THE PLACE OF POETIC TEXTS IN TURKISH-LITERATURE EDUCATION AND THEIR REFLECTIONS ON SECONDARY SCHOOL TURKISH TEXTBOOKS

Hakan Yalap, Sercan Demirgüneş, Ahmet Akay

Abstract


Literary texts have an important function in the education of Turkish and literature. It is certain that literary texts will steer the development of individuals in either lingual or emotion and value education. As for poetic texts involved in literary texts, they have a great role in increasing the aesthetic and artistic skills of their addressees, improving their vocabulary, making them aware of all the possibilities of the language, and increasing their perception of national and moral values. Due to all of these reasons, the poetic texts selected to be used in the Turkish textbooks are to meet some specific criteria. During the course of this study, the poetic texts in the Turkish textbooks recommended to be used in 2020-2021 school year favouring the principles of "harmony," "imaginary characteristics," "literary autonomy," and "suitability for children" constituting text characteristics have been evaluated by the experts in the literature, and some results have been achieved. It has been concluded that 20 of the 66 poetic texts analysed for this study are "good," 34 are "average," and 12 are "weak." In other words, 30% of the 66 poetic texts are "good," 51% are "average," and 19% are "weak." Based on these results, required sensitivity has not been shown to the poetic texts selected for textbooks. Considering the fact that secondary school students improve their language skills encountering quality texts, the poetic texts proposed to be used in the 5th, 6th, 7th, and 8th grades have been stated at the end of the study. 

 

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


text, poetic text, poetic text characteristics, Turkish education

Full Text:

PDF

References


Afacan, A. (2013). Yazınsal Nitelik Açısından İlköğretimde Şiir ve Eğitimi, Doctoral Dissertation. Ankara University, Graduate School of Educational Sciences, Ankara.

Akbayır, S. (2007). Cümle ve metin bilgisi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Aktaş, Ş. (2009). Edebî metin ve özellikleri. Ataturk University Journal of Turkish Researches Institute. Prof. Dr. Hüseyin Ayan Özel Sayısı, 15(39), 187-200.

Banarlı, N. S. (2016). Edebiyat Sohbetleri. Istanbul: Kubbealtı Neşriyat.

Çer, E. (2016). Türkçe Öğretiminde Çocuğa Görelik İlkesine Uygun Edebiyat Yapıtlarının Önemi. İlköğretim Online, 15(4), 1399-1410.

Devellioğlu, F. (2005). Osmanlıca-Türkçe ansiklopedik lûgat. Ankara: Aydın Kitabevi.

Geçgel, H. (2012). Yeni bir nesir dili kurulmasında Ömer Seyfettin’in görüş ve önerileri. Journal of the Human and Social Science Researches, Volume: 1, Issue: 2.

Günay, V. D. (2013). Metin Bilgisi. (4th Edition). Istanbul: Papatya Yayıncılık.

Gündüz, O. and Şimşek, T. (2012). Anlatma Teknikleri II: Uygulamalı yazma eğitimi. Ankara: Grafiker Yayınları.

Haşim, A. (1928). “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” (2nd Edition), Piyâle. Istanbul: Ikdam Matbaası.

WEB addresses: Retrieved August 20, 2021, from https://islamansiklopedisi.org.tr/

İlhan, N. (2007). Geçmişten Günümüze Sözlükçülük Geleneği ve Türk Dili Sözlük¬leri. Elazığ: Manas Yayınları.

İşeri, K. (2007). Altıncı sınıf Türkçe ders kitabının ilköğretim Türkçe programının amaçlarına uygunluğunun değerlendirilmesi. Dil Dergisi, 62, 136.

Kaplan, M. (2002). Sevgi ve İlim (Derlenmiş yazılar). İstanbul: Dergâh Yayınları.

Karatay, H. (2014). Okuma eğitimi kuram ve uygulama. Ankara: Pegem Akademi.

Korunan, O. (2011). Şiir ve Anlam. Beykent University Journal of Social Sciences (5),102-108.

Macit, M. (2005). Divan Şiirinde Âhenk Unsurları, Kapı Publications, Istanbul.

MEB, (2019). Türkçe Dersi Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınları.

Miles, M. B., Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage.

Oğuzkan, A. F. (2001). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Anı Yayıncılık.

Özbay, M. (2003). Türkçe öğretiminde hedef-araç ilişkisinin ders kitabı örneğinde değerlendirilmesi. Journal of Turkology Research, 13, 59-69.

Roe, D. B. & Ross, E. P. (2006). Integrating language arts through literature and thematic units. Boston, MA: Pearson.

Safa, P. (1937) “Şiir ve Nesir Farkı”, Cumhuriyet, August 26, 1937, s.: 3.

Salman, Y. (2004). “İmge: Zor Yakalanır Bir Görselleştirme”, Kitaplık Aylık Edebiyat Dergisi, 74, s.: 65-66.

Sever, S. (2008). Çocuk ve Edebiyat (4th Edition), Izmir: Tudem Yayınları.

Solak M. and Yaylı D. (2009). İlköğretim ikimci kademe Türkçe ders kitaplarının türler açısından incelenmesi. The Journal of International Social Research, Volume 2 / 9 Fall 2009.

Tâhirü’l-Mevlevî (1984). Edebiyat Lügatı, Istanbul: Enderun Kitabevi.

TDK. (2011). Büyük Türkçe Sözlük. Ankara: TDK.

Tetik K. and Yüksel G. (2020). Türk ve Rus Edebiyatında Süslü Nesir. Selçuk University Journal of Faculty of Letters, (44): 85-102.

Yalçın, A. and Aytaş G. (2002). Çocuk Edebiyatı, Akçağ Yayınları, Ankara.

Yıldırım, A. and Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8th Edition). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, E. (2012). Şiirin Türkçe eğitimindeki işlevi ve ilköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarındaki şiirlerin yerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v9i1.4085

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Hakan Yalap, Sercan Demirgüneş, Ahmet Akay

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).