ili örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. V., Kılıç Çakmak, E. and Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. 26. Baskı, Ankara: Pegem Akademi.

Brandes, P., Dharwadkar, R. and Dean, J. W. (1999). Does organizational cynicism matter? Employee and supervisor perspectives on work outcomes. Eastern Academy of Management Proceedings, 150–153. Outstanding Empirical Paper Award.

Celep. C. (2004). Örgütsel öğrenme açısından Türkiye üniversiteleri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.

Çavuşoğlu, D. (2007). Küresel rekabet ortamında örgütlerde yaratıcılık kültürü ve yaratıcılık yönetimine ilişkin tutumların değerlendirilmesi (okullarda araştırma). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. ss.41-75.

Çekmecelioğlu, H. (2002). Bireysel, örgütsel yaratıcılık ve yaratıcılık için iş çevresinin düzenlenmesi: bir araştırma. (Yayımlanmış doktora tezi). Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü, Kocaeli.

Çolak, İ. and Altınkurt, Y. (2017). Okul iklimi ile öğretmenlerin özerklik davranışları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 23(1), 33-71.

Dean, J. W., Brandes, P. ve Dharwadkar, R. (1998). Organizational cynicism. Academy of management review, 23(2), 341-352.

Diş, O. (2015). Okul yöneticilerinin kullandıkları güç kaynakları ile örgüt iklimi arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Doğan, H. and Üngüren, E. (2009). Farklı meslek gruplarındaki çalışanların örgüt iklimi algılamaları ve Alanya Başkent Hastanesi’nde bir araştırma. Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 11(2), 42-58.

Ertekin, Y. (1978). Örgüt iklimi. Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, No: 174.

Hoy, W. K. and Miskel, C. G. (2010). Eğitim yönetimi. (Çev. Ed. S. Turan). Ankara: Nobel.

Işık, M. (2017). Örgüt iklimi ve örgütsel sinizm ilişkisi: Kamu hastanelerinde bir araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kalağan, G. (2009). Araştırma görevlilerinin örgütsel destek algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

Kalağan, G. and Güzeller, C. O. (2010). Öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(27), 83-97

Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel

Kılıç, M. (2013). İlköğretim Okullarında görevli öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri ile iş doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.

Litwin, G. and Stringer, R. (1968). Motivation and organizational climate. Division of Research Graduate School Of Business Administration, Printed United States Of America, Boston, 29-146.

Memduhoğlu, B. H. and Şeker, G. (2011). Öğretmenlerin algılarına göre ilköğretim okullarının örgütsel iklimi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 1-26.

Okçu, V., Korkmaz, M. and Uçar, L. (2018). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin örgütsel sinizm düzeyleri ile iş doyumları arasındaki ilişki (Siirt ili örneği). Atlas International Referred Journal on Social Sciences, 4(10), 683-694.

Okçu, V., Şahin, H. M. and Şahin, E. (2015). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin örgütsel sinizme ilişkin algılarının örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisi. International Journal of Science Culture and Sport, Special Issue 4, 298-312.

Onoye, K. J. (2004). A case study of a successful urban school: climate, culture and leadership factors that impact student achievement. Unpublished Doctoral Dissertation. University of Southern California, USA.

Özdemir, A. (2013). Araştırma görevlilerinin çalışma ortamlarındaki tehdit algıları, duyguları ve yaratıcılıkları arasındaki ilişki. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 17(2), 256-256.

Özden, F. (2013). Örgüt iklimi ve örgütsel sinizm ilişkisi: Kütahya Merkez Meslek Liseleri üzerine bir araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.

Pelit, N. and Pelit, E. (2014). Örgütlerde kanser yapıcı iki başat faktör: Mobbing ve Örgütsel Sinizm. Ankara: Detay Yayıncılık.

Pomroy, A. E. (2005). A study of principal communication behaviors and school climate in three Maine elementary schools. Unpublished Doctoral Dissertation. USA: The University of Maine. Psychology, 77, 786-771.

Putter, L. (2010). The relation between organizational climate and performance and an investigation of the antecedents of organizational climate. (Master’s Thesis). Delft Technology University, Delft.

Raza, S. A. (2010). Impact of organizational climate on performance of college teachers in Punjab. Journal of College Teaching&Learning,7, 47-52.

Say, K. (2015). Örgütsel yaratıcılık ve merak duygusu arasındaki ilişkinin ortaokul öğretmenlerinin görüşlerine göre incelenmesi(Ankara İli Örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Selamat, N., Samsu, N. Z., Kamalu, N. S. M. (2013). The ımpact of organızatıonal climate on teachers’ job performance. Alicante Üniversitesi Educational Research Dergisi, 2 (1), 71-82.

Shalley C. Gilson, L.and Blum, T. (2000). Matching creativity requirements and the work environment: Effects on satisfaction and intentions to leave. Academy of Management Journal, 43(2), 215-223.

Şahin, S. (2004). Okul Müdürü ve Öğretmenler ile Okulun Bazı Özellikleri Açısından Okul Kültürü Üzerine Bir Değerlendirme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 39(39), 458-474.

Şenel, T. and Buluç, B. (2016). İlkokullarda okul iklimi ile okul etkililiği arasındaki ilişki. Türk Bilim ve Araştırma Vakfı, 9(4), 1-12.

Şentürk, C. (2010). İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik davranışları ile okul ikliminin karsılaştırılması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.

Tahaoğlu, F. (2007). İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik rollerinin örgüt iklimi üzerine etkisi (Gaziantep ili örneği). (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Tutar, H. and Altınöz, M. (2010). Örgütsel iklimin işgören performansı üzerine etkisi: Ostim İmalât İşletmeleri çalışanları üzerine bir araştırma. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(2), 195- 218.

Yahşi, Ü. (2014). Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin örgüt iklimi algıları ile örgütsel yaratıcılık düzeyleri.(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yıldırım, G. (2015). Lise öğretmenlerinin örgütsel sinizm tutumları ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yılmaz, E. and Izgar, H. (2009). İlköğretimde çalışan öğretmenlerin iş doyumlarının okullardaki örgütsel yaratıcılık açısından incelenmesi. Elementary Education Online, 8(3), 943-951

Yılmaz, K. and Altınkurt, Y. (2013). Örgütsel iklim ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 1-11.

Yurter, Y. (2016). İlkokul ve ortaokullarda okul iklimi ile örgütsel yaratıcılık davranışları arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v8i3.3610

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Zehra Gök Adigüzel, Veysel Okçu

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).