FACTORS THAT AFFECT THE FLUENT READING ABILITY EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS NEGATIVELY

Halil Taş, Tuncay Zorba

Abstract


The aim of the research is to identify the problems that primary school teachers encounter in the education of primary school students to acquire fluent reading skills and to reveal solutions to these problems. The research was structured within the framework of the phenomenology pattern, which is one of the qualitative research methods. The study group of the research consists of 20 primary school teachers who were determined by the "easily accessible situation sampling" method, one of the purposive sampling methods. In the study, data source diversification was made by selecting teachers of different gender, age and service periods and working in different settlements (province/district/village). Research data were collected with a semi-structured interview form developed by the researchers. The obtained data were analyzed by subjecting content analysis. Participant responses were grouped into categories and codes, tabulated, and presented by calculating their frequencies. In the research, it has been determined that the factors that negatively affect the education of fluent reading skills and the solution proposals for these factors are gathered in seven different categories: "student, teacher, family, social environment, printed material, curriculum and education system".

 

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


Turkish course, reading skill, reading education, fluent reading, literacy

Full Text:

PDF

References


Afflerbach, P., Pearson, P. D., & Paris, S. G. (2008). Clarifying differences between reading skills and reading strategies. The Reading Teacher, 61(5), 364-373. doi:10.1598/RT.61.5.1

Aktaş, E. (2021). Akıcı okuma becerisi bakımından Türkçe dersi öğretim programı ve ders kitapları üzerine eleştirel bir analiz. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(2), 1140-1165.

Aktaş, E., & Çankal, A. O. (2019). Akıcı okuma stratejilerinin 4.sınıf Türkçe derslerinde okuduğunu anlama becerisine ve okuma motivasyonuna etkisi. Journal of World of Turks, 10(3), 58–88.

Akyol, H. (2019). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Aslantürk, E., & Saracaloğlu, A. (2010). Sınıf öğretmenlerinin ve sınıf öğretmeni adaylarının okuma ilgi ve alışkanlıklarının karşılaştırılması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 155-176

Aydın, S., & Demir-Atalay, T. (2015). Öz-düzenlemeli öğrenme. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Aytaş, G. (2005). Okuma eğitimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 3(4), 461-470.

Baştuğ, M., & Akyol, H. (2012). Akıcı okuma becerilerinin okuduğunu anlamayı yordama düzeyi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(4), 394-411.

Bilge, H. (2015). Ortaokul öğrencilerinin akıcı okuma becerilerinin çeşitli değişkenlere göre karşılaştırılması. (Unpublished master’s thesis). Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan.

Bouchamma, Y., Poulin, V., & Ruel, C. (2014). Impact of reading strategy use on girls’ and boys’ achievement. Reading Psychology, 35(4), 312-331.

Boyatsiz, R. E. (1998). Thematic analysis and code development: transforming qualitative information. Thousands Oaks, CA: Sage Publications.

Bozkurt, B. Ü. (2016). Türkiye’de okuma eğitiminin karnesi: PISA ölçeğinden çıkarımlar. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(4), 1673-1686.

Bursuck, W., & Damer, M. (2014). Reading instruction for students who are at risk or have disabilities. London, UK: Pearson Education Inc.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2021). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık

Ceran, D., & Karabacak, E. (2013). Okuma becerileri seçmeli dersine yönelik öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. International Journal of Social Science, 6(7), 247-275. doi:10.9761/JASSS1737.

Çarkıt, C. (2019). Ortaokul okuma becerileri dersine yönelik öğretmenlerin görüş ve uygulamaları. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(4), 841-856.

Denzin, N. K. (2017). The research act: A theoretical introduction to sociological methods. New York, NY: Routledge

Dilidüzgün, Ş., Çetinkaya-Edizer, Z., Ak-Başoğul, D., & Karagöz, M. (2019). Türkçe öğretiminde metin türüne uygun okuma eğitimi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 165-185

Dinç, E., & Doğan, Y. (2010). İlköğretim ikinci kademe sosyal bilgiler öğretim programı ve uygulanması hakkında öğretmen görüşleri. Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1(1), 17-49

Dursun, H., & Özenç, E. G. (2019). İlkokul 4.sınıf öğrencilerinin okuma kaygıları ile Türkçe dersine yönelik tutumları arasındaki ilişki (Kayseri ili örneği). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (51), 144-159

Eldeleklioğlu-Onuk, D. ve Avcı, B. (2021). Okuma becerileri dersi öğretim programının incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(2), 343-359.

Flavell, J., & Wellman, H. (1977). Metamemory. In Jr.R.V. Kail & J. Hagen (Eds.). Perspectives on the Development of Memory and Cognition (pp. 3-33). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Güldenoğlu, B., Kargın, T., Gengeç, H., & Gürbüz, M. (2019). Okuma sürecinde dil temelli becerilerin önemi: Dil-okuma ilişkisine yönelik bulgular. Turkish Journal of Special Education, 1(1), 1-27. doi:10.37233/TRSPED.2009.0101

Güven, A. Z. (2011). İlköğretim II. Kademe Türkçe dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (29), 121-133

Güzel-Candan, D., & Ergen, G. (2014). 3. sınıf hayat bilgisi ders kitaplarının temel evrensel değerleri içermesi bakımından incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 134-161.

Houser, J. (2018). Nursing research: Reading, using, and creating evidence. Burlington: Jones & Bartlett Learning.

İnce, M., & Gözütok, F. D. (2018). Türkçe 6,7,8.sınıf öğretim programının uluslararası öğrenci değerlendirme programında (PISA) yoklanan okuma becerileri açısından analizi (Zonguldak Örneği). Kastamonu Education Journal, 26(5), 1613-1621

İskender, H. (2013). Türkçe öğretmenlerinin okuma ilgileri ve öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmaya yönelik etkinlikleri üzerine bir araştırma (Trabzon ili örneği). (Unpublished master’s thesis). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Karakullukçu, N., & Çelik, Y. (2021). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okuma motivasyonlarını etkileyen faktörlere ilişkin görüşleri. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 406-421. doi:10.21666/muefd.725816

Karatay, H., Destebaşı, F., & Demirbaş, M. (2015). Çocuk edebiyatı ürünlerinin 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin karakter gelişimine etkisi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 123-140.

Karatay, H., Külah, E., & Kaya, S. (2020). Okuma alışkanlığını geliştirme yöntem, teknik ve modelleri. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 8(1), 89-107.

Kardaş M. N., & Kaya M. (2020). Okuma eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık

Keeves, J. P., & Sowden, S. (1994). Descriptive data, analysis of. In T. Husen & N. Postlethwaite (Eds.), The International Encyclopaedia of Education (pp. 1464-1475). London: Pergamon.

Keskin, H., & Baştuğ, M. (2013). Geçmişten günümüze akıcı okuma. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, (171), 189-208.

Keskinkılıç, K., & Keskinkılıç, S. B. (2005). Türkçe’nin temel becerileri ve ses temelli cümle yöntemi ile ilk okuma yazma öğretimi. İstanbul: Asil Yayınevi.

Kırmızı, F.S., & Akkaya, N. (2009). Türkçe öğretimi programında yaşanan sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(25), 42-54

Kuhn, M. R., & Stahl, S. A. (2003). Fluency: A review of developmental and remedial practices. Journal of Educational Psychology, 95(1), 3-21.

Lai, S. A., George-Benjamin, R., Schwanenflugel, P. J., & Kuhn, M. R. (2014). The longitudinal relationship between reading fluency and reading comprehension skills in second-grade children. Reading-Writing Quarterly, 30(2), 116-138.

Lerner, J. W. (2003). Learning Disabilities: Theories, Diagnosis, and Teaching Strategies. Boston, MA: Houghton Mifflin.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Newbury Park, CA: Sage Publications.

Mercer, C. D., Mercer, A. R., & Pullen, P. C. (2010). Teaching students with learning problems. London, UK: Pearson.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2019). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. Thousands Oaks, CA: Sage Publications, Inc.

Millî Eğitim Bakanlığı (2019). Türkçe dersi öğretim programı (1-8.sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları

Minskoff, E. (2005). Teaching reading to struggling learners. Baltimore: Brookes Publishing.

Okatan, Ö. (2021). PISA 2018 Türkiye okuma başarısının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (60), 331-353

Özenç, E. G., & Aşıcı, M. (2012). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin akıcı okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), 547-572

Özensel, B. (2004). Türk toplumunda çocuğun yetiştirilmesinde annenin rolü: Konya ili örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 2(6), 77-96.

Rasinski, T.V. (2010). The fluent reader. New York: Scholastic.

Sever, S. (2011). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı yayıncılık.

Silverman, D. (2006). Interpreting qualitative data: Methods for analyzing talk, text and interaction. London: Sage Publications.

Şen, M. (2015). Ortaokul öğrencilerinin serbest zaman okuma alışkanlıklarının sosyal bilgiler dersindeki akademik başarıya etkisi. (Unpublished master’s thesis). Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan.

Taş, H., & Minaz, M. B. (2019). Yeni ilkokul 4. sınıf Türkçe dersi öğretim programının programın ögeleri bağlamında öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Journal of Human Sciences, 16(2), 428-446. doi:org/10.14687/jhs.v16i2.5382

Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24(24), 543-559.

Uyanık, H. (2014). Çocuk ve okuma eğitimi. Türk Kütüphaneciliği, 28(1-2), 26-27.

Ülper, H. (2011). Öğrenci açısından okumaya güdüleyici etmenler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(2), 941-960.

Wong, Y. L. B., Graham, L., Hoskyn, M., & Berman, J. (2008). The ABCs of learning disabilities. London, UK: Elsevier Inc.

Yalınkılıç, K. (2017). Öğrencilerin okumaya karşı güdüleyici etmenlerle karşılaşma durumları ve okuma alışkanlıklarına ilişkin görünümleri. Researcher: Social Science Studies, 5(4), 423-434. doi:org/10.18301/rss.509.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Yıldız, M., & Akyol, H. (2011). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama, okuma motivasyonu ve okuma alışkanlıkları arasındaki ilişki. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3), 793-815.

Yılmaz, M., & Ertem, İ.S. (2020). İlkokul öğrencilerinin okuma alışkanlıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, 6(34), 2210-2219

Young, C., & Rasinski, T. (2009). Implementing readers theatre as an approach to classroom fluency instruction. The Reading Teacher, 63(1), 4–13. doi:10.1598/rt.63.1.1
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v9i4.4245

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Halil Taş, Tuncay Zorba

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).