TITLE EMPHASIZING THE SENSE OF NUMBER IN CARTOONS: THE EXAMPLE OF THE CARTOON NAMED "YADE YADE"

Munise Seçkin Kapucu, Ayşen Parlak

Abstract


In this research, the cartoon "Yade Yade" broadcasted on TRT Çocuk, Turkey's national channel where programs for children's education are broadcast, was examined in terms of number sense components. In this context, 52 episodes of the cartoon "Yade Yade", which has been broadcast on TRT Çocuk since 2020, were used as data sources. Document analysis method was used in data analysis. The 52 episodes of the cartoon "Yade Yade" were examined in terms of number sense components (counting aloud, measuring concepts, nonverbal calculation, number identification, and quantity discrimination) used by Lago and DiPerna (2010). When the number components were analyzed for each section, it was seen that the measuring concepts component was mostly emphasized. This number sense component was followed by number determination, recognizing quantity, counting aloud and nonverbal calculation components. Various suggestions were developed in line with the results of the study. "Yade Yade" cartoon can be used for educational purposes in mathematics lessons in schools to emphasize the number sense, especially the component of measuring concepts. This and similar cartoons can be analyzed in terms of content and concept teaching can be realized in lessons.

 

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


number sense, cartoons, document analysis

Full Text:

PDF

References


Albayrak, B. M. & Kartal, A. (2020). Değerler eğitimi bağlamında animasyonlar: Kung Fu Panda 3 filmi incelemesi. Türkiye Eğitim Dergisi, 5(2), 268-284. https://dergipark.org.tr/en/pub/turkegitimdergisi/issue/55125/716458

Atasoy, E., & Karakoç, S. (2022). Türkiye’deki sayı duyusu çalışmalarının eğilimi: İçerik analizi. Turkish Journal of Mathematics Education, 3(2), 25-38. https://tujme.org/index.php/tujme/article/view/60

Bayır, E. & Günşen, G. (2017). Okul öncesi dönem çocuklarının en çok izledikleri çizgi filmlerin bilimsel açılardan analizi . Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 746-761. https://doi.org/10.24315/trkefd.303686

Birgin, O., & Peker, E. S. (2021a). Sekizinci sınıf öğrencilerine yönelik sayı duyusu testinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 51(1), 187-219. DOI: 10.14812/cuefd.871367

Birgin, O., & Peker, E. S. (2021b). Türkiye’de sayı duyusu konusunda yapılan çalışmalara ilişkin tematik içerik analizi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(3), 593-609.

Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). Qualitative research for education: An introduction to theories and methods. Pearson.

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40.

Çakmak, A. & Koç, K. (2015). Anaokulu çocuklarının televizyon, kitap, bilgisayar ve oyuncaklarla geçirdikleri zamanın niteliğinin incelenmesi . Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14(2), 513-534. DOI: 10.21547/jss.256764

Clarke, B., & Shinn, M. R. (2004). A preliminary investigation into the identification and development of early mathematics curriculum-based measurement. School Psychology Review, 33, 234 –248. https://doi.org/10.1080/02796015.2004.12086245

Corbin, J. & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Creswell, J. (2013). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (3rd edition). USA: Sage.

Çetin, H. & Öztürk, Ş. (2020). İlkokul matematik öğretim programının sayı duyusu temel bileşenlerine göre incelenmesi. Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi (UEAD), 4(2), 163-180. DOI: 10.32960/uead.778027

Darga, H., Öztürk, F. Z., & Öztürk, T. (2021). Çizgi filmlerin çocukların dil ve sosyal gelişim alanlarına etkisine yönelik ebeveyn görüşlerinin incelenmesi. International Primary Education Research Journal, 5(1), 59-77. https://dergipark.org.tr/en/pub/iperj/issue/61098/878666

Demiral, U., Yamaner, E., & Süklüm, N. (2016). Çizgi filmlerde verilen eğitimsel mesajlar; TRT çocuk kanalı örneği. Journal of International Social Research, 9(45), 536-544. Doi: 10.17719/jisr.20164520632

Er, Z., & Dinç Artut, P. (2022). Gifted students' number sense skills in terms of number sense components. Journal of Education and Learning (EduLearn), 16, 92-102. 10.11591/edulearn.v16i1.20424.

Erişti, S. D. (2017). Çocuklarda teknoloji odaklı görsel iletişim ve dinamik bir görsel iletişim yolu olarak dijital öyküleme. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (52), 25-38. DOI: 10.17064/iuifd.333102

Hacıbektaşoğlu, E. S. (2014). Kültürel çalışmalar ve çizgi filmlerin çocuk izleyici üzerindeki etkileri araştırmaları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul.

Hamarat, D., Işıtan, S., Özcan, A. & Karaşahin, H. (2015). Okul öncesi dönem çocuklarının izledikleri çizgi filmler üzerine bir inceleme: Caıllou ve Sünger Bob Örneği. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(33), 75-91. DOI: 10.31795/baunsobed.645462

Harç, S. (2010). 6. Sınıf öğrencilerinin sayı duygusu kavramı açısından mevcut durumlarının analizi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Howden, H. (1989). Teaching number sense. The Arithmetic Teacher, 36(6), 6-11. DOI: https://doi.org/10.5951/AT.36.6.0006

Kayhan Altay, M. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin sayı duyularının; sınıf düzeyine, cinsiyete ve sayı duyusu bileşenlerine göre incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe üniversitesi, Ankara.

Kayhan Altay, M., & Umay, A. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının hesaplama becerileri ve sayı duyuları arasındaki ilişkinin incelenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(1), 1277-1283. https://dergipark.org.tr/en/pub/nwsaedu/issue/19821/212210

Kilimlioğlu, M. Ç. (2018). 5-6 yaş çocuklarının etkileşimli oyunları ile sözel dil başarımları ve sayı hissi arasındaki ilişkinin incelenmesi, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Kılınç, F. (2013). Çizgi filmlerdeki temel sosyal değerler: Pepee ve Pocoyo örneği. Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Universitesi, Turkey.

Koçak, Ö. (2016). Üç boyutlu çizgi filmlerin okul öncesi çocuklarin mekânda konumla ilgili kavram gelişimine etkisi (The effects of three dimension cartoons on preschool children’s concept development of position on the space). Yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Köprülü, S. G. (2016). Erken yaşta yabancı dil öğreniminde çizgi filmlerin yeri. Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik, 4(1), 88-98.

Lago, R. M., & Diperna, J. C. (2010). Number sense in kindergarten: A factor-analytic study of the construct. School Psychology Review, 39(2), 164-181. https://doi.org/10.1080/02796015.2010.12087771

Markovits, Z., & Sowder, J. (1994). Developing number sense: An intervention study in grade 7. Journal for Research in Mathematics Education, 25, 4-29. DOI: https://doi.org/10.5951/jresematheduc.25.1.0004

Mazzocco, M. M. M., & Thompson, R. E. (2005). Kindergarten predictors of math learning disability. Learning Disabilities Research & Practice, 20, 142–155. https://doi.org/10.1111/j.1540-5826.2005.00129.x

McIntosh, A., Reys, B. J., & Reys, R. E. (1992). A proposed framework for examining basic number sense. For the Learning of Mathematics, 12(3), 2-44. https://www.jstor.org/stable/40248053

Menon, R. (2004). Elementary school children’s number sense. International Journal for Mathematics Teaching and Learning, 57(1), 1-16.

Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. Jossey-Bass.

Miles, M. B., & Huberman, M. A. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. London: Sage.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2013). Ortaokul matematik dersi (5-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB Yayınları

Mohamed, M., & Johnny, J. (2010). Investigating number sense among students. Procedia Social and Behavioral Sciences, 8, 317-324. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.12.044

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2000). The principles and standards for school mathematics. Reston: NCTM Publications.

National Council of Teachers of Mathematics. [NCTM]. (1989). Curriculum and evaluation standards for school mathematics. Reston: NCTM Publications.

O'Leary, Z. (2017). Araştırma projenizi yapmak için temel rehber. Londra: Adaçayı.

Önkol, F. L. (2012). Erken sayı testi’nin uyarlanması ve erken sayı gelişim programı’nın altı yaş çocukların sayı gelişimlerine etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, Turkey.

Reys, R. E., & Yang, D. C. (1998). Relationship between computational performance and number sense among sixth-and eighth-grade students in Taiwan. Journal for Research in Mathematics Education, 29(2), 225-237. DOI: https://doi.org/10.5951/jresematheduc.29.2.0225

Reys, R., Reys, B., Emanuelsson, G., Johansson, B., McIntosh, A., & Yang, D. C. (1999). Assessing number sense of students in Australia, Sweden, Taiwan, and the United States. School Science and Mathematics, 99(2), 61-70. https://doi.org/10.1111/j.1949-8594.1999.tb17449.x

Seckin Kapucu, M., & Özcan, H. (2022). Digital literacy in cartoons: "Digital Crew" as an example. European Journal of Education Studies, 9(2), 268-286. DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v9i2.4183

Sezer, T. (2008). Okulöncesi eğitim alan beş yaş grubu çocuklara sayı ve işlem kavramlarını kazandırmada drama yönteminin etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Abant Izzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Singh, P. (2009). An assessment of number sense among secondary school students. International Journal for Mathematics Teaching and Learning, 1-27. https://eric.ed.gov/?id=EJ904871

Sowder, J, & Schappelle, B. (1994). Number sense making. Arithmetic Teacher, 41(6), 342–345.

Tunalı, S. D., & Demirtaş, V. Y. (2022). Matematik öğrenme güçlüğü ve sayı hissi. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 105-127. https://dergipark.org.tr/en/pub/akuned/issue/71400/1076977

van De Walle, J. A., Karp, K. S., & Bay-Williams, J. M. (2014). İlkokul ve ortaokul matematiği: gelişimsel yaklaşımla öğretim. Nobel Akademik Yayıncılık.

Yang, D. C. (1995). Number sense performance and strategies possessed by sixth and eighth grade students in Taiwan (unpublished doctoral dissertation). University of Missouri, Columbia.

Yang, D. C. (2005). Number sense strategies used by 6th-grade students in Taiwan. Educational Studies, 31, 317-333. https://doi.org/10.1080/03055690500236845

Yang, D. C., Reys, R. E., & Reys, B. J. (2009). Number sense strategies used by pre-service teachers in Taiwan. International Journal of Science and Mathematics Education, 7, 383-403. https://doi.org/10.1007/s10763-007-9124-5

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin yayıncılık
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v10i7.4881

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Munise Seçkin Kapucu, Ayşen Parlak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).