OPINIONS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHER GRADUATES ON PUBLIC PERSONNEL SELECTION EXAM

Fikret Alıncak

Abstract


Taking Personnel to Government departments via Public Personnel Selection Exam was first done in 1999. Ministry of Education used this exam results in any of the Teacher Assignments. In the year 2013, as it is thought that this exam was not sufficient for Teacher Selection, another exam which measures Teaching Field Knowledge for some branches was conducted. But the Physical Education graduates have to enter only the Public Personnel Selection Exam. This study is to find out the thoughts of the Physical Education graduates about the Public Personnel Selection Exam. In the research, The views of Physical Education Teacher graduates on Public Personnel Selection Exam, whether Teaching Field Knowledge questions should be asked or not, the views of teachers’ on these assignment style, views on this job for their future, in which field they see themselves successful, what kind of problems they face while getting ready for this exam and what their advices are for this exam were tried to be answered. Open-ended questions were asked to the candidates in this research. Interview method, which is one of the qualitative methods, was used for 50 candidates who have graduated from different universities. At the end of the research it was found that most of the Physical Education teacher candidates were opposed to Public Personnel Selection Exam because it was not adequate to designate and assign the teachers, the preparing phase for the exam was creating anxiety and fear, the exam was creating a negative point of view about teaching profession and it was not able to contribute a lot to the profession. In addition, as a result it was reached that teacher candidates were expressing their ideas as there should be field information exams besides Public Personnel Selection Exam also for physical education teacher candidate’s assignments like other branch teachers assignments.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


physical education, teacher candidate, public personnel selection exam

References


Akman, Y. (1992). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin meslek, evlilik ve geleceğe yönelik beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (7), 125-149.

Alım, M., Bekdemir, Ü. (2006). “Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları”. Milli Eğitim Dergisi, Yıl 35, Sayı 172, ss.263-275.

Bahar, H.H. (2011). ÖSS puanı ve lisans mezuniyet notunun KPSS 10 puanını yordama gücü. Eğitim ve Bilim, 36(162), 168-181.

Baştürk, R. (2007). Kamu Personeli Seçme Sınavına hazırlanan öğretmen adaylarının sınav kaygı düzeylerinin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2), 163-176.

Büyükozturk, S. (2006). Data Analysis for Social Sciences. Ankara: PegemA Publications.

Çimen, O., Yılmaz, M. (2011). Biyoloji öğretmen adaylarının KPSS ile ilgili görüş leri. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 4, 159-172.

Döş, İ., Sağır, M. (2012). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine atanma durumuna ilişkin algıları. 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 24-26 Mayıs 2012, Malatya.

Eğitim Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (EBSAM). (2011). Öğretmen Adaylarının KPSS’ye Bakış Açıları, Sorunları ve Beklentileri Araştırması.

Ensari, H., Deniz, L. (1994). Üniversite gençliğinin iş beklentileri ve part-time çalışma alışkanlıkları. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi (4), 59-65.

Eraslan, L. (2004). Öğretmenlik mesleğine girişte Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yönteminin değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-31.

Eraslan, L. (2006). Yeni öğretmen yetiştirme programlarının değerlendirilmesi. Öğretmen Dünyası Dergisi, Ekim 2006, Ankara.

Erdem, A.R., Gezer, K., Çokadar, H. (2005). “Ortaöğretim Fen- Matematik ve Sosyal Alanlar Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları”. Denizli: 14. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı. ss. 471-477.

Gay, L., Mills, G., Airasian, P. (2006). EducationalResearch: Competenciesfor Analysis and Application. New York: PrenticeHall.

Gündoğdu, K., Çimen, N., Turan, S. (2008). Öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavı‟na ilişkin görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9(2), 35-43.

Gürol, M., Sevindik, T. (2009).”Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi”, 1. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Bildiriler, Çanakkale.

Karaca, E. (2011). Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) Yönelik Tutumları. Akademik Bakış Dergisi, Sayı 23 Ocak – Şubat – Mart – 2011 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – Kirgizistan.

Karaca, E. (2011). Öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) yönelik tutumları. Akademik Bakış Dergisi, 23, 1-18.

Karataş, S., Güleş, H. (2013). Öğretmen atamalarında esas alınan merkezi sınavın (KPSS) öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(1), 102-119.

Nartgun, Ş. S. (2011). Employment of faculty of education students: Public Personnel Selection Examination (Ppse). International Journal of Business and Social Science, 2(21), 101-111.

Semerci, N., Özer, B. (2006). Tezsiz Yüksek Lisans ve Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin KPSS Sınavına Yönelik Algıları, XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 13-15 Eylül, Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi, (Poster Bildiri).

Sezgin, F., Duran, E. (2011). Kamu Personeli Seçme Sınavı‟nın (KPSS) öğretmen adaylarının akademik ve sosyal yaşantılarına yansımaları. TSA, 15(3), 9-22.

Sözer, E. (1996). “Üniversitelerde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları”. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 2.

Şimşek, N., Akgün, İ. H. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavına (ÖABS) Yönelik Görüşleri, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 15.

Toker Gökçe, A. (2012). Atanamayan öğretmenlerin algılarına göre atanamama nedenleri ve işsizlikle başa çıkma yöntemleri. 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 24-26 Mayıs 2012, Malatya.

Tösten, R., Elçiçek, Z., Kılıç, M. (2012). İlköğretim öğretmenlerinin Kamu Personeli Seçme Sınavı‟na (KPSS) yönelik görüşlerinin belirlenmesi (Kars ili örneği). Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(7), 109-123.

Varış, F. (1973). “Öğretmen Yetiştirme Üzerine.” Ellinci Yıla Armağan. Ankara: A.Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları No: 166.

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, K., Altınkurt, Y. (2011). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimler Dergisi, 8(1), 942-973.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.1038

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Fikret Alıncak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).