EXAMINATION OF THE ENVIRONMENTAL AWARENESS PRIMARY SCHOOL STUDENTS AND THEIR ATTITUDES TOWARDS THE ENVIRONMENT

Gamze Hastürk, Merve Urhanoğlu, Yasin Gökbulut

Abstract


In this study, it is aimed to determine the environmental awareness of primary school students and their attitudes towards the environment. The environmental awareness and attitudes towards the environment of 4th grade primary school students have been examined according to the variables of gender, mother's education level, and father's education level. Relational survey model, one of the quantitative research methods, was used in the research. The study group of the research consists of 90 primary school students (54 girls, 36 boys) studying in a public school in the Central Black Sea Region in the 2020-2021 academic year. The research data has been collected using the "Primary School Environmental Awareness Scale" developed by Yıldız Yılmaz and Mentiş Taş (2017) and the "Primary School Environmental Attitude Scale" developed by Artvinli and Demir (2018). Pearson Correlation Analysis was used to find the relationship between students' environmental awareness and attitudes towards the environment in the data obtained in the study. In order to determine whether primary school students' environmental awareness and attitudes towards the environment change according to the determined variables, the distribution of the data was examined and Pearson Product-Moment Correlation, Two-Factor ANOVA for Unrelated Samples, Mann-Whitney U Tests from Non-Parametric Test methods were applied. According to the research findings, it was determined that the general averages of environmental awareness and the environmental responsibility in the sub-dimension of primary school students were at a high level, the sub-dimensions of life in nature and the recyclable energy sources and their usage were at a very high level, and the sub-dimension of the continuity of living things was at a moderate level. It has been found out that the environmental awareness of primary school students has not changed according to the variables of gender, mother's education level, and father's education level. It has been determined that the attitudes and sub-dimensions of primary school students towards the environment are at a moderate level. There was no statistically significant difference in the attitudes towards the environment and its sub-dimensions according to the educational status of the mother. A significant difference has been found in the positive environmental behaviors sub-dimension, which is one of the environmental attitude sub-dimensions, according to the educational status of the father. There was no statistically significant difference between primary school students' environmental awareness and their attitudes towards the environment. In order to increase students' environmental awareness and attitudes towards the environment, it is recommended to plan theoretical and applied activities by associating them with different courses.

 

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


environment, environmental education, environmental awareness, environmental attitude, primary school students

Full Text:

PDF

References


Aaker, D. A., Kumar, V. & Day, G. S. (2007). Marketing research, 9. Edition, John Wiley & Sons, Danvers.

Aguilar, O. M., Waliczek, T. M. & Zajicek, J. M. (2008). Growing environmental stewards: The overall effect of a school gardening program on environmental attitudes and environmental locus of control of different demographic groups of elementary school children. HortTechnology, 18(2), 243-249.

Ağtaş, B., Bektaş, O., & Güneri, E. (2019). Ortaokul öğrencilerinin çevreye yönelik tutum düzeylerinin belirlenmesi. Online Science Education Journal, 4(1), 66-85.

Akbayrak, N. & Kuru Turaşlı, N. (2017). Oyun temelli çevre etkinliklerinin okul öncesi çocukların çevresel farkındalıklarına etkisinin incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 1(2), 239–258.

Alım, M. (2006). Avrupa birliği üyelik sürecinde Türkiye’de çevre ve ilköğretimde çevre eğitimi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 599-616.

Aminrad, Z., Zakariya, S. Z. B. S., Hadi, A. S., & Sakari, M. (2013). Relationship between awareness, knowledge and attitudes towards environmental education among secondary school students in Malaysia. World Applied Sciences Journal, 22(9), 1326-1333.

Andries, P. S. N., Plessis, J. D. & Al-Shamaa, S. (2012). Exploring the perceptions of tertiary students’ perceptions and attitudes towards environmental sustainability. International Journal of Advances in Management Science, 1(3), 91-100.

Arshad, H. M., Saleem, K., Shafi, S., Ahmad, T., & Kanwal, S. (2021). Environmental awareness, concern, attitude and behavior of university students: A comparison across academic disciplines. Polish Journal of Environmental Studies, 30(1), 561-570.

Artvinli, E., & Demir, Z. M. (2018). A study of developing an environmental attitude scale for primary school students. Journal of Education in Science Environment and Health, 4(1), 32-45.

Atasoy, A. & Ertürk, H. (2008). İlköğretim öğrencilerinin çevresel tutum ve çevre bilgisi üzerine bir alan araştırması, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 105-121.

Baş, M., Tuncer Teksöz, G. & Ertepınar, H. (2011). Emphasizing local features for effective environmental education: Environmental attitudes of elementary school students living in ancient Halicarnassus (Turkey). Science Education International, 22(4), 119-132.

Başal, H. A. (2015). Okul öncesi ve ilkokul çocukları için uygulamalı çevre eğitimi (2. Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Bostancıoğlu, D., Varol Saraçoğlu, G. & Öztürk, M. (2017). Öğrencilerin çevre farkındalık ve tutum düzeyleri ve bunları etkileyen faktörlerin araştırılması. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (60), 266-278.

Bradley, J. C., Waliczek, T. M. & Zajicek, J. M. (2001). Relationship between environmental knowledge and environmental attitude of high school students. Journal of Environmental Education, 30(3), 17-21.

Brick, C. & Lewis, G. J. (2014) Unearthing the green personality core traits predict environmentally friendly behavior. Environment and Behavior, 48(5), 635-658.

Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.

Castro, P., & Lima, M. L. (2001). Old and new ideas about the environment and science: An exploratory study. Environment and behavior, 33(3), 400-423.

Clements, J. M., Chenyang, X. & McCright, A. M. (2014). An examination of the ‘greening of Christianity thesis among Americans, 1993–2010. Journal for the Scientific Study of Religion, 53(2), 373-391.

Corraliza, J. A. (2001). El comportamiento humano y los problemas ambientales. Estud. Psico, 22 (1), 3-9.

Cui, J., Hoje, J. & Velasquez, M. G. (2015). The influence of Christian religiosity on managerial decisions concerning the environment. Journal of Business Ethics, 132(1), 203-231.

Çavuşoğlu, F., Altay, B., Nuriyeva, G. & Öngör, B. (2017). İlköğretim öğrencilerinin çevre bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 20(4), 254-259.

Çelikler, D., Aksan, Z. & Yenikalaycı, N. (2019). İlkokul öğrencilerinin çevreye yönelik farkındalıklarının belirlenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,20(2), 425-438.

Dale, A. (2007). At the edge: Sustainable development in the 21st century (Vol. 6). UBC press.

Danielraja, R. (2019). A study of environmental awareness of students at higher secondary level. Shanlax International Journal of Education, 7(3), 6-10.

Demir, E. & Yalçın, H. (2014). Türkiye’de çevre eğitimi. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, (2), 7-18.

Ekici, G. (2005). Lise öğrencilerinin çevre eğitimine yönelik tutumlarının incelenmesi. Eğitim Araştırmaları Dergisi,18, 71-83.

Erdem, M., Meriç, E. & Meriç, A. (2019). İlkokul öğrencilerinin çevresel farkındalıklarının çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. Journal of STEAM Education,2(1), 21-38.

Erdoğan, M. (2021). Ilkögretim Ögrencilerin Çevreye Yönelik Tutumlarinin Belirlenmesi Üzerine Bir Arastirma: Çanakkale Örnegi. Third Sector Social Economic Review, 56(1), 249-271.

Erkol, M. & Erbasan, Ö. (2018). Öğretmenlerin çevre eğitimi öz-yeterliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(3), 810-825.

Erol, G. H. (2005). Sınıf öğretmenliği ikinci sınıf öğrencilerinin çevre ve çevre sorunlarına yönelik tutumları, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Erol, G. H. & Gezer, K. (2006). Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarına Çevreye ve Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları. International Journal of Environmental & Science Education, 1(1).

Gök, E. (2012). İlköğretim öğrencilerinin çevre bilgisi ve çevresel tutumları üzerine alan araştırması, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Gökçe, N., Kaya, E., Aktay, S. & Özden, M. (2007). İlköğretim öğrencilerinin çevreye yönelik tutumları. İlköğretim Online Dergisi, 6(3), 452-468.

Grob, A. (1995). A structural model of environmental attitudes and behaviour. Journal of environmental psychology, 15(3), 209-220.

Grodzińska-Jurczak, M., Stępska, A., Nieszporek, K., & Bryda, G. (2006). Perception of environmental problems among preschool children in Poland. International Research in Geographical and Environmental Education, 15 (1), 62-76.

Gül, S., Çobanoğlu, İ. H., Aydoğmuş, M. & Türk, H. (2018). Sınıf öğretmenlerinin çevreye yönelik tutumlarının incelenmesi: Samsun ili örneği. Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty, 37(2), 139-157.

Ham, M., Mrčela, D. & Horvat, M. (2016). Insights for measuring environmental awareness. Ekonomski vjesnik: Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues, 29(1), 159-176.

Handayani, W., Ariescy, R. R., Cahya, F. A., Yusnindi, S. I. & Sulistyo, D. A. (2021). Literature review: environmental awareness and pro-environmental behavior. Nusantara Science and Technology Proceedings, 170–173.

Hassan, A., Rahman, N. A. & Abdullah, S. I. S. S. (2011). The level of environmental knowledge, awareness, attitudes and practices among UKM students. University Kebangsaan, Malaysia, 13, 5-8.

Hastürk, H. G. (2016). Çevre Kirliliği ve Çözümleri. Genç H. (Ed.) Çevre eğitimi kitabı içinde (s. 73-109). İstanbul: Lisans.

Jinliang, W., Yunyan, H., Ya, L., Xiang, H., Xiafei, W. & Yuanmei, J. (2004). An analysis of environmental awareness and environmental education for primary school and High school students in Kunming, Chinese Education and Society, 37(4), 24-31.

Karasar, N. (2011). Araştırmalarda Rapor Hazırlama. Ankara: Nobel.

Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kıyıcı, F. B., Yiğit, E. A. & Darçın, E. S. (2014). Doğa eğitimi ile öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerindeki değişimin ve görüşlerinin incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 17-27.

Koruoğlu, N. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarının bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi (Master's thesis, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü).

Lehman, P. H., & Geller, E. S. (2004). Behavior analysis and environmental protection: accomplishments and potential for more. Behavior and Social, 13, 13-32.

Levine, D. S., & Strube, M. J. (2012). Environmental attitudes, knowledge, intentions and behaviors among college students. The Journal of social psychology, 152(3), 308-326.

Lokhorst, A. M., Hoon, C., le Rutte, R. J. M. & Snoo, G. R. (2014). There is an i in nature: the crucial role of the self in nature conservation. Land Use Policy, 39, 121-126.

Lualhati, G. P. (2019). Environmental awareness and participation of Filipino pre-service teachers. Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia, 5(2),345-352.

Malthora, N. K. (2004). Marketing Research an Applied Orientation, 4 Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Maravić, M., Cvjetićanin, S. & Ivković, S. (2014). Level of environmental awareness of students in the Republic of Serbia. World Journal of Education. 4(3), 13-18.

Milton, B., Cleveland, E. & Bennett-Gates, D. (1995). Changing perceptions of nature, self, and others: A report on a park/school program. The Journal of Environmental Education, 26(3), 32-39.

Morrison, M., Roderick, D. & Parton, K. (2015). Religion does matter for climate change attitudes and behavior. PLoS ONE, 10(8), e0134868.

Moseley, C. (2000). Teaching for enviromental literacy. Clearing House, 74(1), 23-25.

Muldoon, R., Shelford, T., Holland, O., & Hryciw, D. H. (2019). Environmental awareness of primary school aged children in Brisbane, Australia. International Journal of Innovation in Science and Mathematics Education, 27(2).

Novotný, R., Huttmanová, E., Valentiny, T. & Kalistová, A. (2021). Evaluation of environmental awareness of university students: the case of the University of Presov, Slovakia. European Journal of Sustainable Development, 10(2), 59.

Orbanić, N. D. ve Kovač, N. (2021). Environmental awareness, attitudes, and behaviour of preservice preschool and primary school teachers. Journal of Baltic Science Education, 20(3), 373.

Özbuğutu, E. ve Karahan, S. (2014). Çevre Eğitimi ve Atlernatif Yöntemler- Literatür Taraması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 393-408.

Phenice, L. A., & Griffore, R. J. (2003). Young children and the natural world. Contemporary Issues in early childhood, 4(2), 167-171.

Sancak, K. (2019). Fen öğrenimine yönelik motivasyon ve çevre farkındalığı arasındaki ilişki (Master's thesis, Eğitim Bilimleri Enstitüsü).

Schmitz, G. L. & Rocha, J. B. T. (2018). Environmental education program as a tool to improve children’s environmental attitudes and knowledge. Education, 8(2), 15-20.

Selvi, M. (2007). Biyoloji öğretmeni adaylarının çevre kavramları ile ilgili algılamalarının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Soğukpınar, R. & Korucu, D. K. (2020). Ortaokul öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (53), 583-606.

Sönmez, J. (2021). İlkokul öğrencilerinin çevre farkındalıklarının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Eskişehir.

Şafak, Ş. & Erkal, S. (1999). Çevre eğitimi ve aile . Eğitim ve Bilim Dergisi, 23 (112), 63- 65.

Şahin, B. N. (2022). Ortaokul 6.sınıf öğrencilerinin yakın çevre farkındalıklarının incelenmesi: Kayseri ili örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Kayseri.

Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th ed.), Boston: Allyn and Bacon.

Taber, K. S. (2018). The use of Cronbach’s alpha when developing and reporting research instruments in science education. Research in science education, 48, 1273-1296.

Tekin, H. (1993). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Yedinci Baskı. Ankara: Yargı Yayınevi.

Thapa, B. (2001). Environmental concern: a comparative analysis between students in recreation and park management and other departments. Environmental Education Research 7, 39–53.

Tikka, P. M., Kuitunen, M. T., & Tynys, S. M. (2000). Effects of educational background on students' attitudes, activity levels, and knowledge concerning the environment. The journal of environmental education, 31(3), 12-19.

Tung, C .Y., Huang, C. C. & Kawala, C. (2002). The effects of different environmental education programs on the environmental behavior of seventh-grade students and related factors. Journal of Environmental Health, 64(7), 24-29.

Türksever, Ö. (2021). Öğretmen Adaylarının Çevresel Tutumlarının İncelenmesi. Third Sector Social Economic Review, 56(3), 2020-2030.

Uyanık, G. (2016). Dönüşümsel öğrenme kuramına dayalı çevre eğitiminin çevre sorunlarına yönelik tutum ve duyarlılığa etkisi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of Education Faculty), 13(1), 760-784.

Uzun, B. S. & Şenler, B. (2020). İlkokul 4.sınıf öğrencilerinin çevreye yönelik bilgi , davranış ve tutumlarının belirlenmesi. E- Kafkas Eğtim Araştırmnaları Dergisi, 7, 413-429.

Vatansever Bayraktar, H. & Fırat, T. (2020). İlkokul öğrencilerinin çevre farkındalıkları. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7(55), 1722-1737.

Wang, H., Bi, J., Wheeler, D., Wang, J., Cao, D., Lu, G. & Wang, Y. (2004). Environmental performance rating and disclosure: China's GreenWatch program. Journal of Environmental management, 71(2), 123-133.

Yıldız Yılmaz, N. & Mentiş Taş, A. (2017). İlkokul çevre farkındalık ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,10(2), 1355-1372.

Yıldız, K., Sipahioğlu, Ş. & Yılmaz, M. (2000). Çevre bilimi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık

Yurttaş, A. ve Erdaş Kartal, E. (2021). İlkokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi . Akademia Doğa ve İnsan Bilimleri Dergisi , 7 (1), 32-51 .

Yücel, M. & Babuş, D. (2005). Doğa korumanin tarihçesi ve Türkiye’deki gelişmeler. Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü DOA Dergisi, 11, 151-175.

Zikmund, W. G. (1997). Business Research Methods, 5. Edition, The Dryden Press, Orlando.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v10i7.4885

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Gamze Hastürk, Merve Urhanoğlu, Yasin Gökbulut

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).