A REVIEW ON READING-SUPPORTED VALUES EDUCATION OF 7TH GRADE STUDENTS (CASE OF KARS PROVINCE, TURKEY)

Berna Ürün Karahan, Tazegül Demir Atalay

Abstract


As is known, reading is a skill the individual faces throughout his/her life. Reading, which is also one of the four basic language skills, allows an individual to establish a connection with life. So that, self-improvement of the individual, the process of understanding and interpreting what is happening around him/her, expressing himself/herself and communicating with others, achieving success in education process, and living-conveying the culture earn success with correct acquisition and continuity of this skill. Individuals, who read and define themselves and their environment correctly, succeed also in understanding and transferring process of cultural structures. Each individual adopts the culture and value structure of the society where he/she lives. For this reason, it is important for individuals to understand some local and universal values correctly and to exhibit correct behaviors in this process. To do this, education about some value concepts are given to the secondary school students by the National Education. The population of the study consisted of 7th-grade students studying in two secondary schools affiliated with the Ministry of National Education. While one group was the experimental group, the other one was the control group. While a values education supported with reading materials was given in one of these schools, a values education without any intervention of the teacher in the process was given at the other school. At the end of the specified period, the students in both groups were asked to write a story containing the values they learned. The first three successful students were rewarded. The data were assessed by making document analysis. Students’ skills to apply story-writing rules correctly and express the values they learn as well as their skills to understand and interpret correctly were examined here. As a result of the study, it was observed that the students who were given the values education wrote more successful stories than the other group.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


reading, value education, skills, understanding

References


Balcı, F. A., & Yelken, T. Y. (2010). İlköğretim öğretmenlerinin “değer” kavramına yükledikleri anlamlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(39).

Baysal, Z. N. ve Saman, O. (2010). İlköğretim beşinci sınıf öğrencileri ile değerler üzerine bir çalışma, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Güz-2010 Cilt:9 Sayı:34 (056-069) ISSN:1304-0278.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak K. E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri, Pegem Akademi Yayınları. Ankara.

Cihan, N. (2014). Okullarda değerler eğitimi ve Türkiye’deki uygulamaya bir bakış, Turkish Studies -International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/2 Winter 2014, p. 429-436.

Çetin, B. (2002). Kompozisyon tipi sınavlarda kompozisyonun biçimsel özelliklerinden kestirilen puanların anahtarla ve genel izlenimle puanlanmasından elde edilen puanlarla ilişkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.

Demir, T. (2012). İlköğretim sekizinci sınıf Türkçe ders kitaplarındaki hikâye metinlerinde yer alan değer unsurlarının eşdizimsel örüntülemeler açısından görünümleri. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(2), 1063-1078.

Deveci, H. ve Ay, S. (2009). İlköğretim öğrencilerinin günlüklerine göre günlük yaşamda değerler, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume 2/6 Winter 167-181.

Erden, A. (2003). Kısa Öykü ve Dilbilimsel Eleştiri, İstanbul: Gendaş Kültür yayınları.

Gündüz, O. ve Şimşek T. (2011). Anlama teknikleri 1: uygulamalıokuma eğitimi el kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları.

Kantemir, E. (1997). Yazılı ve sözlü anlatım. Ankara: Engin Yayınları.

Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemleri. Nobel Yayınları. Ankara.

Kaya. M. (1997) Kişilik özelliklerinin ahlak yargısı üzerindeki etkisi. Marmara Üniversitesi Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 4.

Kızılçelik, S. ve Erjem, Y. (1994). Açıklamalı sosyoloji terimler sözlüğü. Ankara: Atilla Kitabevi.

Kulaksızoğlu, A. ve Dilmaç, B. (2000) İnsani Değerler Eğitimi Programı, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı 12. Sayfa: 199–208.

Kolaç, E. (2010). Hacı Bektaş Veli, Mevlana ve Yunus felsefesiyle Türkçe derslerinde değerler ve hoşgörü eğitimi, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi / 55 s.193-208.

Maraşlı, A. (2012). Okumayı sevdirme projesi. İstanbul: Timaş Yay

MEB (2006).İlköğretim Türkçe dersi (1-5. sınıflar) öğretim programı ve kılavuzu. Ders Kitapları Müdürlüğü Basımevi, Ankara.

Şahin, Y. (2011). Okuma eğitimi. Eğitim Akademi, Konya.

Temizkan, M.(2009). Metin türlerine göre okuma eğitimi. Ankara: Nobel Yayınları.

Topuzkanamış, E. (2009). Öğretmen adaylarının okuduğunu anlama ve okuma stratejilerini kullanma düzeyleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

Turan, S. ve Aktan, D. (2008) Okul hayatında var olan ve olması düşünülen sosyal değerler. Türk Egitim Bilimleri Dergisi, Bahar 2008, 6(2), 227-259.

Türkçe Sözlük. (2011). Ankara: TDK yayınları.

Özbay, M. (2009). Anlama teknikleri I, okuma eğitimi. Ankara: Öncü Kitap.

Özbay, M. (2012). Türkçe eğitimi açısında dil bilgisi öğretimi, Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Özdemir, E. (2011) Eleştirel okuma. Ankara: Bilgi Yayınları.

Ürün Karahan, B. (2016). “Türkçe Öğretmen Adaylarının Okumaya Yönelik Tutumlarının Başarı Hedef Yönelimleri İle İlişkisinin İncelenmesi / Examination of the Correlation Between the Attitudes of Turkish Teacher Candidates Toward Reading and the Achievement Goal Orientations”, Turkish Studies -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140, (Prof. Dr. Kamil Veli Nerimanoğlu Armağanı) Volume 11/14 Summer 2016, Ankara / Turkey, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9825, p. 783-794.

Veugelers, W. & Vedder P. (2003). Values in teaching. Teachers and Teaching: theory and practice, 9, 377-389.

Yakıcı, A. (2011). Sözlü anlatım. Ankara: Yargı Yayınevi.

Yazıcı, K. (2006). Değerler eğitimine bir bakış, TÜBAR-XIX, Bahar, s.499-522.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.1047

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Berna Ürün Karahan, Tazegül Demir Atalay

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2022. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).