UNIVERSITY STUDENTS’ PERCEPTION OF BEING AN INTERNATIONAL STUDENT: A METAPHOR ANALYSIS STUDY

Levent Yayci

Abstract


The aim of this study is to determine the perceptions of international students studying in Turkey and university students who are Turkish citizens and continue their education in Turkey in relation to being an international student with the help of metaphors. The study group consists of 79 students, 35 of which are Turkish citizens and 44 are international students, studying at Giresun University in the spring term of the 2016-2017 academic year. The study was conducted according to the phenomenology model among qualitative research patterns. The data of the study were obtained by university students filling in the sentences such as “being an international student is similar to/like....... because......”. The international students in the study group produced 43 different valid metaphors and students who were Turkish citizens produced 27 different valid metaphors. It was observed that 59 of these metaphors were positive, and 11 of them were negative. The metaphors created by the international students were included in 11 categories, and the metaphors created by the students who were Turkish citizens were included in nine categories.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


metaphor, metaphorical perception, international student

References


Ahmetbeyoğlu, A. (2007). Türk Cumhuriyetlerinden Türkiye’ye eğitim için gelen öğrencilerin karşılaştıkları meseleler (Ed: N. Öztürk, A, Satan) Türk dünyasının problemleri ve çözüm önerileri içinde. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.

Alyılmaz, S., Biçer, N., & Çoban, İ. (2015). Atatürk Üniversitesinde öğrenim gören Kırgız öğrencilerin Türkçe ve Türkiye’ye yönelik görüşleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4 (1), 328-338.

Arambewela, R., & Hall, J. (2009). An empirical model of international student satisfaction. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 21 (4), 555-569.

Arkalı-Olcay, G., & Nasır, V.A. (2016). Yükseköğretimde uluslararasılaşma: En çok öğrenci alan ülkeler ve Türkiye perspektifinden 1999-2013 yıllarına bakış. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 6 (3), 288-297.

Apaydın-Şen, H. (2008). Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim ortamındaki iletişim deneyimlerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ana Bilim Dalı.

Aydın, F. (2011). Üniversite öğrencilerinin “çevre” kavramına ilişkin metaforik algıları. Doğu Coğrafya Dergisi, 26, 25-44.

Bayraktaroğlu, S., & Mustafayeva, L. (2010). Türk yükseköğretim sistemi ve Türk Dünyası ilişkileri: Sakarya Üniversitesi’nde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler örneği, Journal of Azerbaijani Studies, 12 (1-2), 284-292.

Baş, T., & Akturan, U. (2013). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Bektaş, M., Okur, A., & Karadağ, B. (2014). İlkokul ve ortaokul son sınıf öğrencilerinde metaforik algı olarak kitap. Türk Kütüphaneciliği, 28 (2), 154-168.

Bozkaya, M., & Erdem-Aydın, İ. (2010). Kültürlerarası iletişim kaygısı: Anadolu Üniversitesi Erasmus öğrencileri değişim programı örneği. İletişim Fakültesi Dergisi, 2 (39), 29-42.

Chen, C.P. (1999). Common stressors among international college students: Research and counseling implications. Journal of College Counseling, 2, 49–65.

Çöllü, E.F., & Öztürk, Y.E. (2009). Türk Cumhuriyetleri, Türk ve akraba topluluklarından Türkiye`ye yükseköğrenim görmek amacıyla gelen öğrencilerin uyum ve iletişim sorunları: Konya Selçuk Üniversitesi Örneği. Journal of Azerbaijani Studies, 11 (14), 223-239.

Doğan, T. (2006). Üniversite öğrencilerinin iyilik halinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 120-129.

Evans, C., & Stevenson, K. (2011). The experience of international nursing students studying for a PhD in the U.K: A qualitative study. BMC Nursing, 10 (11), 1-13.

General Directorate of Immigration Management (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü) (2017). 2016 Türkiye Göç Raporu. Ankara: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yayınları.

Ghanbary, R. (2017). Hacettepe Üniversitesi’nde eğitim gören uluslararası öğrencilerin profili, ihtiyaçları ve sorunları. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı.

Güllü, İ. (2010). İlahiyat fakültelerinde okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin dini sosyalleşmeleri üzerine bir araştırma (Erciyes Üniversitesi Örneği). Toplum ve Bilim Dergisi, 4 (7), 211-227.

Gültekin, M. (2016). Yabancı uyruklu öğretmen adaylarının Türkiye’deki eğitimlerine yönelik görüşleri: Anadolu Üniversitesi örneği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (4), 7-20.

Hendrickson, B., Rosen, D., & Aune, R.K. (2010). An analysis of friendship networks, social connectedness homesickness and satisfaction levels of international students. International Journal of Interculturel Relations, 35 (3), 281-295.

Karadeniz, O. (2016). Sosyal bilgiler öğretmenliği 4. sınıf öğrencilerinin KPSS algıları: Metaforik bir analiz çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17 (3), 729-746.

Karaoğlu, F. (2007). Yabancı uyruklu öğrencilerde uyma davranışı: TÖMER Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Ankara. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kaya, M. F. (2013). An analysis of the social studies teacher candidates’ perception with respect to the concept of globalization. Anthropologist, 16 (1-2), 69-78.

Kır, İ. (2007). Yüksek öğretim gençliğinin boş zaman etkinlikleri: KSÜ örneği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (2), 307-328.

Kıroğlu, K., Kesten, A., & Elma, C. (2010). Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu lisans öğrencilerinin sosyokültürel ve ekonomik sorunları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (2), 26-39.

Koç, E.S. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmen ve öğretmenlik mesleği kavramlarına ilişkin metaforik algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (19), 47-72.

Korkut, A., & Keskin, İ. (2016). Üniversite öğrencilerinin kariyer algıları: Metaforik bir analiz çalışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (33), 194-211.

Lijuan, Z. (2002). Studying international students: Adjustment issues and social support. Reports/ Research. (Retrieved 08 July, 2017, from https://eric.ed.gov/?id=ED474481

Meral, E., Küçük, B., & Gedik, F. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre kavramına ilişkin metaforik algıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (1), 65-78.

Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis (2nd edition). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Ministry of Development (Kalkınma Bakanlığı) (2015). Yükseköğretimin uluslararasılaşması çerçevesinde Türk üniversitelerinin uluslararası öğrenciler için çekim merkezi haline getirilmesi: Araştırma Projesi Raporu. Ankara: Kalkınma Bakanlığı Yayınları.

Nasrin, F. (2001). International female graduate students’ perceptions of their adjustment experiences and coping strategies at an Urban Research University, Speeches/Meeting Papers. (Retrived June 10, 2017, from https://eric.ed.gov/?id=ED452336).

Özçetin, S. (2013). Yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal uyumlarını etkileyen etmenler. Yüksek Lisans Tezi. Ankara. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı.

Özer, M. (2012). Türkiye'de uluslararası öğrenciler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2 (1), 10-13.

Özkan, G., & Acar-Güvendir, M. (2015). Uluslararası öğrencilerin yaşam durumları: Kırklareli ve Trakya Üniversiteleri örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1), 174-190.

Özoğlu, M., Gür, B., & Coşkun, İ. (2012). Küresel eğilimler ışığında Türkiye’de uluslararası öğrenciler. Ankara: Seta Yayınları.

Paksoy, H.M., Paksoy, S., & Özçalıcı, M. (2012). Türkiye’de yüksek öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal sorunları: GAP Bölgesi üniversiteleri örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Dergisi, 2 (2), 85-94.

Pinkerton, M.K. (2006). U.S. Public Image: A Study of the perceptions of international students from predominantly muslim nations. Ms. Thesis, The University of Texas. (Retrieved July 10, 2017, from

Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi,55, 459-496.

Şimşek, B., & Bakır, S. (2016). Uluslararası öğrenci hareketliliği ve Atatürk Üniversitesi’nin uluslararasılaşma süreci. A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 55, 509-542.

Tekelioğlu, S., Başer, H., Örtlek, M., & Aydınlı, C. (2012). Uluslararası öğrencilerin ülke ve üniversite seçiminde etkili faktörler: Vakıf üniversitesi örneği. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4 (2), 191-200.

Telbis, N.M., Helgeson, L., & Kingsbury, C. (2014). International students’ confidence and academic success. Journal of International Students, 4 (4) 330-341.

Traş, Z., & Güngör, H.C. (2011). Avrupa ülkelerinden gelen Türk asıllı üniversite öğrencilerinin sosyal destek ve sosyal bağlılıkları üzerine nitel bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25, 261-271.

Tutkun, Ö.F. (2007). Yurt dışına giden Erasmus öğrencilerinin memnuniyet düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 229–239.

Turkish Language Society (Türk Dil Kurumu) (2015). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Urban, E. L. & Palmer, L.B. (2014). International Students as a Resource For Internationalization of Higher Education. Journal of Studies in International Education, 18 (4), 305-324.

Uygun, S. (2004). Üniversite gençliğinin yabancılaşması. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 5.

Windle, M. (1991). Temparement and social support in adolescence: ınterrelations with depressive symtomps and delinguent behaviors. Journal of Youth and Adolescence. (1), 1–21.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri.

Ankara: Seçkin Yayınları.

Yılmaz, F., Göçen, S., & Yılmaz, F. (2013). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algıları: Bir metaforik çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (1), 151-164.

Yiğit, R. (2012). Yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin temel psikolojik ihtiyaçlarının bir kısım değişkenler bakımından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 27, 317-326.

Yörükoğlu, A. (2007). Gençlik çağı: Ruh sağlığı ve ruhsal sorunları. İstanbul: Özgür Yayınları.

Zheng, J. (2010). Neoliberal globalization, higher education policies and international student flows: An exploratory case study of Chinese graduate student flows to Canada.

Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences, 2 (1), 216-244.

Zheng, H., & Song, W. (2010). Metaphor analysis in the educational discourse: A critical review. US-China Foreign Language, 8 (9), 42-49.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.1112

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Levent Yayci

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).