THE EFFECTS OF INTERACTIVE BOARD APPLICATIONS SUPPORTED BY COMPUTER SIMULATIONS ON PRE-SERVICE SCIENCES TEACHERS’ SELF-REGULATED LEARNING

Mustafa Kahyaoğlu, Ali Çetin

Abstract


The purpose of this study is to investigate the effects of interactive boards applications supported by computer simulations on pre-service science teachers’ self-regulated learning. Quasi-experimental research with pre test/ post test control group design was used in the study. Pre-service science teachers in Siirt University, education faculty, science education department, constructed study group. Sections was randomly assigned experimental and control groups. In experimental group 32 pre-service science teachers (11 male; 21 female), in control group 33 pre-service science teachers (13 male; 20 female) were assigned to the groups. In total, 65 pre-service science teachers participated to the study. "Motivated strategies for learning questionnaire” was applied as the data collection tool. The questionnaire was translated into Turkish by Büyüköztürk and et.al. (2004). During the analysis in this respect, arithmetic averages, standard deviation, independent sampling t-test and analysis of covariance (ANCOVA) were used. The study compared the pre-test and post test scores of the science teacher candidates in the experiment and control group with SPSS 16.0 statistical package software.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


interactive white board, self-regulation learning, pre-service science teachers

References


Adıgüzel, T., Gürbulak, N. & Sarıçayır, H. (2011). Akıllı Tahtalar Ve Öğretim Uygulamaları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(8), 457‐471.

Arslan, S. (2014). An Investigation of the Relationships between Metacognition and Selfregulation With Structural Equation. International Online Journal of Educational Sciences, 6 (3), 603-611.

Akyüz, H.İ., Pektaş, M., Kurnaz, M.A. & Kabataş-Memiş, E. (2014). Akıllı Tahta Kullanımlı Mikro Öğretim Uygulamalarının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının TPAB’larına ve Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Algılarına Etkisi, Cumhuriyet International Journal Of Education, 3(1), 1-14.

Baydaş ,Ö., Esgice, M., Kalafat, Ö., & Göktaş , Y. (2011). Etkileşimli Tahtaların Öğretim Süreçlerine Katkıları. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 September, Fırat University, Elazığ: Turkey.

Blaton, B., & Helms-Breazcale, R (2000). Gains in Self-Efficacy: Using Smart Board Interactivewhiteboard Technology in Special Education Classrooms. https://smarterkids.org/research/paper2.asp

Boekaerts, M. (1996). Self-Regulated Learning at The Junction of Cognition and Motivation. European Psychologist, 1(2), 100-112.

Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö.E., Özkahveci Demirel, F. (2004). Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4 (2), 207-209.

Canca, D. (2005). Cinsiyete Göre Üniversite Öğrencilerinin Kul¬landıkları Bilişsel ve Bilişüstü Öğrenme Stratejileri Ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Çiltaş,A.(2011). Eğitimde Öz-Düzenleme Öğretiminin Önemi Üzerine Bir Çalışma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(5), 1–11.

Çoklar, N., & Tercan, İ. (2014). Akıllı Tahta Kullanan Öğretmenlerin Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Görüşleri. İlköğretim Online, 13(1), 48‐61.

Demirel, M., Erdoğan, Ö., & Aydın, Ö. (2014). Öğretmen adaylarının Öz-Düzenleyici Öğrenme Stratejilerini Kullanma Düzeylerinin İncelenmesi. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi. 4(8), 69-84.

Doğan, M.F., & Fatih-Taşkın, Ç. (2016). Öğrencilerin Öz-Düzenlemeli Öğrenme Becerilerinin Gelişiminde Anne ve Babaların Rolü. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi. 6(12), 1-18.

Erduran, A., & Tataroğlu, B. (2009). Eğitimde Akıllı Tahta Kullanımına İlişkin Fen Ve Matematik Öğretmeni Görüşlerinin Karşılaştırılması. 9th International Educational Technology Conference (IETC 2009), 14‐21.

Güvenç, H. (2011). Çalışma Günlüklerinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Öz Düzenlemeli Öğrenmeleri Üzerindeki Etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(41), 206-218.

İsrael, E. (2007). Öz-Düzenleme Eğitimi, Fen Başarısı Ve Öz-Yeterlilik, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M., Yılmaz, H. B., & Ayas, C. (2013). Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: Fatih Projesi Değerlendirmesi. Educational Sciences: Theory & Practice, 13(3), 1799-1822.

Pintrich, P. R. (2000). The Role Of Goal Orientation İn Self-Regulated Learning. In M., Boekaerts & P. R., Pintrich (Eds.), Handbook Of Self-Regulation (Pp.13-39). San Diego, Ca: Academic Press.

Ocak, G., ve Yamaç, A. (2013). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Öz-Düzenleyici Öğrenme Stratejileri, Motivasyonel İnançları, Matematiğe Yönelik Tutum ve Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 13(1), 369-387.

Oral, B. (Ed.).(2011). Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları. Ankara: Pegem Yayınları.

Özenç, E.G., & Özmen, Z.K. (2014). Akıllı Tahtayla İşlenen Fen ve Teknoloji Dersinin Öğrencilerin Başarısına ve Derse Karşı Tutumlarına Etkisi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 182 (182), 137-152.

Senemoğlu, N. (2007). Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Gönül Yayıncılık

Sha, L., Looi, C. K., Chen, W., & Zhang, B. H. (2012). Understanding Mobile Learning from The Perspective of Self-Regulated Learning, Journal of Computer Assisted Learning, 28(4), 366-378.

Üredi, I., & Üredi, L. (2005). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Özdüzenleme Stratejileri ve Motivasyon İnançları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 1, 2, 250-260.

Üredi, I. & Üredi, L. (2007). Öğrencilerin Öz-Düzenleme Becerilerini Geliştiren Öğrenme Ortamının Oluşturulması. Edu 7, 2(2), 1─29.

Türel, Y.K. (2010). Developing Teachers’ Utilization of Interactive Whiteboards. In D. Gibson & B. Dodge (Eds.), Proceedings Of Society For Information Technology & Teacher Education International Conference 2010,Chesapeake, Va: Aace. (Pp.3049-3054).

Yüksel, İ. (2013). Öğretimsel Stil Tercihlerinin Öz-Düzenleme Beceri Düzeylerini Yordama Gücü. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 212-229.

Winne, P.H. (1996). A Metacognitive View of Individual Differences in Self-Regulated Learning. Learning and Individual Differences, 8, 327–353.

Zimmermann, B.J. (1989). A Social Cognitive View Of Self-Regulated Academic Learning. Journal Of Educational Psychology, 81, 329-339.

Zimmerman, B.J. (2000). Attaining Self-Regulation: A Social Cognitive Perspective. In Boekaerts, M., Pintrich, P., & Zeodmer, M. (Eds.), Handbook Of Self-Regulation. Academic Press
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.910

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Mustafa Kahyaoğlu, Ali Çetin

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).