Author Details

Khoa, Cao Tien, Thai Nguyen University of Education, Vietnam orcid.org/0000-0001-5503-3625

  • Vol 10, No 11 (2023) - Articles
    INTERACTION BEHAVIORS OF STUDENTS FROM THAI NGUYEN UNIVERSITY OF EDUCATION WITH CHATGPT: BENEFITS AND CHALLENGES / HÀNH VI TƯƠNG TÁC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHSP – ĐH THÁI NGUYÊN VỚI CHATGPT: LỢI ÍCH VÀ THÁCH THỨC
    Abstract  PDF