DEVELOPMENT, IMPLEMENTATION AND EVALUATION OF PEER EDUCATION PROGRAM TOWARDS STUDENTS WITH SPECIAL REQUIREMENTS

Candan Özer

Abstract


Hereby with this study is designed with the intent of development, implementation and evaluation of peer education program towards individuals with special requirements. Program has importance in terms of being a model to studies of program development and evaluation studies on education of peer consultants. Fifteen students who were received education in a state-funded primary school have been chosen for this study. These students mentioned have participated peer education program prepared by the researchers. At the end of the program, the researchers have held a marbling training with participant students and their friends on the purpose of gathering more detailed information on the efficiency of the program. Qualitative data has been analysed through descriptive analysis. Quantitative data gathered during the study made possible to reveal percentages and frequencies. It has been concluded that the program is quite beneficial with regards to let the students have a baseline level of knowledge of peer education. The observations had been made during marbling art training reveal that students have reached the achievements of the program. It is suggested that providing in-service/pre-service training about peer education to teachers so as to benefit from the peer potential in inclusive education and preparing more longer-term and more comprehensive programs for the education of peer consultants.

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


peer education, inclusive education, programe evaluation

Full Text:

PDF

References


Aladağ, M. (2005). Bir Akran Danışmanlığı Programı Geliştirme Ve Etkiliğini İnceleme. Doctoral dissertation, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

Aladağ, M. ve Tezer, E. (2007). Akran Danışmanlığı Nedir? Ne Değildir? Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3 (27), 39-155.

Batu, S. ve Uysal, A. (2006). Normal Gelişim Gösteren Çocuklara Çeşitli Özür Gruplarından Akranlarına Yardım Etmeyi Simulasyon Yoluyla Öğretimin Etkililiği. Eurasian journal of educational research, 22, pp, 12-25/2006

Collins, J ve O'Brien, N. (2003). The Greenwood Dictionary of Education. Greenwood Press. London.

Creswell, J. W. and Plano Clark, V. L. (2011). Karma Yöntem Araştırmaları: Tasarımı ve Yürütülmesi (Y. Dede ve S. B. Demir, Çev. Ed.) Ankara: Anı yayıncılık

Güleryüz, Ş. (2009). Kaynaştırma Eğitimine Devam Eden Engelli Öğrencilerin Akranları İle İlişkilerinde Karşılaştıkları Sorunların Değerlendirilmesi. Master’s dissertation, Selçuk Üniversitesi, Konya

Güven, Y. ve Aydın, A. (2007). Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Akran Öğretimine İlişkin İlköğretim Öğretmenlerinin Görüşleri. Sosyal Bilimler Dergisi. 2007/1

Kabasakal ve diğerleri (2008). Kaynaştırma öğrencileri, Akran İlişkileri ve Akran İstismarı Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 23, 169-176

Kırcaali-İftar, G. (1998). Özel gereksinimli Bireyler ve Özel Eğitim. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları. No: 561. Eskişehir.

Nazlı, S. (2003). Okullarımızda Küçük Yardımcılar: Gönüllü Arkadaş Eğitim Programı. VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Malatya İnönü Üniversitesi, 09-11 Temmuz 2003.

Öner-Koruklu, N. (2003). Arabuluculuk Eğitiminin İletişim Ve Çatışma Çözme Becerisine Etkisi: Bir Grup Üniversite Öğrencisi Üzerinde Çalışma. Unpublished doctoral dissertation, Ege Üniversitesi, İzmir.

Öner-Koruklu N. (2006). Eğitimde Arabuluculuk Ve Okulda Arabuluculuk Sürecinin İşleyişine İlişkin Bir Model. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 11-20.

Özkan, Ö. (2009). Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Özel Gereksinimli Bireylerin Sosyal Kabüllerini Sağlamada Kaynaştırmaya Hazırlık Etkinliklerinin Etkisi. Unpublished master dissertation, Anadolu Üniversitesi,Eskişehir.

Pehlivan, G. K. (2004). Lise Öğrencilerinin Sınav Kaygısı İle Baş Etmelerinde Akran Rehberliğinin Katkısı. Unpublished master dissertation, Gazi Üniversitesi,Ankara.

Sucuoğlu, B. ve Akalın, S. (2010). Kaynaştırma Sınıflarına Alternatif Bir Bakış: Çevresel Ve Davranışsal Değerlendirme İle Öğretimsel Özelliklerin İncelenmesi Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 11(1),19-37.

Taştan, N. (2004). Çatışma Çözme Ve Arabuluculuk Eğitimi Programlarının İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Çatışma Çözme Ve Akran Arabuluculuğu Becerilerine Etkisi. Doctoral dissertation, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Taylı, A. (2010). Okullarda Akran Temelli Programların Uygulama Süreci. Milli Eğitim Dergisi. Sayı 186. Bahar 2010.

Teddlie, C., and Yu, F. (2007). Mixed Methods Sampling: A Typology with Examples. Journal of Mixed Methods Research, 1(1): 77-100.

Tindall, J. ve Salmon-White, S. (1990). Peers Helping Peers: Program for the Preadolescent. Accelerated Development. Tyler-Francis Group.

Tindall, J. (2008). Peer Power, Strategies for the Professional Leader: Becoming an effective peer helper and conflict mediator. 4.basım. Routledge. Tyler- Francis group.

Uysal, A. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin 2009 Hayat Bilgisi Öğretim Programında Belirtilen Strateji, Yöntem Ve Teknikleri Uygulamadaki Yeterlik Düzeylerinin Belirlenmesi. Unpublished master dissertation, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Uysal, D. ve Nazlı, S. (2010). Akran Yardımcılığı Müdehalesinin Etkililiği: Balıkesir Karesi İlköğretim Okulu Örneği. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt 13. Sayı 23. Haziran 2010. ss 17-35

Yaslı, G. (2009). Gençlerde Sigaradan Korunma Konusunda Akran Eğitimi Programının Etkinliği. Unpublished doctoral dissertation, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.

Yılmaz, G. (2010). Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Bir Öğrencinin Teneffüs Saatlerinde Akranları İle Olan İletişim Davranışları (Kaynaştırma Ortamında Bir Uygulama) Unpublished master dissertation, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Internet Resources

Amputados Superando Limites. (2021). Retrieved 15 April 2021, from https://www.youtube.com/watch?v=2TniO96pulY

Bir Otizm Öyküsü. (2021). Retrieved 15 April 2021, from https://www.youtube.com/watch?v=Ek762Ru3-ZQ
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v8i4.3696

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Candan Özer

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2018. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).