EXAMINATION OF THE EFFECT OF THE ENVIRONMENT EDUCATION APPLICATION ON THE ENVIRONMENTAL ATTITUDES OF PROSPECTIVE PRESERVICE PRE-SCHOOL TEACHERS

Nezahat Kandemir, Serpil Pekdoğan, Şevket Kandemir

Abstract


The purpose of this study is to investigate the effect of Activity Based Environment Education Program on the environment motivation of prospective presevice pre-school teachers. Experimental design with pre-test and post-test control group was used in the research. 40 prospective teachers (20 of them are in experimental group, 20 in control group) attending to Pre-School Education Department in Education Faculty of Amasya University participated in this research. Activity based Environment Education was given to the prospective teachers in the experimental group three times a week for 8 weeks. The data was obtained through ‘Motivation Scale Towards Environment’ ’developed by Pelletier et al. (1998). The data was analysed by using covariance analysis (ANCOVA) and t-test. At the end of the study, a significant difference between the motivation scores against environment of experimental and control groups was found. Results show that the Activity Based Environment Education Program has a positive effect on the environmental motivation of the experimental group.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


environment education, pre-school, preservice teacher, child

References


Altın M. (2001). Biyoloji öğretmeni adaylarında çevre eğitimi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Alvarez P., Fuente E., Perales, P. J., and Garcia J. (2002). Analysis of a Ouasi experimental Design Based on Environmental Problem Solving for the Initial Training of Future Teachers of Environmental Education. Journal of Environmental Education, 33 (2), 19-20.

Başal, H. A. (2003). Okul Öncesi Eğitimde Uygulamalı Çevre Eğitimi. Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, Sevinç M. (Ed.). İstan¬bul: Morpa Kültür Yayınları.

Başal, H.A. (2005). Çocuklarda Çevre Bilinci ve Duyarlılığının Geliştirilmesi. I.Ulusal Erciyes Sempozyumu, 23-25 Ekim 2003, Kayseri.

Bradley, Jennifer, C., Waliczek, T. M. and Zajicek, J. M. (1999). Relationship between Environmental knowledge and Environmental Attitude of Light School Students. The Journal of Environmental Education, 30 (3), 17-21.

Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (6. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Büyüktaşkapu, S., Samur, A. Ö., Koçyiğit, S., Kiremit, H. Ö. (2011). Çocuk ve Çevre. Vize Yayıncılık. Ankara.

Daştan, H. (1999). Çevre koruma bilinci ve duyarlılığının oluşmasında eğitimin yeri ve önemi. Yayımlanmamamış Yüksek lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Davis, J. M. (1998). Young Children, Environmental Education and The Future. In: Graves, Norman (Ed) Education and the Environment. London: World Education Fellowship.

Dinçer, Ç. (1999). Okulöncesi Dönem Çevresel Farkındalık Arttırma Yolları. Çevre ve İnsan Dergisi. 44, 29-31.

Ekiz. D. (2013). Eğitimde araştırma yöntem ve metotlarına giriş: Nitel nicel ve eleştirel kuram metodolojileri. Ankara. Anı Yayıncılık.

Erol, G. (2005). Sınıf Öğretmenliği İkinci Sınıf Öğrencilerinin Çevre ve Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları. Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniver¬sitesi, Denizli.

Fegebank, B. (1990). Environmental Education; a Task fo r Home Economist. Journal of Consumer Studies and Home Economics, 14, 185- 191.

Geray, C. (1997). Çevre için eğitim, insan çevre toplum. İmge Kitabevi. Ankara.

Gökmen, S. (2007). Genel Ekoloji. Nobel bilim ve araştırma merkezi yayın No: 1. Ankara.

Gülay, H. Ekici, G. (2010). MEB Okul Öncesi Eğitim Programının Çevre Eğitimi Açısından Analizi. Türk Fen Eğitim Dergisi. 7 (1), 74-84.

Hsu, S. J. (2004). The Effects of an Environmental Education Program on Responsible Environmental Behavior and Associated Environmental Literacy Variables in Taiwanese College Students. The Journal of Envi¬ronmental Education, 35 (2), 37‐48.

Kabaş, D. (2004). Kadınların çevre sorunlarına ilişkin bilgi düzeyleri ve çevre eğitimi. Yaymlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Tek ışık Web Ofset.

Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.

Kavruk, S. B. (2002). Türkiye’de çevre duyarlılığının arttırılmasında çevre eğitiminin rolü ve önemi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Keleş, Ö., Uzun N., Uzun F. V. (2010). Öğretmen Adaylarının Çevre Bilinci, Çevresel Tutum, Düşünce ve Davranışlarının Doğa Eğitimi Projesine Bağlı Deşiğimi ve KalıcılığınınDeğerlendirilmesi. Electronic Journal of Social Sciences, 9,(32), 384-401.

Kışlalıoğlu, M. ve Berkes, F. (2007). Çevre ve Ekoloji. Remzi kitabevi. İstanbul.

Kışoğlu, M. (2009). Öğrenci Merkezli Öğretimin Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlığı Düzeyine etkisinin Araştırılması.Yayımlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Morgil, İ., Ural, E., Erdem, E., Özyalçın, Özkay, Ö., ve Yılmaz, A.(2005). Kimya eğitiminde çevre, çevre sorunları ve alternative çözümler konusundaki workshop çalışmalarının öğrenci performansına etkisi. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Denizli.

Moseley, C. (2000). Teaching for Environmental Literacy. Clearing House, 74 (1), 23‐25.

Özkubat, S. Demiriz, S. (2013). Çevreye karşı motivasyon ölçeğinin okul öncesi öğretmen adayları üzerinde geçerlilik güvenirlilik çalışması. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (1), 87-114.

Öztürk, E. (2013). Uluslararası bir çevre eğitimi projesinin fen ve teknoloji öğretmen adaylarının çevre bilincine etkisi. Yayımlanmamış, Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Peer, S., Goldman, D. and Yavetz B. (2007). Environmental Literacy in Teacher Training: Attitudes, Knowledge, and Environmental Behavior of Beginning Students. The Journal of Environmental Education. 39 (1), 45-59.

Pelletier, L., Tuson, K., Demers, I. Noels and K. Beaton, A. (1998). Why are you doing thinks for the environment? The motivation toward the environment scale. Journal of Applied Social Psychology. 28 (5), 437-468.

Pooley, J. A. and O’Connor, M. (2000). Environmental Education And Attitudes. Environment and Behavior, 32, 711-724.

Roth, C. E. (1992). Environmental Literacy: Its Roots, Evolution And Di¬rections in the 1990s. Columbus, OH: ERIC Clearinghouse for Science, Mathematics, and Environmental Education.

Smith, A. (2001). Early childhood-A Wonderful time for science learning. Australian Primary & Junior Journal, 17 (2), 52–55.

Surbrook, A. N. (1997). Children’s exposure to the natural environment and their environmental attitudes, Masters Thesis, Michigan State University Department of Family And Child Ecology.

UNESCO (1977). Intergovernmental Conference on Environmental Education. Retrieved from https://www.gdrc.org/uem/ee/EE-Tbilisi_1977.pdf

Ünal, S., Mançuhan, E., ve Sayar, A.A. (2001). Çevre bilinci, bilgisi ve eğitimi. Marmara Üniversitesi Yeni Teknolojiler Araştırma Geliştirme Merkezi, İstanbul.

Taşkın, Ö. ve Şahin, B. (2008). Çevre kavramı ve altı yaş okul öncesi çocuklar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (23), 1–14.

Tokay, S., ve Yüksel, G. (2003) .Çevre ve İnsan. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları. İstanbul.

Vaughan, C., Gack, J., Solorazano, H. and Ray, R. (2003). The effect on environmental education on schoolchildren, their parents, and community members: a study of intergenerational and intercommunity learning. The Journal of Environmental Education, 34 (3), 12‐21.

Yıldız, K., Sipahioğlu, K., ve Yılmaz, M. (2000).Çevre Bilimi. Gündüz Eğitim Ve Yayıncılık. Ankara.

Yılmaz, F. ve Gültekin, M. (2012). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevre Sorunları Bağlamında Öğrenim Gördükleri Programa iliskin Görüsleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 120-132.

Wilson, R. A. (1996). Environmental education programs for preschool children. Journal of Environmental Education, 27 (4), 71–81.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.795

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Nezahat Kandemir, Serpil Pekdoğan, Şevket Kandemir

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2018. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).