THE EVALUATION OF THE PARTICIPATION OF GAME AND PHYSICAL EDUCATION LESSON OF THE MILD SEVERE DEGREE MENTAL RETARDATION AND AUTISTIC STUDENTS

Sinan Ayan, Murat Ergin, Fikret Alıncak

Abstract


The aim of this research is to evaluate the acquisition of mild degree mentally disabled students; severe degree mentally disabled students and autistic students in game and physical activities and physical education lessons. The research was done to describe current situation. Nineteen special education teachers and one physical education teacher joined the research voluntarily. Teacher’s evaluated 44 mild degrees mentally disabled students, 31 severe mentally disabled students and 10 autistic students with the evaluation form of game and physical activities. Descriptive statistic techniques were used during the data analysis. According to research result, 1st-2nd-3rd class mild degree mentally disabled students, gallop skill should be developed and also severe degree mentally disabled one in mild level. It was seen that students one in sufficient level. Teachers gave the idea that 4th grade mentally disabled students should the skill of kicking the ball with a racked, folk dances, creative / cultural dances, designing a game, developing a programme and preparing a demonstration they are evaluated as middle and good in jumping, taking step and jumping and joining the game. But in other skills, they are evaluated as good and very good. It is resulted that 4th grade severe degree mentally disabled students are good and very good in running, jumping, hitting, throwing and catching skills; creative/cultural designing a game, developing programes, preparing a demonstration should be developed. As a result, in the movements that were requiring object control, creative, cultural dances, designing a game, developing a program, preparing a demonstration, joining game skills should be developed.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


mentally disabled, game, physical activities

References


28360 Sayılı Resmi Gazete (2012). Özel eğitim hizmetleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik. http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_10/10111226ozel_egitim_hizmetleri_yonetmeligi_son.pdf12.

Akcan, F., Biçer, M. (2015). Çeşitli Branşlardaki Erkek Sporculara Uygulanan İki Farklı Kuvvet Antrenman Programının Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi. Turkish Journal of Sport and Exercise, 17(2), 1-7.

Alıncak, F., Karakoç, Ö., Akcan, F. (2016a). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının engelliler için beden eğitimi ve spor dersine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. II. Uluslar arası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2016, s.372-388, Turkiye.

Alıncak, F., Uğurlu, F.M., Abakay, U., Ayan, S. (2016). Remarks of class teachers on game and physical activities lesson in terms of disabled students. International Journal of Sport Studies, 6(7), 460-467.

Alıncak, F., Uğurlu, F.M. (2016). The evaluation of the ideas of physical education and sports students about of physical education and sport lesson in disabled persons. Research in Sport and Exercise Psychology, 2(2), 18-23.

Ayan, S., Memiş, U. A., Eynur, BR., Kabakçı, A. (2012). Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Çocuklarda Oyuncak ve Oyunun Önemi. Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık Ve Tıp Bilimleri Dergisi, 2(4), 80-89.

Aydın, F.D. (2011). Beden Eğitimi Derslerinin Fonksiyonları ve Okullardaki Konumu Hakkında Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri (Bolu İli Örneği). Yüksek lisans tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale.

Aydın, İ., Sarol, H. (2014). Otizmli Bireylerin Fiziksel Aktivite Programlarına Katılımını Engelleyen Faktörlerin İncelenmesi. International Journal of Science Culture and Sport, Special Issue 1, 870-880.

Belgin, E., Yücel, E. (2011). Çocuklar ve Eğitimleri. Necate Baykoç (Ed.), Özel Gereksinimli Çocuklar ve Ömentally disabledl Eğitim içinde. Ankara: Eğiten Kitap.

Biçer, M., Akkuş, H. (2005). Futbolcularda hazırlık dönemi çalışmalarının bazı fiziksel ve fizyolojik parametreler üzerine etkisi / The effects of pre-season traınıng on some physıcal and physıologıcal parameters on soccer players. Journal of Physical Education and Sport Sciences, 7(2), 27-34.

Biçer, M., Özdal, M., Akcan, F., Mendeş, B., Patlar, S. (2015). Effect of strength training program with elastic band on strength parameters. Journal of Biology of Exercise, 11(2), 111-122.

Canöz, Ş. (2011). Ömentally disabledl Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim. Hasan Avcıoğlu (Ed.), Geliştirilmiş 2. Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Dağdelen, O., Kösterelioğlu, İ. (2015). İlkokullardaki oyun ve fiziki etkinlikler dersinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 97-128.

Dedecan, H., Çakmakçi, E., Biçer, M., Akcan, F. (2016). The effects of core training on some physical and physiological features of male adolescent students. European Journal of Physical Education and Sport Science, 2(4), 131-144.

Er, S. (2001). Engellinin El Kitabı, İzmit Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Kocaeli, s: 11.

Eripek, S. (2003). Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel eğitime giriş. Ayşegül Ataman (Ed.). Zihin Yetersizliği Olan Öğrenciler. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 313-359.

Eripek, S. (2005). Zekâ Geriliği. Kök Yayıncılık. Ankara, 174 -190.

Girli, A., Atasoy, S. (2010). Examining the Effectiveness of Social Skills Training Program Based On Cognitive Process Approach among Inclusion Students with Autism. Elementary Education Online, 9(3), 990-1006.

Groff, D.G., Lundberg, N.R., Zabriskie, R.B. (2009). Influence of adapted sport on quality of life: perceptions of athletes with cerebral palsy. Disability Rehabilitation, 31(4), 318-326.

Gür, A. (2001). Özürlülerin Sosyal Yaşama Uyum Süreçlerinde Sportif Etkinliklerin Rolü. T.C. Başbakanlık Özürlüler İd. Bşk. Yayın No:16, Ankara.

Gürer, B., Kılınç, Z., Şahin, H.M., Esentaş, M. (2014). İşitme ve bedensel engelli sporcuların stres düzeylerinin bazı demografik değişkenler yönünden incelenmesi. JournAL OF Academic and Social Science, 2(2), 352-359.

Güven, N. (1986). Özürlü Çocuklar ve Eğitimleri. Şule Bilir (Ed.). Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü. Ankara.

İlhan, L. (2009). Zihinsel engelli çocuğu olan anne-babaların çocuklarının özel eğitimleri sürecinde Beden Eğitimi ve Spor etkinliklerine yaklaşımlarının değerlendirilmesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), 34-48.

Janssen, I., Le Blanc, A.G. (2010). Systematic review of the health benefits of physical activity and fitness in school-aged children and youth. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 7, 40.

Kılınç, Z., Gürer, B., Şahin, H.M., Gülnar, U. (2015). İşitme ve bedensel engelli sporcuların kullandıkları çatışma yönetimi stilleri incelenmesi (Güneydoğu Anadolu Bölgesi örneği). Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6, 52-60.

Krebs, P.L. (1995). Mental retardation Joseph P. Winnick. (Ed) in: Adapted physical education and sport Human Kinetics Books Champaigne, Illinois, p:459.

Krebs, P.L. (2005). Intellectual Disabilities. Joseph P. Winnick. (Ed.). in: Adapted Physical Education and Sport. (141-142). Fourt Edition. Champaign: Human Kinestics.

MEB, (Milli Eğitim Bakanlığı) (2012). Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Program (İlkokul 1-4. Sınıflar), Ankara, MEB.

Metin, E.N., Işıtan, S. (2011). Zihinsel engelli çocuklar ve eğitimleri. Necate Baykoç. (Ed.), Özel gereksinimli çocuklar ve ömentally disabledl eğitim. Ankara: Eğiten kitap.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü, (2012). Özel eğitim okullarının 12 yıllık zorunlu eğitim kapsamında dönüşümleri. http://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_11/02105931_ozeleitimokularn12yllkzorunlueitimkapsamndadnmleri.pdf.

Orsmond, G.I., Krauss, M.W., Seltmentally disabledr, M.M. (2004). Peer Relationships and Social and Recreational Activities among Adolescents and Adults with Autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 34:245–256.

Özdal, M. (2015). Acute effects of aerobic and two different anaerobic exercises on respiratory muscle strength of well-trained men. European Journal of Sport and Exercise Science, 4(4), 7-12.

Özdal, M. (2016a). Influence of an eight-week core strength training program on respiratory muscle fatigue following incremental exercise. Isokinetics and Exercise Science, 24(3), 225-230.

Özdal, M. (2016b). Effect of core training on inspiratory muscle strength in well-trained men. Journal of Biology of Exercise, 12(1), 23-32.

Özer, D. (2013). Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor, 4. Baskı, Nobel Yayın ve Dağıtım, Ankara.

Özokçu, O. (2013). Özel Eğitim. Atilla Cavkaytar (Ed.). Zihin Yetersizliği Olan Öğrenciler. Ankara: Vize Yayıncılık, s: 59-77.

Özsoy,Y., Özyürek, M., Eripek, S. (2002). Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Özel Eğitime Giriş, 12. Baskı, Ankara, Kartepe Yayınları.

Özturk, H., Abakay, U. (2014). Research of attitudes of the students studying in schools of physical education and sport toward disabled kids. Turkish Journal of Sport and Exercise, 16(3), 66-68.

Senemoğlu, N. (1994). Okul öncesi eğitim program hangi yeterlikleri kazandırmalıdır? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(10), 21-30.

Siedentop, D., Mond, C., Toggort, A. (1986). Students with special needs. Physical Education Teaching and Curriculum Strategies for Grades 5-12. May Field Publishing Company Mountain View, 113-127, California.

Sucuoğlu, B. (2009). Zihinsel engelli bireylerin özellikleri. Sucuoğlu, Bulbin (Ed.), Zihin engelliler ve eğitimleri. Ankara: Kök Yayıncılık.

Şahin, H.M., Kılınç, Z., Gürer, B., Hacıoğlu, O., Aktaş, S. (2014). İşitme ve bedensel engelli sporcuların yaşadıkları çatışma türlerinin bazı demografik değişkenler yönünden incelenmesi. Kastamonu University Journal of Economics & Administrative Sciences Faculty, 5(3), 28-36.

Yancı, A.B.H. (2001). Öğretilebilir Zihinsel Engeli Olan Çocukların Ruhsal ve Sosyal Uyumunda Sportif Rekreasyonun Önemi. Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 224-233.

Yavuzer, H. (1993). Ana-Baba ve Çocuk. Remzi Kitabevi: İstanbul.

Yılmaz, A., Şentürk, U., Demir, E. (2015). Zihinsel engellilerde fiziksel aktiviteye yönelik uygulamaların içerik analizi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(13), 312-327.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejse.v0i0.448

Copyright © 2015 - 2023. European Journal of Special Education Research (ISSN 2501 - 2428) is a registered trademark of Open Access Publishing GroupAll rights reserved.

This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms.

All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).