COMPARISON OF TEACHERS ATTITUDE IN KOSOVO AND IN TURKEY REGARDING EDUCATION

Münevver Muyo Yıldırım

Abstract


The aim of this study is to compare teacher’s attitude in Kosovo and in Turkey regarding education. With this aim, attitude survey was administered to teachers in Turkey and in Kosovo. In addition to the descriptive statistics, the results of the survey were analyzed by independent samples t-test. At the end of the study, it was found that attitudes of Kosovo’s teachers were high in comparison to teachers in Turkey.

 

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


mathematics education, attitude, attitudes toward mathematics, mathematics teaching

References


Yıldırım, B. & Yıldırım, S. (2012). Kosova'da öğretmen yetiştirme politikası. E- Journal of New World Sciences Academy, 7(4).

AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) (2009). İlkokul ve Ortaokul Eğitim Sistemleri İçinde Kosova’da Çoğunluk Toplumuna Ait Olmayan Toplulukların Konumu. İnsan Hakları ve Topluluklar Departmanı Raporu, Nisan 2009, Kosova.

Yıldırım, B. & Yıldırım, S. (2012). Kosova’da öğretmen yetiştirme politikası (1990- 2010). E-Journal of Nwsa Education Sciences. Vol: 7, (4), 1054-1062.

Halimi, D. (2005). Priştine Üniversitesi 1970-2005. Priştine Üniversitesi Dergisi.

Pupovci, D., Hyseni, H. & Salıhaj, J. (2001). Arsimi Në Kosovë. Priştine: Druck Art.

Özoğlu, M., (2012).Türkiye’de öğretmen yetiştirme sistemin sorunları, www.setav.org, Şubat, 2010.

Demirel, Ö. (1999). Öğretmen El Kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.

İnan, C. (2014). Orta Öğretim Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Tutumlarını Ölçen Geçerli Ve Güvenirli Ölçek Geliştirme. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9/12, 381-398.

Aksu, M. (1991). A longitudinal study on attitudes toward mathematics by department and sex at the university level. School Science and Mathematics, 9(5), 185-192.

Sayers, R. (1994). Gender differences in mathematics education in Zambia. Educational Studies in Mathematics, 26, 389-403.

Ludlow, L.H. & Bell, K.N. (1996). Psychometric characteristics of the attitudes toward mathematics and its teaching scale. Educational and Psychological Measurement, 56(5), 864-880.

Rounds, J.B., Hendel, D. (1980). Mathematics anxiety and attitudes toward mathematics. Measurement and Evaluation in Guidance, 13(2), 83-87.

Kulm, G. (1980); Research on Mathematics Attitudes, Research in Mathematics Education, (356-387), NCTM.

Aiken L.R. (1980). Attitutes Toward Mathematics. Review of Educational Research, 40.

Aşkar, P. (1986). Matematik Dersine Yönelik Tutumu Ölçen Likert-Tipi Bir Ölçeğin Geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 11(62), 31-36.

Erdem, A.R., Gezer, K. & Çokadar, H. (2005). Ortaöğretim Fen-Matematik ve Sosyal Alanlar Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkinTutumları. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Kongre Kitabı I.Cilt içinde (s. 471-477), 28-30 Eylül 2005, Denizli.

Özlü (2001). Ortaöğretim öğrencilerinin Matematik dersine karşı tutumları. (Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS İle Veri Analizi. Ankara: Nobel.

Tolan, B., İsen, G. & Batmaz, V. (1991). Sosyal psikoloji. Ankara: Adım.

Maqsud, M. (1998). Effects of metacognitive instructions of mathematics achievement and attitudes towards mathematics of low mathematics achievers. Educational Research, 40(2).

Baloğlu, M. (2001). Matematik Korkusunu Yenmek. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 59-76.

Bütünkuş, B. (2005). Öğretmenlerin Öz-Yeterlik İnançları ve Bilgisayar Destekli Öğretime Yönelik Tutumları (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Bodur, M. (2006). Eğitim fakültesi programlarının farklı lise çıkışlı öğrencilerin öğretmenlik tutumlarına etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Gökdere, M., (2012). A Comparative Study of the Attitude, Concern, and Interaction Levels of Elementary School Teachers and Teacher Candidates t owards Inclusive Education, Educational Sciences: Theory & Practice - 12(4) Autumn 2800-2806 ©2012 Educational Consultancy and Research Center.

MacFarlane, K., Marks, W, L., (2013), Teacher attitudes and behavior toward the inclusion of children with social, emotional and behavioral difficulties in mainstream schools: An application of the theory of planned behavior, School of Psychological Sciences and Health, Teaching and Teacher Education 29 (2013) 46- 52.

Ohle, A., McElvany, N., Horz, H. & Ullrich, M. (2015), Text-picture integration – Teachers’ attitudes, motivation and self-related cognitions in diagnostics, Journal for Educational Research Online Journal für Bildungsforschung Online Volume 7 (2015), No. 2, 11–33.

Berberoğlu G. (1990). Kimyaya ilişkin Tutumların Ölçülmesi. Eğitim ve Bilim. Ankara.

Saracaloğlu, A.S. (2000). Öğretmen Adaylarının Yabancı Dile Yönelik Tutumları İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki. Eğitim ve Bilim.

Tekindal S. (1988). Okula İlişkin Tutum ile Akademik Başarı Arasındaki İlişki. Çağdaş Eğitim.

Ertem, S. & Alkan, H., (2003). İlköğretim Öğrencileri İçin Geliştirilen Tutum Ölçeği Yardımıyla Matematiğe Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi, XII. Eğitim Bilimler Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Ceungh, K.C. (1988). Outcomes of schooling: Mathematics achıevement and attitudes towards mathematics learning in Hong Kong. Educational Studies in Mathematics, 19, 209-219.

Johnson, D.W., Johnson, R.T. ve Scott, L. (1988). The effects of cooperative, and individualized instruction on attitudes and achievement. The Journal of Social Psychology, 102, 207-216.

Muğaloğlu, E. Z. ve Nazlıçiçek, N. (2000). Matematik kulübü çalışmalarının 6.sınıf öğrencilerinin matematik tutumlarına etkileri üzerine pilot çalışma. IV.Fen Bilimleri Kongresi’2000 Bildiriler Kitabı, 548-550, Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

Aydın, E. (1995). The effects of mastery learning method of instruction and learning envıronment organization on mathematics achievement levels and mathematics attitude scores of second year junior high school students in a private high school in İstanbul. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.238

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Münevver Muyo Yıldırım

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2022. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).