EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN PRINCIPALS’ ORGANIZATIONAL LONELINESS AND JOB SATISFACTION LEVELS

Aslı Ağıroğlu Bakır, Mahire Aslan

Abstract


This study aims to investigate the relationship between organizational loneliness and job satisfaction of principals according to various parameters. Descriptive research model is used in the study and universe is consisted from principals who participated in "Acquiring Formation Course Management II", organized by Malatya Provincial Directorate of National Education. 233 volunteer principals, who answered the data collection tool properly and completely constituted the sample. "Loneliness at Work Scale" developed by Doğan et al. (2009) is used as the data collection tool. Descriptive statistical calculations on the dataset are conducted and the lowest and the highest scores, standard deviation scores and arithmetic means are calculated. Besides these, t-test and one-way variance analysis (ANOVA) are performed through the data obtained. If ANOVA test results with significant differences, the multiple comparison tests are preferred to determine from which group or groups the difference is originated. Scheffe test is used for the multiple comparisons of average scores in case of equal distribution of the group variances. The results of the study reveal that there is a significant and small positive correlation between Organizational Loneliness and Job Satisfaction perceptions of principals. Emotional deprivation and social friendship dimensions correlated at medium-level and positively with organizational loneliness. Social friendship dimension and job satisfaction also correlated positively at medium-level. A significant relationship between organizational loneliness and job satisfaction in the positive direction is another important result of this research.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


organizational loneliness, job satisfaction, principal, school administrator

References


Ayazlar, G., & Güzel, B. (2014). The effect of loneliness in the workplace on organizational commitment. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 131, 319-325.

Balcı, A. (2007). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegema Yayıncılık.

Başaran, İ. E. (2000). Örgütsel Davranış: İnsanın Üretim Gücü. Ankara: Gül Yayınevi.

Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum. Pegem Akademi. Ankara.

Chan, S. H., & Qiu, H. H. (2011). Loneliness, job satisfaction, and organizational commitment of migrant workers: Empirical evidence from China. The International Journal of Human Resource Management, 22(5), 1109-1127.

Çetin, A., & Alacalar Çakır, A. (2016). İş yaşamında yalnızlığı yordamada kişilik özellikleri ile algılanan sosyal ve örgütsel desteğin rolü. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12(27), 193-216.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Pegem Akademi. Ankara.

Davis, G. L., & Bordieri, J. E. (1988). Perceived autonomy and job satisfaction in occupational therapists. American Journal of Occupational Therapy, 42(9), 591-595.

Demirbaş, B., & Haşit, G. (2016). İş yerinde yalnızlık ve işten ayrılma niyetine etkisi: Akademisyenler üzerine bir uygulama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1) 137-158.

Demirtaş, H. (2010). The organizational commitment and job satisfaction among teachers working at private courses. İnonü Üniversitesi eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 177-206.

Doğan, T., Çetin, B., & Sungur, M. Z. (2009). İş yaşamında yalnızlık ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10(6), 271-277.

Erdil, O., & Ertosun, Ö. G. (2011). The relationship between social climate and loneliness in the workplace and effects on employee well-being. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 24, 505-525.

Eroğluer, K & Yılmaz, Ö. (2015). Etik liderlik davranışlarının algılanan örgüt iklimi üzerine etkisine yönelik bir uygulama: İş yaşamında yalnızlık duygusunun aracılık etkisi. Journal of Business Research-Türk, 7(1) 280-308.

Evans, L. (1997). Understanding teacher morale and job satisfaction. Teaching and Teacher Education, 13(8), 831-845.

Galanki, E. (2004). Teachers and Loneliness: The Children’s Perspective, School Psychology International, 25, 92-95.

Hsu, T. (2005). Research methods and data analysis procedures used by educational researchers. International Journal of Research & Method in Education, 28(2), 109–133

Izgar, H. (2008). Okul yöneticilerinde iş doyumu ve örgütsel bağlilik. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 317-334.

Madenoğlu, C., Uysal, Ş., Sarıer, Y., & Banoğlu, K. (2014). Okul müdürlerinin etik liderlik davranışları ile öğretmenlerin iş doyumlarının örgütsel bağlılıkla ilişkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 20(1), 47-69.

Nartgün, Ş. S. & Demirer, S. (2016). Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik ile iş Yaşamında Yalnızlık Düzeylerine ilişkin Görüşleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 139-156.

Oğuz, E., & Kalkan, M. (2014). Öğretmenlerin İş yaşamında algıladıkları yalnızlık ile sosyal destek düzeyleri arasındaki ilişki. İlkögretim Online, 13(3), 787-795.

Russell, D., Cutrona, C.E., Rose, J. & Yurko, K. (1984). Social and Emotional Loneliness: An Examination of Weiss’ Typology of Loneliness, Journal of Personality & Social Psychology, 46(6), 1313-1321.

Schumaker, J. F., Shea, J. D., Monfries, M. M. & Groth-Marnat, G. (1993). Loneliness and life satisfaction in Japan and Australia. The Journal of psychology, 127(1), 65-71.

Sertçe, S. (2003). Kamu Kuruluşlarında Yöneticilerin İş Doyumu Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Şişman, M. & Turan, S. (2004). Bazı örgüsel değişkenler açısından çalışanların iş doyumu ve sosyal-duygusal yalnızlık düzeyleri (MEB şube müdür adayları üzerinde bir araştırma). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 117-128.

Stephenson, L. E. & Bauer, S. C. (2010). The role of isolation in predicting new principals’ burnout. International Journal of Education Policy and Leadership, 5(9).1-17.

Wright, S.L., Burt, C.D.B. & Strongman, K.T. (2006). Loneliness in the workplace: Construct, definition and scale development. New Zerland Journal of Psychology, 35(2), 59-68.

Weiss,D.J., Davis R.V.,England, G.U. & Loftguist, L.H. (1967). Manuel for the minnesota satisfaction questionnaire Minnesota studies in vocational rehabilitation XXII, Minnepolis Un. of Minnesota, Industrial Relations Center, Word Addestment Project.

Yazıcıoğlu, İ. (2010). Örgütlerde iş tatmini ve işgören performansı ilişkisi: Türkiye ve Kazakistan karşılaştırması. bilig, 55(1), 243-264.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, E. (2008). Organizational commitment and loneliness and life satisfaction levels of school principals. Social Behavior and Personality: an international journal, 36(8), 1085-1096.

Yılmaz, E. & Altınok, V. (2009). Okul yöneticilerinin yalnızlık ve yaşam doyum düzeylerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 15(3), 451-470.

Yılmaz, E. & Aslan, H. (2013). Öğretmenlerin iş yerinde yalnızlıkları ve yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(3), 59-69.

Yılmaz, A. & Ceylan, Ç. B. (2011). İlköğretim okul yöneticilerinin liderlik davranış düzeyleri ile öğretmenlerin iş doyumu ilişkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 17(2), 277-394.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.715

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Aslı Ağıroğlu Bakır, Mahire Aslan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2018. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).